Utformning av fysisk miljö för alla
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bild från ett torg med människor
Foto: Hans Ekestang/Boverket
Utformning av fysisk miljö för alla
 
 
Effektiv samhällsplanering kräver att den fysiska miljön fungerar för så många som möjligt. Den ska skapa utrymme för olika funktionalitet, men också för att behov förändras.
 
Den fysiska miljön ska bli användbar, trygg och tillgänglig för så många som möjligt. Då behöver den utgå från mångfald i användares behov och förutsättningar. I grunden finn det också grundläggande och lagstadgade krav för utformning och funktionalitet.

Många aktörer är involverade i planering och utformning av samhället. Ett bra slutresultat kräver samsyn, samarbete och kunskap om olika slutanvändares behov och förutsättningar.
Ett framgångsrikt sätt att åstadkomma detta är att använda slutanvändarnas egen kunskap. Men också deras erfarenheter för att identifiera hinder, behov, möjligheter och lösningar.

Innehåll
I det här avsnittet samlar MFD kunskap och stöd kring åtgärder och insatser. De ökar förutsättningarna för alla att tryggt och självständigt kunna leva och röra sig i och nyttja den fysiska miljön.

Åldersvänliga städer och samhällen
Vi lever längre och andelen äldre i befolkningen ökar. Det kräver tillgängliga miljöer som inbjuder till aktivitet och möten mellan människor oavsett ålder och förutsättningar.

Samhällsplanering och byggd miljö
Här finns en sammanställning av lagar och regler om tillgänglighet inom området samhällsplanering och byggd miljö.

Utgå från universell utformning
Universell utformning är en viktig utgångspunkt. Det ska skapa ett samhälle som så många som möjligt kan använda och som inte behöver anpassas i efterhand.

Utformning av fysisk miljö för alla (på hallbarstad.se)
 
Foto: Ricard Estay/Statens konstråd
Västlänkens första konstverk växer fram
 
Statens konstråd arbetar tillsammans med Trafikverket och andra aktörer med konsten i Västlänken som ett led i arbetet med gestaltad livsmiljö.  

Under sommarmånaderna färdigställs Västlänkens första konstverk, bLINK , av Katharina Grosse. bLINK är en rosa, på fackspråk magentafärgad, skulptur som är stor som ett trevåningshus och som kommer att placeras på en järnvägsbro vid Olskroken i Göteborg.

Västlänken är ett av Västra Götalandsregionens största byggprojekt genom tiderna och ska knyta samman stad och region med en ny underjordisk tågförbindelse genom centrala Göteborg och nya tågstationer som avlastar Centralstationen.

Läs mer om verket (på statenskonstrad.se)
 
Personer som arbetat med CIRA-projektet.
Personer som arbetat med CIRA-projektet
Framtidens renoveringar är cirkulära och inkluderande
 
Byggsektorn ansvarar för 20% av Sveriges klimatpåverkan, och samtidigt finns en bostadsbrist med många miljonprogramsområden i behov av renovering.

För att hantera utmaningarna har projektet "Cirkulär och inkluderande upprustning av allmännyttan" utvecklat CIRA-processen. Det är en ny hållbar renoveringsmetod som betonar samarbete mellan boende och bostadsbolag. Den har ett särskilt fokus på de tidiga faserna av renoveringen. Projektet leds av Trollhättans Stad tillsammans med flera samarbetspartners och som finansieras av Formas.

CIRA-processen syftar till att minska klimatpåverkan och förbättra samarbete genom att bevara och underhålla byggnader snarare än att riva och bygga nytt. Projektet identifierar fyra nycklar till framgång. 1. Tidig fastställning av projektets övergripande principer och målsättningar. 2.  Partnering och specifik kompetens vid upphandling. 3. Inkludering av boende. 4. Noggrann inventering av samtliga lägenheter. Eidar, Trollhättans bostadsbolag, var en viktig partner i projektet och bidrog med engagemang och nyckelpersoner.

Läs mer om projektet här:

Framtidens renoveringar är cirkulära och inkluderande (på trollhattan.se)
 
Kvinna med barnvagn går förbi två män som arbetar vid ett fönster
Foto: Annika Ragnarsson CC BY
Kulturvärden i energideklarationen
 
Åtgärder som sparar energi i en byggnad, som att byta fönster, kan ha stor påverkan på kulturhistoriska värden.

För att öka förmågan att ta hand om kulturvärden i samband med energieffektiviseringar har Riksantikvarieämbetet, Boverket och forskningsinstitutet RISE genomfört studien ”Kulturvärden i energideklarationen”. Studien belyser brister i dagens system med energideklarationer kopplat till kulturvärden och ger förslag på förbättringar.

Bland annat visar studien att ungefär hälften av alla kulturskyddade byggnader inte är med i energideklarationerna. En delrapport blev klar 2023. Vi räknar med att slutrapporten ska vara klar under 2024.

Mer information och ta del av delrapporten (på raa.se)
 
Människor i hörsal
Foto: Olle Enqvist/ArkDes
ArkDes praktiknära forskningsprojekt i Malmö invigt
 
En amfiteater, en urban skog och vävda pergolas att samlas under. Det blev svaret när tvärdisciplinära team Layered fick ge förslag på hur Nyhamnen i Malmö kan bli tillgänglig för allmänheten genom att samarbeta med lokala aktörer och använda platsens befintliga material.

Arbetet är en del av ArkDes praktiknära forskningsprojekt Power of Places som handlar om att hitta metoder för att ta tillvara platsers existerande resurser. Den 8 juni öppnade den övergivna färjeterminalen i Nyhamnen, Malmö, upp för stadens befolkning och testas nu som en publik plats med nya användningsområden.

Kan färjeterminalens postindustriella bilramp och betongsuggor bli en amfiteater istället för att rivas? Kan den befintliga vilda grönskan på platsen förstärkas så att det istället blir en urban skog?

Power of Places är ett samarbete mellan ArkDes och Malmö stad, med stöd av Malmö Förskönings- och Planteringsförening.  Det är en del av ArkDes praktiknära forskning, som genom tematiska projekt bjuder in tvärdisciplinära team att utforska nya metoder och sätt att tänka i stadsplaneringen.

Power of Places (på arkdes.se)
 
Så ser bostadsmarknadsläget
ut i Sveriges kommuner
 
På boverket.se finns en ny bostadsmarknadsenkät med mängder med nytt material där du kan fördjupa dig i bostadsmarknaden. Med underlag från nästan hela landets 290 kommuner kan Boverket årligen ge en unik och sammanhållen bild av bostadsmarknaden.

Hälften av landets kommuner bedömer denna gång att man har underskott på bostadsmarknaden som helhet. Men antalet kommuner som uppger underskott minskar från tidigare år. För ungdomar, studenter och nyanlända ser det ljusare ut på bostadsmarknaden, medan det behövs fler bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättningar. 

Bostadsmarknadsenkäten 2024 (på boverket.se)
 
Kommunal energi- och klimatrådgivning
 
Information till kommuner som vill söka stöd för att erbjuda energi- och klimatrådgivning och till dig som är energi- och klimatrådgivare i en eller flera kommuner.

Det här är energi- och klimatrådgivningen
 
Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, företag, bostadsrättsföreningar och organisationer.
 
Grundläggande kommunal energi- och klimatrådgivning
 
Alla kommuner som vill har möjlighet att söka stöd för att bedriva grundläggande energi- och klimatrådgivning i sin kommun. Hur stort ekonomiskt stöd kommunen kan få baseras på målgruppens storlek i kommunen. Stöd kan bara sökas när Energimyndigheten gör en utlysning och inte under pågående programperiod.
 
Gemensam inriktning, samma målbild
 
Den nu pågående programperioden omfattar åren 2021–2023. Programperiodens inriktning och prioritering är ett resultat av Energimyndighetens regelbundna analys av omvärlden och aktuella utvärderingar. Att förutsättningarna kring rådgivningen ligger väl i linje med Energimyndighetens strategiska plan och därmed kan bidra till att förstärka samt komplettera andra satsningar är centralt.

Läs mer om kommunal energi- och klimatrådgivning (på energimyndigheten.se)
 
Utlysningar och finansiering
 
 
Impact Innovation:
Framtidens platser - framtidsvisioner för attraktiva, tillgängliga och hållbara samhällen
 
Utlysningen kommer från ShiftSweden, ett program inom Impact Innovation som är en gemensam satsning av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Sök senast 10 september 2024.
 
Utlysningen riktar sig till aktörer som vill utforma visioner om framtidens attraktiva och tillgängliga samhällen med hjälp av metoder inom strategisk framsyn. Genom att utmana föreställningar om hur vi lever, bor och förflyttar oss i framtiden kan vi skapa drivkrafter att ta oss dit.

Vad kan du söka stöd för?
Genom framsynsmetod gestalta en möjlig framtid utifrån ShiftSwedens mission och tre skiften. Projekten ska stimulera förmågan att utmana och föreställa oss olika framtider, skapa diskussion och bidra i formandet av framtidens hållbara samhälle.

Vem kan söka?
Tvärdisciplinära samverkansprojekt med kompetenser inom metoder för framsyn, mobilitet och/eller samhällsbyggnad. Aktörskonstellationen ska bestå av minst två projektparter, varav minst en med kompetens inom framtidsorienterade processer.

Viktiga datum
Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas 22 oktober 2024. 
 
Impact Innovation:
Samverkan för Hållbart vatten för alla inom programmet Water Wise Societies 2024
 
Erbjudandet ingår i programmet Water Wise Societies, som är en del av Impact Innovation, en gemensam satsning av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Sista ansökningsdag är 4 september 2024.
 
De sökande gör det för att i samverkan utforska en samhällsutmaning som bidrar till Water Wise Societies mission "Hållbart vatten för alla 2050” och programmets delmål. Erbjudandet ska resultera i förslag på fortsättningsprojekt för framtida satsningar.

Det riktar sig till aktörer från olika sektorer, branscher och organisationer som i samverkan vill åstadkomma en systemomställning för hållbar vattenhantering – för människa, samhälle, näringsliv och miljö. Erbjudandet finansierar genomförbarhetsstudier och ska resultera i förslag på fortsättningsprojekt för framtida satsningar inom programmet.

Mer information finns (på vinnova.se)
 
Planerade utlysningar
 
Förbered er för att söka finansiering genom att hålla koll på vilka utlysningar som öppnar under kommande år.
 
EU-finansierat stöd
 
Alla EU-program inom Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning öppnar vanligtvis utlysningar två gånger per år.
 
Från Regionalfonden
 
Programområden med planerade utlysningar från EU-fonden Regionalfonden. Här finns nio områden över landet.

Från Fonden för en rättvis omställning
 
Planerade utlysningar från EU-fonden Fonden för en rättvis omställning. Utlysningar kan tillkomma och information om det kommer löpande.

Mer information (på tillvaxtverket.se)
 
 
 
Konferenser, webbinarier och liknande
 
 
Skogens roll för samhället
– utöver trä och kol | 24 juni
 
Skogen förväntas generera en mångfald av nyttor för samhället. Utöver värdefulla träprodukter och lagring av kol, uppmärksammas alltmer även andra bidrag från skogen och dess ekosystemtjänster. Detta leder till komplexa krav på hur vi värderar, förvaltar och sköter skogar för ett hållbart samhälle.

Under seminariet kommer du att möta representanter från fem svenska statliga myndigheter med olika ansvarsområden kopplade till skogar och skogsekosystem. De kommer att diskutera frågor som:
  • Vad är er myndighets viktigaste uppgift kopplad till skog och samhälle?
  • Vilken är er myndighets största utmaning kopplad till era prioriterade uppgifter kring skog?
  • Vilka utmaningar ser er myndighet framöver (mot 2050) gällande skogar och samhälle – utifrån er roll och perspektiv?
Deltagarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor till panelen. Seminariet är ett evenemang för deltagare vid den internationella skogsforskningsunionens, IUFRO:s, världskongress på Stockholmsmässan. Det är även ett digitalt evenemang öppet för alla.
Seminariet hålls på engelska.
 
Klimatneutrala och socialt
hållbara kommuner | 22 augusti
 
Välkommen till ett digitalt informationsseminarium om utlysningen Klimatneutrala och socialt hållbara kommuner 2024

Fokus är på praktiska frågor för att söka medel i utlysningen och kommer exempelvis att beröra:
  • Ansökningssystemet Prisma
  • Att tänka på för dig som projektledare
  • Budget och finansiering
  • Formaliakrav
Om utlysningen
Klimatneutrala och socialt hållbara kommuner 2024 (på formas.se)
 
Loggaplatta Gestaltad livsmiljö - hur ska vi räkna?
Delta digitalt i årets konferens Gestaltad livsmiljö – hur ska vi räkna? | 2 oktober
 
Vad kostar kvalitet? Behöver och kan vi tänka och räkna på nya sätt? På konferensen möts fastighetsägare, byggaktörer, kommuner och myndigheter för att lyssna till inspirerande exempel. Vi diskuterar hur vi skapar och säkerställer attraktiva livsmiljöer och förvaltar befintliga värden.  – För dagens invånare och för framtida generationer. 

Under dagen får vi bland annat lyssna på till resonemang om hur vi uppnår ett hållbart och kvalitativt byggande som inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden. Vi lyfter även blicken med hjälp av två huvudtalare, en svensk och en internationell, som tar sig an konferensens tema.

Dessutom presenteras mottagarna av utmärkelsen Årets Strålkastare – aktörer som på ett föredömligt sätt arbetat med gestaltade livsmiljöer.

Konferens 2024: Gestaltad livsmiljö – hur ska vi räkna? (på boverket.se)
 
Boka in Boverksdagen | 16 oktober
 
Den 16 oktober är det dags för Boverkets återkommande konferens. Den äger rum i Stockholm. Här får du möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter, samtidigt som du får ny kunskap och inspiration.

Vi tar avstamp i EU och den aktuella och kommande EU-lagstiftningen som påverkar planering, byggande och boende. Vi kommer också prata om de nya byggreglernas roll. Reglerna ska ge en tydligare ansvarsfördelning mellan Boverket och sektorn. Hur ska det nya systemet fungera?

Dagen vänder sig till dig som leder och fattar beslut inom samhällsbyggnadssektorn, till exempel kommuner, länsstyrelser, universitet och andra organisationer och företag.

Anmälan öppnar i juni, så håll utkik på Boverkets webbplats – men boka in datumet redan nu! Boverket bjuder på ett brett program med myndighetens ledning och experter, tillsammans med inbjudna gäster.

Boverksdagen 2024 (på boverket.se)
 
Letar du efter LinkedIn-grupper?
 
Tillväxtverket har samlat en antal grupper inom olika ämnesområden. Här finns det kanske något du söker och kan bli delaktig i.
 
 
På gång
 
I kalendern på hallbarstad.se hittar du konferenser och andra evenemang.
Utlysningar
 
Här finns de aktuella utlysningar som hittills kommit in till hallbarstad.se.
Utlysningar för 2024
Prenumerera
 
Läs tidigare utskick och prenumerera på våra andra nyhetsbrev.
Prenumerera
 
Nyhetsbrevet ges ut av Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av tolv statliga myndigheter samt Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Länsstyrelsen. Rådets uppgift är att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030, som handlar om långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling.

www.hallbarstad.se  |  hallbarstad@boverket.se