SKR:s nyhetsbrev om att digitalisera välfärden
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det här nyhetsbrevet riktar sig primärt till dig som är kommundirektör, ingår i kommunledningen eller arbetar strategiskt med kommunens digitala utveckling. Här berättar vi om pågående arbete inom digitalisering för kommunsektorn. Genom att ta del av innehållet i brevet håller du dig uppdaterad om det som är aktuellt inom digitaliseringsområdet.
 
Handslaget för digitalisering
 
 
Lansering av erbjudanden i Handslaget för digitalisering 
Arbetet med Handslaget för digitalisering och de initiativ som kommunerna pekade ut som mest prioriterade går enligt plan. De sex prioriterade initiativen paketeras till konkreta erbjudanden till alla kommuner. Viktiga datum: 
 
  • 12 juni Erbjudanden skickas ut till er via registratoradressen. De riktas till kommundirektörer, IT-chefen eller motsvarande och berörd verksamhetschef. 
  • 19 juni Lanseringsseminarium kl. 08.30-12.00. Här presenteras erbjudanden och det finns gott om tid för dialog. Delta själv eller skicka berörda i din organisation, delta på det ni är intresserade av!
Prioriterade initiativ:  
  • Nationell identitets- och behörighetsfederation 
  • Införande av SDK i socialtjänsten 
  • Inrätta kompetensgemenskaper 
  • Breddinförande av införande välfärdsteknik 
  • Gemensam informationsförsörjning (GIF) med ekonomiskt bistånd som start 
  • Införande av digital post
 
 
Snabbspår: Erbjudande om stöd kopplat till digitala nationella prov, DNP 
Hösten 2024 är gymnasieskolan först ut med att genomföra obligatoriska digitala nationella prov (DNP) i svenska och engelska. Från våren 2025 kommer DNP att införas på bredden för såväl grundskola som för gymnasium och vuxenutbildning. Detta gäller för alla skolhuvudmän.    
Förberedelserna inför, och genomförandet av de digitala nationella proven, DNP, medför en hel del tekniska och organisatoriska utmaningar.

För att stödja våra medlemmar i arbetet har SKR tagit fram ett snabbspårserbjudande inom Handslaget för digitalisering med stöd kopplat till de förutsättningar som behöver komma på plats. Detta för att alla huvudmän ska känna sig redo för införandet av DNP!   

Den 30 maj kommer det att finnas möjlighet att ta del av en webbsändning genom Kompetensforum kopplat till DNP.  

Mer information om erbjudandet om stöd DNP 
 
 
Kompetensgemenskaper på gång!
Vi vill tacka för stort engagemang kring kompetensgemenskapen för Cybersäkerhet, och de nomineringar som inkommit. Nu pågår ett urvalsarbete och inom kort kommer vi att meddela vilka som kommer att delta i gemenskapen. Men vi nöjer oss inte med det! Redan nu i maj kommer vi att be om nya nomineringar till ytterligare kompetensgemenskaper, en för Digitaliseringsjuridik och en för Informationshantering. 
 
 
Aktuellt från SKR-koncernen
 
 
SKR har samordnat inspel till regeringens kommande Digitaliseringsstrategi 
SKR genom digitaliseringsrådet fick tillfälle att facilitera fram ett inspel om välfärdens digitalisering till den kommande nationella digitaliseringsstrategin. Ett 40-tal representanter från kommuner och regioner, näringsliv, ideell sektor, myndigheter, akademi och fackliga organisationer medverkade vid en workshop som arrangerades av SKR den 25 mars 2024 och bidrog till utformningen av förslag till mål och åtgärder för den kommande strategin.

Frågan diskuterades också i SKRs politiska beredning för digitalisering, kommunernas CDO-nätverk, och kommundirektörsnätverkets arbetsgrupp inom digitalisering.  
 
Bland förslagen till åtgärder fanns lagstiftning som möjliggör bättre balans mellan relevant användning av data och skydd för den personliga integriteten, tvingande nationella standarder, en nationell digital ingång för välfärdstjänster oavsett huvudman, och strukturerad, återkommande och gemensam prioritering mellan stat, region och kommun. Underlaget skickades in till Regeringskansliet den 23 april 2024. 

Tack till alla som bidragit med viktiga perspektiv och kunskap! 
 
10-punktlista för vårdens digitalisering
 
Fem frågor till Ineras CIO Per Brogevik
I november 2023 tog Per Brogevik klivet från digitaliseringsdirektör i Örebro kommun till ny CIO på Inera där han leder arbetet på nya avdelningen IT och arkitektur. Med erfarenhet från såväl det privata näringslivet som stat och kommun vill han bidra till kontinuerlig utveckling av arbetssätt för att kunna leverera än mer nytta till kommuner, regioner och privata utförare. 
 
 
Nystart för tjänsten Hälsoläge kan begränsa sjukdomsutbrott 
En ny version av tjänsten Hälsoläge kan ge kommunala aktörer, myndigheter och regioner effektivt stöd att bevaka utbrottsrisker och bedöma hälsotrender baserat på information om kontaktorsaker till 1177 på telefon. Tjänsten ägdes tidigare av Folkhälsomyndigheten och avvecklades i november 2023. Flera organisationer har efterfrågat fortsatt användning och nu har Inera gått ut med en offert [sista svarsdatum 17 maj] om utveckling och förvaltning av Hälsoläge. Pär Bjelkmar, sektionschef på Inera, berättar om möjligheterna med en nystart av tjänsten. 

Läs intervjun med Pär Bjelkmar
 
Ny upphandling för IT-säkerhet – incidenthantering (IRT) DIS 
I en osäker tid blir säkerheten allt viktigare i kommuner och regioner. Ta del av Addas upphandling inom IT-säkerhet – incidenthantering (IRT). Under tredje kvartalet 2024 beräknas DIS:et vara på plats, vilket innebär att du har möjlighet att proaktivt avropa experter inom IT-säkerhetsincidenter. Det gör att du snabbt kan agera vid händelse av en incident och skapa möjlighet att minimera skada. Du kan också arbeta förebyggande med potentiella hotbilder och omvärldsbevakning.

Mer information om ny upphandling för IT-säkerhet
 
Delta i referensgrupp för ny nationell upphandling av ekonomisystem med stort fokus på digitalisering 
Adda arbetar just nu med en förstudie för nationell upphandling av ekonomisystem, i nära samarbete med Malmö stad. Vi vill erbjuda ändamålsenliga digitala systemlösningar som möjliggör effektiviseringar i kommuner och regioners verksamheter. 

Vill du vara med i referensgruppen för att skapa bästa möjliga ramavtal eller dynamiskt inköpssystem (DIS)? Vi söker erfarenhet från  alla olika slags roller som har koppling till användandet av ett ekonomisystem i organisationen, exempelvis ekonomichef, administratör, systemförvaltare, digitaliseringsstrateg eller digitaliseringsansvarig. Upphandlingen planeras att genomföras 2025.  
 
Vid intresse eller frågor, kontakta Clara Wadman, kategoriansvarig digitala tjänster: clara.wadman@adda.se
 
 
 
 
Aktuellt i omvärlden
 
 
Stort fokus vid interoperabilitet
Regeringen publicerade utredningen ”En reform för datadelning” strax innan jul. Betänkandet föreslår att Digg ska få ett sammanhållande ansvar och föreskriftsrätt när det kommer till lösningar för interoperabilitet. Men ansvaret avgränsas till den sektorsövergripande interoperabiliteten, och hänvisar till behov av ett antal nya utredningar för att fånga de olika sektorerna. SKR har yttrat sig i ett remissvar och välkomnar där förslagen i att nå en offentlighet som fungerar smidigare över de organisatoriska gränserna, samt att styrningen blir tydligare. Samtidigt lämnas stafettpinnen för de stora frågorna om sektorernas interoperabilitet över till nya utredningar; här hade vi gärna sett en snabbare process då frågorna brådskar.  

Parallellt med detta så antog EU den nya interoperabilitetsförordningen den 13 mars. Den svenska utredningen refererar i hög grad till den nya förordningen när det kommer till styrning och ansvar. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2025, och den svenska lagstiftningen föreslås träda i kraft vid samma tidpunkt. 
 
 
Kamp mot klockan – kort om tid för slutförhandlingar i EU
Det senaste halvåret har en rad förordningar som rör den digitala infrastrukturen diskuterats livligt i EUs olika församlingar. Inför parlamentsvalet i juni har klockan tickat och ett flertal överenskommelser har kommit i mål. Det handlar bland annat om AI-förordningen, interoperabilitet, den digitala plånboken, och flera cybersäkerhetsakter.

Lars Holmin, ordföranden i Beredningen för digitalisering, har skrivit en tänkvärd krönika om vad vi har att vänta oss inom kommun- och regionsektorn.  

Europaportalen gästkrönika: En lyckad digitalisering bygger framtiden
 
Tillsammans för ökad digital inkludering
Sverige har som mål att bli bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter. För att det ska bli framgångsrikt är det också viktigt att alla ges möjlighet att vara delaktiga i vårt alltmer digitaliserade samhälle. Sedan 2019 har Digitaldag arbetat för att bidra till detta. Den 15 och 16 november arrangerar Digitalidag för sjätte gången två nationella temadagar om digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Mer information om Digitaldag 2024

Ta del av Digitaldags kickoff från den 18 april
 
PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning
PTS årliga mobiltäcknings- och bredbandskartläggning presenterades den 4 april. Sammanställningen visar bland annat på att täckningen för 5G-näten har ökat runt om i landet och att 90 procent av hushållen nu mera har täckning av 5G nät. Det är positivt att 5G-utbyggnaden äntligen kommer framåt, men SKR menar att det finns anledning att vara något skeptisk till dessa siffror eftersom de inte beskriver att mobilnätens har olika kapacitet i olika geografier, eller hur den geografiska spridningen av 5G ser ut över landet.

Pressmeddelande 5G-täckning för nio av tio svenska hushåll
 
 
 
SKR-koncernens evenemang 
 
 
Kompetensforum för digital mognad
Närmare 120 kommuner och regioner har anslutit sig till Kompetensforum hittills- och fler är på väg. Tillsammans skapar vi lärande, dialog och erfarenhetsutbyte genom seminarier, utbildningar, digitala träffar samt ger tillgång till samarbetsytor, metodstöd och aktuell forskning- allt för välfärdens omställning i en digital tid.

Anmälan och information om Kompetensforum
 
SKR deltar på KommITs digitaliseringsdagar i Malmö, 13-15 maj 
KommITs digitaliseringsdagar 2024 samlar branschkollegor för utbyte av erfarenhet, kunskap och för att visa goda exempel som stöd för kommunernas digitalisering. På programmet står bland annat inspirerande talare, praktiska workshopar och paneldebatter. SKR deltar tillsammans med Adda och Inera för att informera om det kommungemensamma handslaget. Kom gärna förbi vår monter G1! 
 
 
Träffa SKR på Vitalis 13-16 maj
På e-hälsokonferensen Vitalis har SKR flera seminarier som rör digitalisering av välfärden – bland annat om AI, välfärdsteknik, nationell digital infrastruktur och gemensam handlingsplan för digitalisering. Du kan även träffa SKR i monter B06:12.  
 
 
Seminarium 30 maj: Digitala nationella prov – så får du förutsättningarna på plats 
Hösten 2024 är gymnasieskolan först ut med att genomföra obligatoriska digitala nationella prov (DNP) i svenska och engelska. Förberedelserna inför, och genomförandet av, de digitala nationella proven medför en hel del tekniska och organisatoriska utmaningar. Hur ser förutsättningarna ut och hur kan vi hjälpas åt för att säkerställa att vi är redo? 

Ta del av hur Kalix kommun arbetar, få senaste nytt från Skolverket och hör mer om hur SKR-koncernen arbetar för att stötta i arbetet. 
 
Anmälan och mer information seminarium Digitala nationella prov
 
Nytt HR-program för välfärdens digitalisering
Hur kan HR i kommuner och regioner bli bättre på att stödja digitalisering och den utveckling som behöver ske i välfärden? Nu finns möjligheten för dig som jobbar med HR-frågor att stärka din förmåga genom ett helt nytt program, med start 12 september. Säkra din plats:

Mer information och anmälan HR-program för välfärdens digitalisering 
 
Chefsprogram för välfärdens digitalisering
Stärk din förmåga att leda digitalisering och möta välfärdens utmaningar. Programmet är utformat för högre chefer inom den offentliga sektorn och du får med dig konkreta modeller, metoder och verktyg för att säkerställa ändamålsenlig digitalisering i din organisation.

Läs mer och anmäl dig till chefsprogrammet
 
 
Att driva välfärdsutveckling genom digitalisering (7,5 hp)
Har du direkt eller indirekt ansvar för att utveckla en offentlig verksamhet med hjälp av digitalisering? I det här programmet får du med dig kunskap och konkreta verktyg för att kunna driva på din organisations digitalisering och påverka utvecklingen i det dagliga arbetet.

Läs mer och anmäl dig till programmet
 
Data som strategisk resurs – från snack till verkstad
I den här utbildningen fördjupar vi oss i hur du kan jobba med data som en strategisk resurs. Du får verktyg och modeller för att implementera ett strategiskt förhållningssätt till datastyrning i din organisation.

Läs mer och anmäl dig till kursen data som strategisk resurs
 
Håll dig uppdaterad om kommande utbildningar – särskilt anpassade för offentlig sektor 
Under hösten 2024 lanserar SKRs företag Adda flera nya utbildningar, särskilt anpassade för kommuner och regioner. Vill du få e-post när utbildningarna lanseras? Skriv upp dig på intresselistan.

Kommande utbildning Adda - intresselista
 
 
Redaktör
Ina Tidvall
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00