Senaste nytt om trafik och infrastruktur från SKR
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kurser och konferenser
 
SKR:s kalendarium
SKR:s kurser och konferenser finner du i kalendariet på SKR:s webbplats.
 
Regionalt trafikstrategiskt arbete – för ökad tillgänglighet
Seminarium om regionalt trafikstrategiskt med syfte att vägleda planerare och beslutsfattare i arbetet med trafik- och tillgänglighetsfrågor på regional och mellankommunal nivå.
Fördjupning utifrån rapporten ”Regionalt trafikstrategiskt arbete” som Trafikverket publicerade i december 2023. Exempel, erfarenheter och lärdomar från kommuner och regioner.

Datum: 13 mars 2024
Tid: klockan 13:00 – 15:00
Plats: Webbsänds
Sista anmälningsdag: 12 mars 2024
Mer information och anmälan

Kontakt: Christoffer von Bothmer, christoffer.von.bothmer@skr.se
 
Seminarieserie kring drönare under 2024
Under 2024 kommer SKR tillsammans med berörda myndigheter som Luftfartsverket, Transportstyrelsen, Trafikverket och Boverket att genomföra en seminarieserie kring drönare/eVTOL. Vid dessa tillfällen kommer vi lyfta olika typer av frågor kring drönare allt från vad en drönare är till vilka områden de kan vara användbara och vilka utmaningar som kommuner och regioner kan ställas inför i den fysiska planering och infrastrukturplanering.
Seminarieserien är helt digital.
 
Seminarie 1Drönare ger nya möjligheter och utmaningar för kommuner och regioner - Grunden till att förstå vad drönare är och vad framtiden kommer innebära
Datum: 12 april 2024, klockan 09:00 – 12:00
 
Seminarie 2: Luftrummets planering för drönare och vilken påverkan det kan ha på markens planering
Datum: 14 maj 2024, klockan 09:00 – 12:00
 
Seminarie 3: Start och landningsplatser för drönare/eVTOL – Vart ska Vertiports finnas och hur ser kopplingen till annan infrastruktur på marken ut?
Datum: 11 juni 2024, klockan 09:00 – 12:00
 
Information och anmälan: Mer information samt anmälningslänk publiceras inom kort på SKR:s kalendarium.
 
Kontakt: Ulrika Nordenfjäll, ulrika.nordenfjall@skr.se
 
Nytt från SKR
 
 
Nya överenskommelser om krisberedskap och civilt försvar
SKR och MSB har tecknat överenskommelser om statliga medel för krisberedskap och civilt försvar i kommuner respektive regioner för 2024-2026. I år omfattar överenskommelserna 754 miljoner kronor.
 
Regeringsuppdrag stärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd
Den 31 januari lämnade Trafikverket och Transportstyrelsen sitt uppdrag till regeringen om behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet. I rapporten föreslås flera åtgärder, framför allt en ny lag om järnväg- och kollektivtrafikskydd och vad den skulle kunna innehålla. Att ha ett starkt och väl fungerande järnvägs- och kollektivtrafikskydd är angeläget för att människor som reser till arbete, skola och fritidsaktiviteter ska kunna känna sig trygga. SKR kommer att titta närmare på förslagen i rapporten.
Kontakt: Sara Rhudin, sara.rhudin@skr.se
 
Nytt index ersätter taxiindex
Indexrådet inom samverkansarenan Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har tagit fram en indexkorg för serviceresor. Den nya indexkorgen ersätter det tidigare taxiindex och innehåller både ett övergångsavtal och ett helt nytt index för kommande upphandlingar. Anledningen till förändringen är att SCB för ett år sedan beslöt att avveckla produktionen av taxiindex. Den nya indexkorgen för serviceresor återspeglar dagens kostnadsutveckling på ett bättre sätt än tidigare taxiindex. Det ordnas även digitalt seminarium om index serviceresor.
Kontakt: Sara Rhudin, sara.rhudin@skr.se
 
Tipsa oss inför höstens Persontrafik!
Programarbetet inför årets Persontrafik den 5-7 november i Göteborg är redan i full gång. Vad vill du lära dig mer om? Persontrafik erbjuder besökarna en unik möjlighet till att nätverka, kompetensutvecklas och hitta de senaste lösningarna. I samband med Persontrafik har vi också färdtjänst- och skolskjutsdagar. Nu vill vi gärna ha dina förslag på ämnen, föreläsare och frågeställningar!
Persontrafiks tipsformulär (Persontrafik)

Kontakt:  Sara Rhudin, sara.rhudin@skr.se
 
Nytt från omvärlden
 
 
Halmstads och Sundsvalls kommun beviljas EU-stöd för militär rörlighet
Den 23 januari tog medlemsländerna i transportkommittén inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) ställning till förslaget att fem svenska projekt ska beviljas totalt cirka 54 miljoner euro.
  • Trafikverket, Väg E4 Ljungby 12 393 745 EUR (väg)
  • Trafikverket, Malmbanan 8 678 549 EUR (järnväg)
  • Trafikverket, Olskroken 19 228 547 EUR (järnväg)
  • Halmstads kommun (väg mellan hamnen och E6) 12 067 500 EUR (väg)
  • Sundsvalls kommun (Förstärkning av bärighet avseende bro från hamnen) 1 735 000 EUR (väg)
 
Trafikverkets genomförandeplan 2024-2029 publicerad
Trafikverkets genomförandeplan för 2024-2029 som ger en översiktlig bild av de åtgärder som planeras i väg- och järnvägstransportsystemet de kommande sex åren har nu publicerats. Den är ett ”tittskåp” där inte alla åtgärder tas upp utan fokus ligger på transportsystemets förändring och hur användarna påverkas under och efter genomförandet av åtgärderna. "Planen kan underlätta för kommuner, företag och organisationer att se vad vi gör och ge underlag för deras planering."
 
Kollektivtrafik: nyckelfaktorer för ett lyckat införande av utspridda skolstartstider
Ta del av rekommendationer hur utspridda skolstartstider kan minska rusningstrafiken och kostnaderna för kollektivtrafiken i forskningsrapporten Att lyckas med införande av utspridda skolstartstider – minska reseefterfrågan i rusningstid från K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se