Åtgärder för klimatanpassning
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Foto: Ulrika Åkerlund/Boverket
Gestaltning av åtgärder för klimatanpassning
 
De senaste åren har svenska städer och samhällen drabbats allt oftare av extremväder så som värme, kraftiga skyfall och oväder som medfört torka, ras, stormfällen och översvämningar av bebyggelse, natur och infrastruktur. Klimatförändringarna pågår. De extremväder som vi idag kallar ovanliga är det nya normala som vi behöver anpassa oss till. I den byggda miljön medför detta stora utmaningar.

Ett ändrat klimat ställer krav på anpassning av våra livsmiljöer till att bättre hantera stigande vattennivåer, skyfall och värmebölja. Det är en stor utmaning, men skapar samtidigt möjligheter. Boverket har tagit fram inspirerande exempel på gestaltning av åtgärder i den byggda miljön som både bidrar till klimatanpassning och som ökar kvaliteter och upplevelsevärden. Exemplen finns sammanfattade i en filmad presentation och på Boverkets webbplats.

Klimatanpassning och stadens gestaltning (på boverket.se)
 
Människor runt ett sammanträdesbord.
Foto: Vinnova
Planeringsbidrag inför internationell ansökan 2024
 
Erbjudandet riktar sig till aktörer som vill förbättra sina projektansökningar och möjligheter till finansiering. Erbjudandet gäller för internationella utlysningar inom något av följande områden; Hållbar industri, Hållbara samhällen, Hållbar precisionshälsa, Hållbara matsystem och Hållbar mobilitet.

Vad kan ni söka för? 
Utveckling av en ansökan till en internationell utlysning. Aktiviteter som stärker ansökan eller teamets sammansättning kan bli finansierade.

Vem kan söka?
Akademiska aktörer, forskningsinstitut, offentlig sektor, civilsamhället eller små och medelstora företag (SMF), i Sverige, som planerar att ansöka i en internationell utlysning.

Hur mycket kan ni söka?
Upp till 300 000 kronor för projektparter. Svenska aktörer som planerar att koordinera ett projekt inom Horisont Europa kan söka upp till 500 000 kronor. Arbetet ska genomföras inom 12 månader.

Viktiga datum
I det här erbjudandet bedömer vi ansökningar vid flera tillfällen. Därför har vi delat in ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag. I tidslinjen visas de ansökningsperioder som ligger närmast i tid.
1 feb | Öppnar för ansökan. 14 feb | Informationsmöte och frågestund. 27 mars | Sista dag i ansökningsperiod. 4 juni | Sista dag i ansökningsperiod. 25 september | Sista dag i ansökningsperiod.
 
Webbgis för grön infrastruktur, Jönköpings län
Vägledning om kartläggning inom grönplanering
 
Naturvårdsverket och Boverket har kompletterat sin vägledning ”Grönplanera!”. Det har skett med en fördjupad vägledning om kartläggningar för grönplaner och som underlag till bland annat översiktsplaner.

Utifrån kartunderlagen i grönplanen kan kommunen fatta beslut om strategiska målsättningar och riktlinjer för översiktsplaner och detaljplaner. Kartläggningarna kan också vara underlag för till exempel åtgärder för klimatanpassning och miljökonsekvensbeskrivningar. 

Resurseffektiv kartläggning
Vägledningen beskriver steg för steg hur det enkelt och resurseffektivt går att ta fram kartunderlag i GIS. Det kan ske genom att bearbeta öppna data som är tillgängliga för alla. Du får veta hur man gör för att ta fram och ta hem datan, bearbeta den och du får förslag på hur den kan användas för såväl strategisk planering som för analyser och inom förvaltning.
 
Vägledningen
I vägledningen finns arbetsbeskrivningar för tio olika typer av kartläggningar, här är några exempel av mark- och vattenområden med höga naturvärden, som resurs att motverka höga temperaturer, för rekreation och friluftsliv (metodbeskrivning för inventering) och om kapacitet för reglering av vattenflöden vid riskområden.
 
Tre kvinnor och en man vid en laptop.
Foto: Johannes Samuelsson
För allmänt bruk 
 
Hur kan den ärvda miljön bli en levande del av framtiden? Det är frågan som står i fokus för projektet För allmänt bruk i Robertsfors, del av ArkDes praktiknära forskningssatsning 2023.

De gemensamma kulturmiljöerna har en viktig roll när samhället utvecklas och expanderar. I samband med den omfattande industriella utveckling som pågår i Västerbotten och etableringen av Norrbotniabanan uppstår behov av offentliga rum och befintlig bebyggelse kan få ett nytt värde. Kulturmiljön erbjuder en förankring i historien. Den utgör ett arv som det nya förhåller sig till och så småningom blir en del av.

"För allmänt bruk" syftade till att undersöka hur befintliga kulturhistoriska miljöer kan bidra med nya värden i samhällsutvecklingen. En kulturhistoriskt värdefull ekonomibyggnad från 1860-talet i Robertsfors var fokus för projektet. En gång i tiden tillhörde den bruket men nu är det Robertsfors kommun som äger byggnaden. Med den nya tågstation och en planerad områdesutveckling får byggnadens placering nya möjligheter som en viktig knutpunkt i Robertsfors.

Utlysning
ArkDes, Riksantikvarieämbetet och Robertsfors kommun utformade en utlysning för att på bästa sätt ta vara på byggnaden och dess potential. Syftet är att utforska strategier, metoder och gestaltningsförslag som visar hur den på sikt kan bli ett levande offentligt rum som stärker platsens och ortens befintliga värden. Teamet Robertsforsgruppen fick uppdraget att undersöka och testa metoder för hur kulturmiljön kan förvaltas och stärkas långsiktigt tillsammans med lokalsamhället. Uppdraget bestod av att ta fram en plan för byggnadens utveckling och en metod för att förvalta den. 

Rapport om projektet
Projektet summeras i en slutrapport framtagen av Robertsforsgruppen och innehåller strategier, metoder och gestaltningsförslag för byggnaden och omgivningens utveckling. 
 
Flerfamiljshus, villor och blå himmel.
Foto: Scandinav/Boverket
Ny rapport ger verktyg för att minska segregation
 
I rapporten ”Verktyg för att minska och motverka segregation” ger Boverket en övergripande bild av hur planering, gestaltning och bostadsutveckling kan bidra till att förändra relationell boendesegregation.

Rapporten lyfter fram förutsättningar för ett mer effektivt och välriktat segregationsarbete. Där kan du få inspiration till hur exempelvis planering, gestaltning och bostadsutveckling kan bli använd för att minska och motverka relationell boendesegregation.

Rapporten lyfter även den speciella problematik som kan finnas på landsbygden och gör en nordisk utblick till Finland och Danmark. Den vänder sig till kommuner, regioner, myndigheter och aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen. De kan söka inspiration för att förstärka segregationsperspektivet i sitt arbete.

Ny rapport ger verktyg för att minska segregation (på boverket.se)
 
Affischbild med människor i en stad bredvid träd.
Foto: ArkDes
Street Moves - rapport från ArkDes
 
ArkDes släppte nyligen en rapport som sammanfattar det andra steget av innovationsprojektet Street Moves.  Projektet har under de senaste två åren tagit stadsplanering till nästa nivå. Med hjälp av design undersöker Street Moves hur framtidens gaturum skulle kunna se ut om de inte designades med bilen i fokus. Målet är att göra alla Sveriges gator hållbara, hälsosamma och levande.

I rapporten sammanställer man resultat och lärdomar från sex deltagande kommuner. De är Göteborgs Stad, Helsingborgs stad, Umeå kommun, Härnösands kommun, Hultsfreds kommun och Södertälje kommun.

Bland annat visar enkätundersökningar att 81 procent av de tillfrågade i Hultsfred, Härnösand och Södertälje ser positivt på idén att förändra gator med tillfälliga lösningar liknande Street Moves. Rapporten visar även att de deltagande kommunerna ser ett stort värde i Street Moves designprocesser för att involvera kommuninvånarna i planeringsprocesserna, och för att utvärdera vad som fungerar på en plats inför mer långsiktiga förändringar.

💡 Här hittar du rapporten: https://streetmoves.arkdes.se/wp-content/uploads/2023/12/ArkDes-Street-Moves-2-rapport-2023.pdf

🎬 Dagen till ära släpper vi även en film om Street Moves. Se filmen: https://streetmoves.arkdes.se/om-street-moves-rorelsen/
Street Moves leds av ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design, och finansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

ArkDes släpper rapport om Street Moves (på hallbarstad.se)
 
Logga för New European Bauhaus.
Festivalen för det nya europeiska Bauhaus 2024
 
Festivalen för det nya europeiska Bauhaus kommer tillbaka för sin andra upplaga den 9-14 april 2024. Det blir i Parc du Cinquantenaire och konst- och historiemuseet i Bryssel. Den efterlängtade festivalen kommer att samla människor från hela världen. De delar med sig av sina visioner och handlingar för en framtid som är hållbar, vacker och inkluderande.
 
EU-kommissionen organiserar årets upplaga av festivalen i samarbete med det belgiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. Det kommer att innehålla ett mångsidigt och fullspäckat program med diskussionspaneler, utställningar, konstföreställningar och mycket mer.

Festivalen kommer också att innehålla Bauhauspriserna. De uppmärksammar projekt, design och idéer som ligger i linje med rörelsens engagemang för att forma en hållbar, vacker och inkluderande framtid för Europa. Totalt 20 vinnare från Europa och andra delar av världen kommer att bli belönade vid en officiell prisceremoni.

Vid sidan av programmet i Bryssel sprider sig festivalen också över hela världen. Det sker med sidoevenemang som skapats tillsammans oberoende av partner.

Bauhausfestivalen är gratis och öppen för alla. Anmälan öppnar den 18 februari 2024.

Festivalen för det nya europeiska Bauhaus (på hallbarstad.se)
 
Läryta i Hyllievångsskolan i Skåne.
Läryta i Hyllievångsskolan. Foto: Maria Teder/Boverket
Skolor och förskolor – lättare att hitta i Boverkets vägledning
 
Boverkets vägledning om gestaltning av förskolors och skolors fysiska miljöer har fått en ny förstasida. Nu blir det ännu lättare att hitta i vägledningen. Den beskriver och illustrerar hela gestaltningsprocessen från strategisk planering till förvaltning. Den tar också upp gestaltningen av miljöer såväl inomhus som utomhus.

Här kan du bland annat läsa om hur stora friytorna behöver vara, om lärmiljöernas funktioner och samband samt vikten av dagsljus i undervisningslokalerna. Väl placerade och utformade kan skolor och förskolor bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. Har du inte tagit del av Boverkets vägledning ännu är det hög tid att göra det nu!

Skolor och förskolor – lättare att hitta i Boverkets vägledning (på hallbarstad.se)
 
Händer håller i en smartphone ovanpå träplankor. Mönster av elektronik ovanpå.
Foto: Boverket/Scandinav
Följ oss på LinkedIn och på hållbarstad.se
 
Sedan slutet av januari finns Rådet för hållbara städer på LinkedIn utöver hemsidan hållbarstad.se. Vårt nya konto ersätter därmed Facebook och Instagram.

På hållbarstad.se hittar du bland annat aktuella utlysningar samlade från olika myndigheter.

Rådets LinkedIn

Rådets hemsida hållbarstad.se
 
 
Två kvinnor vid ett skrivbord med dator.
Foto: Boverket/Scandinav
Ny föreskrift om certifierade byggprojekterings-företag
 
Genom Boverkets nya föreskrift så introduceras en ny typ av aktör. Föreskriften börjar gälla den 1 mars 2024.

Vi är precis klara med en föreskrift som möjliggör PBLs nyaste typ av aktör. Dessa certifierade byggprojekteringsföretag ska, i en del fall, kunna ta över vissa av byggnadsnämndens bedömningar för lov och startbesked. Från 1 mars kan certifieringsorgan börja ackreditera sig för saken. När de har ackrediterat sig kan certifieringsorganen börja certifiera intresserade företag.

Föreskrift för certifiering av byggprojekteringsföretag (på boverket.se)
 
 
Konferenser, webbinarier och liknande
 
 
Klimatfrukost 33: Hur accelererar vi lärosätenas bidrag till Klimatomställningen? | 28 februari
 
Det finns ett lärosäte i nästan alla de städer som medverkar i Viable Cities program Klimatneutrala städer 2030. De bidrar med mycket relevant forskning och utbildning på olika nivåer. Men på vilka andra sätt medverkar de i klimatomställningen och vad skulle de kunna göra mer av?

Under denna klimatfrukost utforskar Viable Cities hur lärosätena kan accelerera sitt bidrag till klimatomställningen bland annat genom samverkan på nya sätt.
Bland talarna finns Lisa Redin, Miljö- och hållbarhetsstrateg på Umeå universitet, Johanna Sennmark, Miljöchef vid Avdelningen för infrastruktur på Sveriges lantbruksuniversitet, Mats Lundqvist, Vicerektor för nyttiggörande på Chalmers och Lena Neij, Professor på Lunds universitet.

Klimatfrukosten 28 februari kl 8:00 genomförs i samarbete med Lärosätenas klimatnätverk, en insats finansierad av Vinnova och Formas.

Anmälan: Starta möte - Zoom
 
Klimatfrukost 34: Evenemang som motorer för omställning till klimatneutrala städer | 6 mars
 
I Sverige och Europa mobiliserar många aktörer för klimatneutrala städer 2030 och för hållbara platser, besök och evenemang.

Flera av städerna i satsningen Klimatneutrala städer 2030 arbetar aktivt med evenemang och arrangörer, och utforskar hur de tillsammans kan arbeta mot klimatneutralitet. Under denna Klimatfrukost fördjupar Viable Cities oss i hur evenemang kan vara motorer för omställning till klimatneutralitet genom arrangörer, besökare och andra intressenter, och hur de kan vara en del i utvecklingen av klimatneutrala städer och samhällen.

Anmälan: Launch Meeting - Zoom
 
Tillsyn av inomhusmiljö i bostäder | 20-21 mars
 
Folkhälsomyndigheten bjuder in till ett webbinarium med anledning av den nya tillsynsvägledningen.

Det handlar om inomhusmiljö i bostäder med fokus på tillsyn på eget initiativ och i förebyggande syfte. Inomhusmiljö i bostäder är ett fokusområde för tillsyn i den nationella miljöbalksstrategin.
Webbinariet är uppdelat på två dagar, så programmet pågår två förmiddagar med olika innehåll respektive dag. Webbinariet spelas in och kommer att läggas på Folkhälsomyndighetens hemsida.
Under de två halvdagarna kommer den nya vägledningen att presenteras. Hör också om hur olika kommuner arbetar med tillsyn av bostäder. Andra deltagare som fördjupar inom olika områden är Hyres- och arrendenämnden i Göteborg, Boverket, Swesiaq, Naturvårdsverket, Hyresgästföreningen och fastighetsbranschen.

Läs mer om webbinariet (på folkhälsomyndigheten.se)
 
Sweden Innovation Days | 20-21 mars
 
Sweden Innovation Days är en kostnadsfri digital konferens med syfte att visa upp Sverige som innovationsland för grön omställning. Vinnova, Energimyndigheten och Formas arrangerar.

Trots att Sverige är ett av världens främsta länder när det kommer till innovation behöver vi ständigt sträva efter att förbättra hur vi arbetar med innovativa lösningar, både strategiskt och praktiskt. Vi vill att andra länder ska välja Sverige som ett attraktivt innovationsland att samarbeta med.

Syftet med Sweden Innovation Days är att erbjuda aktörer en internationell arena för att sprida information, utbyta kunskap samt träffa internationella partners. Vår förhoppning är att många nya innovations- och affärssamarbeten skapas.

Oavsett om du är en startup, företag, arbetar inom offentlig sektor, civilsamhället, akademin eller en statlig myndighet, finns det något på detta evenemang för alla. Vi behöver alla vara med på innovationsresan!

Du kan få mer information genom att fylla i dina kontaktuppgifter här
 
DUT-konferens i Bryssel | 10-12 april
 
Följ med oss till Bryssel den 10–12 april 2024 när vi samlar stadsledare, praktiker, forskare, investerare och visionärer i framkant av hållbara stadsomställningar.

Driving Urban Transitions (DUT), ett europeiskt partnerskap som har åtagit sig att stödja städer på deras resa mot att bli hållbara, motståndskraftiga och inkluderande, bjuder in dig att vara en del av resan!
 
Läs mer om konferensen (på hallbarstad.se)

Anmäl dig till konferensen här.

Utforska mer information om DUT-konferensen på evenemangssidan.
 
Växa hållbart i Malmö | 16 april
 
Malmö har genomgått en omställning från industristad till en blomstrande kunskapsstad med ett kraftigt växande näringsliv. Samtidigt bor en av fem Malmöbor i områden med stora socioekonomiska utmaningar. Staden har under en lång tid samarbetat med civilsamhället för att bland annat skapa ett inkluderande och hållbart samhälle.
Det har gått tio år sedan Malmökommissionen lämnade sin slutrapport. Nyligen lämnade även Tillväxtkommissionen förslag för en fortsatt inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö. Vilka möjligheter och utmaningar står Malmö inför i dag och hur kan vi ta vara på synergier mellan verksamheter?
Få inspiration av Malmös resa och ge dig ut på ett spännande platsbesök där vi lär och gör tillsammans med ansvariga för framgångsrika satsningar. Förmiddagen sänder vi även digitalt.
Det är ett begränsat antal platser för fysiskt deltagande, som börjar kl 9:00.

Mer information och anmälan (på folkhalsomyndigheten.se)
 
På gång
 
I kalendern på hallbarstad.se hittar du konferenser och andra evenemang.
Utlysningar
 
Här finns de aktuella utlysningar som hittills kommit in till hallbarstad.se.
Utlysningar för 2024
Prenumerera
 
Läs tidigare utskick och prenumerera på våra andra nyhetsbrev.
Prenumerera
 
Nyhetsbrevet ges ut av Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av tolv statliga myndigheter samt Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Länsstyrelsen. Rådets uppgift är att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030, som handlar om långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling.

www.hallbarstad.se  |  hallbarstad@boverket.se