Sommaren är här!
 
Äntligen skiner solen och luften är varm! Det närmar sig midsommar och därefter semester för många av oss. Den gångna våren har varit fylld av arbete mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan. Det har genomförts utbildningar och konferensen, initierats nätverk kring olika frågor och med olika deltagare samt producerats rapporter och skrivelser.

Det är bra att det numer finns ett tydligt fokus för majoriteten av kommuner och regioner på välfärdsbrottslighet. Nu jobbar vi vidare med att ta arbetet ett steg lägre till exempel genom att göra djupare kontroller, fundera lite mer över svaren vi får på våra frågor och genom att följa upp det vi upphandlar och den verksamhet som utförs!

SKR har beslutat om en vecka med fokus mot välfärdsbrottslighet och arrangerar vecka 43 ett antal digitala konferenser och webbinar kring olika verksamheter som berörs av välfärdsbrottslighet. Syftet är att ge en kunskapshöjning och dela erfarenheter och arbetssätt. Så boka in vecka 43 i era kalendrar redan nu :-)

Med detta sagt önskar jag er en fantastisk sommar fylld av det som ger just dig glädje och energi! Själv ser jag framför mig att min att-läsa-bokhög ska minska och många lata timmar i solen. Vi ses i höst igen och då fortsätter vi vårt arbete för en stark demokrati och robust välfärd!
 
Save the week - vecka 43
 
Boka in vecka 43 - en vecka med fokus på arbete mot välfärds-brottslighet 

SKR arrangerar flera digitala konferenser och seminarium under veckan där vi tar upp olika verksamheter ur ett välfärdsbrottslighetsperspektiv. Övergripande målgrupp är chefer och medarbetare i kommuner och regioner som arbetar strategiskt mot välfärdsbrottslighet, inklusive brottsförebyggande samordnar och därutöver de som arbetar med de specifika frågorna för respektive evenemang. 

Måndag - Brottsförebyggande ansvar och välfärdsbrottslighet
Tisdag - Ekonomiskt bistånd och välfärdsbrottslighet
Onsdag - Upphandling och välfärdsbrottslighet
Tordag - Otillåten påverkan, Föreningsbidrag och välfärdsbrottslighet
Fredag - Revison och välfärdsbrottslighet
               Regioner och välfärdsbrottslighet

En workshop kring assistans och välfärdsbrottslighet kommer hållas för inbjudna kommuner. Programmet är ännu inte fastslaget så förändringar av ämnesområden kan ske.

Mer detaljerad information kring innehåll, föreläsare och program kommer efter sommaren.
 
Mer från SKR
 
 
Nya nätverk
 
Förtroendevaldas trygghet och säkerhet, professionsnätverk
SKR bjuder in till ett professionsnätverk under 2023-2024 där du som tjänsteperson i en kommun eller region kan delta. Du får ta del av forskning inom området, internationella och nationella exempel samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra.
Mer information och anmälan till nätverket

Systematiskt förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda, utvecklingsnätverk
SKR bjuder in till ett utvecklingsnätverk under 2023-2024 för tjänstepersoner som har ett uppdrag i en kommun eller region att utveckla ett systematiskt arbete för att förebygga och omhänderta hot, hat och våld mot förtroendevalda samt att stärka de förtroendevaldas trygghet och säkerhet.
Mer information och anmälan till nätverket
 
Nätverk för korruptionsbekämpning
SKR bjuder in till ett nätverk för korruptionsbekämpning under 2023 – 2024. Programmet innehåller kunskaper från praktik och teori samt omvärldsspaningar på nationell och internationell nivå. Deltagarna kommer att få utrymme för erfarenhetsutbyte och gemensamma reflektioner.
Mer information och anmälan till nätverket
 
Tips att läsa i hängmattan
Trakasserier, hot och våld – förebyggande insatser och hantering vid statliga myndigheter (RiR 2022:26)
Att anställda trakasseras och hotas är ett omfattande problem vid många statliga myndigheter, visar Riksrevisionens granskning. Oftast hanteras detta på ett bra sätt, men mindre myndigheter behöver utökat stöd.

Hot mot det demokratiska samtalet - forskarantologi
I denna antologi belyser forskare och experter hur hot och hat mot förtroendevalda och politiskt aktiva medborgare riskerar att försvaga demokratin, försvåra det demokratiska samtalet och påverka medborgares möjligheter till deltagande.

Att möte informationspåverkan - handbok för kommunikatörer
Myndigheten för psykologiskt försvar ska leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. Myndigheten ska även sprida kunskap för att öka myndigheters och medborgares förmåga att identifiera, analysera och möta otillbörlig informationspåverkan. I detta syfte har denna handbok tagits fram. Handboken kan vara ett stöd även för dem som inte är kommunikatörer. 

Om du hellre vill lyssna än läsa rekommenderas Demokratiresan och särskilt avsnitten:
105 Hot mot det demokratiska samtalet
103 Otillåten påverkan
99  Välfärdsbrottslighet i regionerna
 
 
Aktuellt från omvärlden
 
 
Nya utmaningar och gamla problem – Om korruption i kommuner och regioner2023:13
Statskontoret har analyserat arbetssätt mot korruption samt korruptionens utveckling och riskområden i svenska kommuner och regioner. En viktig slutsats i rapporten är att kommuner och regioner behöver arbeta mer medvetet och strukturerat mot korruption. Många kommuner och regioner analyserar inte vilka korruptionsrisker som finns i deras verksamhet. Många kommuner och regioner saknar dessutom utbildningar för anställda där frågor om korruption tas upp.

Rapporten går att hitta här
 
Tipsa ADDA inköpscentral om brister i kvalitet i upphandlad verksamhet
Adda Inköpscentral samordnar ramavtal för kommuner, inom bland annat HVB, Stödboende och Konsulentstödd familjehemsvård. En förutsättning för att agera mot oseriösa aktörer är att vi delar information om brister i kvalitet mellan varandra. Tipsa därför Inköpscentralen om brister!

Tips skickas enklast via Inköpscentralens tips-funktion i den så kallade Urvalsdatabasen, som är en den databas där samtliga leverantörer presenteras på ramavtal. Urvalsdatabasen har alla kommuner som använder Inköpscentralens ramavtal tillgång till via personliga inlogg. Tipset skickas via ett formulär som fylls i. 
Tipsa Adda här

Alla tips utreds
Inköpscentralen utreder alla tips som inkommer från placerande kommuner. De utreder vad bristen omfattar mer i detalj och om det finns någon koppling till de krav och villkor som ställts i ramavtalet, de tar kontakt med berörda myndigheter för att få en helhetsbild av om brister påtalats tidigare m.m. Vid misstanke om brist kopplat till ramavtalsvillkoren kan Inköpscentralen direkt ”avropsstoppa” leverantören och då dölja leverantören i urvalsdatabasen.
 
Uppdrag att studera otillåten påverkan som utövas av systemhotande aktörer och grupperingar
Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att studera otillåten påverkan som utövas av systemhotande aktörer och grupperingar i Sverige mot enskilda förtroendevalda, politiska partier och beslutande församlingar på alla nivåer. Särskilt fokus ska vara på otillåten påverkan från aktörer och grupperingar inom den organiserade brottsligheten och i kriminella nätverk. Därutöver ska Brå ge en bild av några delar av de kommunala verksamheter som är särskilt sårbara för otillåten påverkan. Brå ska också lämna förslag på åtgärder som kan vidtas av relevanta aktörer.

Till uppdraget 
 
På gång
 
 
Nätverk för strategiskt arbete mot välfärdsbrottslighet i kommuner

SKR planerar att starta ett nätverk för strateger som arbetar övergripande mot välfärds-brottslighet i kommuner. Nätverket kommer inte ta upp operativa frågor i olika verksamheter utan ge en bred kunskapsbas om ämnet, verktyg för det strategiska arbetet och utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte och diskussion.

Mer information om nätverket kommer under hösten. 
 
Gransknings- och rådgivningstjänster 2022
Adda inköpscentral har upphandlat ett ramavtal benämnt Gransknings- och rådgivningstjänster 2022, som innefattar anbudsområde Arbetslivskriminalitet. Det innefattar granskning av arbetsrättsliga villkor, arbetsmiljö och arbetslivskriminalitet inom branscher med höga risker för arbetslivskriminalitet. Detta innefattar bl.a. oannonserade arbetsplatsbesök, men även företags- och personutredningar. Planerad avtalsstart är 1 oktober.
Läs mer om ramavtalet här

I anbudsområde 1 Avtalsuppföljning, ingår även Forensic. Det innefattar strategiskt och operativt stöd inom bl.a. följande:
  • Identifiera och åtgärda brott och oegentligheter såsom finansiella felaktigheter, regelöverträdelser, sanktionsbrott, penningtvätt samt mutor och korruption inom både granskade leverantörer och upphandlande myndigheter.
  • Utarbeta processer, rutiner och ramverk åt upphandlande myndigheter till förebyggande av sanktionsbrott.
 
Avslutningsvis 
Ha en skön sommar!
 
Redaktör 
 
Christina Kiernan
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se 
08-452 70 00