De senaste publikationerna, författningarna, remisserna och yttrandena.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Publicerat av Boverket
 
Maj 2023
Nya publikationer
 
 
Uppdrag om totalförsvarets intressen vid prövning enligt plan- och bygglagen
I maj 2022 fick Boverket i uppdrag av regeringen att utreda om det så kallade detaljplanekravet och bestämmelserna om miljöbedömningar i plan- och bygglagen bör begränsas för projekt som omfattar totalförsvarets intressen. Den här rapporten är Boverkets slutrapportering till regeringen.

Uppdrag att förbättra kunskapsnivån om hantering av asbest i byggnader
Boverket har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga kunskapsbrister om förekomst och hantering av asbest i byggnader. I uppdraget ingick även att föreslå hur information och kunskap om hur asbest ska hanteras vid byggnadsarbeten kan förbättras för olika målgrupper, för att förebygga ohälsa till följd av exponering för asbest. Denna rapport är Boverkets redovisning av uppdraget.

Gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan och en utökad klimatdeklaration
Boverket fick i februari 2022 i uppdrag av regeringen att lämna förslag på hur man kan påskynda införandet av gränsvärden för byggnader, och utvidga tillämpningen av klimatdeklarationer. Denna rapport är Boverkets redovisning av uppdraget.

Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2021
De allmännyttiga kommunala bostadsbolagen ska varje år lämna uppgifter om beslutade värdeöverföringar till länsstyrelserna som redovisar detta för Boverket. Boverket har sammanställt och redogjort de allmännyttiga kommunala bostadsbolagens värdeöverföringar för räkenskapsåret 2021.

Kommunala erfarenheter av finansiering av klimatanpassningsåtgärder för den byggda miljön
Den fördjupade förstudien bygger på intervjuer med kommunala tjänstepersoner från Vellinge i söder till Umeå i norr och ger en inblick i hur några av Sveriges kommuner arbetar med finansiering av klimatanpassningsåtgärder. Utöver finansieringsfrågan så ger även förstudien en inblick i hur tjänstepersonerna ser på klimatrisker, behovsbilden och vilka erfarenheter som de vill dela med sig av till andra kommuner.
 
Nya och ändrade författningar
 
Inga författningar publicerades under maj 2023.
 
Boverkets remisser
 
Boverkets förslag till föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6) samt upphävande av BBRAD och BBRBE
Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 25 augusti 2023.
 
Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader
Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 25 augusti 2023.
 
Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m.m.
Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 25 augusti 2023.
 
Boverkets förslag till föreskrifter om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader
Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 25 augusti 2023.
 
Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål
Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 25 augusti 2023.
 
Boverkets förslag till föreskrifter om krav på tomter m.m.
Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 25 augusti 2023.
 
Boverkets yttranden över andras remisser
 
 
Om nyhetsbrevet
 
I nyhetsbrevet Publicerat av Boverket ser du publikationer, ändrade författningar, Boverkets remisser och yttranden över andras remisser som Boverket har publicerat under den senaste månaden. Nyhetsbrevet kommer ut i början av varje månad.
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Nyheter
 
Här hittar du Boverkets senaste nyheter.
Nyheter
Prenumerera
 
Läs tidigare utskick och prenumerera på våra andra nyhetsbrev.
Prenumerera