Bojestig: Allting kan alltid förbättras
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
 
Allting kan alltid förbättras
 
Mats Bojestig
Vi ser resultat av vårt samarbete och hur systemet bidrar till att förbättra både kvalitet och arbetssätt. Samverkan sker konkret såväl mellan nationella programområden som med kommuner, patientföreningar och i partnerskapet med myndigheter.

Mats Bojestig, ordförande
Styrgruppen för nationellt system för
kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Läs hela krönikan
 
Nationella kliniska kunskapsstöd flyttar till 1177
 
Nationella kliniska kunskapsstöd kommer att visas som en del av 1177 via en ingång för vårdpersonal. Nuvarande innehåll på 1177 kommer samlas under en ingång för allmänheten. Förändringen innebär att samtliga kunskapsstöd på nationelltklinisktkunskapsstod.se migreras till 1177 efter att 1177.se har anpassats för de olika målgrupperna allmänhet och vårdpersonal.
Migreringen sker tidigast 2024
 
Evenemang
 
30 augusti: Dialogmöte med NPO nervsystemets sjukdomar
Om pågående och kommande arbete för programområdet.

30 augusti: Inkludera levnadsvanor i kunskapsstöd
Om nyttan och användbarheten av den generiska modellen för levnadsvanor.

15 september: Vårdprogram hyperparatyreoidism
Om nationellt vårdprogram för primär hyperparatyreoidism.

27 september: Vårdförlopp KOL
Om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

29 september: Implementering av vårdförlopp inom äldres hälsa och palliativ vård
Om implementering av vårdförloppen för kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom samt för palliativ vård.

Till kalendariet

Se seminarier i efterhand
 
Nya och reviderade kunskapsstöd
 
 
KOL
Revidering av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Den tidigare versionen publicerades i september 2020.
Vårdförlopp KOL utvecklas

Levnadsvanor
Generisk modell för levnadsvanor är en vägledning för hur kunskap om hantering av levnadsvanorna tobaks- och nikotinbruk, alkoholvanor, matvanor och fysisk aktivitet kan integreras i vårdförlopp och andra kunskapsstöd där det är relevant.
Generisk modell för levnadsvanor

Ländryggsbesvär
Besvär i ländryggen är en av de vanligaste orsakerna till att söka vård och besvären ökar med åldern. De regionala skillnaderna i vården är stora.
Ländryggsbesvär blir vårdförlopp

Munhälsa efter stroke
Ny riktlinje för bedömning av munhälsa efter stroke samt för regionernas tandvårdsstöd. I riktlinjen beskrivs risker för ohälsa i mun, strukturerad bedömning av munhälsa, förstärkt munvård och vilka tandvårdsstöd som kan sökas.
Riktlinje för bedömning av munhälsa efter stroke samt för regionernas tandvårdsstöd

Samverkande hälso- och sjukvård i hemmet
Ett kunskapsstöd för primärvårdens samverkande kring hälso- och sjukvård i hemmet har tagits fram på uppdrag av det nationella primärvårdsrådet.
Kunskapsstöd för samverkande hälso- och sjukvård

Svårläkta sår
Ett underlag har tagits fram som stöd för gapanalyser och samlat införande av de fyra vårdförloppen för svårläkta sår:  svårläkta sår, kritisk benischemi, venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår samt diabetes med hög risk för fotsår.
Stöd för samlat införande av vårdförlopp för sår

Traumatisk hjärnskada
Traumatisk hjärnskada har kallats den ”tysta epidemin” eftersom konsekvenserna ofta inte är helt tydliga och det totala antalet drabbade inte är känt. 
Traumatisk hjärnskada blir nytt vårdförlopp

Vulvodyni
Det nya kunskapsstödet för vulvodyni, eller vestibulit, är anpassat för vårdpersonal utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Arbetet har gjorts tillsammans med sakkunniga från myndigheten, nationellt programområde kvinnosjukdomar och förlossning samt stödfunktionen för nationellt system för kunskapsstyrning i ett pilotprojekt.
Vulvodyni – kunskapsstöd genom samarbete i partnerskapet

Fler nya kunskapsstöd
Du hittar fler nya och reviderade kunskapsstöd på nationellt kliniskt kunskapsstöd.
Nya och reviderade kunskapsstöd

Remisser
Nästa gång kunskapsstöd går ut på öppen remiss är den 15 september.
Remisser
 
Rapport om hud- och könssjukdomar på Vården i siffror
 
Rapporten beskriver insatsområdena psoriasis, svårläkta sår, venereologi och atopisk dermatit. Syftet är att underlätta uppföljnings- och förbättringsarbete i regionerna. Rapporten har tagits fram av nationellt programområde (NPO) hud- och könssjukdomar och är den första i sitt slag från systemet för kunskapsstyrning som publiceras på Vården i siffror.
Rapport om processer och samspel med kvalitetsregister
 
Kommuner och kunskapsstyrning i podden Nära vård
 
Hur kan kommuner jobba med att säkerställa en god och nära vård utifrån bästa möjliga kunskap och hur sker samverkan med regioner? Hör samtalet om det och mycket mer som rör omställningen till nära vård, där kunskapsstyrning hälso- och sjukvård är ett av flera verktyg.
Lyssna på poddavsnittet
 
Prenumerera på nomineringar till arbetsgrupper
 
Nu är det möjligt att prenumerera på nya nomineringar till nationella arbetsgrupper.
Nomineringar
 
Kvalitetsregister
 
 
Borås Stad först ut med automatiserad överföring av data från journal till Senior alert
Nu införs automatiserad överföring av data mellan journal och det nationella kvalitetsregistret Senior alert. Hälso- och sjukvården i Borås Stad, som har varit pilot i utvecklingsprojektet, kommer att spara tid på minskad dubbeldokumentation. De ser patienterna som vinnare då förutsättningarna att erbjuda en jämlik vård förbättras.
Generisk lösning för överföringen mellan journal och kvalitetsregister
 
Medicinteknik och läkemedel
 
 
Produkter för planering av bröstcanceroperationer i ny rekommendation
Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har kommit med en ny rekommendation till regionerna som gäller två produkter som ska underlätta planeringen av bröstcanceroperationer genom att öka flexibiliteten för de kliniska verksamheterna.
Fördelar jämfört med dagens metod

Rekommendation att avvakta införande av robotsystem för knä- och höftkirurgi och ryggkirurgi
MTP-rådet har utfärdat två nya rekommendationer till regionerna om att avvakta med införande av robotsystem för knä- och höftkirurgi och för ryggkirurgi.
En hälsoekonomisk utvärdering kommer att göras

Vägledning för 3D-printade produkter i vården
För att klarlägga vilka regulatoriska krav som finns för medicintekniska produkter tillverkade med 3D-utskrivning har MTP-rådet tagit fram en vägledning.
Regionen har produktansvaret
 
Om nyhetsbrevet
 
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Om Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård