De senaste publikationerna, författningarna, remisserna och yttrandena.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Publicerat av Boverket
 
Mars 2023
Nya publikationer
 
 
Uppföljning av bidraget för grönare städer
Bidraget för grönare städer syftar till att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser och samtidigt bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Boverket har följt upp hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts.

Kontrollstation av reglerna för byggnaders energiprestanda
Boverket har följt upp och utvärderat om nuvarande byggregler på ett kostnadseffektivt sätt bidrar till teknikneutrala val av hållbara uppvärmnings- och kylsystem, långsiktigt energieffektiva byggnader och en effektiv elanvändning som beaktar effektutmaningen i energisystemet.

Budgetunderlag 2024-2026
Budgetunderlag är ett dokument med myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.

Utredning avseende behov av undantag från energireglerna avseende timmerhus och andra skyddsvärda byggnadstyper
Boverket har utrett energireglernas påverkan på möjligheten att uppföra timmerhus och andra skyddsvärda byggnadstyper.

Hur mycket bullrar vägtrafiken?
När bostäder i bullerutsatta lägen planeras och bygglov prövas krävs det att ljudnivåerna redovisas. I materialet beskrivs två metoder som kan användas som underlag för att göra översiktliga bedömningar av vägtrafikbuller.
 
Nya och ändrade författningar
 
Inga författningar publicerades under mars 2023.
 
Boverkets remisser
 
Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan
Synpunkter på remissen ska lämnas senast den 25 augusti 2023.

Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
Synpunkter på remissen ska lämnas senast den 16 juni 2023.

Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader
Synpunkter på remissen ska lämnas senast den 16 juni 2023.
 
Boverkets yttranden över andras remisser
 
Inga yttranden över andras remisser har publicerats under mars 2023.
 
Vad tycker du om nyhetsbrevet?
 
Hjälp oss att utvärdera nyhetsbrevet genom att anonymt svara på två korta frågor.

Svara på enkäten (på Boverkets webbplats)
 
Om nyhetsbrevet
 
I nyhetsbrevet Publicerat av Boverket ser du publikationer, ändrade författningar, Boverkets remisser och yttranden över andras remisser som Boverket har publicerat under den senaste månaden. Nyhetsbrevet kommer ut i början av varje månad.
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Nyheter
 
Här hittar du Boverkets senaste nyheter.
Nyheter
Prenumerera
 
Läs tidigare utskick och prenumerera på våra andra nyhetsbrev.
Prenumerera