SKR motsätter sig statligt övertagande av skolan
 
SKR avstyrker statligt övertagande av huvudmannaskapet för offentliga skolor och komvux. Problemen som utredningen beskriver kan åtgärdas inom ramen för dagens ansvarsfördelning.
− Fokus behöver istället läggas på hur den statliga styrningen kan förbättras så att kommunerna kan uppfylla sina uppdrag fullt ut, säger Peter Danielsson, ordförande för SKR. 
SKR:s yttrande till utredningen Stantens ansvar för skolan
 
Nödvändigt kunna göra uppehåll i tjänstepensionen
 
SKR, Sobona och de fackliga organisationerna uppmanar regeringen att införa en möjlighet till uppehåll i tjänstepensionsuttaget. Det skulle underlätta kompetensförsörjningen i välfärden.
− Det nuvarande regelverket gör att många som gått i pension tvekar inför att komma tillbaka i arbete trots att de verkligen vill, säger SKR:s ordförande Peter Danielsson.
Hemställan om att kunna göra uppehåll i uttag av tjänstepension
 
Rättvis och hållbar omställning för klimatet
 
Programberedningen för hållbar omställning har lämnat sin slutrapport till SKR:s styrelse.
− Kommuner och regioner har en nyckelroll i Sveriges klimatomställning och gör redan i dag ett viktigt arbete inom olika områden, säger Peter Danielsson, SKR:s ordförande.
Rapport för hållbar omställning
 
Mer från SKR
 
 
Stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap
SKR är kritiska till förslaget om att inrätta en separat statlig beredskapsorganisation och menar att skyddsresurserna borde gå till kommunerna.
Kommunal räddningstjänst bör tillföras personal genom civilplikt
 
Åtta av tio patienter nöjda med akutsjukvården
Akutsjukvårdspatienter är överlag nöjda med den vård de fått, men andelen nöjda minskar på alla områden som undersöks. Det visar den senaste nationella patientenkäten.
Nationell patientenkät akutsjukvård
 
SKR bjuder in till Demokratidagen 2023
Den 19 april bjuder SKR in till Demokratidagen 2023, mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. På Demokratidagen möter du SKR:s politiska ledning, kulturminister Parisa Liljestrand, forskare och förtroendevalda verksamma inom demokratiområdet.
Demokratidagen 19 april 2023
 
Bloggar från SKR
 
 
Orimligt att kommunerna ligger ute med 16 miljarder kronor
Den skuld som staten har till kommunerna för fastighetsavgiften ökar ständigt. I bokslut 2022 var den uppe i hela 16 miljarder kronor. Det är dags för staten att reglera skulden. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
 
Samverkan mellan kommun och region frigör vårdplatser
Andelen utskrivningsklara patienter som får lämna sjukhusen samma dag har ökat kraftigt de senaste åren och frigjort cirka 1000 vårdplatser. Avgörande är väl fungerande samverkan. Det skriver Fredrik Lennartsson, SKR.
Vårdbloggen
 
Chefoskopet stärker arbetsmiljön för första linjens chefer
SKR, Vision och Akademikerförbundet SSR gör en gemensam satsning för att stärka arbetsmiljön för första linjens chefer i äldreomsorgen med stöd av Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet. Det skriver Caroline Olsson, SKR.
Arbetsgivarbloggen
 
Hatretorik och falska nyheter utgör ett samhällsproblem 
Hot och hat mot förtroendevalda utgör ett hot mot demokratin i många av Europas länder, och är direkt oförenliga med gemensamma värden både inom Europarådet och inom EU. Det skriver Cecilia Ramqvist, SKR.
Mänskliga rättigheterbloggen
 
Veckans välfärdssiffra
 
 
Kvinnors närvaro på arbetsmarknaden är en jämställdhetsfråga.
 
Nytt från omvärlden
 
 
Kommunal avtalssamverkan har ökat
Statskontoret har publicerat en ny rapport om kommunal samverkan. Myndighetens analys visar att kommunal samverkan är ett viktigt verktyg för kommuner att möta olika utmaningar. Kartläggningen som presenteras visar att samverkan har ökat över tid, vilket främst beror på att avtalssamverkan har ökat till följd av en lagändring som infördes 2018.
Statskontoret har analyserat kommunal samverkan
 
Ny rapport om samhällets digitala utveckling
Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har publicerat rapporten Digitala Sverige 2022 som visar att Sverige generellt ligger bra till i en internationell jämförelse av samhällets digitala utvecklingen, men att andra länder börjar komma i kapp. Rapporten visar bland annat att offentlig sektors erbjudande av digitala tjänster är ojämt.
Digitala Sverige 2022
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 21 mars.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00