Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du bland annat ta del av inbjudningar till kurser och seminarier, inspiration från två medlemmar; Västra Götalandsregionen och Skövde kommun, aktuellt från SKR och om ramavtal samt axplock från omvärlden.
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Kurser och konferenser
 
 
Mötesplats samhällsbyggande 13-14 juni
Även i år arrangerar SKR konferensen Mötesplats samhällsbyggande och i år är temat Det robusta samhället.

Målgruppen är chefer och strateger i kommuner och regioner inom samhällsbyggnadsområdet, lokal och regional utveckling, fastighetsutveckling, infrastruktur, miljö och klimat, krisberedskap med mera. Konferensen är i år på Elite Hotel Marina Tower, nära Södermalm i Stockholm, 13- 14 juni.

Programmet innehåller inspiration och fördjupningar inom en rad områden med bäring på robusthet – civilt försvar, krisberedskap, cybersäkerhet, försörjningsberedskap med mera. Talare från såväl regeringskansliet som kommun- och regionledningar, liksom experter inom olika områden medverkar. Det kommer även arrangeras några valbara studiebesök.

Program och länk till anmälan kommer inom kort!
Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2023
Den populära kursen Fastighetsföretagande i offentlig sektor ges igen i höst av SKR i samarbete med KTH. Datum för kursen är 11-13 september och 20-22 november. Anmälan öppnar måndag 20 mars klockan 08:00.
Mer information kan hittas här
Save the date: Digitalt seminarium om lokaler för hybridarbete, 1 juni klockan 09-12:00
SKR arrangerar ett digitalt seminarium med temat lokaler för hybridarbete. Vi presenterar och diskuterar erfarenheter från att skapa lokaler med förutsättningen att personalen delvis arbetar hemifrån. Program och anmälan publiceras under mars månad. Håll utkik på skr.se och i kommande nummer av nyhetsbrevet!
Ny digital utbildning i innovationsledning
SKR och Adda Kompetens erbjuder, i samarbete med forskaren Leif Denti, en digital utbildning i innovationsledning. Vad är egentligen innovation och vad kännetecknar en organisation där medarbetare vågar tänka och testa nytt? I utbildningen får du lära dig mer om detta utifrån ett ledarperspektiv och vad du kan göra för att främja innovationsförmågan i din organisation.
Innovationsledning - att odla en innovativ organisation
Grundkurs i offentlig upphandling
En tre dagars grundkurs i offentlig upphandling som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 30 maj - 1 juni, 10.00-15.00, Högberga Gård, Lidingö
 
Inspiration från medlem
 
 
Återbruk inom Västra Götalandsregionen
Inom Västra Götalandsregionen (VGR) finns det interna återbruksverksamheten Åter i bruk. Verksamheten har precis startat och till en början hanteras kontors-, konferens- och miljömöbler men de ser att det finns utvecklingsmöjligheter.
Läs mer och få inspiration på VGR:s webbplats

Relaterat till ämnet så tog samarbetet Offentliga fastigheter under 2022 fram stöd för arbete med återbruk.
Ta del av nuläge och arbetsmetodik för arbete med återbruk på Offentliga fastigheters webbplats
Effektivisering av kommunala byggnader
Detta projekt syftar till att, med Skövde som föregångare, lyfta processen om hur kommunen arbetat med Totalmetodiken. Utfallet ska kunna inspirera andra kommuner som vill arbeta med energieffektivisering av sitt fastighetsbestånd. Men också för att uppmärksamma hur man kan undvika eventuella fallgropar som kan uppstå i stora organisationer, så som kommuner.
Ta del av rapporten på Beloks webbplats
 
Mer från SKR
 
 
Lågkonjunkturen står för dörren
Försvagningen av svensk konjunktur är påtaglig, till stor del som följd av inflationen och ränteläget. SKR:s prognos visar en historiskt svag real utveckling av skatteunderlaget kommande år.
– Vi ser att skatteunderlagstillväxten inte kommer att räcka till för att finansiera verksamheten i kommuner och regioner de kommande åren. Det blir framförallt en stor prövning för många kommunala och regionala budgetar i år och nästa år, säger SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
SKR:s skatteunderlagsprognos
Nytt förslag till elstöd missgynnar kommuner och regioner i onödan
Klimat- och näringslivsdepartementet har till 6 mars remitterat nytt förslag till elstöd till juridiska personer för att mildra effekterna av höga elpriser. Förslaget omfattar de två södra elområdena. Maxbeloppet för hur mycket stöd som kan lämnas per företag eller koncern enligt EU:s statsstödsregler är satt till 20 miljoner kronor, och enligt förslaget ska det även omfatta kommuner och regioner.

SKR anser i sitt yttrande att det inte är rimligt att begränsa stödet till kommuner och regioner på samma sätt som är nödvändigt för företag enligt EU:s statsstödsregler. SKR har också framfört att departementet behöver klargöra tolkningen för kommuner och regioner av koncernbegreppet samt av kravet att vara godkänd för eller uppfylla samma krav som för F-skatt.
Regeringens förslag till förordning om elstöd
Energihjälpen - för kvalitetssäkring av byggnaders energiprestanda
Energihjälpen är ett excelbaserat verktyg för att ställa och följa upp krav på en byggnads energianvändning. Resultat av energiberäkningar och verifiering av uppmätta värden täcker hela byggprocessen och olika aktörers behov.

De data som presenteras i verktyget underlättar kommunernas granskning i bygglovsprocessen enligt plan- och bygglagen (PBL) och är ett stöd för byggherrens egenkontroll av att en ny byggnad har tillräckliga förutsättningar för att uppfylla lagkrav för energianvändning. Energihjälpen kan ingå i kontrollplanen och bifogas vid redovisning inför startbesked. Energihjälpen är även ett stöd för att följa upp frivilliga ambitiösare energikrav, exempelvis Upphandlingsmyndighetens krav och Svebys Energiavtal 21. Den är även ett underlag för energideklarationen och verifiering av krav.

Energihjälpen version 1 lanseras nu gemensamt av Sveby, SKR, Lågan, Energimyndigheten och Upphandlings­myndig­heten. Grunden lades 2019 av sex regionala nätverk i ett Lågan-projekt med workshops på SKR.
Läs mer på skr.se
Information från Adda inköpscentral
 
Möbeldagar
Under april arrangerar Adda möbeldagar i Helsingborg, Göteborg, Gävle och Luleå. På möbeldagen berättar de om ramavtalen Möbler återbruk och tillhörande tjänster, Möbler för skola och förskola samt Möbler för kontor och omsorg.
Läs mer och anmäl dig på Addas webbplats
Leverantör avropsstoppad på Elektriska arbetsfordon
Adda Inköpscentral har beslutat att införa ett tillfälligt avropsstopp för leverantören Nomaco AB på ramavtalet Elektriska arbetsfordon 2020. Anledningen är att leverantören inte uppfyller ställda krav i upphandlingen.
Läs med om ramavtalet på Addas webbplats
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Energihjälpen - Gemensamt verktyg ger stöd för kvalitetssäkring av byggnaders energiprestanda
Energihjälpen är ett nytt verktyg för dig som ställer krav och följer upp krav på byggnadens energianvändning. Det unika med Energihjälpen är att resultat av energiberäkningar och verifiering av uppmätta värden samlas i ett och samma verktyg som täcker hela byggprocessen och olika aktörers behov.

Initiativtagare till och utvecklare av Energihjälpen är Sveby, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Lågan, Energimyndigheten och Upphandlingsmyndigheten. Grunden togs fram 2019 med sex regionala nätverk i ett Lågan-projekt med workshops på SKR.
Sveby | Branchstandard för energi i byggnader
Information från Upphandlingsmyndigheten
 
Nytt stöd: Förhandling vid offentlig upphandling
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett nytt stöd till den som vill förhandla i samband med offentlig upphandling. Stödet går igenom grunderna om förhandling enligt upphandlingsreglerna och beskriver bland annat vilka upphandlingsförfaranden som tillåter förhandling, syftet med förhandling, vad man får förhandla om och när i processen förhandling får ske.
Förhandling vid offentlig upphandling, Upphandlingsmyndigheten
Nytt upphandlingsstöd vid utfasning av lysrör
Under år 2023 blir användning av kvicksilver förbjudet i lysrör. Som stöd inför detta har Upphandlingsmyndigheten tagit fram ett stöd för hur detta påverkar upphandlingar av belysning i offentlig sektor. Av stödet framgår bland annat vad förändringen innebär och ger bland annat förslag på vilka hållbarhetskrav som kan ställas.
Upphandling av belysning i och med utfasning av lysrör, Upphandlingsmyndigheten
Forum Vårdbyggnad: Dags att nominera till Vårdbyggnadspriset 2023
Vill du vara med och påverka kvaliteten i svensk vårdbyggnadsarkitektur?
Välkommen att nominera bidrag till årets Vårdbyggnadspris som delas ut på Forum Vårdbyggnads höstkonferens i Stockholm den 16–17 november.
Pris delas ut i två olika kategorier: "Rum för vård" respektive "Rum för omvårdnad".
Läs mer och nominera
Metodstöd från MSB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram olika metodstöd inom beredskapsområdet:
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se