De senaste publikationerna, författningarna, remisserna och yttrandena
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Publicerat av Boverket
 
Januari 2023
Nya publikationer
 
 
Plan för tillsynsvägledning 2023–2025
Boverket och länsstyrelserna ska ge tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna i deras tillsynsarbete. För arbetet med tillsynsvägledning ska Boverket och varje länsstyrelse ha treåriga planer som vid behov ska revideras. Detta är en uppdaterad version av Boverkets plan för tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna och gäller för åren 2023–2025.

Uppföljning av bidraget för grönare städer
Bidraget för grönare städer syftar till att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser och samtidigt bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Boverket har nu följt upp hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts.

Aktuella planeringsfrågor för Sverige 2022
I denna rapport presenteras kortfattat hur Sverige styr och planerar den fysiska miljön, aktuella planeringsfrågor samt hur plan- och bygglagen har tillämpats under perioden.

Uppdrag om kunskapsstöd vid samordnad tillsyn
I denna rapport presenteras kunskapsstöd för byggnadsnämnder vid samordnad tillsyn. Bland annat en vägledning med beskrivningar av vad som menas med samordnad tillsyn, frågor som byggnadsnämnder kan ställas inför vid ett sådant arbetssätt samt exempel på beslutsmallar för byggnadsnämndernas tillsynsarbete.

Fler lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö 2023
Boverket fick 2022 ett förnyat uppdrag att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö, även denna gång med fokus på lösningar. Uppdraget är ännu ett steg i ett långsiktigt utvecklingsarbete mot en helt digital samhällsbyggnadsprocess för Sverige. Uppdraget redovisas genom denna sammanfattande slutrapport och fem ämnesrapporter.

Riksintresseunderlag i en digital miljö
Boverket har arbetat fram grunden för ett fortsatt arbete med framtagande av informationsspecifikationer för digitalisering av underlagen för riksintresseanspråk enligt 3 kap. miljöbalken. Rapporten är en del av Boverkets slutrapportering ”Fler lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö”.

Lov- och byggprocess utan fysiska handlingar
Boverket har arbetat med att ta fram förslag som kan leda till en mer enhetlig informationshantering och bidra till en pappersbefriad handläggning av lov- och byggprocessen. Rapporten är en del av Boverkets slutrapportering ”Fler lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö”.

Byggnadsinformationsmodellering, BIM
Boverket har utrett vilken roll och ansvar myndigheten kan ha gällande nationellt tillämpbara metoder för att utnyttja byggnadsinformationsmodellering (BIM). Rapporten är en del av Boverkets slutrapportering ”Fler lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö”.

Digitalisering av obligatorisk ventilationskontroll
Boverket har tittat närmare på branschens digitalisering, framför allt avseende sensorteknik och indikatorer och också nyttor och förutsättningar för digital hantering av obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Rapporten är en del av Boverkets slutrapportering ”Fler lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö”.

Digitalisering av kontrollplaner
Boverket har genomfört en förstudie om digitalisering av kontrollplaner. Syftet är att beskriva informationsmängder som bör beaktas i framtagande av en kontrollplan enligt plan- och bygglagen, hur dessa digitalt kan följas upp och behov av specificerad informationshantering. Rapporten är en del av Boverkets slutrapportering ”Fler lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö”.
 
Nya och ändrade författningar
 
Inga nya och ändrade författningar i januari 2023. 
 
Boverkets remisser
 
Inga synpunkter på remisser i januari 2023.
 
Boverkets yttranden över andras remisser
 
Inga yttranden över andras remisser finns.
 
Om nyhetsbrevet
 
I nyhetsbrevet Publicerat av Boverket ser du publikationer, ändrade författningar, Boverkets remisser, yttranden över andras remisser och filmer som Boverket har publicerat under den senaste månaden. Nyhetsbrevet kommer ut i början av varje månad.
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Nyheter
 
Här hittar du Boverkets senaste nyheter.
Nyheter
Prenumerera
 
Läs tidigare utskick och prenumerera på våra andra nyhetsbrev.
Prenumerera