Kraftsamling krävs mot hot, hat och våld i välfärden
 
SKR har skickat en hemställan till regeringen med förslag i syfte att gemensamt kraftsamla mot hot, hat och våld som medarbetare och förtroendevalda i kommuner och regioner utsätts för.
– Nu vill vi att regeringen tar taktpinnen och skyndar på ett antal åtgärder som krävs för att kommuner och regioner bättre ska kunna trygga arbetsmiljön, säger SKR:s ordförande Peter Danielsson. 
Hemställan om nationell kraftsamling mot hot, hat och otillåten påverkan
 
Överenskommelse om ökad tillgänglighet i vården
 
SKR och regeringen har slutit en överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2023. Regeringen avsätter nästan 3 miljarder kronor för att öka tillgängligheten till hälso- och sjukvård, varav den allra största delen av medlen delas ut till regionerna vid uppfyllelse av konkreta prestationer.
Överenskommelse om ökad tillgänglighet i vården 2023
 
Lyft kommuners och regioners roll för det civila försvaret
 
När regeringen nu kraftigt bygger ut Sveriges försvarsförmåga måste den se till hela kedjan i försvaret. För det civila försvaret är kommuners och regioners roll avgörande. När kriser och krig drabbar och påverkar oss, är vi alla beroende av att räddningstjänst, dricksvattenförsörjning, omsorgen om de äldre och funktionsnedsatta, sjukvård, skolor och förskolor fortsätter att fungera. Det skriver SKR:s ordförande Peter Danielsson, 1:a vice ordförande Carola Gunnarsson och 2:e vice ordförande Anders Henriksson i en debattartikel i Expressen. 
Hela samhället måste vara redo
 
Mer från SKR
 
 
500 miljoner kronor till vaccinering mot covid-19
Regeringen och SKR har slutit en överenskommelse för vaccinering mot covid-19 under första halvåret 2023. Att regeringen nu tillför 500 miljoner kronor innebär bland annat att staten fortsatt åtar sig att betala för vaccin medan regionerna ansvarar för att utföra vaccinationerna.
Överenskommelse om vaccinering mot covid-19 första halvåret 2023
 
Överenskommelse om psykisk hälsa och suicidprevention 2023
Regeringen och SKR har slutit en överenskommelse om psykisk hälsa och suicid­prevention 2023. Den omfattar drygt 1,6 miljarder kronor, varav merparten fördelas till kommuner och regioner.
Överenskommelse om insatser för psykisk hälsa och sucidprevention
 
Överenskommelse för kortare väntetider i cancervården
Regeringen avsätter 556 miljoner 2023 för att korta väntetider och minska regionala skillnaderna inom cancervården. Det regleras i en ny överenskommelse mellan regeringen och SKR.
 
Viktig utredning om statlig e-legitimation
Regeringens besked att en statlig e-legitimation ska utredas är välkommet och bra. SKR har efterfrågat en statligt godkänt e-legitimation, som kan användas av alla medborgare.
En statlig e-legitimation är ett viktigt steg
 
Välfärd kräver likvärdig uppkoppling i hela landet
En avgörande förutsättning för att samhället ska ställa om är att regeringen har en modern bredbandspolitik. Bredband och mobiltäckning med hög kapacitet och god täckning i hela landet är nödvändigt. Det skriver SKR:s digitaliseringschef Patrik Sundström i en debattartikel i Dagens Industri. 
Lokala och regionala förutsättningar bör stå i centrum
 
Ny handbok för trafikstrategiskt arbete
SKR har i samarbete med Trafikverket och Boverket tagit fram en handbok för trafikstrategiskt arbete. Handboken länkar samman olika områden inom samhällsplanering och visar hur frågor om tillgänglighet kan hanteras i planering på olika samhällsnivåer.
Handbok för trafikstrategiskt arbete
 
Bloggar från SKR
 
 
Ekonomiska läget kräver långsiktigt fokus
Ett av de viktigaste budskapen i vinterns Ekonomirapport handlar om att vi måste börja tänka nytt. Välfärdens utmaningar kommer dessvärre inte att lösa sig genom att budgetera med underskott och tro att ekonomin och kompetensförsörjningen kommer att ordna upp sig utan större åtgärder. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog. 
Ekonomibloggen
 
En palett av åtgärder behövs för att möta kompetensutmaningen
I sex av tio kommuner minskar antalet personer i arbetsför ålder fram till 2031. Det kommer helt enkelt inte att finnas tillräckligt många med rätt kompetens att anställa under de kommande tio åren. Det skriver Caroline Olsson, SKR. 
Arbetsgivarbloggen
 
Veckans välfärdssiffra
 
 
86,4 % av alla från 18 år är vaccinerade mot covid-19 med minst två doser.
 
Nytt från omvärlden
 
 
Sammanställning av nya eller ändrade lagar och förordningar
Regeringen har publicerat en sammanfattning av viktigare lagar och förordningar som har trätt i kraft vid eller omkring årsskiftet 2022-2023. 
Viktiga nya lagar och förordningar årsskiftet 2022/2023
 
Fortsatt stor spridning av covid-19
Folkhälsomyndigheten rapporterar om att spridningen av covid-19, influensa och RS-virus är fortsatt stor och att det är viktigt att stanna hemma när man är sjuk. Myndigheten påminner också om vikten av att vaccinera sig mot covid-19 och influensa enligt gällande rekommendation.
Spridning av covid-19, influensa och RS-virus fortsatt stor i Sverige
 
Sverige har tagit över ordförandeskapet i EU
Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Ordförandeskapet varar till och med 30 juni 2023. Regeringen publicerar information om program och kommande möten inom ramen för ordförandeskapet på den officiella webbplatsen för det svenska ordförandeskapet i EU. 
Det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 17 januari.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00