De senaste publikationerna, författningarna, remisserna, yttrandena och filmerna.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Publicerat av Boverket
 
December 2022
Nya publikationer
 
 
Slutrapport Uppdrag om att underlätta införandet av regler
Boverket fick i mars 2020 i uppdrag av regeringen att fortsätta arbetet med att underlätta införandet av krav på en klimatdeklaration vid uppfö-rande av byggnader. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 20 december 2022, inklusive genomför...

Boverkets indikatorer december 2022
En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden. Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Bover..

Handbok för trafikstrategiskt arbete
Handboken ska vägleda planerare och beslutsfattare i arbetet med trafikfrågor, till exempel vid framtagandet av en trafikstrategi som är anpassad efter den egna kommunens eller regionens förhållanden.

Regionala bostadsmarknadsanalyser 2022
Denna rapport innehåller Boverkets sammanställning och analys av länsstyrelsernas regionala bostadsmarknadsanalyser samt reflektioner från de seminarier med länsstyrelserna som Boverket genomförde hösten 2022.

Duvedmodellen
Boverket har medverkat i projektet Duvedmodellen för att sprida erfarenheter och kunskap om hållbart samhällsbyggande. Denna delrapport ingår i slutrapporteringen av Duvedmodellen för lokalsamhällen 2.0.

Uppdrag att motverka arbetslivskriminalitet, fel, brister och skador inom byggsektorn
Boverket har haft i uppdrag av regeringen att utreda och, i den utsträckning det bedöms lämpligt, vidta åtgärder för att förebygga och motverka arbetslivskriminalitet inom byggsektorn samt att vidta åtgärder i syfte att minska förekomsten av fel, brister...
 
Nya och ändrade författningar
 
Inga författningar publicerades under december 2022
 
Boverkets remisser
 
Inga synpunkter på remissen finns.
 
Boverkets yttranden över andras remisser
 
Inga yttranden över andras remisser finns.
 
Boverkets filmer
 
Inga filmer publicerades under december 2022. 
 
Om nyhetsbrevet
 
I nyhetsbrevet Publicerat av Boverket ser du publikationer, ändrade författningar, Boverkets remisser, yttranden över andras remisser och filmer som Boverket har publicerat under den senaste månaden. Nyhetsbrevet kommer ut i början av varje månad.
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Nyheter
 
Här hittar du Boverkets senaste nyheter.
Nyheter
Prenumerera
 
Läs tidigare utskick och prenumerera på våra andra nyhetsbrev.
Prenumerera