De senaste publikationerna, författningarna, remisserna, yttrandena och filmerna.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Publicerat av Boverket
 
November 2022
Nya publikationer
 
 
Utgiftsprognos 4 - 2022
Enligt regleringsbrevet för år 2022 ska Boverket vid fyra angivna tillfällen redovisa prognoser för åren 2022–2025.

God bebyggd miljö – fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är ett komplext mål som omfattar flera olika aspekter av den byggda miljön, från samhällsplanering, bebyggelsestruktur, infrastruktur till kulturvärden, grönstruktur, hälsa utom och inomhus, resursanvändning och avfall...
 
Nya och ändrade författningar
 
Inga författningar publicerades under november 2022.
 
Boverkets remisser
 
Inga remisser publicerades under november 2022.
 
Boverkets yttranden över andras remisser
 
Inga yttranden publicerades. 
 
Boverkets filmer
 
Filmerna kommer från Boverkets konferens, Boverksdagarna 2022. 
Klicka på bilden för att se filmen!
Aktuell, korrekt och jämförbar information i varje steg i processen
 
Digitalisering är ett brett område, föreläsningen tittar närmare på hur vi kan förbättra den information vi redan har, hur vi kan komplettera med aktuell information och sedan använda informationen på nya sätt som skapa nytta i era tjänster och processer. Föreläsare: Martin Lindholm, byggnadsingenjör, Boverket.
Klicka på bilden för att se filmen!
Konstnärliga värden i det moderna samhällets kulturmiljöer
 
Föreläsningen undersöker bland annat konst som är avsedd för permanent, platsspecifik placering i offentlig miljö. Men även konst som är fysiskt integrerad med byggnad alternativt inom gränserna för en fastighet i juridisk mening. Föreläsare: Henrik Orrje, Statens konstråd och Cathrine Mellander Backman, Riksantikvarieämbetet.
Klicka på bilden för att se filmen!
Elsparskampanj
 
Föreläsningen går igenom hur Energimyndigheten förebygger och hanterar elenergibrist med förbrukningsdämpande åtgärder. Där de även presenterar sin förbrukningsdämpande kampanj för att redan nu förbättra energiläget i vinter. Föreläsare: Anna Lindström, handläggare och Dag Lundblad, handläggare, Energimyndigheten.
Klicka på bilden för att se filmen!
Visioner i norr - kommunernas och myndigheternas perspektiv
 
Syftet med Visioner i norr handlade om att höja medvetenheten om och tänka nytt kring vad framtidens hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer kan vara. Där möts kommunernas utmaningar på ett konkret sätt men samtidigt arbetar innovativt. Föreläsare: Helena Bjarnegård, moderator, Boverket, Jessica Segerlund, ArkDes, Marie Karlsson, Vinnova, Gustav Hamlund, Bodens kommun, Annelie Granljung, Luleå kommun och Nina Eliasson, Kiruna kommun. Stöd i chatt etcetera : Angelica Åkerman, arkitekt, Boverket.
Klicka på bilden för att se filmen!
Energiprestandadirektivet - EPBD
 
Föreläsningen går igenom vad Energiprestandadirektivet är för något och de uppdateringar som skett. Föreläsare: Mikael Näslund, expert energi, Boverket.
Klicka på bilden för att se filmen!
Prejudicerande Domar i MÖD
 
Föreläsningen är en presentation av vägledande praxis på PBL-området. Genomgången tar upp Mark- och miljööverdomstolens och Högsta domstolens avgöranden under perioden november 2021 till oktober 2022. Föreläsare: Malin Wik, stf chefsrådman, mark- och miljödomstolen avdelning 4, Nacka tingsrätt.
Klicka på bilden för att se filmen!
Tillgänglighet och universell utformning
 
Föreläsningen handlar om hur du jobbar med universell utformning för att skapa offentliga miljöer som är för alla. Föreläsare: Viktoria Buskqvist, arkitekt, Boverket och Camilla Näsström, handläggare på skötselenheten, Naturvårdsverket.
Klicka på bilden för att se filmen!
Putsade Geografiska glasögon
 
En stor del av Boverkets dagliga arbete går ut på samverkan. Evelina Selander arbetar som projektledare på Tillväxtverket och var delvis ansvarig för ett omfattande Regeringsuppdrag där Boverket deltog och som gick ut på att utveckla ett metodstöd för stärkta landsbygdsperspektiv. Ett 20-tal myndigheter var med och det samskapande arbetet nynnade ut i en Vägledning för livskraftiga landsbygder med tillhörande konkreta verktyg och lärande exempel. Vägledningen bidrar med kunskap och inspiration – och ställer en hel del frågor för egen reflektion – i arbetet med att putsa de geografiska glasögonen för kommuner, regioner och myndigheter. Evelina kommer att ge en hel del konkreta tips så häng med! Föreläsare: Evelina Selander, Tillväxtverket enheten landsbygder och lokal kapacitet och Angelica Åkerman, arkitekt, Boverket.
Klicka på bilden för att se filmen!
Är det omöjliga möjligt? Kan ett köpcentrum...
 
Lyssna till en intressant diskussion mellan flera olika delar av sektorn. Föreläsare: Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter, Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan, Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Anders Sjelvgren, generaldirektör, Boverket och Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova.
Klicka på bilden för att se filmen!
Fånga upp Klimatrisker i planeringsstrategin
 
Här får du veta mer om Boverkets roll i klimatarbetet, hur klimatrisker kan hanteras i den kontinuerliga översiktsplaneringen och exempel på vad som kan göras för att minska riskerna. Hur viktigt det är med planarbete som utgår ifrån klimatarbetet. Föreläsare: Robert Johannesson, klimatstrateg och Cecilia Näslund, projektledare, Boverket.
Klicka på bilden för att se filmen!
En sund och lönsam projektkultur
 
Boverket och Upphandlingsmyndigheten presenterar vägledning och upphandlingskriterier, framtagna tillsammans med branschaktörer, för dig som vill skapa en god kultur i ditt projekt. Föreläsare: Daniel Andersson, projektledare Boverket, Carina Bohm, VD CMB, Anita Aspegren, VD IQ Samhällsbyggnad och Jens Johansson, sakkunnig/hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten.
Klicka på bilden för att se filmen!
Förändringar i bostadsförsörjningelagen och mått på bostadsbrist
 
Föreläsningen går igenom de regler och lagar som finns om Bostadsförsörjningen. Men även trångboddhet i olika kommuner och mått på bostadsbristen. Föreläsare: Hans Jonsson, nationalekonom, och Marie Sand, samhällsplanerare, Boverket.
Klicka på bilden för att se filmen!
Återbruk av bärande byggnadsdelar
 
Föreläsningen undersöker återbruk av bärverksdelar, bedömningar av dess egenskaper och lämplighet, CE-märkning, lönsamhet och logistik samt dess utveckling. Föreläsare: Oskar Larsson Ivanov från Boverket
Klicka på bilden för att se filmen!
Hur får vi nytta av den digitala informationen i samhällsbyggnadsprocessen?
 
I denna föreläsning lyfts det fram hur kommunerna kan dra nytta av digital information i samhällsbyggnadsprocessen och visa på hur data kan användas i praktiken för att underlätta och effektivisera olika delar av samhällsbyggandet. Föreläsare: Hanna Olin Petersson, landskapsarkitekt, och Klara Falk, planeringsarkitekt, Boverket.
Klicka på bilden för att se filmen!
Nya byggregler och roller främjar innovation - vad är möjligt 2024
 
Här får du höra mer om moderniseringen av bygg och konstruktionsreglerna som just nu pågår. Vad kommer det innebära för övriga delen av sektorn? Tanken är att öppna upp för fler innovativa lösningar, men det betyder också att branschen måste ta ett större ansvar. Lyssna ni till en kärnfull dialog på detta tema! Föreläsare: Michael Strömgren, moderator/innovationschef, Mårten Lindström, projektledare samhällsbyggandets regelforum/IQ samhällsbyggnad, Jonas Edahl, projektledare möjligheternas byggregler, Boverket och Jonas Anund Vogel, forskare konstruktionsteknik KTH.
Klicka på bilden för att se filmen!
Planera för barn och unga - tre aktuella vägledningar
 
Här får du en introduktion till Vägledningen för Barnkonventionen i fysiska miljö, Vägledningen för förskola och skola och Vägledningen för vårdens miljöer. En viktig del i arbetet med hållbart samhällsbyggande är att se till barn och ungas perspektiv. I sessionen ”Planera för barn och unga” berättar arkitekterna Angelica, Maria och Anna-Karin om tre aktuella vägledningar som alla berör gestaltning och planering för och med barn och unga. Föreläsare: Angelica Åkerman, arkitekt, Anna-Karin Joelsson, arkitekt, strategisk planering, och Maria Teder, arkitekt, stad och Land, Boverket.
Klicka på bilden för att se filmen!
Vad är universell utformning?
 
Föreläsningen går in på universell utformning och hur vi kan göra jämlika offentliga miljöer för alla. Föreläsare: Viktoria Buskqvist, arkitekt, Boverket och Gerth Wingårdh, arkitekt.
Klicka på bilden för att se filmen!
Byggemenskaper
 
Röda Oasens första idé i Malmö var ett kollektiv för gemensamt boende, men nappade på möjligheten med Byggemenskaper i stället. De valde att bygga om en gammal sjukhuspaviljong till 15 lägenheter med gemensamma utrymmen, delaktighet och hållbarhet utifrån miljö-, sociala- och ekonomiska aspekter. Föreläsare: Hans Lindgren, utredare, Boverket, Assar Lindén, jurist, Boverket och Pablo Vilches, företrädare för byggemenskapen Röda Oasen i Malmö.
Klicka på bilden för att se filmen!
Byggproduktförordningen och relaterade EU-frågor
 
Föreläsningen går in på bland annat byggproduktförordningens krav på att och hur produkters egenskaper ska bedömas, beskrivas, och kopplingen till byggreglernas krav på den färdiga byggnaden. Föreläsare: Sara Elfving, expert byggprodukter, Boverket.
Klicka på bilden för att se filmen!
Nationella policys för arkitektur och byggdmiljö, exempel från Finland
 
En föreläsning om Gestaltad livsmiljö, Sveriges nationella policy för arkitektur, design, kulturmiljö och konst. Föreläsare: Harri Hakaste överarkitekt, miljöministeriet, Finland, Emma Harju, sakkunnig, undervisnings- och kulturministeriet, Finland, och Caroline Stigsdotter, expert strategisk planering, Boverket, Sverige.
Klicka på bilden för att se filmen!
Visioner i norr - resultat och tankar från två av teamen
 
Syftet med Visioner i norr handlade om att höja medvetenheten om och tänka nytt kring vad framtidens hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer kan vara. Föreläsare: Veronica Hejdelind HallemarHejdelind, Björn Ekelund Warm in the Winter, Erik Giudice EGA Erik Giudice Architects och Helena Bjarnegård moderator. Stödjer med chatt etcetera: Angelica Åkerman, arkitekt, Boverket.
Klicka på bilden för att se filmen!
Återbruk av bärande byggnadsdelar vad krävs och hur görs det del två
 
Föreläsningen undersöker återbruk av bärverksdelar, bedömningar av dess egenskaper och lämplighet, CE-Markering, lönsamhet och logistik samt dess utveckling. Föreläsare: Erik Stenberg, KTH och ReCreate och Staffan Virke, Återhus – att bygga hus av hus.
Klicka på bilden för att se filmen!
En nationell planering under utveckling i Sverige
 
Föreläsningen handlar en presentation av förslaget och hur Miljömålsrådets arbetsgrupp för ramverk nationell planering arbetar, följt av ett samtal mellan Regeringenskansliets utredare Lena Erixon, Miljömålsrådets ordförande Göran Enander samt Gunilla Glasare Sveriges kommuner och landstings chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. Samtalet undersöker behovet av nationell planering, om staten ska vara stöttande eller styrande (för- och nackdelar historiskt och internationellt), hur ska den nationella nivån arbeta för att skapa en mer dynamisk planering som kan möta snabba förändringar i omvärlden och hur blir staten mer proaktiv. Föreläsare: Caroline Stigsdotter, expert strategiskplanering, Boverket och Daniel André, utredare, strategisk planering, Boverket.
 
Om nyhetsbrevet
 
I nyhetsbrevet Publicerat av Boverket ser du publikationer, ändrade författningar, Boverkets remisser, yttranden över andras remisser och filmer som Boverket har publicerat under den senaste månaden. Nyhetsbrevet kommer ut i början av varje månad.
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Nyheter
 
Här hittar du Boverkets senaste nyheter.
Nyheter
Prenumerera
 
Läs tidigare utskick och prenumerera på våra andra nyhetsbrev.
Prenumerera