Aktuell information inom plan- och byggfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkommen till seminariet Plan- och bygglagen för förtroendevalda
 
Är du ny som förtroendevald när det gäller frågor inom planering och byggande? Eller vill du få dina kunskaper om plan- och bygglagen (PBL) uppdaterade?

Under detta digitala halvdagsseminarium sätter vi fokus på PBL och din roll som förtroendevald i en byggnadsnämnd eller motsvarande. Vi beskriver lagstiftningen och kommunens roll. Dessutom tar vi upp annat viktigt att känna till i rollen som förtroendevald, som exempelvis jäv, finansiering, roller och ansvar. Du får också tillfälle att kommentera och ställa frågor.
Seminariet äger rum fredagen den 17 mars 2023, kl. 08.30-12.00.
Mer information och anmälan
 
Presidiedagarna för plan-, bygg och miljönämnder den 28-29 mars 2023
 
SKR bjuder årligen in presidierna i kommunernas plan-, bygg- och miljönämnder eller motsvarande till en presidiekonferens där aktuella plan- och miljöfrågor presenteras och diskuteras. Nu återkommer arrangemanget i Bonnierhuset i Stockholm. Temat är ”stora samhällsutmaningar i en föränderlig tid”. Dagarna kommer att innehålla ett antal kunskapspass och samtal kring aktuella samhällsfrågor som ni i era uppdrag kommer möta och behöva hantera. Därutöver kommer ni ges möjlighet att samtala med varandra och med medarbetare på SKR kring dessa frågor. Vidare kommer ni få ta del av en aktuell bild av regeringens politik inom plan-, bygg-, bostads- och miljöområdet.

Teman som kommer behandlas är bland annat:
  • Politik i förändring - att leda tillsammans i ett allt mer komplext landskap
  • Samhällsomställning - de stora utmaningarna globalt som behöver hanteras lokalt
  • Hållbar omställning ur ett klimat och energiperspektiv
  • Samhällsomvandling i praktiken – samhällsplanering i norr
  • Ekonomi i förändring
  • Hållbara transporter och logistik
  • Kompetensförsörjning ur ett samhällsbyggnadsperspektiv.
Mer information kommer inom kort.
 
Underlag för plankostnadsavtal på SKRs hemsida
 
SKR har tagit fram ett underlag för plankostnadsavtal. Underlaget är tänkt att fungera som ett stöd till kommunerna i arbetet med att specificera betalningsvillkor och övriga åtaganden inom ramen för ett detaljplanearbete. Underlaget som innehåller förslag på formuleringar och hjälptext kan användas i sin helhet eller som ett stöd när kommunen utformar ett eget avtal. 
 
Ny byggdel i SKRs exempelsamling
 
SKRs exempelsamling innehåller exempel på mallar och underlag som kan användas vid hanteringen av byggnadsnämndens arbete med lov, byggande och tillsyn. Under 2021 har exempelsamlingen för lov och förhandsbesked omarbetats och nya underlag lagts till. Nu har vi även uppdaterat delen som hanterar byggskedet.
Här kan du läsa mer om vår exempelsamling och ladda hem underlagen
 
Effektivare byggprocess med fler kommunala lantmäterier
 
Sedan 2015 har nio kommuner ansökt hos regeringen om att bilda en egen lantmäterimyndighet, men endast en av dessa kommuner har fått tillstånd. I en hemställan till regeringen vill SKR att fler kommuner ska tillåtas inrätta kommunal lantmäterimyndighet och att kommuner ska få samverka om gemensam kommunal lantmäterimyndighet.
Läs mer på SKRs webbsida
 
Digital inlämningstjänst för detaljplaner
 
Den 25 oktober lanserades domstolarnas inlämningstjänst för myndigheter. Med tjänsten kan överklagade detaljplaner lämnas in digitalt till mark- och miljödomstol. Både mycket stora filer och en mängd olika filformat är tillåtna.
Här kan du läsa mer om den nya E-tjänsten
 
Information från Försvarsmakten om solcellspaneler
 
Försvarsmakten har skickat ut en skrivelse med information om installation av solcellspaneler inom riksintressen för totalförsvarets militära del till alla landets kommuner. Det är viktigt att notera att denna ersätter den tidigare skrivelse som Försvarsmakten skickade ut 2022-06-22. Den tidigare skrivelsen innehöll felaktig information beträffande bygglovsplikten för solcellspaneler vilket somliga uppmärksammade. Nu hänvisas istället till Boverkets vägledning i frågan, som med alla undantagsregler blivit ganska komplicerad. På Försvarsmaktens webbsida går det också att läsa mer om riksintresseområden och i vilka fall Försvarsmakten önskar bli remitterade.
Solfångare och solcellspaneler - PBL kunskapsbanken - Boverket
Riksintressen - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)
 
Ansvarig utgivare 
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se 
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se