November 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Efter pandemin – ny fas i arbetsmiljöarbetet?
 
9 december bjuder SKR in till det avslutande webbinariet i serien om vår arbetsmiljö. Vad har vi lärt oss under pandemin? Kommuner och regioner har nu arbetsmiljö högt på agendan, hur ser vi till att det fortsätter så? 
Efter pandemin – ny fas i arbetsmiljöarbetet?
Vägledning för psykisk hälsa under pandemin
 
Hur hanterar vi samvetsstress och återhämtning? Under seminarieserien om arbetsmiljö har vi tagit del av aktuell forskning och goda exempel inom området. De viktigaste lärdomarna har vi sammanställt i några konkreta vägledningar som du hittar på Stödlistan för psykisk hälsa i kristid.
Vägledning för psykisk hälsa under pandemin
 
Aktuella webbinarier
 
17 november: Barn 0-5 år som växer upp i utsatta områden – vad säger forskningen?
Perspektiv som kommer belysas är bland annat hälsan hos barn som växer upp i utsatta områden, tillgång till en bra förskola för alla barn och språkutveckling hos barn som växer upp i segregerade områden.
Barn 0-5 år som växer upp i utsatta områden – vad säger forskningen?

19 november: Utbildning i verktyget Genombrott.nu
Genombrott.nu är ett digitalt verktyg som stöder olika arbetsplatsers förbättringsarbete inom vården.
Utbildning Genombrott.nu

24 november: Informationsträff om Traumastödet
Traumastödet är ett material för att arbeta i grupp med personer som har upplevt trauma och har behov av stöd.
Informationsträff om Traumastödet

26 november: Trygg och meningsfull heldygnsvård vid allvarliga tillstånd och samsjuklighet
Detta webbinarium fokuserar på att ge en fördjupad insikt i vad en trygg och meningsfull heldygnsvård är, hur den skapas och kan utvecklas tillsammans med regioner och kommuner.
Trygg och meningsfull heldygnsvård vid allvarliga tillstånd och samsjuklighet

30 november: Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa – tema äldre
Hur stöder vi psykisk hälsa i en åldrande befolkning? Hur identifierar vi psykisk ohälsa och behov av stöd bland äldre?
Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa – tema äldre

2 december: Fem skäl att avstå narkotika
Det finns många skäl att avstå från narkotika. En kort text med fem viktiga skäl har tagits fram i samarbete mellan viktiga samhällsaktörer inom narkotikaprevention som deltar i Kraftsamling för psykisk hälsa.
Fem skäl att avstå narkotika – lansering

3 december: Temadag om samsjuklighet
En dag om förslagen, rekommendationerna och slutsatserna från samsjuklighetsutredningen som lämnar slutbetänkande 30 november.
Temadag om samsjuklighet

14 december: Existentiell folkhälsa – Hur lyfter vi existentiella frågor som en resurs i samhället?
Samverkande aktörer inom Kraftsamling för psykisk hälsa visar hur existentiell hälsa är en nyckel till att motverka psykisk ohälsa. En tro på livet påverkar det psykiska välbefinnandet.
Existentiell folkhälsa – Hur lyfter vi existentiella frågor som en resurs i samhället?

14 december: Systematisk kartläggning av socialtjänster i Stockholm
Stockholms stad har undersökt sina egna processer inom socialtjänsten och hur väl de svarar mot behoven hos barn och familjer.
Systematisk kartläggning av socialtjänster i Stockholm

15 december: Implementering av SIP
Hur ser vi till att SIP blir en självklar del av våra metoder och arbetssätt? Vi går igenom goda exempel och forskning inom området.
Implementering av SIP

Se alla aktuella webbinarier inom psykisk hälsa
 
Förebygga och förkorta sjukskrivningar
 
Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa blir allt vanligare, men det finns insatser som kan förebygga och minska sjukfrånvaro. SKR bjuder in till informationsträffar i november och december.
Förebygga och förkorta sjukskrivningar
 
Öppen samordning för psykisk hälsa
 
SKR fortsätter bjuda in till öppna samordningsmöten för psykisk hälsa i kristid. Fem teman återkommer: barn och unga, vuxna och äldre, digitala lösningar, suicidprevention, samt migration och psykisk hälsa. Dessa samordningsmöten är öppna för alla berörda organisationer: civilsamhälle, myndigheter, företag, regioner, kommuner mm.
Öppen samordning för psykisk hälsa i kristid
 
Mer långsiktighet behövs inom psykisk hälsa
 
Regioner och kommuner efterlyser bättre framförhållning och mer långsiktighet i överenskommelsen om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Det framgår av den senaste delrapporten (30/9) om det gemensamma pågående arbetet.
Överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention
 
Nytt från omvärlden
 
17 november: Bris digitala nätverksträff
Tema: varje barns rätt att slippa våld. Medverkande: Ing-Marie Wieselgren SKR, Magnus Jägerskog Bris, Fredrik Malmberg Specialpedagogiska myndigheten, Eva Looström Göteborgs Stad, Carina Eliason Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Bris digitala nätverksträff
 
23 november: Psykiatrisk vård utan tvång - vision eller möjlig verklighet?
NSPH bjuder in till ett webbinarium om hur vi skapar en vård utan tvång, byggd på delaktighet, tillit och frivillighet.
Psykiatrisk vård utan tvång - vision eller möjlig verklighet?
 
23 november: Psykisk ohälsa och försäkringsmedicin – forskning och praktik
Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) bjuder in till ett digitalt försäkringsmedicinskt seminarium. Seminariet ger dig möjlighet att ta del av aktuell kunskap samt exempel från det försäkringsmedicinska området.
Psykisk ohälsa och försäkringsmedicin – forskning och praktik
 
25 november: Webbinarium om psykisk ohälsa hos barn och unga
Forte lanserar rapporten "Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst".
Webbinarium om psykisk ohälsa hos barn och unga
 
Aktuell forskning om BUP heldygnsvård
12 november arrangerade Socialstyrelsen och SBU ett webbinarium om forskning inom BUP heldygnsvård, en inspelning finns tillgänglig. 
Se inspelning av webbinariet om BUP heldygnsvård 
 
KBT via internet kan ge likvärdig effekt som vanlig KBT vid social ångest
I en ny forskningsgenomgång finner SBU att internetförmedlad KBT skulle kunna vara ett alternativ till traditionell behandling vid social ångest.
Internetförmedlad psykologisk behandling - jämförelse med andra behandlingar vid psykiatriska syndrom
 
Riskfaktorer för barns och ungas narkotikabruk
Folkhälsomyndigheten har undersökt vilka faktorer som skyddar från eller ökar risken att barn och unga i Sverige börjar använda narkotika eller får narkotikarelaterade problem.
Riskfaktorer för barns och ungas narkotikabruk
 
Redaktör
Henrik Tunér
henrik.tuner@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
Uppdrag Psykisk Hälsa
www.uppdragpsykiskhalsa.se