Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du läsa om avslutade och pågående FoU-projekt och samarbeten, kurser och arrangemang, mer från SKR samt några axplock från omvärlden.
 
Avslutade FoU-projekt och samarbeten
 
 
Stöd i arbetet med klimatanpassning
Med anledning av sommarens skyfall och värmeböljor vill vi påminna om skriften ”Stöd i arbetet med klimatanpassning” som blev klar i april i år. I skriften beskrivs en metod för hur en fastighetsorganisation kan arbeta med klimatanpassningsfrågan genom hela processen, från planering till anpassning av befintlig fastighet.

Skriften är uppdelad i stöd vid klimatanpassning vid ny-, om- och tillbyggnadsprojekt respektive stöd för klimatsäkring av ett befintligt fastighetsbestånd. Avgränsning har gjorts till scenarierna skyfall, förhöjda vattennivåer och värmeböljor.

Till skriften finns även en mall som kan användas i det praktiska arbetet. Mallen hittar du under "Relaterade dokument" på samma webbsida som rapporten öppnas på.
Stöd i arbetet med klimatanpassning
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
Uppdatering av skriften ”Gäller LOU vid hyra av lokaler”
Styrelsen för FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor har beslutat att uppdatera skriften ”Gäller LOU vid hyra av lokaler”, som publicerades 2019. Flera domslut i svenska domstolar och EU-domstolen har utvecklat rättstillämpningen på området. SKR har också publicerat två relaterade vägledningar under 2021, Hyresvärdsupphandling och Byggentreprenader på annans fastighet. Med anledning av detta behöver skriften revideras. Ny version beräknas vara klar i början av 2022.
Nya projekt inom samarbetet Offentliga fastigheter
 
Kartläggning av tekniker för kyla inkl. hantering av hög luftfuktighet
Inom samarbetet Offentliga fastigheter har beslut fattats om att ta fram en bred kartläggning av olika typer av kylatekniker inklusive hur hög luftfuktighet kan hanteras. Syftet är att ta fram ett material för att underlätta för fastighetsägare/-förvaltare att i ett tidigt skede skapa en uppfattning om hur de på miljömässigt bästa sätt och mest kostnadseffektivt kan installera kyla.

Efterlysning: Vi söker personer till styrgruppen för projektet som kommer genomföras under perioden november 2021 – februari 2022. Tre tvåtimmarsmöten planeras. Kontakta Saija Thacker, saija.thacker@skr.se vid frågor eller intresse av att delta.

Återbruk
Allt fler offentliga fastighetsägare vill arbeta mer cirkulärt och en viktig del i detta är en högre grad av återbruk. För att lyckas behövs en kostnadseffektiv hantering i hela kedjan, från demontering av produkter och material till lagerhållning och sedan återanvändning, i vilket logistiken upplevs som en stor utmaning. Offentliga fastigheters ledningsgrupp har därför fattat beslut om ett projekt som syftar till att ta fram stöd för offentliga fastighetsägare/-förvaltare att på ett kostnadseffektivt sätt kunna återbruka material och produkter från ombyggnads- och rivningsprojekt.

Efterlysning: Vi söker personer till styrgruppen för projektet som kommer genomföras under perioden november 2021 – maj 2022. Tre tvåtimmarsmöten planeras. Kontakta Saija Thacker, saija.thacker@skr.se vid frågor eller intresse av att delta.
 
Kurser och arrangemang
 
 
Särskilda boenden och utemiljöer
I samband med forskningsprojektet "Kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilt boende – från kartläggning till arbetsmetod för design och planering" genomförs ett 10 % seminarium med doktoranden Madeleine Liljegren. Projektet innebär samverkan mellan Byggnadsdesign/CVA/Chalmers, Sahlgrenska Akademin/Göteborgs Universitet och Miljöpsykologi/Sveriges lantbruksuniversitet. Seminariet genomförs digitalt den 18 oktober 09.00-10.30 och är riktat till forskare, doktorander och övriga intresserade och genomförs på svenska.
Anmäl dig här
 
Forum Vårdbyggnads höstkonferens
Forum Vårdbyggnads höstkonferens äger rum den 18-19 november på Moriska paviljongen i Malmö.
Mer information på Forum Vårdbyggnads webbplats

Vårdens lokaler – planering och design för framtidens hälso- och sjukvård
Vårdens lokaler, den fortbildning med fokus på planering av vård- och omsorgslokaler som CVA tidigare genomfört kommer tillbaka. Våren 2022 genomförs kursen som tidigare rönt uppskattning och bidragit till nätverksbyggande. Den kommer att genomföras med hänsyn till nya hybrid-arbetssätt. Avsikten är att ha ett fysiskt start- och avslutningstillfälle och två webbaserade kurstillfällen samt webbhandledning.
Mer information publiceras på Forum Vårdbyggnads webbplats
 
Mer från SKR
 
 
Sara Catoni ny chefsjurist på SKR
Sara Catoni har anställts som ny chefsjurist och chef för avdelningen för juridik på SKR. Sara Catoni är idag administrativ direktör och biträdande förvaltningschef på Trafikförvaltningen i Region Stockholm och tillträder sin tjänst på SKR den 24 januari 2022.
Ny chefsjurist på SKR
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Kommuninvests webbinarium Äga eller hyra verksamhetslokaler: Hur kan kommuner och regioner välja ”rätt”?
Kommuninvest genomförde ett webbinarium den 21 september på temat.
Webbinariet kan ses här

Konkurrensverket ansöker om upphandlingsskadeavgift i en kommunal sale-and-lease-back affär
Konkurrensverket har nyligen ansökt om upphandlingsskadeavgift mot Bodens kommun. Detta då man anser att kommunen inte kan tillämpa hyresundantaget i LOU i en sale-and-lease-back affär där en fastighet säljs och sedan i väsentliga delar hyrs, inklusive omfattande investeringar i fastigheten.
Läs mer på Konkurrensverkets webbplats

Boverkets material avseende klimatdeklarationer
Boverket har tagit fram en webbutbildning ”Lär dig rätt svar om klimatdeklarationer” för att underlätta för alla aktörer inför att lagen om klimatdeklaration för byggnader träder i kraft den 1 januari 2022.

Vidare har Boverket tagit fram en digital handbok som stöd för den som ska klimatdeklarera en byggnad eller på andra sätt berörs av kraven.
Webbutbildning Lär dig rätt svar om klimatdeklarationer
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se