Webbseminarium om planbeskrivning
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Mars månad 2021
Illustration: Klara Falk/Boverket
Webbseminarium om planbeskrivning 15 april 
 
Föreskrifterna och de allmänna råden om planbeskrivning reglerar både planbeskrivningens innehåll och dess digitala funktionalitet. Föreskrifterna trädde i kraft 1 januari 2021 och blir obligatoriska att tillämpas på planbeskrivningar som hör till detaljplaner som påbörjas efter den 31 dec 2021.

Den 15 april klockan 14.00-15.00 sänder Boverket ett webbseminarium om de nya reglerna. Syftet med webbseminariet är att sprida information om vad de nya reglerna omfattar, hur de ska tillämpas, på vilket sätt de är en del av en nationell informationshantering av geodata och hur de förväntas påverka de olika aktörerna.

Webbseminariets målgrupp
Målgruppen är främst kommunala planerare, men även de som medverkar i framtagandet av detaljplaner. Vi vänder oss också till systemleverantörer, handläggare och chefer på länsstyrelser och andra myndigheter som har en aktiv roll i detaljplaneprocessen.

Ta del av sändningen och läs mer på Boverkets webbplats
 
Portalerna tillsammans. Illustration: Boverket
Internationell jämförelse av klimatanpassnings-portaler
 
Boverket har tagit fram en rapport som jämför nationella klimatanpassningsportaler i Skottland, Tyskland, Nederländerna och Sverige.

Jämförelsen baseras på hur man informerar och kommunicerar kring klimatanpassning för den byggda miljön.
Rapporten har tagits fram som ett led i Boverkets omvärldsbevakning inom ramen för myndighetens arbete med uppdraget att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.

Ta del av rapporten på Boverkets webbplats
 
 
Har du fördomar om romer? Så lyder rubriken på en av de tre kortfilmer Boverket tagit fram.
Foto: Peter Kroon
Utbildning för likabehandling av romer på bostadsmarknaden
 
Boverket har inom ramen för regeringens långsiktiga strategi för romsk inkludering 2012–2032 tagit fram en utbildning som syftar till att motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden.
Utbildningen finns nu tillgänglig för alla kostnadsfritt via Boverkets webbplats. Boverket vill uppmärksamma att det finns en utbredd diskriminering av romer på bostadsmarknaden och har därför tagit fram tre kortfilmer som belyser det och sprider budskapet i utbildningen utifrån tre delvis olika perspektiv.

Ta del av filmerna och få mer information om utbildningen på Boverkets webbplats
 
Flygfoto över Ystad. Foto:simple.scandinav.se/Kentaroo Tryman
Mer arbete behövs kring målet God bebyggd miljö
 
Den årliga uppföljningen redovisar de statliga insatser som gjorts under 2020 för att uppnå miljömålen. Boverket har följt upp målet God bebyggd miljö. Mycket har gjorts, som bidragit positivt till målet, men mer behöver göras för att målet ska uppnås.

Läs mer om åtgärder för att nå målet God bebyggd miljö på Boverkets webbplats
 
Så här följs alla miljömålen upp
 
De svenska miljömålen följs upp årligen på flera sätt. Varje år görs en årlig uppföljning på både nationell och regional nivå. Vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering.

Läs mer om uppföljning av miljömålen på webbplatsen för Sveriges miljömål
 
Bygg på din kompetens!
 
Boverket har i flera år arbetat med att förbättra vår vägledning med plan- och bygglagsfokus på webbplatsen och att komplettera vägledningarna med värdefulla webbutbildningar och webbseminarier.

Arbetet med att förbättra vägledningarna görs för att stärka alla i sin arbetsroll, till exempel er som arbetar inom kommunen med att vägleda kommunernas medborgare inom plan- och byggområdet.
 
 
Uppdrag om digitalisering ska effektivisera samhällsbyggnadsprocessen
 
Foto:Helén Karlsson/Scandinav
Nu fortsätter arbetet för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen och en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Boverket har fått ett nytt regeringsuppdrag med fokus på lösningar som behövs för att möjliggöra en digital plan-, lov- och byggprocess. Uppdraget ska redovisas senast i december 2021.

Läs mer på Boverkets webbplats
 
Webbseminarium om renovering
 
Den 18 maj arrangerar Boverket, Smart City Sweden och Sustainable Business Hub ett webbinarium om renovering.

Lär av framgångsrika svenska renoveringar med fokus på cirkularitet, klimatanpassning, energieffektivitet och social hållbarhet tillsammans med finansieringsmodeller rimliga för hyresgästerna. Få en inblick i en "svensk verktygslåda" som innehåller innovativa metoder, produkter och processer som underlättar processen.


Läs mer om webbseminariet (engelsk text) och anmäl dig på Eventbrite webbplats
 
Gestaltad livsmiljö 2021 är den 14 oktober
 
Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd planerar nu vår årliga konferens om gestaltad livsmiljö.

Denna gång är temat demokrati. Målgruppen är personer som arbetar med hållbara gestaltade livsmiljöer, både tjänstepersoner och politiker. Spara i din kalender och håll utkik så berättar vi snart mer!
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Skicka vidare
 
Tipsa en kollega eller vän om Boverkets nyhetsbrev!
Skicka vidare
Författningar
 
Här hittar du Boverkets författningssamling, BFS.
Författningssamling