Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om tillgängliga flyttbara moduler på lager hos leverantörerna inom ramavtal, Covid-19 och det nya coronaviruset, pågående FoU-projekt, kommande arrangemang och om nya ramavtal.
 
Covid-19 och det nya coronaviruset
 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sammanställt information för kommuner och regioner om sjukdomen covid-19 och det nya coronaviruset (SARS-CoV-2).

Ta del av information på webbplatsen

SKR har inte någon formell krisledningsroll, men följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter, där SKR lyfter de behov som kommuner och regioner har. SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av det nya coronaviruset, främst arbetsgivarrelaterade frågor.

Läs mer om SKR:s roll i samband med Covid-19
 
Tillgängliga flyttbara moduler vid brådskande behov - Tips från SKL Kommentus Inköpscentral och Sveriges Kommuner och Regioner
 
Sara Baggström, kategoriansvarig för bygg och fastighet inom SKL Kommentus Inköpscentral, och leverantörerna inom ramavtalen Hyresmoduler 2018 för flyttbara moduler flaggar för att leverantörerna har moduler på lager som kan användas för exempelvis provisoriska vårdlokaler - om behov skulle uppstå med hänsyn till rådande situation kring Covid-19.

Kontakta Sara om du har frågor eller funderingar:
E-post: Sara.Baggstrom@sklkommentus.se
Direkt: 08-709 55 18 Mobil: 072-539 97 38
 
Stöd för upphandling i akuta situationer
 
Upphandlingslagstiftningen är anpassad för akuta situationer som exempelvis den nu rådande Covid-19-pandemin. Upphandlingsmyndigheten håller på att anpassa materialet utifrån rådande situation.

Hitta stöd för din upphandling på Upphandlingsmyndighetens webbplats
 
Arrangemang och utbildning
 
 
7,5 p KTH-kurs Fastighetsföretagande i offentlig sektor
Under förutsättning att vardagen återgått till det normala planeras årets kurs Fastighetsföretagande i offentlig sektor genomföras enligt nedan:
Del 1. 31 augusti – 2 september
Del 2. 16 – 18 november

Högskolekursen (7,5 högskolepoäng) vänder sig till dig som är yrkesverksam inom en offentlig fastighetsorganisation med särskilt fokus på kommuner och regioner.

Syftet med kursen är att deltagaren ska få grundläggande kunskap om centrala ekonomiska frågor som berör fastighetsföretagens styrning på kort och lång sikt. Deltagaren får möjlighet att lära sig mer om fastighetsekonomi och kunna utveckla ett företagsekonomiskt synsätt i sin yrkesroll. Kursen innehåller både teori och praktik och genomförs i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Inbjudan och anmälningslänk kommer inom kort. Intresserade kan även kontakta Saija Thacker, saija.thacker@skr.se
 
Pågående FoU-projekt
 
 

Två nya projekt inom Offentliga fastigheter
 
Inom samarbetet Offentliga fastigheter har två nya projekt beslutats, det ena rörande kompetensförsörjning och det andra avseende klimatanpassning.

Kompetensförsörjning – Offentlig fastighetsförvaltning
Syftet med projektet är ta fram marknadsföringsmaterial, inkl. inspirerande exempel, och marknadsaktiviteter för att locka personer i alla åldrar och med olika bakgrund till att vilja arbeta med offentliga fastigheter. Material och aktiviteter delas upp utifrån kort, medellångt och långt tidsperspektiv.

Projektets målgrupp är unga som ännu inte valt vad de vill utbilda sig inom och personer i yrkesverksam ålder som antingen inte kommit in på arbetsmarknaden eller de som har det och kan tänka sig att byta yrke.

Efterlysning: Kontakta Saija Thacker, saija.thacker@skr.se, om du är intresserad av att delta i projektets styrgrupp.

Klimatanpassning
Syftet med projektet är att ta fram en metod för hur en fastighetsorganisation kan arbeta med klimatanpassningsfrågan genom hela processen från planering till anpassning av byggnad. Till metoden tas även handlingsalternativ fram som stöd för målgruppen. Dessa handlingsalternativ kan exempelvis vara länkar till befintliga verktyg samt att verktyg som saknas ska identifieras.

Efterlysning: Kontakta Saija Thacker, saija.thacker@skr.se, om du är intresserad av att delta i projektets styrgrupp.
 
Mer från SKR
 
 
Nya avtal klara för avrop
 
Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning klart för avrop
Ramavtalet fyller behovet av exempelvis traditionella verktyg, redskap, utrustning, elmaterial och sanitet till din verksamhet. Det breda produktsortimentet passar för såväl dagligt underhåll som reparationer och renoveringar.
Läs mer

Förskolebyggnader klart för avrop
På ramavtalet kan du köpa permanenta nyckelfärdiga förskolebyggnader, inklusive grund, till ett fast pris. Förskolorna har stor variationsrikedom, flexibilitet och en hög kvalitet. Det finns möjligheter att anpassa de upphandlade förskolorna utifrån ert behov genom ett antal tillval.
Läs mer

Solcellslösningar - solcellsanläggning klart för avrop
Nu finns möjlighet att genomföra upphandling av solcellsanläggning. Framtaget underlag stödjer er att ta fram beslutsunderlag och tekniska uppgifter inför upphandling. Underlaget anpassas efter era förutsättningar och krav. Upphandling sker enligt ABT06.
Läs mer

Solcellslösningar - konsulter klart för avrop
Inköpscentralen erbjuder genom detta DIS upphandling av konsulter med fokus på solceller. Uppdrag kan avse kartläggning, förstudier, färdigställande av ramhandling, framtagande av solcellstrategier m.m. Upphandling sker enligt ABK 09.
Läs mer
 
Är ni avropsberättigade?
Alla kommuner, regioner och deras bolag kan bli kunder hos oss. För att vara säker på att din verksamhet kan använda våra ramavtal, kontrollera att ni är avropsberättigade.
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se