Läs om SKR:s medlemsenkät om barnets rättigheter och barnkonventionsrundan i Vimmerby.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Krönika
 
 
Om några dagar bli konventionen om barnets rättigheter en del av svensk lag. Det har märkts under hösten. Aldrig tidigare har det varit ett sådant tryck på utbildning, föreläsningar, handledning, råd och stöd. 2019 har varit ett väldigt arbetsintensivt och spännande år så till vida att frågor som rör barnet som rättighetsbärare har fokuserats på ett nytt sätt. I samband med detta vill jag passa på att berätta att jag slutar min anställning på SKR den 20 december. Ett stort och varmt tack till er alla för gott samarbete och ert stora engagemang i barnrättsfrågorna. Fortsätt att vara modiga, det främjar barnrätten. Avslutningsvis önskar jag en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År.

Elizabeth Englundh
 
 
Barnkonventionsrunda i Vimmerby
 
Den 25 oktober invigdes barnkonventionsrundan i Vimmerby. Det är egentligen två rundor, den ena finns i Vimmerby stad på ett 1,9 km långt motionsspår och den andra utanför Vimmerby i anslutning till byn Djursdala. Längs spåret finns skyltar med information och lekar kopplade till olika artiklar. Syftet med rundorna är att öka kunskapen och förståelsen för barnkonventionen (artikel 42) och Agenda 2030.
Foto: Anton Palmér
 
Aktuellt från SKR
 
 
SKR:s medlemsenkät om barnets rättigheter
 
SKR publicerar nu resultaten av den fjärde medlemsenkäten om beslutsfattande rörande barnets rättigheter i kommuner och regioner. Enkäten skickades ut den 12 september 2019 till samtliga kommuner och regioner. Ett av resultaten visar att nästan dubbelt så många kommuner (92) i jämförelse med förra mättillfället (53) har en person/funktion som samordnar arbetet med barnets rättigheter. Fler än hälften (18) av Skånes 33 kommuner har en sådan person/funktion för barnrättsarbetet.
Medlemsenkäten - rapport och presentationsmaterial
 
Kongressbeslut: SKL är nu SKR
Kongressen har beslutat om att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från och med den 27 november ändrar sitt namn till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Till webbnyheten
 
Aktuellt från medlemmarna
 
 
Karlstads kommun stärker arbetet med barnets rättigheter
Genom den utbildningssatsning som varit i Värmland har nu Karlstads kommun tagit ett stort steg för att implementera barnets rättigheter. Det började med att kommunledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen att utveckla och förbättra uppföljningen av barnrättsperspektivet inom ramen för kommunens styrmodell. Dessutom skulle barnrättsperspektivet utvecklas i kommunens verksamheter.
Mer om barnrättsarbetet i Karlstads kommun
 
FoU-podden - Att barnkonventionen blir lag, är det fake news?
I detta avsnitt berättar Monica Gustafsson-Wallin, barnrättsstrateg, och Camilla Hesselbäck, utvecklingsledare FoU Sörmland, om vad det innebär att barnkonventionen blir lag. Blir det ens någon skillnad, eller är det "fake news"?
Podd - Att barnkonventionen blir lag
 
Socialtjänstpodden - Barnkonventionen i praktiken
Vad blir skillnaden för socialtjänsten i praktiken när Barnkonventionen blir lag den första januari? Det är inte helt lätt att svara på, men i detta avsnitt av Socialtjänstpodden resonerar Josefine Johansson med Elizabeth Englundh, sakkunnig på SKR, om hur man kan tänka och göra för att stärka barns rättigheter. 
Podd - Barnkonventionen i praktiken
 
Aktuellt från omvärlden
 
 
Vägledning om tolkning och tillämpning av barnkonventionen
Regeringen har tagit fram en vägledning som stöd vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen.
Till Vägledningen på regeringens hemsida
 
BO utbildar om vägledningen om barnkonventionen
Regeringen har gett Barnombudsmannen i uppdrag att under 2019– 2020 genomföra utbildnings- och spridningsinsatser om vägledningen om tolkning och tillämpning av barnkonventionen.
Mer om uppdraget
 
Barnrättsresan - ett processtöd
Barnombudsmannen har tagit fram ett processtöd som riktar sig till kommuner, regioner och särskilt berörda myndigheter för att stödja dem att utveckla barnrättsarbetet och leva upp till barnkonventionen. 
Mer om Barnrättsresan
 
Rapport från Bris - Bra från början
Rapporten är en sammanställning av forskning och röster från barn, föräldrar och professionella som ger en aktuell bild av vad tillgång till förskola i ett nytt land betyder. 
Till rapporten Bra från början
 
Informationsträff om metoden Barnrättskommun
UNICEF Sverige har tidigare arbetat tillsammans med fem kommuner för att utveckla metoden Barnrättskommun. Nu finns det möjlighet för Sveriges alla kommuner att jobba utifrån metoden och bli diplomerad till Barnrättskommun. UNICEF bjuder in dig som har ett uppdrag att arbeta med barnrättsfrågor i din kommun till en informationsträff den 22 januari.
Mer information och anmälan
 
God Jul och Gott Nytt År önskar redaktionen!
 
Elizabeth Englundh och Ulrika Forsberg
 
 
Redaktör
Ulrika Forsberg
ulrika.forsberg@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se