Arbetsförmedlingens framtid
 
Arbetsmarknad: Mikael Sjöberg medverkade på SKL:s konferens Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna. Han gav en bild av den senaste tidens händelser, varsel och förändrat uppdrag och berättade om hur han ser på myndighetens framtida verksamhet.
SKL filmade programpunkten för att alla medlemmar ska kunna ta del av informationen.
 
SKL och regeringen i dialog om arbetsmarknadspolitiken
 
Arbetsmarknad: De stora nedskärningar som Arbetsförmedlingen aviserat har väckt stor oro ute i kommunerna. SKL: s ledning har haft löpande kontakt med regeringen och har bland annat träffat arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
 
 
SKL positiv till förslag som stimulerar till feriearbete bland unga
 
Arbetsmarknad: SKL ställer sig bakom Finansdepartementets förslag om sänkt arbetsgivaravgift för unga i feriearbete. Men det bör utformas så att unga inte prioriterar arbete framför studier
 
Den tillfälliga lagens konsekvenser behöver analyseras
 
Integration: I ett utkast till en lagrådsremiss föreslår regeringen att lagen om tidsbegränsade uppehållstillstånd ska förlängas. SKL efterfrågar en analys av konsekvenserna för kommuner och regioner.
Statens ersättning för ensamkommande täcker inte behoven
 
Integration: Statens sänkta ersättningar för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar har inneburit stora merkostnader för kommunerna. Nu uppvaktar SKL regeringen med krav på förändringar.
 
Webbsändning: Språkstöd och integration för föräldralediga
 
Nu finns en webbsändning om etablering för  föräldralediga på SKL:s webb. Sändningen innehåller information om utvecklingsmedel som går att söka från länsstyrelsen. Två kommuner presenterar exempel på hur medlen kan användas. 
 
Möjlighet att vara med i utvecklingsprojekt för automatisering
 
Ekonomiskt bistånd: Den första gruppen av kommuner som anmält sig till SKL:s utvecklingsprojekt för att automatisera handläggningsprocessen av ekonomiskt bistånd är igång. Nu finns möjlighet för fler intresserade kommuner att anmäla sig.
 
Översyn av riksnormen nödvändig
 
Ekonomiskt bistånd: Från årsskiftet betalas radio- och TV-licensen via skattsedeln. Trots denna förändring har inte riksnormen minskats med motsvarande belopp. Detta innebär i praktiken en höjning av det ekonomiska biståndet och en kostnadsökning för landets kommuner. 
 
Konferens om överskuldsättning
 
Ekonomiskt bistånd: Regeringsuppdraget Fördjupad samverkan mot överskuldsättning har slutkonferens den 16 maj. Alla kan följa konferensen via Konsumentverkets Youtube-kanal.
Webbutbildning
 
Ekonomiskt bistånd: SKL har inom ramen för ett utvecklingsprojekt beställt och finansierat en uppdragsutbildning för yrkesverksamma handläggare inom ekonomiskt bistånd. Utbildningen är helt webbaserad och innehåller 24 inspelade föreläsningar med flera av Sveriges främsta experter på sitt respektive område och aktuell forskningslitteratur.
 
 
 
 
 
Om arbete och integration
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Har du tips på ämnen eller synpunkter/frågor kring innehållet? Kontakta: Johanna Kreicbergs

Nyhetsbrevet ges ut av arbetsmarknadssektionen som är en del av SKL:s avdelning utbildning och arbetsmarknad.
Så här hanterar SKL dina personuppgifter
Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi på SKL eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos SKL. Dina rättigheter som registrerad