Internationella sektionen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bildkälla :EC - Audiovisual Service
Nyhetsbrev juni 2024 
 
 
Kära läsare, varmt välkomna till det sjätte nyhetsbrevet för 2024!

I detta brev kommer ni bland annat kunna ta del av följande:
 
  • SKR:s ställningstaganden inför den nya mandatperioden  i EU
  • SKR:s nya Ukrainaprojekt i samarbete med Sida
  • Frida Nilssons (C) rapportörskap på Regionkommitténs senaste plenarsession

Trevlig läsning önskar EU- och internationella sektionen på SKR!
 
SKR tar fram ställningstaganden inför den nya mandatperioden i Bryssel
En intensiv vår är till ända och valet till Europaparlamentet markerar nu att en ny EU-mandatperiod snart tar vid. På SKR har vi under våren arbetat intensivt med många av våra prioriterade EU-frågor som nu gått ”i mål”. Det handlar t.ex. om förordningen om naturrestaurering och flertalet lagförslag på energi- och klimatområdet.

Under våren har vi även, tillsammans med våra svenska regioner, arbetat för att EU:s läkemedelspolitik ska få ett starkare patient- och vårdfokus. Vi har även bedrivit ett aktivt bevaknings- och påverkansarbete inom de många digitaliseringsfrågor som kan få konsekvenser för kommuner och regioner. Det handlar bland annat om EU:s AI-förordning, cybersäkerhet och IT-infrastruktur m.m.

Arbetet med att värna den framtida sammanhållningspolitiken, post 2027, pågår för fullt. Det väntas bli en hårdare konkurrens kring EU:s budget eftersom det inför nästa budgetperiod förs diskussioner om att budgeten även ska räcka till nya geografiska och tematiska områden såsom, försvar, säkerhet och migration. Förbundet arbetar aktivt med frågan såväl i Bryssel som på hemmaplan. Bland annat har vi tagit fram ett ställningstagande gällande utformningen av EU:s sammanhållningspolitik efter 2027. Ställningstagandet ska användas i dialog med nationell nivå och EU-nivå för att påverka processen och utformningen av den framtida sammanhållningspolitiken som är ett viktigt investeringsverktyg för lokal och regional nivå. Här kan du läsa det i sin helhet. 

Så här i slutet av en mandatperiod har det ändå varit färre nya EU-initiativ än vanligt. Utöver våra prioriterade EU-frågor har vi delvis därför valt att ta fram ställningstaganden inom nio politikområden som är viktiga för kommuner och regioner, med ståndpunkter och erfarenheter vi anser att EU behöver veta om och beakta framöver.

Ståndpunkterna beslutades av SKR:s styrelse i april och kommer nu att utgöra en utgångspunkt för vårt påverkansarbete gentemot EU-institutionerna under den kommande mandatperioden. Du kan läsa våra ställningstaganden här.

Höstens utveckling inom EU-institutionerna kommer naturligtvis bli extra blir spännande att följa och du kan läsa mer här nedan om hur processen med nytt parlament och kommission går till. Till slutet av året kommer vi också få reda på vilka prioriteringar som den nya kommissionen (Von der Leyen 2 om man ska våga sig på att gissa) kommer att arbeta med under nästa år. Det lär inte finnas brist på viktiga frågor att ta tag i. 


Trevlig sommar! 
Marcus Holmberg, chef EU- och internationella sektionen
 
Efter EU-valet: Vad händer nu?
Europaparlamentets första plenarsessionen för den nya mandatperioden äger rum den 16-19 juli i Strasbourg. Innan dess bildar de nyvalda ledamöterna politiska grupper. Under den första plenarsessionen väljer Europaparlamentet sin nya talman, vice talmän samt beslutar om antalet ledamöter i varje utskott.

De politiska grupperna utser sedan ledamöter och suppleanter till utskotten, i proportion till parlamentets sammansättning. Vid de första utskottsmötena efter plenarsessionen väljs ordförande och vice ordförande för utskotten för två och ett halvt år.

Därefter väntas Ursula von der Leyen bli omvald som ordförande för EU-kommissionen. Övriga kommissionärskandidater bedöms i offentliga utfrågningar av Europaparlamentets ansvariga utskott under hösten. Den nya kommissionen måste därefter godkännas av Europaparlamentet.

Läs mer om processen på Europaparlamentets hemsida
Här finns också en tidslinje som ger en pedagogisk överblick.
 
Bildkälla:  European Union / CHRISTOPHE LICOPPE
Omröstning om markövervakning och markresiliens på Regionkommitténs plenarsession

Den 19-20 juni 2024 ägde Regionkommitténs 161a plenarsession rum. Bland annat röstade ledamöterna igenom ett yttrande som rör markövervakning och markresiliens. Yttrandet fastställer kommunala och regionala nivåers ståndpunkt angående EU-kommissionens förslag till nytt direktiv om markövervakning och resiliens. Direktivet kommer i hög utsträckning att påverka staten och statliga myndigheters arbete med övervakning och rapportering, liksom markägare inom skogs- och jordbruket. Det kan även komma att påverka kommunala eller regionala uppgifter och åtaganden, inte minst i förhållande till fysisk planering och det kommunala planansvaret.

Den svenska ReK-ledamoten Frida Nilsson (C) från Lidköping har varit rapportör för yttrandet och SKR har bistått med expertstöd vid framtagandet.

I yttrandet lyfter Frida Nilsson fram behovet av att flexibilitet ges utifrån nationella och lokala förutsättningar. Dessutom poängteras att kommunala och regionala nivåer måste få tillräckligt finansiellt och tekniskt stöd för att kunna förbättra jordhälsan på lokal nivå.

Läs mer om Frida Nilssons yttrande här
 
Under plenarsessionen röstade ledamöterna också igenom yttranden angående hantering av läkemedelsbrister, vattenförvaltning, bekämpning av narkotikahandel och organiserad brottslighet, med mera. Se hela agendan här.
 
Bildkälla: SKR
SKR startar nytt Ukrainaprojekt i samarbete med Sida
SKR inleder, i samarbete med Sida, ett nytt Ukrainaprojekt för 250 miljoner kronor från juni 2024 till maj 2028. Avtalet tecknades den 30e maj 2024 och Sida finansierar projektet.

Projektet syftar till att stödja återuppbyggnaden av ukrainska kommuner och främja reformer som flyttar makten och besluten närmare landets invånare.

Fokusområden inkluderar skola, servicekontor, skattedecentralisering, kapacitetsutveckling, och internationellt samarbete. SKR:s dotterbolag SALAR International leder projektet.

Läs mer på Sidas och SKR:s respektive hemsidor:
Sida och SKR satsar 250 miljoner kronor på återuppbyggnad och demokrati i Ukraina | Sida

SKR inleder Ukrainaprojekt för 250 miljoner kronor | SKR
 
Bildkälla: EC - Audiovisual Service. Xavier Lejeune
Förlängning av massflyktsdirektivet
Massflyktsdirektivet omfattar personer som har flytt kriget från Ukraina och aktiverades i mars 2022 och gällde fram till 4 mars 2025.

Med anledning av att civilbefolkningen fortsatt utsätts för ryska attacker och den kritiska infrastrukturen som råder i landet har EU-kommissionen den 11 juni i år  föreslagit att det tillfälliga skyddet ska kvarstå för personer som har flytt kriget från Ukraina och att det ska förlängas med ytterligare ett år, till den 4 mars 2026. EU-kommissionen anser också att det för närvarande inte finns säkra och varaktiga villkor för människor som flytt kriget att återvända till Ukraina.

Förslaget välkomnades av ministerrådet den 13:e juni och antogs formellt av rådet den 25 juni.

Läs mer om beslutet här
 
Bildkälla: European Union
”European Week of Regions and Cities” 2024
Den 7-10 oktober arrangeras årets upplaga av ”European Week of Regions and Cities” i Bryssel. Som vanligt är det ett samarrangemang mellan Europeiska regionkommittén och EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG Regio). 

I år kommer 102 olika seminarier att äga rum med flera innovativa format och olika typer av interaktiva inslag. Det kommer också att arrangeras informationsseminarier om EU:s regionalpolitik m.m.

Från och med den 1 juli går det att anmäla sitt deltagande via denna länk. I början av juli kommer även ett preliminärt program att finnas. 
Bildkälla: Destination Gotland
Årets forum för EU:s strategi för Östersjöregionen hålls i Visby 30- 31 oktober
EU:s strategi för Östersjöregionen syftar till att fördjupa samarbetet mellan länderna runt Östersjön för att tillsammans möta regionens gemensamma utmaningar med fokus på att rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Under årets forum har du möjlighet att delta i viktiga samtal om hur länderna runt Östersjön tillsammans kan hantera regionens utmaningar, och inte minst stötta Ukraina. 

Svenska Institutet (SI) är ansvarig arrangör tillsammans med Föreningen Norden och Region Gotland. Forumet riktar sig till representanter för kommuner, regioner, civilsamhället, ungdomsorganisationer och näringslivet. 

Deltagarna får möjlighet att presentera och diskutera sina samarbetsidéer inom åtta policyområden kopplade till bioekonomi, hälsa, kultur, näringsläckage till havet, säkerhet, turism, utbildning och utsläpp av farliga ämnen. Målet är att öka engagemanget, generera nya idéer och främja samarbetsinitiativ. 

Intressenter från Ukraina är också inbjudna att delta, med målet att stärka banden mellan regionen och Ukraina genom att diskutera samarbetsmöjligheter.

Läs mer och anmäl dig här
 
Bildkälla: Pixabay
Redaktör
Gustaf Lundgren
gustaf.lundgren@skr.se
+46 73 862 38 05
Redaktör
Vera Kjessler
vera.kjessler@skr.se 
+46 72 998 11 74