Ny i uppdraget som Kommundirektör?
SKR vill att du ska lyckas i rollen som kommundirektör och bjuder därför in till en introduktionsutbildning med start den 16 september.

Som deltagare får du tillsammans med andra utforska kommundirektörsrollen och dess utmaningar. Vi diskuterar kommuner och regioner i den svenska samhällsmodellen, ditt uppdrag, rollen i relation till politiken, ledningsgruppen, verksamheterna, omvärlden och SKR:s roll. Utbildningen inleds med en digital introduktion och innehåller sedan två utbildningstillfällen på plats i Stockholm.

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
 
KOMMEK 14-15 augusti 2024
Välkommen till KOMMEK i Malmö den 14-15 augusti, som är en mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner och regioner.

På KOMMEK möts ekonomer, ledare, politiker, forskare och leverantörer under två inspirerande och engagerande dagar. Under dagarna lyfts ämnen som är högaktuella för såväl tjänstepersoner som förtroendevalda i Sveriges kommuner och regioner. Tonvikten ligger på ekonomi och styrning, men spännvidden under seminarierna är mycket stor.

Årets teman är:
 • En effektiv och innovativ välfärd
  (digitalisering och AI, verksamhetsutveckling)
 • Säkra välfärdens kompetensförsörjning
  (ekonomens roll mm)
 • Leda och styra i utmanande tider
  (tillitsbaserad styrning m.fl. perspektiv på styrning, “att hantera ekonomiska underskott” och civil beredskap,
  smart samarbete, personlig utveckling)
 • En omvärld i förändring
  (Samhällsutveckling, makroekonomi och grön omställning, civil beredskap, välfärdsbrott)
 • Redovisning, finansiering, investeringar och revision
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
 
Förebygga och motverka välfärdsbrottslighet
 
I höst anordnar SKR två dagar om hur vi i kommuner och regioner kan arbeta för att komma åt välfärdsbrottsligheten. Konferensen hålls på Clarion Hotel Arlanda Airport den 24-25 oktober.

Du som deltar kommer att få ta del av både kunskapsföreläsningar och fördjupande seminarier kring en rad olika verksamhetsområden och ämnen som bakgrundskontroll, korruption och upphandling. Ta del av flera exempel på hur kommuner och regioner idag arbetar med dessa frågor. Syftet är att dela erfarenheter och lära av varandras arbete.

Bland föreläsarna återfinns Amir Rostami, professor i kriminologi, Johanna Skinnari, utredare Brottsförebyggande rådet och spaningssektionen vid Polisen Sollentuna.
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
 
Stärkt skydd för vissa förtroendevalda
Regeringen har presenterat en promemoria som bland annat innehåller förslag som syftar till att stärka skyddet mot hot och våld för kommunal- och regionråd. 

I promemorian föreslås en skyldighet för kommuner och regioner att ha motsvarande ansvar för vissa förtroendevalda som man enligt arbetsmiljölagen har för sina arbetstagare. Den föreslagna skyldigheten innebär att kommuner och regioner ska förebygga att hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda, som till exempel kommunal- och regionråd, utsätts för ohälsa eller olycksfall till följd av hot och våld. Förslaget syftar till att stärka skyddet mot hot och våld för kommunal- och regionråd med flera.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.
Läs mer
 
Motverka hat, hot och våld mot förtroendevalda 
Anmäl alltid hot, hat och våld
Det är viktigt att stärka förtroendevaldas möjlighet att verka tryggt och säkert i sitt demokratiska uppdrag. Alla förtroendevalda ska känna sig trygga och ha ett sådant stöd och skydd att de kan fortsätta verka i sitt uppdrag även under perioder av utsatthet.
 
SKR har tillsammans med polismyndigheten reviderat och publicerat den fjärde utgåvan av skriften "Anmäl alltid hot, hat och våld". Skriften beskriver några autentiska rättsfall där förtroendevalda har polisanmält händelser av hot, hat och våld, och vilka skäl som har lett fram till att gärningspersonerna dömdes. Skriften riktar sig i första hand till förtroendevalda och till alla som arbetar nära dem. Syftet är att få fler att anmäla brott.
Läs rapporten
Proffessionsnätverk – för förtroendevaldas trygghet och säkerhet 
SKR bjuder in till ett proffessionsnätverk under 2024-2025 där du som tjänsteperson i en kommun eller region kan delta. Du får ta del av forskning inom området, internationella och nationella exempel samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra. Nätverket startar den 3 september.
Mer information och anmälan
Webbinarium Förebygga hot och hat vid komplexa samhällsfrågor
Förändringar i välfärdstjänster och förändring i samhällsbyggnad är två frågor som väcker engagemang och som riskerar att skapa konflikt och spänning. SKR har utvecklat en arbetssätt som kan vara ett stöd i hur kommuner och regioner kan arbeta för att hitta lösningar tillsammans med de som berörs av frågan. Kan det vara en möjlighet för att förebygga att hat och hot uppstår? Den 17 september arrangeras ett digitalt seminraium på temat.
Mer information och anmälan
 
 
 
Demokratiresan
Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen. 
LYSSNA TILL DEMOKRATIRESAN
 
 
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se