Maj 2024
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
En av sex tonårsflickor i kontakt med BUP
 
Den 28:e maj publicerade SKR rapporterna Psykiatrin i siffror med 2023 års statistik från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), vuxenpsykiatrin och rättspsykiatrin. Siffrorna visar på en fortsatt ökad efterfrågan av psykiatrisk vård inom alla vårdformer. Tydligast är ökningen inom BUP, speciellt bland flickor i tonårsåldern. 
 Behoven av psykiatrisk vård för barn och unga fortsätter att öka snabbare än kapaciteten på BUP. Det är inte hållbart, varken för de barn och familjer som behöver vård och stöd, för verksamheterna eller för samhället i stort. Den här utvecklingen kräver bredare lösningar än vad BUP kan erbjuda, säger Kerstin Evelius, chef för sektionen för psykiatri och folkhälsa på SKR.

Efterfrågan på psykiatrisk vård fortsätter att öka (SKR)
Rapporterna Psykiatrin i siffror (Uppdrag Psykisk Hälsa)
 
Öppet forum för psykisk hälsa 
 
SKR bjuder in till regelbundna digitala mötesserier med olika tema för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontaktytor mellan mötesdeltagare. Öppet forum för psykisk hälsa är möten öppna för alla som jobbar inom området och för alla organisationer: kommuner, regioner, civilsamhälle, myndigheter och företag. 
 
13 juni, kl. 11.45-12.30 – Meningsfull heldygnsvård
 
Vårens sista Öppet forum fokuserar på hur man kan underlätta de viktiga samtalen mellan patient och vårdpersonal.
Öppet forum - Meningsfull heldygnsvård
 
18 juni, kl. 12-12.30 – Barn och unga
 
Mötestemat denna gång är Metoder och verktyg för förbättrad psykisk hälsa. 
Öppet forum - Barn och unga
 
18 juni, kl. 13-14 – Vuxna och äldre
 
Vid detta tillfälle deltar bland annat Region Blekinge som berättar om arbetet Mission: Äldres psykiska hälsa.
Öppet forum - Vuxna och äldre
 
Informationsträffar riskorienterat arbetssätt
 
Genom ett riskorienterat arbetssätt ökar organisationens förmåga att fånga upp arbetsplatser och medarbetare med risk för sjukfrånvaro. Det centrala är att genomföra konkreta riktade aktiviteter som minskar och förebygger sjukfrånvaro. SKR bjuder in till fyra informationstillfällen om hur kommuner och regioner kan arbeta med metoden. 
 
Kommande tillfällen
 
  • Torsdag 13 juni, kl. 13.00-13.30
  • Tisdag 25 juni, kl. 13.00-13.30
  • Torsdag 15 augusti, kl. 13.00-13.30
  • Fredag 23 augusti, kl. 09.00-09.30
Riskorienterat arbetssätt
 
Webbinarier och konferenser
 
 
4 juni, 11 juni, 14 juni samt 27 augusti
Fyra digitala seminarier om Nära vård
 
SKR vill stödja fler kommuner och regioner som är nyfikna eller i uppstarten av att införa nya arbetssätt. Därför anordnas fyra seminarier dit experter som delar med sig av sina erfarenheter och svarar på frågor har bjudits in. Deltagandet är kostnadsfritt. 
  • 4 juni, kl. 13–14, Tema: Ökad samverkan primärvård – specialiserad vård
  • 11 juni, kl. 11–12, Tema: Samordning utifrån barnets fokus
  • 14 juni, kl. 09–10, Tema: Kontinuitet och teamarbete i primärvård
  • 27 augusti, kl. 10–11, Tema: Proaktiv vård för sköra äldre
Nya arbetssätt inom Nära vård (SKR)
 
4 juni, kl. 10-12
CEPI-seminarium: Headspace
 
CEPI, Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser vid Lunds universitet, anordnar en seminarieserie om psykisk hälsa, som denna gång handlar om folkhälsoprojektet Headspace. Headspace är ett ställe (via app, textmeddelande eller fysiskt besök) där unga vuxna mellan 12-25 år kan ta kontakt, anonymt och kostnadsfritt. Alla som är intresserade att delta är välkomna. 
Läs mer (Lunds universitet)
 
5 juni, kl. 13-15
Forum UserInvolve
 
Forskarnätverket UserInvolve är ett samarbete mellan svenska lärosäten, den organiserade brukarrörelsen och välfärdsaktörer på området psykisk hälsa. Vid Forum UserInvolve presenteras forskningsresultat och diskuteras brukarinflytande på psykisk hälsa-området. Vid detta tillfälle är temat Delat beslutsfattande vid SIP - att återföra SIP till sin originalidé. 
Delta, ingen anmälan krävs (Zoom)
UserInvolve (Umeå Universitet)
 
11 juni, kl. 10-11
Insatser för att förebygga och minska sjukfrånvaro
 
Många kommuner och regioner jobbar med att förebygga och minska sjukfrånvaro med hjälp av ett riskorienterat arbetssätt. I detta webbinarium deltar ett antal regioner och kommuner som har arbetat med metoden och berättar om sina kartläggningar, insatser och resultat. 
Läs mer (Uppdrag Psykisk Hälsa)
 
3 samt 26 september, kl. 9-12
Riskorienterat arbetssätt för att förebygga och förkorta sjukskrivningar – introduktionsutbildning
 
Denna utbildning ger dig en förståelse för vad ett riskorienterat arbetssätt innebär, och hur ni som kommun eller region kan stärka er kompetensförsörjning genom ett riskorienterat arbetssätt som bidrar till friskare arbetsplatser och förebygger sjukfrånvaro.
Läs mer (Uppdrag Psykisk Hälsa)
 
26 september, kl. 10-12
Spridningskonferens: Din egen hälsa
 
Din egen hälsa är NSPH:s projekt för studiegrupper, som vill inspirera personer med lättare psykisk ohälsa att ta kommandot över sitt fysiska och psykiska mående. I höst anordnas en spridningskonferens riktad till kommuner, regioner, organisationer, ideella föreningar, och andra verksamheter inom vård, omsorg och hälsa.
Läs mer (NSPH)
 
Övriga nyheter
 
 
Nationella riktlinjer ätstörningar
 
Kunskapen om olika typer av ätstörningar är begränsad, och det kan ta lång tid att få vård. Socialstyrelsen presenterade i början av maj nationella riktlinjer med 38 rekommendationer som betonar ökad kunskap i hälso- och sjukvården, flera olika behandlingsalternativ och en mer individanpassad vård.
Nationella riktlinjer 2024: Ätstörningar (Socialstyrelsen)
 
Ny broschyr om schizofreni
 
Schizofreniförbundet har tagit fram en broschyr om schizofreni och kognitiva nedsättningar. Broschyren innehåller information om vilka kognitiva svårigheter som sjukdomen kan medföra, hur man utreder kognitiva svårigheter och hur man tränar sin kognitiva förmåga. 
Schizofreni - om kognitiva nedsättningar, upptäckt, utredning och behandling (Schizofreniförbundet)
 
Informationsbrev om ANDTS
 
Folkhälsomyndigheten har startat ett informationsbrev med aktuell kunskap och information inom ANDTS-området. I informationsbrevet hittar du forskning, aktuella kunskapsstöd, remissvar och aktiviteter från Folkhälsomyndigheten, men även utredningar och andra omvärldshändelser. 
Aktuellt om ANDTS (Folkhälsomyndigheten)
 
Ny rapport: "Det enda jag tänker på är stress och skola"
 
Psykisk ohälsa bland unga i Sveriges skolor når alarmerande nivåer, särskilt bland gymnasietjejer där var fjärde elev kämpar med stress och oro för framtiden. Bakom stressen ligger rädslan för att dörrar ska stängas till framtida studier och arbetsmarknad om betygen inte når förväntade nivåer. Detta framgår av en ny rapport från Tim Bergling Foundation, Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd som genomförts med hjälp av Novus.
Det enda jag tänker på är stress och skola (Sveriges Elevkårer)
 
Mer forskning behövs om insatser vid psykisk ohälsa och påverkad munhälsa
 
Forskning visar att det finns en koppling mellan psykisk ohälsa och påverkad munhälsa och tvärtom, men det saknas tillräcklig forskning om insatser inom psykiatri, primärvård och tandvård. Det visar en kartläggning av systematiska översikter på området som SBU har gjort.
 
Uppdrag att stärka och utveckla den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården
 
Flera utredningar och kartläggningar har visat på omfattande brister inom tvångsvården. Regeringen har därför gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra insatser för att stärka och utveckla den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. Uppdraget omfattar såväl öppen som sluten psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Även psykiatrisk heldygnsvård för barn och unga omfattas av uppdraget.
Uppdrag att genomföra insatser för att stärka och utveckla den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården (Regeringskansliet)
 
Färre unga vuxna får antidepressiva
 
Antalet nya fall av psykisk ohälsa bland unga vuxna i åldern 18-24 år minskade något 2023 - det visar en ny rapport om utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga från Socialstyrelsen. I samband med detta minskade även förskrivningen av antidepressiva läkemedel. 
Förekomst av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna (Socialstyrelsen)
 
Redaktör
 
Sveriges Kommuner och Regioner
 
www.skr.se
08-452 70 00