Veckobrevet från SKR, tisdag 21 maj 2024
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
SKR begär att medlare kallas in i vårdkonflikten
 
Vårdförbundet varslar om strejk för ytterligare 2 000 anställda vid sju stora sjukhus. Samtalen med Vårdförbundet leder inte framåt. SKR och Sobona begär att medlare kallas in.
− Det är beklagligt att Vårdförbundet trappar upp konflikten och väljer strejkvapnet. Nu närmar vi oss sommaren och medarbetares semestrar kommer att behöva dras in. Det är olyckligt, men samtidigt nödvändigt för att undvika längre vårdköer, längre vårdtider och risk för vårdskador, liv och hälsa, säger Ulf Olsson, ordförande för SKR:s förhandlingsdelegation.
SKR begär att medlare kallas in i vårdkonflikten
Vårdförbundet utökar konflikten
Vårdförbundets konfliktvarsel mot 29 av landets större kommuner trädde i kraft den 20 maj.
− Sköra äldre med stora vård- och omsorgsbehov finns på alla särskilda boenden i landet. Köerna till viktiga och nödvändiga operationer kommer att förlängas. Vi och Vårdförbundet behöver så snart det går komma överens om ett nytt avtal och få ett stopp på konflikten, ingen tjänar på att den drar ut på tiden, säger SKR:s förhandlingschef Jeanette Hedberg.
Vårdförbundet utökar konflikten
 
Det behöver kommuner och regioner göra när 2G- och 3G-näten avvecklas
 
Efter 2025 stängs 2G- och 3G-näten i Sverige ner. Då kommer teknik som är beroende av uppkoppling till dessa nät sluta att fungera. Kommuner och regioner behöver nu gå igenom sin utrustning för att vara förberedda på skiftet.
Lista över vad kommuner och regioner behöver göra
 
Mer från SKR
 
 
Förslag om att stärka yrkesutbildning för vuxna (yrkesvux)
SKR ser positivt på de förslag till förändringar i statsbidraget till yrkesutbildningar för vuxna som en statlig utredning tagit fram.
– SKR ser yrkesvux som fundamentalt för välfärden såväl som näringslivets kompetensförsörjning, säger Madelaine Jakobsson, ordförande för SKR:s utbildningsberedning.
Yttrande: Växla yrke som vuxen
 
Positivt om ett samordnat vaccinationsarbete
SKR är positiva till att staten ser över de nationella vaccinationsprogrammen, och att utredningen föreslår stärkt nationell samverkan för hantering av vacciner som inte omfattas av nationella program. 
– De nationella vaccinationsprogrammen och regionernas upparbetade rutiner kring vaccinering har bidragit till att vi i Sverige har bland de högsta täckningsgraderna i världen för många vaccin. Samtidigt behöver flera saker tydliggöras för att vi ska kunna säkerställa en fortsatt effektiv och jämlik vaccination i landet, säger Rachel De Basso, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.
Yttrande: Ett samordnat vaccinationsarbete
 
Förslag om verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskor
En utredning föreslår ett nytt statligt avtal för verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskor, som ersätter de lokala avtal mellan lärosäten och vårdgivare som finns i dagsläget. Tanken är att det ska leda till mer enhetlighet vad gäller ersättning till vårdgivare och utbildning och kompetenskrav för handledare. SKR är en av parterna, tillsammans med staten och Vårdföretagarna. 
SKR positivt till nytt avtal om sjuksköterskeutbildning
 
SKR välkomnar stärkt skydd för förtroendevalda
Regeringen har lagt fram förslag om stärkt skydd för förtroendevalda, som innebär att kommuner och regioner ska ha samma ansvar för vissa förtroendevalda som de har för sina anställda, enligt arbetsmiljöregelverket.
– Att kommuner och regioner får lagstöd att stötta enskilda personer är ett viktigt steg. Hot och hat mot våra förtroendevalda är ett hot mot vår demokrati, säger SKR:s ordförande Anders Henriksson.
Förslag om stärkt skydd för förtroendevalda
 
Ny regler för cybersäkerhet kräver samarbete
SKR:s styrelse har idag tagit ställning till förslaget om att den nya cybersäkerhetslagen även ska omfatta kommuner och regioner, och accepterar detta. Men nya uppdrag och krav behöver finansieras.
Yttrande: Nya regler för cybersäkerhet
 
Höjt försörjningskrav förvärrar kompetensbristen
Trots brist på arbetskraft går regeringen vidare med ett kraftigt höjt lönegolv för utomeuropeiska invandrare. SKR menar att det är fel väg att gå, då ett kraftigt skärpt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare försvårar rekrytering och möjligheterna att klara kompetensbehoven i välfärden.
Yttrande: Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m.
 
Otydlighet kring ansvar och befogenheter på regional nivå
SKR:s ordförande Anders Henriksson och Anna Hed, ordförande för SKR:s beredning för tillväxt och regional utveckling, skriver om att regeringen måste sluta ge uppdrag till länsstyrelserna som hör hemma hos regionerna. 
Debattartikel publicerad i Altinget den 15 maj 2024
 
Bloggar från SKR
 
 
Demografiska förändringar påverkar välfärdens kompetensförsörjning
Sett till befolkningsutvecklingen kommer arbetskraften inte att räcka till, om vi fortsätter jobba på samma sätt som idag, skriver Bodil Umegård, SKR. 
Arbetsgivarbloggen
 
Du har väl inte missat Ekonomirapporten?
SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog har färdigställt sin 28:e ekonomirapport, och presenterar den kort i Ekonomibloggen
 
Nytt från omvärlden
 
 
Ledarskapskurs om förnyelse inom offentlig verksamhet
Under hösten ges en 14 veckor lång kurs om att Leda och organisera för förnyelse och transformation. Efter kursen ska du kunna bidra i arbetet med att identifiera, utveckla och genomföra nya idéer och lösningar för att förbättra offentliga tjänster och nå bättre resultat.
Mer information och anmälan på RISE
 
Redaktör:
Stina Garefelt
Ansvarig utgivare:
Mats Lindskog

Nästa nummer kommer 28 maj.
Sveriges Kommuner och Regioner
 
www.skr.se
08-452 70 00