Senaste nytt om trafik och infrastruktur från SKR
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kurser, konferenser och seminarier
 
 
Integration av Drönartrafik - Strategier för start- och landningsplatser i samspel med markinfrastruktur 
Drönartrafik för personer och gods kommer kräva en integration mellan luftrummet och markens infrastruktur. Vid detta seminarium lyfter vi vad det kommer innebära för kommunernas fysiska planering och vad som behöver göras. Vi kommer bland annat höra Boverket kring hur drönartrafik påverkar den fysiska planering och Luftfartsverket gör en framtidsspaning.
Datum: 10 juni 2024
Tid: 09.00
– 12.00
Plats: Webbsänds
Mer information och anmälan
 
Kontaktperson: Ulrika Nordenfjäll, ulrika.nordenfjall@skr.se
 
Erfarenheter från kommunalt trafikstrategiskt arbete 
Ta del av hur tre kommuner arbetar trafikstrategiskt med fokus på processen – framtagande, förankring och genomförande – med bakgrund av handbok för trafikstrategiskt arbete som publicerades december 2022.
Datum: 2024-05-30 
Tid: 13.00 – 15.00
Plats: Webbsändning
Kontaktperson: Christoffer von Bothmer, christoffer.von.bothmer@skr.se
 
Reviderad förordning för TEN-T – vad innebär det för kommuner och regioner? 
Under april antas den reviderade förordningen för det transeuropeiska transportnätet, TEN-T. Därefter tar tolkning vid av vad detta innebär för Sverige med tillhörande uppdrag till olika myndigheter med mera. Lär dig mer om den reviderad förordningen och ta del av hur kommuner och regioner arbetar utifrån ett europeiskt perspektiv inom transportinfrastrukturplaneringen. 
Datum: 2024-09-05 (Save-the-date)
Plats: Digitalt  
Kontaktperson: Christoffer von Bothmer, christoffer.von.bothmer@skr.se 
 
Anmälan öppen till Cykelkonferensen i Örebro 11-12 september 2024 
Den Nationella Cykelkonferensen är Sveriges stora mötesplats för cykelfrågor som arrangeras av SKR och Trafikverket tillsammans med Örebro kommun. I år är det extra fokus på cykelns roll för att skapa hållbara livsmiljöer och utblickar i våra nordiska grannländer med goda exempel på framgångsrika insatser för ökad andel cykling. Programmet är som vanligt fyllt med fördjupande pass inom tematiska områden och alla deltagare är välkomna att delta på gemensamma cykelturer i Örebro.
Datum och tid: 2024-09-11 klockan 9.30 – 2024-09-12 klockan 14.00
Plats: Conventum i Örebro
Kontaktperson: Ida Nelson, ida.nelson@skr.se
 
Anmäl dig till höstens Persontrafik!
Programarbetet inför årets Persontrafik den 5-7 november i Göteborg är redan i full gång. Vad vill du lära dig mer om? Persontrafik erbjuder besökarna en unik möjlighet till att nätverka, kompetensutvecklas och hitta de senaste lösningarna. I samband med Persontrafik har vi också färdtjänst- och skolskjutsdagar med specialbiljetter.
Anmäl dig här (Persontrafik)

Kontaktperson: Sara Rhudin sara.rhudin@skr.se
 
Kritik på teknik - låt invånarna sätta betyg på kommunaltekniken 
Under våren 2025 kommer SKR att erbjuda kommuner att delta i enkäten Kritik på teknik. Enkäten låter kommuninvånare betygsätta hur den kommunala tekniken: gata, park, VA respektive hanteringen av hushållsavfall – fungerar. Enkäten har genomförts vart tredje år sedan 1992. 
Syftet med enkätundersökningen är att bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas. I många av de medverkande kommunerna används resultaten från undersökningen som ett stöd i prioriteringen av resurser och i verksamhetsutvecklingssyfte, men också som komplement för politikerna i sin styrning av verksamheten.  
Mer information om anmälan kommer under hösten 2024.
Kritik på teknik
 

Kontaktperson: Alexander Karbassi, alexander.karbassi@skr.se 
 
SKR:s kalendarium
SKR:s kurser och konferenser finner du i kalendariet på SKR:s webbplats.
 
Nytt från omvärlden
 
 
Öka kunskapen om trafiksäkerhet och A-traktorer (EPA) 
Med sommaren framför oss och allt fler ungdomar i trafiken i A-traktorer, i mopedbilar och på mopeder - finns nu ett dialogmaterial att sprida till de som arbetar med trafiksäkerhet, arbetar i skolan och andra som bör vara intresserade. 
Till de som möter ungdomar i högstadie- och gymnasieålder har Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, tagit fram en undervisningsfilm om trafiksäkerhet kopplad till A-traktorer (EPA). Den bygger på krockprov med kommentarer om vilka skador som kan uppstå i en krock, bland annat berättar en ung kille om en allvarlig singelolycka som hände när han körde sin A-traktor. Förhoppningen är att filmen ska väcka känslor och gripa tag i ungdomarna, att det ska bli ett samtal omkring den. 
 
Redovisning av granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med kostnadskontroll 
Trafikanalys har lämnat den första av fem årliga redovisning inom uppdraget "Uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med kostnadskontroll i syfte att förbättra Trafikverkets rutiner och arbetssätt", som just nu löper fram till 2028. 
 
Krav om laddinfrastruktur i befintliga byggnader – informationsmaterial från Länsstyrelsen 
Laddning av elfordon är sedan i maj 2020 ett nytt egenskapskrav i plan- och bygglagen, PBL. Kraven omfattar om- och nybyggnation, men även retroaktiva krav för vissa befintliga byggnader som ska vara uppfyllda senast den 1 januari 2025. Från den 1 januari 2025 ska kommunens byggnadsnämnd också utöva tillsyn över att de retroaktiva kraven på laddinfrastruktur efterlevs och kan ingripa genom åtgärdsföreläggande vid behov. Länsstyrelsen har tagit fram information som kommuner kan använda för spridning till berörda fastighetsägare inom kommunen.    
 
Trafikverkets rapport för regeringsuppdraget kring Koordineringsfunktion för beredskapsflygplatser 
Regeringen gav den 23 november 2023 Trafikverket i uppdrag att förbereda inrättandet av en funktion som dygnet runt ska utgöra kontaktpunkt för att koordinera öppnande av svenska beredskapsflygplatser samt ge service och information till utförare av samhällsviktiga luftfartstransporter. Trafikverket förordar en lösning i två delar där nationella Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) vid Sjöfartsverket uppdras att tillhandahålla den minut-operativa öppnandefunktionen och att Trafikverket tillhandahåller annan aktuell information till utförarna av samhällsviktiga flygtransporter.  
Läs mer i rapporten på Trafikverkets hemsida.
Rapport: Koordineringsfunktion beredskapsflygplatser (Trafikverket)  
 
Kontaktperson: Ulrika Nordenfjäll, ulrika.nordenfjall@skr.se  
 
Skydd mot terrorattentat i kollektivtrafiken - seminarium 
Region Stockholm har på uppdrag av MSB och Trafikverket sedan 2021 lett projekt Säkerhet i Offentlig Miljö -Kollektivtrafik (SOM-K). Projektet har genomförts som ett samarbetsprojekt mellan myndigheter, kollektivtrafikens aktörer och branschföreträdare. Under seminariet ges en introduktion av webbutbildning ”Skydd mot terrorattentat i kollektivtrafiken”. 
Datum och tid: 13 juni 2024 kl. 10:30 – 12:00  
PlatsFabriken, Textilgatan 33 120 30 Stockholm samt digitalt 
Kontaktperson: Selda Taner selda.taner@skr.se  
 
Möjligheter och utmaningar för kommuner vid införandet av längre fordon - webbinarium
Rise, Trafikverket och CLOSER  bjuder in till webinarium om möjligheter och utmaningar för kommuner med införande av längre fordon (34,5 meter).
  
Fokus kommer att vara på varför det är viktigt att öppna upp gator och vägar mellan det statliga vägnätet och terminaler och industriområden på det kommunala vägnätet. Det finns både miljömässiga och samhällsekonomiska vinster med införandet om det sker på ”rätt” vägar. 
Det kommer att ges exempel på vilket stöd som går att erhålla samt tid för frågor.   
Datum och tid: 18 juni kl. 12.00 13.00
Plats: Digitalt
 
 
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se