Veckobrevet från SKR, tisdag 23 april 2024
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Avtal klara med Kommunal och Sveriges Lärare
 
SKR och Sobona är överens med Kommunal och Sveriges Lärare om nya ettåriga kollektivavtal. Avtalen tar ansvar för det ekonomiska läget och har fokus på arbetsmiljö, kompetensförsörjning, arbetstid och lön.
 
Medling med Vårdförbundet
 
Vårdförbundet har hittills sagt nej till fortsatta samtal med SKR och Sobona. Nu har Medlingsinstitutet utsett medlare. Vårdförbundets varsel om konfliktåtgärder träder i kraft torsdag 25 april kl 16.00. 
 
Flera bra förslag i narkotikautredningen
 
SKR anser att narkotikautredningens ambition och ansats är god, och ställer sig bakom de flesta av dess förslag. Men att narkotikautredningens förslag ska kunna genomföras och bli verklighet är avhängigt de förslag som tidigare lagts fram i samsjuklighetsutredningen.
Man kan säga att dessa två utredningar kompletterar varandra väl. Tillsammans skulle utredningarna innebära positiva förändringar både för vården av de med beroende, och för de tidiga förebyggande insatserna. Men man måste börja i rätt ände – med samsjuklighethetsutredningens reformförslag, säger Tobias Smedberg, ordförande i SKR:s beredning för primärvård och äldreomsorg.
SKR:s remissvar på Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik
 
Mer från SKR
 
 
Behov av ökad kontroll över tandvården
SKR är positiva till förslagen i den statliga utredningen "Ökad kontroll över tandvårdssektorn", som föreslår flera åtgärder för att bättre kunna kontrollera oseriösa aktörer.
Vi behöver stoppa det fusk som sker inom tandvården. Det är viktigt för patientsäkerheten, för våra skattepengar och för att stoppa kriminella verksamheter, säger Rachel De Basso, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.
SKR:s remissvar på Ökad kontroll över tandvårdssektorn
 
Ge ansvaret för hyresgarantin till staten
Hyresgarantin till barnfamiljer som föreslås i promemorian om åtgärder för en bättre bostadsförsörjning bör ges av staten – inte kommunerna. Fler bör också kunna ta del av åtgärden. Det anser SKR:s styrelse, som avstyrker förslaget till hyresgaranti.
SKR:s yttrande till Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning
 
Sverige behöver agera för att säkerställa EU-fonder
En utvidgning av EU:s medlemsländer och behov av att medlen från EU:s sammanhållningspolitik ska räcka till andra tematiska områden kommer att kräva skarpare prioriteringar. Det råder därför stor ovisshet om lokal och regional nivå kommer att få tillgång till dessa utvecklingsmedel på samma sätt som idag.
– Vi måste påverka tillsammans – lokalt, nationellt och på EU-nivå – för att säkra tillgången på medel från EU:s sammanhållningspolitik, säger SKR:s ordförande Anders Henriksson. 
SKR:s ställningstagande om EU:s sammanhållningspolitik efter 2027
 
Nytt stöd för planering och utveckling av vården
Samtliga regioner uppger idag att de har brist på barnmorskor. För att klara kompetensförsörjningen finns behov av att utveckla nya arbetssätt och att nyttja begränsade resurser effektivt. SKR har tagit fram ett praktiskt stöd om produktions- och kapacitetsstyrning, som tar avstamp i mödrahälso- och förlossningsvården men även kan användas inom andra verksamheter.
Produktions- och kapacitetsstyrning i praktiken
 
Bloggar från SKR
 
 
Dags att lätta på den administrativa bördan
Nyligen aviserade regeringen att de tillsätter ett ”förenklingsråd” för att minska regelbördan och administrativa kostnader för företag. Tänk om vi kunde se nåt liknande för kommuner och regioner, skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
 
Nytt från omvärlden
 
 
Nytt samarbete mellan Polisen och SOS Alarm
Polismyndigheten kommer börja använda 112-appen för att nå ut med information till användare som befinner sig i ett geografiskt område där ett grovt våldsbrott inträffat. Syftet är både att dela information med allmänheten och att inhämta information och tips. 
Pressmeddelande SOS Alarm
 
Redaktör:
Stina Garefelt
Ansvarig utgivare:
Mats Lindskog

Nästa nummer kommer 30 april.
Sveriges Kommuner och Regioner
 
www.skr.se
08-452 70 00