Senaste nytt om trafik och infrastruktur från SKR
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kurser, konferenser och seminarier
 
 
Transportberedskap för ett stärkt civilt försvar
Vi kommer att diskutera viktiga aspekter av krisberedskap och civilt försvar inom transportsektorn utifrån den nya beredskapsstrukturen samt om roller och ansvar för kommuner, regioner, myndigheter och övriga aktörer.

Datum: 2024-04-23
Tid: 13.00 – 16.00
Plats: Digitalt
Mer information och anmälan

Kontaktperson: Selda Taner, selda.taner@skr.se
 
Seminarie 2 kring drönare: Luftrummet som tillgång för kommuner och regioner
Det behövs en ökad förståelse för flyget och vad person- och godstransporter med drönare kommer innebära för förändringar när luftrummet inkluderar fler flygande farkoster. Vi kommer bland annat höra från Polisen, Storstockholms räddningstjänstförbund och Östersunds kommun om deras drönarverksamheter. Luftfartsverket kommer beskriva regelverket för drönare kopplat mot det vanliga flyget och varför det är viktigt att veta mer. 
Datum: 14 maj 2024
Tid: 09.00
– 12.00
Plats: Digitalt
Mer information och anmälan publiceras inom kort på  SKR:s kalendarium.
 
Kontaktperson: Ulrika Nordenfjäll, ulrika.nordenfjall@skr.se
 
Erfarenheter från kommunalt trafikstrategiskt arbete 
Ta del av hur tre kommuner arbetar trafikstrategiskt med fokus på processen – framtagande, förankring och genomförande – med bakgrund av handbok för trafikstrategiskt arbete som publicerades december 2022.
 
Datum: 2024-05-30 
Tid: 13.00 – 15.00
Plats: Webbsändning
Kontaktperson: Christoffer von Bothmer, christoffer.von.bothmer@skr.se
 
Reviderad förordning för TEN-T – vad innebär det för kommuner och regioner? 
Under april antas den reviderade förordningen för det transeuropeiska transportnätet, TEN-T. Därefter tar tolkning vid av vad detta innebär för Sverige med tillhörande uppdrag till olika myndigheter med mera. Lär dig mer om den reviderad förordningen och ta del av hur kommuner och regioner arbetar utifrån ett europeiskt perspektiv inom transportinfrastrukturplaneringen. 

Datum: 2024-09-05 (Save-the-date)
Plats: Digitalt  
Kontaktperson: Christoffer von Bothmer, christoffer.von.bothmer@skr.se 
 
Anmäl dig till höstens Persontrafik!
Programarbetet inför årets Persontrafik den 5-7 november i Göteborg är redan i full gång. Vad vill du lära dig mer om? Persontrafik erbjuder besökarna en unik möjlighet till att nätverka, kompetensutvecklas och hitta de senaste lösningarna. I samband med Persontrafik har vi också färdtjänst- och skolskjutsdagar med specialbiljetter.
Anmäl dig här (Persontrafik)

Kontaktperson: Sara Rhudin sara.rhudin@skr.se
 
SKR:s kalendarium
SKR:s kurser och konferenser finner du i kalendariet på SKR:s webbplats.
 
Nytt från omvärlden
 
 
Synpunkter på kommande transportinfrastrukturplaner 
Den 15 april var sista dagen på remissperioden för Trafikverkets inriktningsunderlag inför kommande transportinfrastrukturplaner perioden 2026-2037. Vid ett remissmöte som regeringen bjöd in till den 11 april framförde landets regioner och SKR sina synpunkter om underlaget. Det finns en stor enighet om behov av ökade ramar till såväl underhåll som investeringar inom transportinfrastrukturen. Såväl kommuner som regioner har lämna in skriftliga yttranden till regeringen. 
Kontaktperson: Christoffer von Bothmer, christoffer.von.bothmer@skr.se 
 
Fordon som står uppställt på en laddplats är ett parkerat fordon Transportstyrelsen har presenterat sitt uppdrag att genomföra en översyn av de regelverk som är viktiga för att kunna skapa laddplatser på allmän platsmark. Den statliga myndigheten bedömer att den lagstiftning som finns idag är tillräcklig för att kommuner ska kunna anordna laddplatser på allmän platsmark. I sin rapport Uppdrag att se över och förenkla vissa regler avseende allmän platsmark ger Transportstyrelsen vägledning som stöd för hur lagstiftningen bör tolkas. 
Uppdrag att se över och förenkla vissa regler avseende allmän platsmark (Transportstyrelsen)
 
Kontaktperson: Prem Huq, prem.huq@skr.se 
 
Utmaningar att uppnå de transportpolitiska målen  
Trafikanalys konstaterar i sin senaste uppföljning av de transportpolitiska målen att flera utmaningar kvarstår för att de uppsatta målen och etappmålen ska kunna uppnås. Järnvägstrafiken har sämre tillförlitlighet. Sannolikheten för att det nationella etappmålet för minskning av växthusgasutsläppen ska nås har minskat. Utvecklingen av trafiksäkerheten går inte snabbt nog. Ytterligare insatser kommer därför att krävas inom flera områden för att uppnå målen. 
 
Håll dig uppdaterad om Shift2Access! 
Shift2Access är ett av fem nya innovationsprogram för omställningen till ett hållbart samhälle inom satsningen Impact Innovation. Programmet för samman bygg- och transportsektorerna för att mobilisera aktörer kring tre skiften: att integrera byggd miljö och mobilitet till ett ekosystem, cirkulära affärsmodeller och konkurrenskraftiga alternativ till enskilt bilresande. SKR är en av de parter som bidragit med stöd till programansökan.  
Kontaktperson: Sara Rhudin, sara.rhudin@skr.se  
 
Informationsmöte om järnväg  
Den 3 juni genomför Transportstyrelsen ett digitalt informationsmöte för järnvägsbranschen. Mötet riktar sig till alla aktörer inom järnvägsbranschen. Ingen anmälan behövs. På mötet kommer fokus att ligga på Transportstyrelsens regelarbete.  
Kontaktperson: Sara Rhudin, sara.rhudin@skr.se  
 
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se