April 2024
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
 
Aktuellt från SKR
 
SKR stödjer omställningen till ny socialtjänstlag
Med den nya socialtjänstlagen 2025 ska socialtjänsten bli mer förebyggande, tillgänglig, jämställd och kunskapsbaserad. SKR:s nya webbplats Framtidens socialtjänst samlar kunskap, stöd och inspiration för kommuner inför omställningen.
Framtidens socialtjänst
Slutrapport – Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023
I denna rapport sammanfattas ytterligare ett år av det utvecklingsarbete som bedrivits av Sveriges Kommuner och Regioner inom ramen för överenskommelsen mellan staten och SKR på området psykisk hälsa och suicidprevention. 
Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023
SIP inom SiS ungdomsvård
Under våren 2023 genomförde SKR och SiS tillsammans ett pilotprojekt om samordnad individuell plan, SIP, för ungdomar vid tre statliga ungdomshem. Projektet syftade till att utveckla arbetssätt som medför att SIP erbjuds till alla placerade barn och unga som har behov av insatser från kommun och region under vistelse på ungdomshem. I slutrapporten kan du ta del av erfarenheterna från projektet.
Slutrapport SIP inom SiS
 
Webbinarier och konferenser
 
16 april, kl. 12-12.30
Öppet forum för psykisk hälsa – barn och unga
Mötestemat denna gång är Hur kan socialtjänsten bidra i ärenden om problematiskt skolfrånvaro genom samverkan och stöd?. 
Under mötet kommer vi att få höra Samverkansteamet för ökad skolnärvaro Hisingen berätta om deras arbete och vad de erbjuder skolor på Hisingen. Under mötet deltar även socionomerna Gisela Appelgren och Emma Söderholm som kommer att berätta om den modell de tagit fram om hur socialtjänsten kan arbeta kring problematisk skolfrånvaro.
Läs mer (Uppdrag Psykisk Hälsa)
16 april, kl. 10-15
Riskorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro – insatser på arbetsplatser
Hur kan HR praktiskt arbeta för att hitta arbetsplatser med hög och ökande sjukfrånvaro och ge de arbetsplatserna stöd att hitta rätt åtgärder för just den arbetsplatsen? I denna utbildning går vi igenom olika insatser på arbetsplatsnivå, steg för steg. Vi diskuterar hur arbetet kan läggas upp i praktiken för att få till ett bra processtöd till chefer och samverkansgrupper.
17 april, kl. 9-12
Musik som medicin
Hur kan vi bli bättre på att ta tillvara på värdet och effekterna av musiken och kultur?
Vilka möjligheter öppnar kulturen som en mätbar del av arbetet med hälsa och välmående? Är till och med musik och kultur en avgörande del för att bygga friska och hållbara samhällen? Under ett seminarium får vi lyssna till konkreta exempel på hur vi genom beprövad erfarenhet och på vetenskaplig grund kan använda musik inom vård och omsorg på vägen mot både fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa.
Läs mer och anmäl dig (SKR)
17 april, kl. 14-14.30
Informationsträff om Traumastödet
SKR har tagit fram den digitala utbildningen Traumastödet riktad till personal som träffar personer i behov av traumastöd. Vid det här tillfället får du veta mer om utbildningen.
Läs mer (Uppdrag Psykisk Hälsa)
23 april, kl. 13-14
Öppet forum för psykisk hälsa – vuxna och äldre
SKR bjuder in till regelbundna digitala mötesserier med olika tema för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontaktytor mellan mötesdeltagare. Bland annat presenterar Mind sin plattform för digitalt stöd och Seniormottagningen i Linköpings kommun berättar om sin verksamhet.
25 april, kl. 9-16
Familjehemmens dag
För fjärde året i rad uppmärksammar SKR Familjehemmens dag! I år medverkar bland annat Melinda Jacobs från Lilla Hjärtat vänförening och den nationella samordnaren för barn- och ungdomsvården Thomas Ardenfors. 
Familjehemmens dag uppmärksammas varje år för att belysa familjehemmens avgörande roll för vårt samhälle och för de barn och unga som av olika anledningar behöver skydd och stöd i form av ett familjehem.
25 april, kl. 11.45-12.30
Öppet forum för psykisk hälsa – meningsfull heldygnsvård
Sedan januari 2024 arbetar psykiatriska slutenvården i Region Värmland strukturerat med Gröna korset utifrån ett patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv. Vi får höra om implementeringen av Gröna korset och hur arbetet går till i verksamhetsområdet och även exempel från hur psykiatriska akutmottagningen arbetar med Gröna korset och om erfarenheterna så här långt.

Läs mer (Uppdrag Psykisk Hälsa)
25 april, kl. 13-14
Glo och sno: Gravid och psykisk ohälsa
Hur kan mödrahälsovården identifiera och erbjuda stöd till kvinnor med psykisk ohälsa? Under seminariet presenterar Region Västmanland och Region Stockholm hur de arbetat med frågan i respektive region.

Läs mer och anmäl dig (SKR)
3 maj, kl. 11.30-14.30
Angeläget - vi finns för dig
Sexuella övergrepp på barn sker överallt och påverkar hela samhället. Därför har Rise – Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp samlat ett gäng värdefulla talare som under ett webbinarium lyfter sina mest angelägna frågor på detta arbetsområde.
Läs mer och anmäl dig (Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp)
7 maj, kl. 10-15
Riskorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro – insatser för medarbetare
Det är viktigt att tidigt fånga upp medarbetare i risk för sjukskrivning och ge stöd för att förhindra långvarig sjukfrånvaro. I denna utbildning går vi igenom en process för hur man kan arbeta för att hitta dessa medarbetare tidigt och tillsammans med chefen ge dessa medarbetare ett anpassat stöd. Vi diskuterar olika insatser och stöd till medarbetare som har risk för sjukfrånvaro. Utbildningen inkluderar praktiska tips kring hur man kan lägga upp arbetet i praktiken och diskussion kring fallbeskrivningar.
22 samt 23 maj
Inkluderande digitalisering för psykisk hälsa och välbefinnande: hur når vi dit tillsammans?
Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet, Linköpings Universitet, Region Stockholm och SKR bjuder tillsammans in till konferens 22 maj och workshop 23 maj. Digitalisering ger unika möjligheter att identifiera och rikta strategiska innovationer mot viktiga utmaningar och möjligheter avseende förbättrad psykisk hälsa och välbefinnande i samhället. Konferensen fokuserar på vad vi redan idag och i närtid kan göra, utifrån dagens regelverk, öppna datakällor, vår kulturella miljö och våra möjliga samverkansytor.
Läs mer och anmäl dig (Health Systems Design)
28 maj, kl. 12-12.30
Psykiatrin i siffror
Rapporterna Psykiatrin i siffror har sedan 2016 tagits fram årligen för att stimulera utveckling av vården genom att ge regionerna möjlighet att jämföra sig med varandra och se förändring över tid. De ska inspirera, utmana, ge nya insikter och komma till användning för analys och beslut. Under en webbsändning presenteras och reflekteras det kring 2023 års rapporter baserade på årsdata från barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin och rättspsykiatrin.
Läs mer (SKR)
29-30 maj, samt 11 juni
Strategiska samverkanskompetenser för tvärsektoriellt arbete – jämlik hälsa och social hållbarhet
Vill du förbättra din förmåga att engagera olika aktörer i arbete för jämlik hälsa och social hållbarhet? Kursen erbjuder erfarenhetsutbyte, pedagogiska metoder och verktyg för att tillämpa den ofta tysta kunskapen i komplexa förändringsprocesser i samverkan.
Läs mer och anmäl dig (SKR)
 
Övriga nyheter
 
Kampanj sätter ljuset på barn som anhöriga
När en förälder brottas med allvarliga svårigheter påverkas barnen. De behöver få veta vad som händer med föräldern och själva få stöd. Just nu genomför Socialstyrelsen informationskampanjen Ser du mig? för att uppmärksamma hälso- och sjukvårdspersonal på barn som anhöriga.
Läs mer (Socialstyrelsen)
Samlad information och stöd om psykiatrisk heldygnsvård
Den psykiatriska heldygnsvården är till för personer som har svåra psykiatriska tillstånd och behöver vård dygnet runt. Nu finns ett nytt tema på Kunskapsguiden med samlad information och stöd till verksamheter och personal som kan ha nytta av att känna till hur den psykiatriska heldygnsvården fungerar. Bland annat finns ett nytt kunskapsstöd för uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd.
Läs mer (Kunskapsguiden)

Uppföljningssamtal efter tvångsåtgärder (Kunskapsguiden)
Ungdomsmottagningarnas betydelse i arbetet med ungas psykiska hälsa
Folkhälsomyndigheten har i ett samverkansprojekt med Umeå universitet tagit fram rapporten Ungdomsmottagningarnas betydelse i arbetet med ungas psykisk hälsa – Fallstudier i tre län. Rapporten bygger på intervjuer med yrkesverksamma vid ungdomsmottagningar, samverkansaktörer och ungdomar från tre olika län i Sverige. 
Läs rapporten (Folkhälsomyndigheten)
Ny undersökning visar att NPF-anhöriga drar tungt lass
Nästan hälften av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har utmattningssyndrom. Åtta av tio beskriver att arbetssituationen har påverkats, de tvingas till sjukskrivning och måste i värsta fall sluta arbeta. Det visar Riksförbundets Attentions nya enkät.
Läs mer (Attention)
Program för socioemotionellt lärande främjar psykiskt välbefinnande hos barn och ungdomar oavsett demografiska faktorer
Oavsett ålder, kön, socioekonomisk status och grad av psykiskt välbefinnande, stärker program för socioemotionellt lärande (SEL) förmågor hos barn och ungdomar som främjar det psykiska välbefinnandet. Detta enligt en fördjupad analys som SBU har gjort av aktuell forskning på området.
Se i efterhand: Bättre hälsa för placerade barn och unga
Barn och unga som befinner sig i samhällsvård har fler hälsoproblem och större behov av hälso- och sjukvård än andra jämnåriga. De har också sämre munhälsa och besöker tandvården mer sällan. Hur kan arbetet för placerade barn och unga stärkas i hälso- och sjukvården och tandvården? Det var ämnet för ett webbinarium som Socialstyrelsen höll i januari. Nu kan du se det i efterhand.
Läs mer (Socialstyrelsen)
Sammanställning av de föräldraskapsstödsprogram
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) har sammanställt de föräldraskapsstödsprogram som Sveriges kommuner och regioner använder. Med denna interaktiva karta kan du snabbt och enkelt se vilka föräldraskapsstödsprogram som kommuner och regioner använder i olika delar av landet och hur det ser ut i ditt närområde.
Översikten är resultatet av den återrapportering som kommuner och regioner gjorde i samband med statsbidraget för förstärkt föräldraskapsstöd 2023.
Se kartan (MFoF)
Flera nyheter i nationella riktlinjer för adhd och autism
Nu finns Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för vård och stöd till personer med adhd och autism publicerade. Liksom tidigare ligger fokus på tidiga insatser och individanpassad diagnostik, i stället för ensidiga snabbutredningar utan uppföljande insatser. Dessutom lyfts vikten av att personer med komplexa behov och utmanande beteenden prioriteras i vården.
Läs mer och ta del av de uppdaterade nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen)
Folkhälsomyndigheten har kartlagt den svenska ensamheten
Ensamheten är högre i vissa grupper av befolkningen, bland annat bland äldre personer. Det visar en kartläggning som är en del av ett uppdrag om ofrivillig ensamhet som Folkhälsomyndigheten har gjort. Ensamheten kan få hälsokonsekvenser om den är oönskad och varar länge.
Läs mer och ta del av kartläggningen (Folkhälsomyndigheten)
Nytt bibliotek med skattningsformulär i 1177 formulärhantering
Skattningsskalor är viktiga för att förmedla patientens bedömning av sin hälsa, symtom eller besvär till läkare och annan vårdpersonal. Som stöd för att samla in relevanta patientdata finns sedan slutet av mars ett nytt bibliotek med kvalitetssäkrade formulär – Nationell formulärsamling – tillgängliga i tjänsten 1177 formulärhantering.
Läs mer om Nationell formulärsamling (Inera)
Podd: Autistiska drag eller diagnos autism?
Antalet autismdiagnoser har ökat kraftigt, trots att det inte är fler som har autistiska drag idag jämfört med tidigare. Varför är det så? I podden Vetenskap och Hälsa fokuserar Sebastian Lundström, forskare och psykolog, på hur personer med autistiska drag kan fungera och reder ut skillnaden mellan mindre autistiska drag och funktionsnedsättningen autism.
Lyssna på podden (Vetenskap och Hälsa)
Vårdrapporten 2023 – tema samsjuklighet
Ätstörningar uppskattas drabba cirka 200 000 personer i Sverige någon gång i livet. Under 2023 har över 650 personer, med erfarenhet som drabbade eller närstående, delat med sig av sina erfarenheter av vård för ätstörningar. Dessa insikter har sammanställts i Frisk och Fris rapport Vårdrapporten 2023. I rapporten framkommer bland annat att 76 % av de drabbade rapporterade samsjuklighet. Vanligast var psykiatrisk samsjuklighet som depression och/eller ångestproblematik, följt av posttraumatiskt stressyndrom, autismspektrum och ADHD. 
Läs rapporten (Frisk och Fri)
Delta med dina erfarenheter till nästa års rapport (Frisk och Fri)
Nytt utbildningsmaterial om NPF och problematisk skolfrånvaro
Projektet Vägen tillbaka har under sina projektår haft hundratals möten med elever, föräldrar, lärare, forskare och andra yrkesverksamma. Tillsammans med barn och föräldrar har Riksförbundet Attention lagt pusslet kring vad som har föranlett skolfrånvaron. Deras nya utbildningsmaterial NPF och problematisk skolfrånvaro – Att förstå, förebygga och skapa möjligheter för en återgång är ett resultat av det som framkommit i projektet.
Läs mer (Attention)
 
Redaktör
Sofie Johansson
sofie.johansson@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
Uppdrag Psykisk Hälsa
www.uppdragpsykiskhalsa.se