Hur påverkas demokratin av vår digitala samtid? 
Hur vår demokrati och vårt samhälle påverkas av den digitala strukturomvandlingen lyfts vid olika programpunkter på Demokratidagen den 9 april. Vilka effekter har det för vår tilltro till demokratin och vilka möjligheter kan det ge oss? 
 
Vid ett seminarium avhandlas hur AI och digitalisering påverkar demokratin och de politiska processerna. Carl Heath, som är senior forskare och fokusledare på Research Institute of Sweden (RISE) ger konkreta och praktiska exempel på hur AI fungerar och hur AI påverkar oss och våra organisationer.

Under seminariet presenteras tips och råd på vad man behöver vara observant på, hur man kan förhålla sig till AI samt vad man särskilt behöver tänka på inför användning av AI. Vilka möjligheter ger AI och hur kan teknologin kan användas för att förstärka demokratiska processer och medborgarnas deltagande?
 
Carl Heath medverkar också i ett panelsamtal i plenum där frågor om AI och desinformation fördjupas ytterligare. Under de senaste åren har en ny verklighet för vår demokrati utvecklats med olika desinformationskampanjer som påverkar tilltron till vår demokrati och Sverigebilden, både internationellt och nationellt. I samtalet deltar även Sofia Bard, enhetschef på Svenska Institutet, som studerar mäter och följer uppfattningen om Sverige globalt.
 
Vi har utöver dessa utmaningar odemokratiska rörelser, som verkar för att underminera demokratins grundläggande principer och värden, vilket kan hota de demokratiska institutionerna på olika sätt. Detta kan vara aktörer och händelser som är svåra att hantera och råda över. Hur påverkar det vår demokrati? Säkerhetspolisens Fredrik Hallström, som är operativ chef, delar med sig av sitt perspektiv.
 
Under 2024 kommer många val genomföras över hela världen och den digitala strukturomvandlingen får också genomslag i politiken och valrörelserna. Vad står demokratierna i t.ex. EU, USA och Indien inför och vilka frågor är aktuella i de olika valen? Lyssna till ett samtal där Malin Mendel, utrikeskorrespondent SVT, Cecilia Khavar, journalist och f.d. USA-korrespondent Sveriges Radio och Göran von Sydow, direktör Sieps reflekterar kring demokrati och valen i vår omvärld.

Demokratidagen arrangeras på Clarion Sign i Stockholm och är en mötesplats för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor. Utöver gemensamt program kommer du under konferensen kunna välja att delta vid seminarier  inom områden som demokrati­utveckling, medborgardialog, politiskt ledarskap och styrning, revision samt mänskliga rättigheter.

Utdrag ur programmet
  • Demokratidagen inleds av Anders Henriksson, ordförande SKR, och Erik Slottner, civilminister.
  • Långsiktiga planeringsförutsättningar med utgångspunkt i det kommunala självstyret med Gissur Erlingsson, professor vid Linköpings universitet, och Annika Wallenskog, chefsekonom SKR
  • Demokratins tillstånd och utveckling i vår omvärld med Martin Lundstedt, forskare vid Varieties of Democracy (V-Dem)
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN Demokratidagen
 
Ett samhällsbygge i gungning - Sverigestudien 2024
Välkommen till lanseringen av Sverigestudien som sänds digitalt den 19 april. Under seminariet presenteras de senaste trenderna och vi blickar även tillbaka till den första mätningen som gjordes år 2009. Hur upplever vi dagens Sverige? Vilka är de största förändringarna över tid? Vad är det för samhälle vi svenskar drömmer om? Vilka värderingar präglar våra arbetsplatser?
ANMÄLAN
 
SKR:s digitala revisionsdialoger
 
SKR genomför digitala revisionsdialoger under våren. Teman för dialogerna kommer att vara revisionens arbete mot välfärdsbrott, förtroendet för revisionen, upphandling av sakkunniga samt dialogen med nämnder och styrelser.
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
 
Delaktighet och utveckling i bostadsområden
SKR bjuder in till ett webbsänt seminarium där vi tar upp olika möjligheter att skapa delaktighet och involvera boende i utvecklingen av sitt närområde.

Vi ger exempel på hur detta kan göras i praktiken då vi möter Karlstads bostadsbolag och Örebro bostäder som ger exempel på boendeinflytande. Skara kommun berättar om sitt arbete med nulägesdialoger i tätorter.
 
Stöd åt förtroendevalda vid polisanmälan
SKR genomför den 15 maj ett webbinarium om hur de förtroendevalda kan få stöd när det finns behov av en polisanmälan.

Våld, hot och trakasserier mot förtroendevalda påverkar den svenska demokratin. Politikernas trygghetsundersökning (PTU) visar att endast 16 procent polisanmäler händelser, största orsaken är att de inte tror att det inte kommer att leda till något. Umeå universitet har påbörjat ett forskningsprojekt angående förtroendevalda som brottsoffer. Syftet är att öka kunskapen om förtroendevaldas möjligheter till skydd mot att utsättas för brott, att delta i straffrättsprocesser och att få stöd när brott begås.

Vi samtalar om hur de förtroendevalda kan få stöd när det finns behov av en polisanmälan. Medverkande är Fanny Holm, universitetslektor och forskningsledare Umeå universitet, Martina Lindberg, verksamhetsutvecklare och nationell samordnare, Polismyndigheten, Helena Linde, förbundsjurist SKR, samt Anna-Lena Pogulis och Greta Berg, SKR
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
 
 
 
Demokratiresan
Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen. 
LYSSNA TILL DEMOKRATIRESAN
 
 
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se