Aktuell information inom plan- och byggfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kommande konferenser och seminarier
 
 
Grundkurs i arrenderätt, 9 april
Du som handlägger ärenden rörande kommunens fastighetsinnehav kommer ofta i kontakt med upplåtelseavtal av mark i olika former. Då är det viktigt att känna till reglerna kring arrenderätt.
För att öka kunskaperna på detta område håller avdelningen för juridik en endags-grundkurs i arrenderätt. Kursen kommer i huvudsak att omfatta en allmän genomgång om de olika arrendetyperna där gränsdragningsproblem mellan de olika upplåtelseformerna kommer att belysas.
Mer information och anmälan
 
Naturbaserade och mångfunktionella lösningar – kommunens roller och verktyg, digitalt seminarium 12 april 
Välkommen till ett seminarium om kommuners roller och möjligheter att arbeta med naturbaserade och mångfunktionella lösningar. Vilka arbetssätt, metoder och verktyg kan kommuner använda? Vilka samhällsnyttor kan skapas? Vilket stöd finns för kommuner? 
Ta del av:
 • Erfarenheter från kommunal vattensamverkan i Skåne, grönplanering i Luleå och omhändertagande av dagvatten och skyfall i Alvesta.
 • Naturvårdsverkets vägledningar för kommuner i arbetet med naturbaserade lösningar och grönplanering samt information om myndighetens våtmarkssatsning.
 • EU:s nya naturrestaureringsförordning – information om vad den innebär och processen som lett fram till lagstiftningen.   
 • Resultaten från en helt färsk rapport om flödesdämpning med naturbaserade lösningar som tagits fram inom LIFE IP Rich Waters.  
Mer information och anmälan
 
Växa hållbart i Malmö, 16 april
Hur möter vi sociala skillnader i en växande stad på ett hållbart sätt? Följ med Mötesplats social hållbarhet på en heldagskonferens i Malmö den 16 april. Vi bjuder på en unik upplevelse med särskilt fokus på barn och unga där forskning och praktik möts. Vårt mål är att du ska få ytterligare kraft och kunskap för att göra skillnad på din hemmaplan!

Ur programmet
 • Forskare och ledande beslutsfattare delar med sig om lärdomar från arbetet med Malmös kommissioner. Hur kan vi fånga behov och organisera lokalt tvärsektoriellt tillsammansarbete? Hur verkar vi för integration i samhällen som präglas av omfattande mångfald?
 • Häng med på ett platsbesök och få direkt inblick i framgångsrika satsningar i Rosengård (Rosengårdsbiblioteket och Rosengårds FC) och Lindängen (Allaktivitetshusen och Jämlik Hälsa Lindängen).
 • Du kan dessutom välja att fördjupa dig i konsten att omsätta mätningar av skydds- och riskfaktorer hos unga i praktisk handling (Communities That Care) eller lära dig mer om hur skolor i Malmö agerar när konflikter i omvärlden landar i klassrummet.
 • Få inblick i hur Malmö jobbar för att skapa ett hållbart Eurovision 2024 som tar hänsyn till miljö och människa.
 Antalet platser är begränsat till 200 för att möjliggöra för engagerande platsbesök och närmare erfarenhetsutbyte. Kan du inte vara på plats i Malmö finns möjlighet att delta via webbsändning på förmiddagen. Alla med intresse för ledning och hur vi gemensamt kan bidra till en hållbar samhällsutveckling, hälsofrämjande och förebyggande arbete är välkomna.
Läs mer om konferensen och Mötesplats social hållbarhet och anmäl dig här
 
Mötesplats social hållbarhet drivs av SKR och Folkhälsomyndigheten i samverkan.
 
SIsta chansen! Presidiedagar inom plan-, bygg- och miljö - Vägar mot det robusta samhället, 22–23 april 
Nu är det hög tid att anmäla sig till SKR:s årliga presidiekonferens för aktuella plan-, bygg- och miljöfrågor som i år är på temat Vägar mot det robusta samhället - ett verkligt aktuellt ämne! Dagarna innehåller ett flertal kunskapspass på temat med utgångspunkt i era uppdrag.  
  
Axplock från programmet:   
Hur ser regeringens aktuella politik och inriktning ut ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv?   
 • Statssekreterarna Johan Davidson och Daniel Westlén 
Vad innebär robusthet ur ett kommunalt perspektiv?  
 • Michael Malm, strateg vid försvarsstaben inom Försvarsmakten och Rickard Vidlund, kommundirektör, Öckerö kommun  
Vilka roller och vilket ansvar har olika aktörer för den gröna omställningen?  
 • Annika Wallenskog, chefsekonom SKR.  
 • Sara Keisu, ordf. i samhällsbyggnadsnämnden Skellefteå kommun och Susanne Wirdemo, kommundirektör Mariestad kommun.  
 • Peter Larsson och Klas Ericson, Regeringens samordnare för den gröna omställningen i norra Sverige respektive inom fordonsindustrin.  
Hur skapar vi effektiva processer för att möta klimatförändringarna?  
 • Anders Tallgren, kommunalråd och stadsbyggnadsnämndens ordf. Karlstads kommun och Emma Kjernhald, samhällsbyggnadschef Lerums kommun.  
Hur kan kommuner främja delaktighet och rättvisa i omställningen?  
 • Tobias Åsell, kommundirektör Avesta kommun och Ida Bylund Lindman, hållbarhetschef Uppsala kommun.  
 Möjlighet ges att samtala med varandra och med medarbetare på SKR. Även studiebesök arrangeras.   
Mer information och anmälan
 
Påverkan, jäv och brottslighet inom samhällsbyggnadsområdet – upptäck riskerna och bygg en robust organisation, 3 maj
Under detta seminarium diskuterar vi hur du som arbetar med fysisk planering, miljötillsyn och räddningstjänst i kommunen kan uppmärksamma och motverka otillåten påverkan, jäv och annan brottslig verksamhet.
Mer information och anmälan
 
Cirkulärt byggande och återbruk, digitalt seminarium 30 maj
SKR bjuder in till ett seminarium om cirkulärt byggande med fokus på återbruk. Ett antal regioner och kommuner delar med sig av sina erfarenheter och du får information om den verksamhet som bedrivs av Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild. Byggföretagen berättar även om hur Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn driver på utvecklingen. 
Mer information och anmälan 
 
Bygglovchefskonferens, 31 maj
Sveriges kommuner och regioner (SKR) bjuder in dig som arbetar som bygglovschef, eller som har motsvarande roll med ansvar för bygglovsfrågor, till årets bygglovchefskonferens som denna gång hålls i slutet av våren. Konferensen webbsänds från SKR-huset i Stockholm. Under dagen kommer vi att få ta del av en mängd olika aktuella och intressanta ämnen och goda exempel med ett litet extra fokus på kvalitet och värdeskapande bygglovsprövning där vi gör djupdykningar i olika delar. Som vanligt bjuds det också på aktuella rättsfall och lagändringar, liksom det senaste från oss på SKR. Konferensdeltagarna har möjlighet att ställa frågor via chattfunktion och att delta via Mentimeter.
Mer information och anmälan
 
På SKR:s webbsida Hitta evenemang kan du söka efter fler kommande konferenser och seminarier.
 
 
Nyheter i korthet
 
 
Planeringsstrategi eller ny ÖP som hunnit vinna laga kraft före den 11 september – glöm inte att det snart är dags
År 2020 ändrades PBL när det gäller kommunens översiktsplanering. Syftet med ändringarna var att aktualiteten i den översiktliga planeringen skulle öka. Under innevarande mandatperiod kommer de nya reglerna efter hand i skarpt läge, och nu är det hög tid att ha koll på höstens datum, så att beslut hinner fattas i KF.
Senast den 11 september 2024 ska kommunen ha antagit sin första planeringsstrategi. Har kommunen inte antagit en planeringsstrategi före detta datum, upphör översiktsplanen att vara aktuell.
Kommunen behöver dock inte anta en planeringsstrategi om man istället har antagit en ny översiktsplan under första halvan av innevarande mandatperiod. Det är dock viktigt att observera att den nya översiktsplanen också ska ha hunnit vinna laga kraft. Finns det minsta osäkerhet om att den nya översiktsplanen hinner vinna laga kraft före den 11 september är det därför viktigt att kommunen också antar en planeringsstrategi.
Läs mer: Sex månader kvar för att anta en planeringsstrategi - Boverket

Har du frågor till oss på SKR, kontakta Kristina Isacsson eller Åsa Wedmalm.
 
Faktainsamling till jämförelser inom detaljplaneområdet – förlängd svarstid till den 10 april
Under en period under vintern har faktainsamling pågått till de jämförelser inom detaljplaneområdet (Planläggning och tidsåtgång | SKR) som SKR gör vartannat år. Uppgifterna publiceras som nyckeltal i databasen Kolada (Jämföraren - Kolada), och SKR analyserar resultaten och presenterar det som en studie på webben, och på ett digitalt seminarium.

Har din kommun inte hunnit svara men vill vara med i undersökningen? Vi förlänger nu svarstiden till den 10 april, så passa på att lämna era uppgifter. Har du inte fått mailet med inrapporteringsmallen, eller har andra frågor om undersökningen, kontakta Kristina Isacsson. För praktiska frågor om databasen Kolada, inmatning och publicering av uppgifter, kontakta RKA.
 
Boverkets föreskrifter om översiktsplan klara för EU-anmälan
De nya föreskrifterna om översiktsplan var på remiss 30 mars till 25 augusti under förra året. Efter att ha behandlat förslaget utifrån de synpunkter som kommit in har Boverket beslutat om EU-anmälan, vilket behöver göras för nya tekniska regler.
Om inga hinder sedan upptäcks träder föreskrifterna i kraft under hösten 2024.
Här kan du läsa mer om föreskrifterna
 
Frågor och svar om föreskrifter om regionplan
Boverkets föreskrifter om regionplan är ute på remiss fram till den 12 april. Inom ramen för remissarbetet har det genomförts två informationstillfällen där en del frågor och synpunkter framförts. Boverket har gjort en sammanställning med frågor och svar på sin hemsida.
Här kan du läsa om detta och även ta del av remissen
 
 
Tips från SKR
 
 
Visioner i norr
Rådet för hållbara städer och kommunerna Boden, Gällivare, Kiruna, Luleå, Skellefteå och Umeå bjuder in sex tvärdisciplinära team för att skapa hållbara, vackra och inkluderande livsmiljöer, på kort och lång sikt. Utlysningen är den andra inom projektet Visioner i Norr och syftar till att utforska och få in nya ögon i samhällsbyggnadsprocessen och hitta nya metoder för att skapa långsiktiga förvaltnings- och utvecklingsstrategier. Den riktar sig till tvärdisciplinära team av designers, arkitekter, gestaltare och andra innovationsaktörer för att ta sig an konkreta platser i kommunerna.  
Ansökan är öppen till den 4 april. 
Läs mer och gör din ansökan här
 
Den byggda formens betydelse – kunskap från forskning
Boverket har tagit initiativ till ett samarbete med några av landets forskare inom stadsbyggnad för att ta fram en kunskapsöversikt. I publikationen delar flera forskare i stadsbyggnad med sig av sin kunskap i en ny sammanställning från Boverket som forskningsrådet Formas varit med och finansierat. Syftet är att ge landets planerare och stadsbyggare kunskap och stöd i sitt arbete med att skapa hållbara och goda livsmiljöer för alla.
Här kan du ta del av kunskapsöversikten
 
Ansvarig utgivare 
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se 
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se