SKR:s nyhetsbrev om Regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Nyheter i korthet
 
 
Utbyggd infrastruktur behövs för grön omställning 
SKRs styrelse har lämnat ett yttrande till regeringen på Trafikverkets inriktningsunderlag inför kommande nationella plan för transportinfrastruktur för planperioden 2026-2037. 
 
I yttrandet instämmer SKR med Trafikverket om att underhåll är viktigt, men Sverige behöver även investera i ny infrastruktur för en hållbar framtid. Därför bör regeringen överväga att utöka de ekonomiska ramarna med minst 20 procent. I yttrandet belyses även frågor om vikten av en stärkt kostnadskontroll så att vi får ut maximal nytta för hela samhället och att kommuners och regioners inflytande behöver öka så att prioriteringar inom transportsystemet verkligen gör skillnad och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Samt att den gröna strukturomvandlingen förutsätter en tydlig stat som tar ansvar och att det behövs långsiktiga planeringsförutsättningar så att olika regeringar inte beslutar om olika inriktningar för infrastrukturen.  
 
Kontakt: Christoffer von Bothmer, christoffer.von.bothmer@skr.se 
 
Fem första programmen inom Impact Innovation igång 
Impact Innovation är nästa generations strategiska innovationsprogram som ska accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. Bakom satsningen står Energimyndigheten, Formas och Vinnova.  Nu har myndigheterna beslutat om de första fem programmen som får finansiering. De fokuserar på hållbar och resililient  industri, hållbar metall- och mineralförsörjning, hanteringen av vattenresurser, en reformerad offentlig sektor samt hållbar samhällsbyggnad och mobilitet.    

SKR medverkar i SustainGov, som syftar till att reformera offentlig sektor för att säkerställa samhällets hållbarhetsomställning, samt Shift2Access. Det senare syftar till att sammanföra bygg- och transportsektorerna för att mobilisera aktörer kring tre skiften: att integrera byggd miljö och mobilitet till ett ekosystem, cirkulära affärsmodeller och konkurrenskraftiga alternativ till enskilt bilresande. 
 
Utredning om yrkesinriktad utbildning 
Den 16 februari presenterades utredningen ”Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna”. Bland annat föreslås långsiktiga och flexibla statsbidrag för yrkesvux, en ny yrkesskola på gymnasial nivå utifrån MYH-modell samt reformerad lärlingsutbildning. Det är oklart om och när utredningen skickas ut på remiss.
Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna (Regeringen)
SKR:s kommentar (Skolbloggen, SKR)
 
Översyn av den nationella landsbygdspolitiken 
Regeringskansliet arbetar just med en översyn av den nationella landsbygdspolitiken. Målsättningen är preliminärt en ny proposition på området under 2026. I propositionen kommer man att sammanfatta vad regeringen gjort under mandatperioden, lägga fram nya förslag till riksdagen och peka ut fortsatt inriktning på politiken. Översynen tar bl.a. sikte på en revidering av målet för landsbygdspolitiken, ett förtydligande av ansvaret för landsbygdsutveckling och frågor som berör styrningen inom området. Regeringskansliet för en kontinuerlig dialog med en rad intressenter, däribland regionerna via det forum som finns etablerat sedan tidigare. 
 
Fördjupning 
 
 
Hälften av regionerna ordnar kulturfrågor i en förvaltning för regional utveckling eller i kombination med regional utvecklin
SKR har gjort en kartläggning av hur kultur, fritid och idrott är organiserade i kommunala och regionala förvaltningar och nämnder. Kartläggningen visar att nästan var tredje kommun har kultur- och fritidsfrågor i en superförvaltning, där alla kommunens frågor finns gemensamt. Hälften av regionerna sköter kultur- och fritidsfrågorna med regional utveckling. Resultaten presenterades i en webbsändning den 5 mars. 
Kultur- och fritidsfrågor ofta i superförvaltning (SKR) 

Kontakt: Erik Peurell, erik.peurell@skr.se
Nils-Olof Zethrin, nils-olof.zethrin@skr.se
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se