Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Konferenser och seminarier
 
Klimatsmart konsumtion och medborgardeltagande, 22 mars
Lär dig mer om hur kommuner kan arbeta för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen tillsammans med medborgarna. Ta del av pågående arbete och erfarenheter från Avesta kommun, Karlstad kommun och Göteborgs stad. Hör om SEI:s verktyg Konsumtionskompassen, om Digidemlabs demokrativerkstad och om The European Climate Pact.  
 
NYTT i programmet: Formas berättar om sin utlysning Klimatneutrala och socialt hållbara kommuner. Syftet är att stärka kommuner och regioners kapacitet att skapa förutsättningar för alla, oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar, att inkluderas i omställningsarbetet.  
Mer information och anmälan - SKR 
 
Naturbaserade och mångfunktionella lösningar – kommunens roller och verktyg, 12 april 
SKR bjuder in till ett seminarium om kommunens roller och verktyg i arbetet med naturbaserade lösningar med utgångspunkt i ekosystemens egen förmåga att skapa flera nyttor samtidigt – miljömässiga, sociala och ekonomiska. Ett antal kommuner delar med sig av sina erfarenheter. Ta del av Naturvårdsverkets vägledningar för kommuner och information om myndighetens våtmarkssatsning. Länsstyrelserna i Stockholms och Västmanlands län berättar om resultaten från en ny rapport om flödesdämpning med naturbaserade lösningar som tagits fram inom LIFE IP.   

AKTUELLT i programmet: SKR belyser EU:s nya naturrestaureringsförordning, vad den innebär och processen som lett fram till lagstiftningen.  
Mer information och anmälan - SKR 
 
Presidiedagar inom plan-, bygg- och miljö, 22–23 april 
Nu är det hög tid att anmäla sig till SKR:s årliga presidiekonferens för aktuella plan-, bygg- och miljöfrågor som i år är på temat Vägar mot det robusta samhället - ett verkligt aktuellt ämne! Dagarna innehåller ett flertal kunskapspass och studiebesök. Möjlighet ges att samtala med varandra och med medarbetare på SKR.  

Axplock ur programmet:   
Hur ser regeringens aktuella politik och inriktning ut ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv?   
  • Statssekreterarna Johan Davidson och Daniel Westlén.  
Vilka roller och vilket ansvar har olika aktörer för den gröna omställningen?  
  • Peter Larsson och Klas Ericson, Regeringens samordnare för den gröna omställningen i norra Sverige respektive inom fordonsindustrin.  
Hur skapar vi effektiva processer för att möta klimatförändringarna?  
  • Anders Tallgren, stadsbyggnadsnämndens ordf. Karlstads kommun och Emma Kjernhald, samhällsbyggnadschef Lerums kommun.  
 
Tillsynsdagarna 2024  
I år delar vi upp Tillsynsdagarna i ett antal temaseminarier under året, se nedan. Fler kan tillkomma under året. 
 
Otillåten påverkan, jäv och brottslighet inom samhällsbyggnadsområdet – upptäck riskerna och bygg en robust organisation, 3 maj
Brottslig verksamhet inom samhällsbyggnadsområdet kan träffa många av kommunens ansvarsområden. Under detta seminarium diskuterar vi hur du som arbetar med fysisk planering, miljötillsyn och räddningstjänst i kommunen kan uppmärksamma och motverka otillåten påverkan, jäv och annan brottslig verksamhet. Vi får höra SKR:s experter berätta om hur problembilden ser ut och hur kommunen kan bygga en robust organisation för att möta detta. Dessutom får vi ta del av exempel och reflektioner från kommuner som arbetar aktivt med frågorna. 
Mer information och anmälningsmöjlighet kommer inom kort! 
 
Hälsoskydd i förskola – tema hygien och smitta, 14 maj 
Folkhälsomyndigheten delar med sig av det senaste inom hygien och smitta i förskola, vi får en smittskyddssjuksköterskas snabba syn på varför det är så viktigt med förebyggande smittskyddsarbete och så får vi lyssna till en kommun som berättar om hur de arbetar med hälsoskyddstillsyn inriktad på detta.  
Receptfria läkemedel, 26 september 
Digitalt seminarium där Läkemedelsverket tar upp senaste nytt om kontrollområdet Receptfria läkemedel och svarar på frågor. Mer information och anmälningslänk kommer inom kort, men skriv in 26 september i kalendern redan nu! 
 
Taxedagen, 30 maj
Årets taxedag är som vanligt digital den 30 maj kl. 09.00-14.00 med fokus på hjälp till självhjälp. Målsättningen att den ska ge något för alla er som arbetar i kommuner med planering, taxa och uppföljning. Målgruppen är både chefer, inspektörer och controllers. 

Vi tar upp lösningsinriktning och hur man blir bättre på det. Vi lyfter exempel på hur man kan arbeta med efterhandsdebitering, nyckeltal och planering. Taxedagen är också starten på en ny samarbetsyta för er som arbetar med taxor, planering och nyckeltal. Alla som deltar kommer att få en inbjudan till vår nya mötesplats. Detaljerat program kommer inom kort. Vi har ett erbjudande till er som anmäler tidigt. 
Anmälan
Vi ni bidra och ännu hellre berätta om ert arbete kontakta Michael Öhlund.
 
Cirkulärt byggande och återbruk, 30 maj  
SKR bjuder in till ett seminarium om cirkulärt byggande med fokus på återbruk. Ett antal regioner och kommuner delar med sig av sina erfarenheter. Få information om den verksamhet som bedrivs av Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild. Byggföretagen berättar om hur Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn driver på utvecklingen. 
Mer information och anmälan - SKR
 
Nätverkskonferens för strateger inom miljö och klimat, 9-10 september  
Årets nätverkskonferens har temat ”Styrning och ledning för klimat och hållbar omställning”. Syftet är att mötas kring möjligheter och utmaningar med utgångspunkt i din roll som strateg för utbyte av erfarenheter och samverkan. Konferensen innehåller kunskapspass om styrning och ledning samt omvärlds- och trendspaningar med avstamp i det kommunala miljö- och klimatarbetet. Tid ges för interaktiva övningar, samtal och dialog. Ni får även del av aktuell information från SKR. Konferensen hålls fysiskt, lunch till lunch, i SKR:s lokaler på Hornsgatan 20 i Stockholm.  
 
Avfall
 
 
Resursbehov för att förebygga, upptäcka och stävja avfallsbrottslighet 
Naturvårdsverket har sammanställt behovet av de resurser och förstärkningar inom tillsynsmyndigheternas verksamhet som krävs för att förebygga och upptäcka avfallsbrottslighet, samt driva ärenden där sådan brottslighet har upptäckts. SKR har bidragit med kompetens och synpunkter. Uppdraget redovisades till Klimat- och näringslivsdepartementet den 26 februari 2024. 
Läs mer här - Naturvårdsverket
 
Energi och klimat
 
 
Utlysning - Klimatneutrala och socialt hållbara kommuner 2024 
Formas utlyser medel för att stärka kommuner och regioners kapacitet och förmåga att påskynda omställningen till klimatneutralitet och social hållbarhet. Projekten ska bidra till att skapa förutsättningar för alla, oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar, att inkluderas i omställningsarbetet. Utlysningen riktar sig till alla kommuner. Ansökan är öppen till 4 september 2024. 
Mer information - Formas 
 
Utlysning - Konsumtion i linje med klimatmålen 
Formas har en utlysning för forskningsprojekt kring konsumtionsbaserade utsläpp utifrån ett systemperspektiv och som bidrar till en hållbar konsumtion i linje med klimatmålen. Huvudsökande och medsökande ska vara disputerade men projekt välkomnas som samverkar med samhällsaktörer för praktisk tillämpning. Sista ansökningsdatum är 30 april 2024. 
Mer information - Formas 
 
Utlysning - Klimatneutrala städer 2030 3.0 
Nu öppnar Viable Cities dörren för svenska kommuner att mobilisera för klimatomställningen. Utlysningen ska bidra till att accelerera den lokala omställningsresan och skala upp omställningen. Utlysningen är öppen mellan den 6 mars – 5 juni 2024.  
Mer information – Viable Cities 
 
Impact Innovation – första fem programmen  
Impact Innovation är Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet som ska öka takten i den gröna omställningen och stärka den internationella konkurrenskraften. Nu är de första fem programmen som får finansiering på plats: Net Zero Industry Programme, Water for Vital Environments, Metals&Minerals, SustainGov och Shift2Access.  
 
Energimyndigheten ska kartlägga områden för förnybar energiproduktion 
Enligt det reviderade förnybartdirektivet ska alla EU:s medlemsländer kartlägga områden som har potential för tillräcklig förnybar energiproduktion för att landet ska nå sin andel av EU:s gemensamma mål för förnybar energi till 2030. Inom de kartlagda områdena ska accelerationsområden pekas ut. Regeringen ger Energimyndigheten uppdraget att kartlägga områden till den 25 oktober 2024. Energimyndigheten ska även se över utpekade riksintressen för fossilfri energi till den 25 oktober 2025. 
Regeringsuppdraget - Regeringskansliet 
 
Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: bygg- och anläggningssektorn 
Bygg- och anläggningssektorn har lagt fram en uppgraderad färdplan med uppmaningar till regeringen och åtaganden till branschen för att öka tempot i Sveriges klimatomställning. I den uppgraderade färdplanen har förtydligande gjorts om hur bygg- och anläggningssektorn avser arbeta för att nå det nationella klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. 
Bygg och anläggningssektorns färdplan – Fossilfritt Sverige
 
Direktivet om byggnaders energiprestanda antaget i EU-parlamentet 
EU-parlamentet har i mars godkänt direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD), efter den politiska överenskommelse som nåddes i december. Rådet väntas godkänna direktivet i april och efter granskning publiceras texten. Medlemsstaterna har sedan två år på sig att implementera det. Tuffa krav ställs på förbättrad prestanda och på installation av solenergi. Lokalbyggnader ska klara ett tröskelvärde som år 2030 motsvarar de 16% med sämst energiprestanda år 2020 och år 2033 de med 26% sämst energiprestanda år 2020. Vissa möjligheter till undantag finns. Stocken av bostäder ska förbättra medelvärdet med 16% till 2030 och med 20-22% till 2035, jämfört med år 2020. Åtminstone 55% av energirenoveringen ska göras i de 43% av bostadsbyggnaderna som har sämst energiprestanda. Även här finns vissa möjligheter till undantag. 
EPBD överenskommelsen i december – EU-kommissionen 
EPBD i parlamentet - Euractive 
 
Vatten
 
 
Förordningsändringar avseende dricksvatten börjar gälla 1 april 2024 
Den 7 mars beslutade regeringen om ändringar i vattenförvaltningsförordningen, livsmedelsförordningen samt plan- och byggförordningen. Ändringarna är ett led i genomförandet av EU:s nya dricksvattendirektiv. I vattenförvaltningsförordningen införs en bestämmelse om att en kommun ska ge in det underlag som den innehar och som vattenmyndigheten behöver för att utföra riskbedömningen i tillrinningsområden för uttag av dricksvatten. I livsmedelsförordningen införs skyldigheter för dricksvattenproducenter att tillhandahålla information till allmänheten samt att lämna de uppgifter till Livsmedelsverket som myndigheten behöver för rapporteringen till EU. I Plan- och byggförordningen införs bestämmelser om byggprodukter som kommer i kontakt med dricksvatten. Ändringarna träder i kraft den 1 april 2024.  
Förordning om ändring i vattenförvaltningsförordningen (2004:660) 
Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813) 
Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338) 
 
Remiss av Förenklade förutsättningar för ett hållbart vattenbruk (SOU 2023:74) 
Fiske- och vattenbruksutredningen har sett över hur bestämmelserna om vattenbruk kan förenklas för att främja ett mer konkurrenskraftigt och hållbart vattenbruk. Utredningen lämnar i det nu remitterade delbetänkandet förslag som innebär att kommunerna kommer att få fler ärenden om miljöfarliga verksamheter än i dag, både i fråga om anmälningar och tillsyn. Kommunerna kommer därför få ökade kostnader men även ökade intäkter i form av avgifter. Utredaren konstaterar också att med hänsyn till att kommunerna inte har handlagt anmälningar avseende dessa verksamheter tidigare så kommer det att krävas relativt omfattande utbildningsinsatser hos kommunerna, vilket innebär att kostnaderna för kommunerna kommer öka. 
Remiss - Regeringen 
 
Avloppsdirektivet
EU-parlamentet och Rådet har nått en preliminär överenskommelse för det reviderade direktivet för avloppsvatten från tätbebyggelse. Kompromisstexten har godkänts i Ministerrådets Coreper den 1 mars och i parlamentets ENVI-utskott den 11 mars. Det som återstår nu är slutlig juridisk granskning samt översättning och formellt antagande av Ministerrådet och Europaparlamentet. Den slutliga lagtexten blir sannolik publicerad först i höst. När direktivet har publicerats officiellt ska det implementeras i svensk lagstiftning. Det är mycket viktigt att kommuner och regioner blir involverade i det arbetet.   Kontaktperson SKR - Tove Göthner-Tideman
 
Tillsyn och kontroll
 
 
Ny tillsynsvägledning om inomhusmiljö i bostäder 
Folkhälsomyndigheten har tagit fram ny tillsynsvägledning och annat stödmaterial inom ramen för fokusområdet om inomhusmiljö i bostäder. 
Tillsynsvägledningen - Folkhälsomyndigheten 
 
Tillsyn av produktvalsprincipen med fokus på PFAS  
Nu finns en vägledning om hur produktvalsprincipen kan tillämpas vid tillsyn av verksamheter som använder kemiska produkter som innehåller eller kan innehålla högfluorerade ämnen, PFAS.
Mer information  - Naturvårdsverket
 
Evenemang hos andra aktörer
 
Tillsyn i grunda havsvikar, 12 april 
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till digitalt seminarium med bland annat information om statusen i grunda havsvikar, tillsynsmyndighet berättar om tillsyn, planering samt tillsyn och handläggning av vattenverksamheter. 
Mer information - Natuvårdsverket 
 
Aktuellt inom kemikalielagstiftningen, 18 april 
Kemikalieinspektionen anordnar ett kostnadsfritt digitalt seminarium med information om aktualiteter i kemikalielagstiftningen. Det riktar sig främst till dig som redan har en del förkunskaper om lagstiftningen och vill hålla dig uppdaterad om kommande förändringar. Program publiceras i början av april. 
Mer information - Kemikalieinspektionen 
 
Flora- och faunavårdskonferensen, 24 april 
Konferensen Flora- och faunavård i Uppsala är en träffpunkt för naturvårdare, alltid med bevarandet i fokus. I år handlar konferensen om olika sätt att se på skogen och hur man kan bruka den.  
Mer information - SLU 
 
Swedish Climate Symposium, 15–17 maj
SMHI, de strategiska forskningsområdena MERGE och BECC samt Bolincentret för klimatforskning arrangerar det andra svenska klimatsymposiet i Norrköping.  
Mer information - swedishclimatesymposium 
 
Evenemang hos Viable Cities – Klimatneutrala städer 
En för alla, alla för en – rättvis omställning, 10 april 
 
SKR Miljö- och klimatnytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva!
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se