Nyhetsbrev mars 2024
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Vad ska en ny Öresundsförbindelse kunna? 
 
 
En ny Öresundsförbindelse kan fylla olika funktioner beroende på vilken trafik den förbereds för och hur den kopplar an till existerande infrastruktur på båda sidor av Öresund. Det är viktigt att vara medveten om att olika förslag på ny Öresundsförbindelse fyller olika funktioner. 

I Trafikverkets utredning om kapacitet och redundans för transporter över Öresund som presenteras innan sommaren förväntas Trafikverket att beskriva viktiga utgångspunkter för vad man vill uppnå med en ny Öresundsförbindelse. De preliminära resultaten pekar mot att en ny förbindelse bör:
  • Tillföra kapacitet på järnväg
  • Skapa redundans för godståg
  • Vara funktionell för gods- och persontågstrafik
  • Koppla till de stora stationerna i persontågssystemet
  • Koppla till godsrangeringen och till järnvägsnätet för godståg
  • Vara en kombinerad väg- och järnvägslösning för att lösa egenfinansiering
  • Skapa nyttoeffekter på svensk och dansk arbetsmarknad
Projektet Europaspåret har från första början tagit utgångspunkt i de infrastrukturutmaningar runt Öresund som behöver lösas för att skapa nyttor både regionalt, nationellt och internationellt. Därför fyller Europaspåret också de behov som Trafikverket pekar på i sina preliminära resultat.

Vi har i många år pratat om att en ny Öresundsförbindelse måste kunna hantera godståg. Detta kan nu inte längre ifrågasättas. Det är helt avgörande för Sverige att en ny Öresundsförbindelse kan hantera godståg.

Det vidare arbetet med en ny Öresundsförbindelse bör fokusera på de förslag som har rätt funktioner. I dagsläget finns det bara ett förslag som har detta; Europaspåret.

/Christian Alexandersson, projektägare Europaspåret
 
Foto: Green Cargo
Redundans är avgörande för näringslivets transporter

Trafikverket har redovisat ett regeringsuppdrag om tågfärjeförbindelsen Trelleborg-Tyskland och redundans - alternativa transportvägar - till och från Sverige. Utredningen visar bland annat att tågfärjorna inte är något fullgott redundansalternativ samt att det finns en önskan i industrin att flytta mer gods till järnvägen, men att det kräver att det finns redundansalternativ till Öresundsbron. 

Läs mer om Trafikverkets utredning här.
 
Foto: Dagens Industri, Mostphotos
Sveriges Nato-medlemskap ökar fokus på infrastrukturinvesteringar

Den 7 mars inträdde Sverige som fullvärdig medlem i försvarsalliansen Nato, vilket har medfört ökad fokus på upprustning och infrastrukturinvesteringar som stärkar den militära förmågan. I en artikel i Dagens Industri beskrivs ett antal viktiga stråk däribland Öresundsförbindelsen som är central för transporter till och från kontinenten. Det är en sårbarhet med bara en förbindelse för järnvägstransporter över Öresund och en ny järnvägstunnel skulle öka robustheten och resiliensen.

Läs hela artikeln i Dagens Industri här.
 
Lund C. Foto: Wiki Commons, Johan Andreasson
Politiker i Lund: Bygg en tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn 

Tre politiker i Lund uppmarnar i en debattartikel i Dagens Samhälle regeringen att snarast fatta beslut om Europaspåret för att hantera ökningar i godstågstrafiken bland annat genom Lund och skapa möjligheter för utökad persontågstrafik.

"Med Europaspåret avlastas järnvägen genom Kävlinge, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö från godstrafik. En stor del av godstrafiken skulle då flyttas från Öresundsbron till Europaspåret och därmed skapas möjligheter för bättre arbetspendling i Skåne", skriver politikerna bland annat i debattartikeln.

Läs hela debattartikeln här.
 
Hur drar vi nytta av Fehmarn Bält-förbindelsens fulla potential? 

Danmark och Sverige måste i gemenskap förbereda för en ny Öresundsförbindelse för att dra full nytta av Fehmarn Bält-förbindelsen. Det skriver vi i en debattartikel i nischmedian FemernReport. 

Ett gemensamt dansk-svenskt arbete bör ta utgångspunkt i utmaningar med kapacitet och redundans över Öresund samt vilka möjligheter en ny Öresundsförbindelse ska skapa till exempel för fler internationella tågförbindelser. 

Läs hela debattartikeln här.