Engagera ungdomar i hållbarhet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Teckning med människor, hus och pilar
Illustration: City to City Exchange
Engagera ungdomar i hållbarhet
 
Vill din kommun hjälpa Jablonec i Tjeckien med hur de kan engagera ungdomar i den hållbara stadsutvecklingen? Eller vill du att Roskilde i Danmark ska dela med sig av sina erfarenheter av cirkulära byggprojekt?

Sök då European Urban Initiatives City to City Exchange! Genom EUIs initiativ City to City Exchange får din kommun möjlighet att utbyta kunskap inom olika områden inom hållbara städer och samhällen med en annan europeisk stad.

Ni och den andra staden får finansiering för att besöka varandra och fördjupa er i varandras erfarenheter. Det kan vara utmaningar där ni vill lära av andra men också områden där ni känner att ni har bra exempel som ni gärna delar med er av. Kanske detta kan hjälpa din kommun att komma framåt i en utmaning ni står inför?
 
Matchmaking för städer

Förra veckan arrangerade EUI ett matchmaking event där städer fick möjlighet att lyfta teman inom vilka de vill utbyta erfarenheter med andra städer med liknande utmaningar. Utmaningarna handlade bland annat om klimatanpassning, nattekonomi, talangattraktion, cykling, medborgarengagemang, naturbaserade lösningar, energieffektivitet, värmeproblematik, cirkulär ekonomi, transport, turism och kulturarv, för att nämna några.
 
Loggabild på blå botten med sex kommuners namn.
Illustration: ArkDes
Utlysning: Kreativitet i norrkommuner
 
I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu några av de största investeringarna någonsin i grön omställning, teknik och infrastruktur. Satsningarna ställer stora krav på fler bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. Hur kan vi skapa hållbara platser och bostäder på kort tid? Det ska ske samtidigt som vi tillvaratar befintliga resurser och skapar långsiktigt goda livsmiljöer med god kvalitet. Hur kan vi arbeta och tänka på nya sätt?
 
Visioner i Norr steg 2 ingår i Rådet för hållbara städers uppdrag att stödja kommuner i Norrbotten och Västerbotten. Den stärker också omställningskraften i frågor om långsiktigt hållbara och goda livsmiljöer. Genom att skapa förutsättningar för nytänkande och innovativa lösningar, ger Visioner möjlighet för de deltagande kommunerna att gå från ord till handling.

Utlysningen

Utlysningen Visioner i Norr steg 2 sker i samverkan mellan Rådet för hållbara städer och kommunerna Boden, Gällivare, Kiruna, Luleå, Skellefteå och Umeå. Utlysningen syftar till att skapa nya och kompletterande infallsvinklar, metoder och tankesätt på samhällsbyggnadsprocessen. Samtidigt är meningen att den tar fram långsiktiga utvecklings- och förvaltningsstrategier. Visioner vill omhänderta erfarenheter och förslag från Visioner: i norr som genomfördes 2022. Genom att utgå från lokala geografier och utmaningsområden ska Visioner leda till konkreta prototyper.

Resultat och lärdomar från Visioner: i norr (2021–2022) finns dokumenterat i en slutrapport på www.hallbarstad.se
 
Människor på spårvagnsperrongen.
Foto: Hans Ekestang/Boverket
Transportsystemets energi- och klimatomställning
 
Nu kan du söka stöd hos Energimyndigheten för projekt som bidrar med ny kunskap och lösningar på energirelaterade utmaningar i framtidens hållbara transportsystem.

Syftet med utlysningen är att genom tvärsektoriella aktörskonstellationer och samarbeten accelerera transportsektorns energi- och klimatomställning. Forskning, innovation och demonstration ska göra det möjligt för att både nya och befintliga kunskaper/åtgärder/lösningar ska kunna bli testade, uppskalade och omsatta i praktisk tillämpning. Utgångspunkten är att behovsägare tillsammans definierar utmaningar och angreppssätt.

Du kan söka stöd för projekt inom ett eller flera av följande breda temaområden: 
  • regelverk, policy och affärsmodeller
  • rättvis energiomställning och målkonflikter
  • mobilitet och tillgänglighet
  • optimerade och resurseffektiva system.
Alla aktörer som kan bidra till utlysningens syfte och mål kan söka. Det är offentlig sektor, företag och branschorganisationer, universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner, institut med anknytning till forskningsområdet samt övriga aktörer med anknytning till forskningsområdet.

Projekt där olika typer av aktörer (bransch, akademi och forskningsinstitut etcetera) samverkar är ett krav i utlysningen.

Beslut om vilka projekt som blir beviljade stöd fattas preliminärt i oktober-november 2024. Projektet kan starta tidigast 1 december 2024. Observera att tidplanen kan bli förändrad.

Mer information finns (på hallbarstad.se)
 
Foto på barn som blåser färgglada såpbubblor.
Foto: Giu Vicente via Unsplash
Utlysning: Accelererad klimatomställning i städer
 
Dags för Klimatneutrala städer 2030 3.0. Idag öppnar vi den tredje utlysningen inom satsningen Klimatneutrala städer 2030.
– Den här utlysningen är ett viktigt steg i vår fortsatta mobilisering av svenska städer för att bli klimatneutrala och hållbara till 2030. Det säger Olga Kordas, programchef på Viable Cities.

Den 6 mars 2024 öppnade Viable Cities en utlysning. Den ger städer – kommuner och deras partners – möjlighet att höja omställningstakten och visa vägen för andra inom Klimatneutrala städer 2030 3.0. Utlysningen är öppen till och med den 5 juni, och i slutet av året fattas beslut om finansiering. För att stötta de konsortier som vill ansöka kommer Viable Cities att hålla ett antal möten med olika teman under våren. Ett första informationsmöte äger rum digitalt den 19 mars.

Den här utlysningen innebär ett större fokus på öka takten och skala upp bortom den egna stadens omställningsarbete. Utlysningen erbjuder två dörrar in i arbetet. Den ena dörren öppnar för nya pionjärstäder. Den andra är öppen för de städer som redan arbetar inom satsningen Klimatneutrala städer 2030. En central del i satsningen är att accelerera lärande mellan städer. Ett nytt inslag är att uppskalning bland annat kan ske genom att samverka med en eller flera andra städer, tvillingstäder.

– För att ställa om i den takt och omfattning som krävs, såväl i Sverige som i världen, behöver vi vassa föregångare. Tillsammans kan de utveckla metoder, verktyg och sätt att arbeta som kan spridas och skalas upp, säger Olga Kordas.
 
Inomhusfoto från sanering av en fabrik.
Foto: Fredrik Olsson/Boverket
Sanering av förorenade områden
 
Naturvårdsverket fördelar genom länsstyrelsen pengar till kommuner och fastighetsägare som arbetar med att sanera förorenade områden. Hur ansökan går till beror på om det är statsbidrag eller statligt stöd.

Statlig finansiering för sanering av förorenad mark går till utredningar och åtgärder av förorenade områden där ingen ansvarig finns som kan bekosta saneringen. Förenklat startar alla statligt finansierade objekt som statsbidrag eftersom den inledande utredningen är omfattad av förordning (2004:100). En utredning kan visa att ett förorenat område har behov av åtgärd är det den nuvarande markanvändningen som avgör den fortsatta finansieringsformen.

Om det på någon av fastigheterna där saneringen ska utföras bedrivs en ekonomisk verksamhet utgörs finansieringen av statligt stöd enligt förordning (2022:98). Om det inte bedrivs ekonomisk verksamhet är det i stället statsbidrag. En sanering kan bli omfattad av båda förordningarna och på så sätt bli ett kombinationsärende.

Vem får söka? | Kommunerna eller annan huvudman får via länsstyrelserna ansöka om statsbidrag hos Naturvårdsverket. För ansökan om statligt stöd söker huvudmannen tillsammans med fastighetsägaren om statsstöd hos länsstyrelsen som i sin tur söker medel till statligt stöd hos Naturvårdsverket.

Vad kan jag söka för? | Du kan söka statsbidrag för bland annat åtgärder av förorenade områden och utredningar. Du kan endast söka medel till statligt stöd för åtgärder.

Ansökningsperiod | Ansökningar om statlig finansiering för avhjälpandeåtgärder sker löpande. För ansökan om utredningar finns två tillfällen fördelade på vår och höst.
 
 
Foto på jätteloka.
Foto: Ellinor Lindblad/Naturvårdsverket
Kommunens roll mot invasiva främmande växter
 
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Västra Götaland har under 2023 hållit en webbinarieserie i sex delar om kommunens arbete med landlevande invasiva växter. Här hittar du inspelningarna av webbinarierna.
 
Del 1: Kommunens ansvar som fastighetsägare
Kommunen är ofta en stor fastighetsägare och ansvarar för stora grönytor i tätorten. Att förhindra spridning av invasiva växter från dessa ytor ställer krav på kunskap hos både kommunanställda och entreprenörer som arbetar på kommunal mark. Under webbinariet får du veta vad som gäller enligt lagstiftningen och får höra goda exempel på hur andra kommuner har hanterat förekomster av invasiva främmande arter.
 
Del 2: Hantering av avfall
Växtavfall från invasiva arter ska tas om hand på ett bra sätt. Kommunala återvinningscentraler behöver strategier som säkerställer att frön, växtdelar och rötter från invasiva växter inte sprider sig vidare. Under webbinariet får du veta vad som gäller enligt lagstiftningen och får höra goda exempel på hur andra kommuner har hanterat invasiva främmande arter inom återvinningscentraler och avfallsanläggningar.
 
Del 3: Rapportering av växtplatser
För att få en överblick över olika arters utbredning och spridningsmönster, behöver vi kunskap om den aktuella utbredningen. Kunskapen är också värdefull för att kunna planera åtgärder där flera markägare är berörda. För kommuner kan det vara aktuellt både att rapportera förekomster och åtgärder. Under webbinariet får du veta vad som gäller enligt lagstiftningen. Du får höra om de olika system som finns för att underlätta det digitala arbetet med invasiva främmande arter.
 
Del 4: Information till kommunens invånare
Allmänhetens engagemang är viktigt. Informera gärna om invasiva växter via din kommuns olika kanaler och be samtidigt om tips på var invasiva arter finns på kommunens mark.
 
Del 5: Information kring risker med masshantering
Alla arbeten som innebär att man gräver eller flyttar på massor (jord, grus, lera eller sand) i områden där det finns invasiva växter medför en stor risk för spridning av dessa växter. Både frön och delar från växten kan leda till nya etableringar, beroende på vilken art det handlar om.
 
Del 6: Ansvarsfull planering
Kommunens arbete mot invasiva arter bör starta redan på planeringsstadiet. Information om invasiva växter bör till exempel finnas med när olika planer tas fram och när kommunen köper och säljer mark.
 
Foto på flera flerfamiljshus och en gångbro.
Foto: Scandinav/Boverket
Halvår kvar för att anta en planeringsstrategi
 
Senast den 11 september 2024 ska kommunen ha antagit en planeringsstrategi för sin översiktsplanering. Om kommunen inte har tagit fram en planeringsstrategi i tid så upphör gällande översiktsplan att vara aktuell. Det enda som gör att kravet kan bortses ifrån är om kommunen har antagit en ny översiktsplan som får laga kraft senast 11 september 2024.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Att fullmäktige beslutar om en planeringsstrategi när det har gått mer än 24 månader efter ett ordinarie val, medför inte att översiktsplanen blir aktuell. Det innebär att om planen har upphört att vara aktuell, krävs det att kommunen antar en ny översiktsplan. (jfr. prop. 2019/20:52 sid. 173)

Syftet med planeringsstrategin är inte att den ska vara så omfattande att den tar lång tid att ta fram. Här får kommunen överväga hur djuplodande dokument de behöver för att beskriva kommunens strategi och avgöra planens aktualitet. Kommunen har också möjlighet att under perioden fram till nästa ordinarie val ändra planeringsstrategin.
 
Foto på nybyggt område med olika hus, en å, träd och växter
Foto: Scandinav/Boverket
Vägledning för hållbar regional utveckling
 
Arbetar du i en region för en hållbar regional utveckling? I den nya guiden Vägledning för hållbar regional utveckling kan du ta del av råd och riktlinjer för hur din organisation kan lyckas med detta.

Hållbarhetsarbete innebär i praktiken ett förändringsarbete. Då nya metoder och arbetssätt behöver bli implementerade i det ordinarie utvecklingsarbetet. Som stöd i detta arbete har Tillväxtverket nu tagit fram Vägledning för hållbar regional utveckling. En guide som bygger på resultaten från vårt regeringsuppdrag om hållbar regional utveckling.

– Det finns många olika faktorer som påverkar hur väl ett förändringsarbete blir implementerat i den ordinarie verksamheten över tid. Det säger Maya Sanchez, tillväxtstrateg på Tillväxtverket.
Men under uppdragets gång har det framkommit att vägledningens nämnda beroenden, förutsättningar och framgångsfaktorer spelar en viktig roll i arbetet med hållbarhetsintegrering inom det regionala utvecklingsarbetet. Det kan därför vara av stor nytta för framtida utvecklingsarbeten att ta hänsyn till dessa för att lyckas med hållbarhetsintegrering.

Förutsättningar, beroenden och framgångsfaktorer

Vägledningen består av tre områden, med råd och riktlinjer, för hur regioner kan lyckas med att integrera hållbarhet i det regionala utvecklingsarbetet. Till att börja med är det viktigt att rätt organisatoriska förutsättningar finns på plats. Det handlar om ledning och styrning, genomförande samt lärande.

Sedan är det viktigt att hantera de beroenden som påverkar förändringsarbetet. Detta för att kunna motverka de hinder som beroendena annars kan föra med sig. Det handlar om tre typer av beroenden: besluts-, person- respektive uthållighetberoende. Till sist beskriver vägledningen de framgångsfaktorer som leder till ett lyckat förändringsarbete som hållbarhetsintegrering innebär. Dessa berör framgångsfaktorer för ledning och styrning, för genomförande och för lärande.
 
Foto på flicka i stadsmiljö.
Foto: Scandinav/Boverket
Stöd för att skapa hållbara och goda livsmiljöer
 
Hur vi formar och förvaltar byggda miljöer betyder mycket för hur vi kan möta utmaningar i dagens samhälle. Boverket lanserar en sammanställning, som forskningsrådet Formas varit med och finansierat. Här delar forskare i stadsbyggnad med sig av kunskap. Syftet är att ge landets planerare och stadsbyggare stöd i sitt arbete att skapa hållbara och goda livsmiljöer för alla.

Sammanställningen lyfter kunskap från olika forskningsfält. Den gemensamma nämnaren är att de beskriver hur den byggda miljön och dess form påverkar vår miljö, oss människor och våra beteenden. Tanken är visa på samband mellan byggd miljö och aktuella samhällsutmaningar. Målet är att ta fram mer omsorgs­fullt gestaltade, långsiktigt hållbara och goda livsmiljöer för alla.

Ska ge argument och stöd
Kunskapsöversikten visar ett axplock av perspektiv från olika forskningsfält kopplat till stadsbyggnad. Boverket hoppas att det här gör aktuell kunskap mer lättillgänglig och att forskningen kan ge landets planerare och stadsbyggare argument och stöd i sitt arbete. Men också att den ska väcka nyfikenhet och få läsaren att vilja ta reda på mer.

Lyfter fram en bredd av perspektiv
Kunskapsöversikten lyfter fram en bredd av perspektiv som behöver vägas in i planeringsprocessen. Den kan ge argument och stöd i arbetet med att klargöra alternativ och konsekvenser när byggda miljöer formas, omvandlas och förvaltas. Städer och orter som är olika stora och olika utformade kan bli berörda. Fokus ligger på stadsbyggnadsnivån. Den visar på de övergripande sammanhangen, grannskap, kvarter och de offentliga stadsrummen utifrån en principiell nivå.

Läs mer om den byggda formens betydelse (på hallbarstad.se)
 
 
Konferenser, webbinarier och liknande
 
 
Foto från en studio med programledare och tekniker.
Foto: Annika Carlsson/CC BY
Webbinarieserie om digitalt kulturarv
 
Under våren 2024 inleder Riksantikvarieämbetet serien Digitala samtal. Samtalen sänds digitalt och handlar om digitalisering i olika former. Vi riktar oss till dig som jobbar med frågor som är kopplade till digitalisering inom museiområdet eller som har ett intresse av dessa frågor.

Välkommen till ett digitalt samtal där teknik möter människor och idéer frodas i den elektroniska atmosfären! Samtalen är tänkta att vara på en lättsam nivå med information och erfarenheter från intern och extern expertis och varar i 45 minuter med inbjudna gäster och avslutas med en öppen frågestund.
Samtalen sker på Microsoft Teams  via en öppen länk, ingen föranmälan krävs – det är bara att hoppa in!

22 mars 15.00–15.45

Länkade öppna data | Troligen har du hört talas om länkade öppna data och att det är något eftersträvansvärt. Kanske har du också tänkt, vad betyder det egentligen? Vad innebär det i mitt arbete och vad är vinsten av att länka ihop data? I ett samtal med Maria Carlsson, Riksantikvarieämbetet, Magnus Johansson, Världskulturmuseerna och Pernilla Karlsson från Göteborgs stadsmuseum, försöker vi att reda ut begreppen.

Inläsningsmaterial inför Länkade öppna data:

Linked Open Data – What is it? (youtube.com)
 
Formas kunskapskvart: Kommuners roll för livsmedelsberedskap | 27 mars
 
Formas kunskapskvart är ett kort webbinarium på femton minuter om ett specifikt ämne där en inbjuden gäst delar med sig av intressant kunskap och aktuella resultat från ett forskningsprojekt.

Den 27 mars handlar Formas kunskapskvart om kommuners roll för livsmedelsberedskap. Forskaren Madeleine Granvik berättar om sin forskning om kommuners arbete med lokala livsmedelssystem, livsmedelsberedskap och jordbruksmark.
 
  • 08.30-08.45 Kunskapspresentation och forskningsresultat
  • 08.45-09.00 Öppen frågestund
Ingen föranmälan behövs. Det enda du behöver göra är att gå in på länken nedan den 27 mars kl. 8.30.

Länken går till ett webbinarium i Zoom som startar strax innan kunskapskvarten börjar. Du behöver fylla i din mejladress för att komma in i webbinariet men vi sparar inte den eller några andra personuppgifter.
 
Logotyp för New European Bauhaus.
Programmet för New European Bauhaus
 
Delta i Bauhausfestivalen den 9–13 april. Delta i Forum, Fair and Fest i Bryssel, titta på festivalen online eller delta i satellitevenemang i och utanför Europa! Här är programmet!

Välkommen till New European Bauhaus Festival, där fantasi möter hållbarhet och inkludering för en vacker framtid! Följ med oss till Bryssel den 9-13 april i Parc du Cinquantenaire och Arts & History Museum, online, eller delta i ett satellitevenemang från Europa och andra länder.

Under interaktiva sessioner, workshops, demonstrationer och konstnärliga föreställningar kommer du att upptäcka och uppleva Europas innovativa kraft när det gäller att bygga en gemensam framtid som inte bara är visuellt fantastisk utan också tar hänsyn till vårt kollektiva välbefinnande.

Festivalen kommer också att innehålla ceremonin för Bauhauspriserna 2024. Den belönar 20 projekt, designer och idéer som anpassar och exemplifierar rörelsens engagemang och förkroppsligar NEB:s värderingar. 2024 års upplaga kommer att innehålla ett särskilt erkännande av Ukrainas återuppbyggnads- och återhämtningsinsatser. Den kommer att sätta fokus på regioner i hela EU som står inför mer intensiva socioekonomiska begränsningar. Det blir också på platser som mest blir utmanade av behovet av att bli utvecklade till en koldioxidneutral ekonomi.

Rådet för hållbara städer är sedan 2022 officiell NEB Partner.
 
Naturbaserade och
mångfunktionella lösningar - kommunens roller och verktyg | 12 april
 

SKR bjuder in till ett digitalt seminarium om kommuners roller och möjligheter att arbeta med naturbaserade och mångfunktionella lösningar. Vilka arbetssätt, metoder och verktyg kan kommuner använda? Vilka samhällsnyttor kan skapas? Vilket stöd finns för kommuner?
 
Ta del av pågående arbete och erfarenheter från kommunal vattensamverkan i Skåne, grönplanering i Luleå och omhändertagande av dagvatten och skyfall i Alvesta.
 
Vi får höra om Naturvårdsverkets vägledningar för kommuner om naturbaserade lösningar och grönplanering och får information om myndighetens våtmarkssatsning. Länsstyrelsen berättar om resultaten från en ny rapport om flödesdämpning med naturbaserade lösningar som tagits fram inom LIFE IP. SKR belyser EU:s nya naturrestaureringsförordning genom att gå igenom vad den innebär och processen som lett fram till lagstiftningen. 
 
Datum: 12 april 2024 | Tid: 09:00-12:00 | Plats: Digitalt
Sista anmälningsdag: 11 april 2024
 
Mer information och anmälan - SKR
 
Digitalt samverkansmöte för cirkulär kommunplast | 19 april
 
Naturvårdsverket och nationell plastsamordning välkomnar tillsammans med Avfall Sverige, Upphandlingsmyndigheten och Länsstyrelserna /RUS (Regional Utveckling & Samverkan i miljömålssystemet) till en digital samverkan den 19 april klockan 9-12.

Hur kan vi samverka för att få till resurssmarta och cirkulära lösningar av kommunplasten?
Vi tar avstamp från tidigare möten och du hittar dokumentation från dem här:

Hur tar vi steget vidare för att sluta cirklarna av kommunplast?
Hur kan vi implementera lösningarna som redan finns?

Anmäl dig här!

En zoom-länk kommer att skickas ut till alla anmälda. Du får en påminnelse dagen före mötet.
 
Kunskapsdriven policyutveckling för klimatomställning | 24-25 april
 

Vill du vara med och påverka nästa planerade utlysning för klimatomställning? Under hösten 2024 planerar vi på Formas att öppna en utlysning som vänder sig till forskare och till beslutsfattare. Målet är att utveckla policys, regelverk och arbetssätt.
 
I en förberedande fas våren 2024 vill vi identifiera områden där vetenskaplig kunskap i större utsträckning behöver integreras i offentliga aktörers arbete för att skapa innovativa policys, regelverk och arbetssätt. Vi bjuder därför in dig till ett rundabordssamtal som handlar om att hantera komplexa frågor och potentiella mål- och intressekonflikter.
 
Läs mer och anmäl dig här:

Rundabordssamtal 24-25 april: Kunskapsdriven policyutveckling för klimatomställning - Formas
 
Vi genomför möten vid två tillfällen, välj det som passar dig bäst:

Tid: 24 april kl.10-12 | Var: Formas lokaler, Drottninggatan 89, Stockholm
 
Eller
 
Tid: 25 april kl. 10.30-12.00 | Var: Digitalt via Teams
 
Delaktighetsdagen 2024 | 26 april
 
Vill du vässa arbetet med jämlikhet och delaktighet? I april arrangerar Myndigheten för delaktighet den årliga Delaktighetsdagen.

Hur ser delaktigheten ut för personer med funktionsnedsättning idag? Hur kan din organisation utveckla arbetet för att möta hela befolkningens behov och förutsättningar? Och hur följer man upp om arbetet ger effekt?

Delaktighetsdagen är en digital sändning fullmatad med ny kunskap och tips på hur din organisation kan arbeta för att fler människor självständigt ska kunna använda samhällets miljöer, produkter och tjänster. Du får också lära dig mer om hur man kan arbeta med olika perspektiv så som jämställdhet, barnrätt och funktionsnedsättning.

Om programmet
Medverkar gör socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Trafikanalys, Riksförbundet FUB med flera.

Vi uppdaterar informationen om programmet löpande. Sista anmälningsdag är 22 april.

Anmäl dig här.
 
Ett grönare och mer klimatsmart Västerbotten | 15 maj
 
Vill din organisation vara med och främja produktion av förnybara drivmedel eller bidra till utveckling av smarta energisystem i Västerbotten? Kan ni bidra till att främja cirkulär ekonomi eller kartlägga risker kopplade till klimatförändringar? Då kanske vi kan hjälpa till med finansiering av projekt inom dessa områden.

Seminariet passar dig som arbetar med frågor rörande förnybara drivmedel och/eller utveckling av smarta energisystem i Västerbotten.

Om seminariet
Den 15 maj vill vi gärna träffa er för att samtala kring de utmaningar och möjligheter som finns i Västerbotten kopplade till förnybara drivmedel, smarta energisystem, cirkulär ekonomi och klimatanpassningar. Under en halvdag kommer det finnas möjlighet att både lyssna på föreläsningar på temat och samtala med andra aktörer samt oss finansiärer. Vi hoppas på att kunna utbyta erfarenheter och inspirera till nya insatser.

Vi kommer också att berätta om de finansieringsmöjligheterna som finns hos Tillväxtverket respektive Region Västerbotten. Boka gärna av tiden i din kalender, inbjudan med program kommer inom kort.

I samarbete med Region Västerbotten
 
En tid av kris och möjligheter | 21 maj
 
Hur stärker vi Sverige som kunskapsnation och samhällets förmåga att hantera dagens och framtidens utmaningar? Det är temat för Formas Agenda 2030-konferens i år. Den handlar om kunskap byggd på forskning och innovation som grund för ett framtidssäkrat samhälle.

I en komplex värld med ökade geopolitiska spänningar blir det alltmer utmanande att möta samhällets och individers akuta behov och samtidigt skapa förutsättningar för att möta framtidens frågor.

I Agenda 2030 finns framtidsmål formulerade men vilken kunskap behövs i tider av alltmer komplexa kriser för att uppnå målen? Forskning och innovation stärker samhällets samlade kompetens och ger oss redskap för att genomföra den gröna omställningen – men hur rustar vi oss för att hantera både dagens utmaningar och framtidens frågor?

Kunskap och samarbete är avgörande för hur vi ska kunna klara av kriser, ta tillvara på möjligheterna och genomföra de förändringar som behövs för att säkra framtiden.
Den 21 maj 2024 får du möta ledande röster från politiken, näringslivet, akademin och civilsamhället när de ger sina perspektiv på hur vi använder kunskap för att säkra vår gemensamma framtid. Vi knyter an till Sveriges kommande forsknings- och innovationsproposition och de utmaningar som forskning och innovation kan bidra till att lösa.

Formas konferens är en mötesplats för erfarenhetsutbyte som erbjuder många tillfällen till nätverksbyggande och kunskapsinhämtning. Under konferensens förmiddag finns möjlighet att i ett mindre format ta del av kunskap och samtal inom områden som rör Formas verksamhetsområden, exempelvis kring frågor som rör livsmedelsförsörjning, trygga samhällen och klimatanpassning.

Intresseanmälan är öppen

Fyll i intresseanmälan så får du förtur att boka en av platserna när anmälan öppnar. Deltagandet är kostnadsfritt och antalet platser på Münchenbryggeriet är begränsat.
Intresseanmälan är inte bindande och innebär inte garanterad plats.
 
Boverksdagen 2024 | 16 oktober
 
 
Boverksdagen är en återkommande konferens som fokuserar på planering, byggande och boende i livskraftiga miljöer. Den äger rum i Stockholm.

Konferensen vänder sig flera målgrupper. Till dig som ansvarar för plan-, bygg- och bostadsfrågor på övergripande kommunal nivå, på länsstyrelse eller privat sektor. Eller du som är politiker, eller som finns inom näringsliv, byggföretag och bostadsföretag. En annan målgrupp är de som på olika sätt arbetar med eller påverkar samhällsbyggnadssektorn.

Nu pågår planeringen av konferensen, och kalendern kommer att fyllas på med programinnehåll men spara datumet redan nu!
 
På gång
 
I kalendern på hallbarstad.se hittar du konferenser och andra evenemang.
Utlysningar
 
Här finns de aktuella utlysningar som hittills kommit in till hallbarstad.se.
Utlysningar för 2024
Prenumerera
 
Läs tidigare utskick och prenumerera på våra andra nyhetsbrev.
Prenumerera
 
Nyhetsbrevet ges ut av Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av tolv statliga myndigheter samt Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Länsstyrelsen. Rådets uppgift är att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030, som handlar om långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling.

www.hallbarstad.se  |  hallbarstad@boverket.se