Ett ovanligt högt antal avgöranden de senaste månaderna som vi försökt summera till Er med intresse för överförmyndarfrågor.
 
Vårens nyhetsbrev för överförmyndare fyllt med aktuella rättsfall såväl som information om kommande kurser.
 
Rättsfall och domar
 • Socialnämndens insatser inte otillräckliga för att tillgodose den enskildes hjälpbehov
 • Förvaltarskap för person som tömde sina konton och tidigare återfallit i drogmissbruk
 • Inget godmanskap då rekryteringsförsök pågått över ett år
 • Samtycke till arvskifte kan nekas för att huvudman inte får sin laglott ”fri” utan bunden av villkor om särskild förvaltning
 • Det är överförmyndaren som genomför byte av ställföreträdare, inte tingsrätten
 • Att behärska det svenska språket en nödvändighet för att vara lämplig som god man
 • Hörselnedsättning inte grund för godmanskap
 • Svårigheter med bankärenden medförde att anhörigbehörighet inte tillgodosåg behov. Godmanskap anordnat
 • Förvaltarskap upphörde för person som flyttat utomlands och inte längre var ur stånd vårda sig själv eller sin egendom
 • Utvidgat förvaltarskap när huvudman försökte sälja bostad till underpris
 • Hovrätten undanröjde tingsrättens beslut om arvode då tingsrätten räknat fel och inte prövat vad som yrkats
 • Överförmyndare saknar lagstöd för att erhålla uppgifter från socialnämnden om en presumtiv ställföreträdare innan ställföreträdarskap anordnats
 • En framtidsfullmakt fick fortsätta brukas trots vissa jävssituationer
 • Bristande betalningsförmåga inte skäl att ändra betalningsansvar för arvodet
 • Förvaltarskap när den enskilde motsatte sig ekonomiska åtgärder och det finns en stor konflikt i familjen som påverkar den enskilde negativt
 • Tidigare förvaltare dömd för grov trolöshet mot huvudman
 • Digital informationstjänst för överförmyndarverksamheterna?
 • Nytt sätt för Migrationsverket att delge beslut i asylärenden efter 1 mars - separat pdf länkad via nyhetsbrevet
 • Råd till ställföreträdare?
 • Kommande kurser och webbsändningar i SKR:s regi.
Nyhetsbrev för överförmyndare - våren 2024 (PDF)
 
Frågor till SKR:s juridiska rådgivning mejlas till info@skr.se så att rätt handläggare är medlemmarna behjälpliga med svar.
 
 
Redaktör
Kalle Larsson 
kalle.larsson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se