Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Trygghet och säkerhet i sjukhuslokaler – version 2 publicerad!
Nu kan du ta del av uppdaterad rapport Trygghet och säkerhet i sjukhuslokaler – Version 2. 
En första version av vägledningen publicerades i januari 2023 och materialet togs fram åren 2021-2022 via workshops, enkätundersökningar och djupintervjuer där 20 regioner deltog. Under 2023 har två digitala träffar i ett erfarenhetsåterföringsforum genomförts med deltagare från 18 regioner. Denna version av vägledningen är uppdaterad utifrån resultatet från dessa samt medskick som inkommit mellan träffarna.
Trygghet och säkerhet i sjukhuslokaler – Version 2 (Offentliga fastigheter)
 
Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler – slutrapport publicerad
En stor del av dagens kommunala förskolelokaler är byggda för traditionella förskoleavdelningar om 18–24 barn. Det saknas dock relevanta forskningsresultat till stöd för kommunernas påbörjade och kommande nybyggnationer, vad gäller erfarenheter och framgångsfaktorer i att bygga förskolelokaler som stödjer samverkan mellan mindre barngrupper i enlighet med Skolverkets rekommendationer.
Studien har pågått sedan 2020 och följt tre kommuners erfarenheter av framgångsfaktorer för att skapa och använda funktionella förskolelokaler som stödjer förskolans uppdrag och dagliga arbete. Denna rapport är projektets slutrapport och arbetet har finansiering av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor (Kommunfonden).
Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler (Offentliga fastigheter)
 
Robusta förskolor, skolor, vård- och omsorgslokaler
Skriften är en vägledning för att öka robustheten inom kommunal fastighetsverksamhet kopplat till skolor, förskolor, vård- och omsorgslokaler.
Denna vägledning är resultatet från ett projekt vars syfte varit att skapa en handgriplig vägledning för att öka robustheten inom kommunal fastighetsverksamhet kopplat till skolor, förskolor, vård- och omsorgslokaler. Vägledningen har fokus på frågor som rör el och reservkraft, vatten och nödvattenförsörjning, försörjning av varor och material samt öka kunskapen om begreppet krigsorganisation.
Robusta förskolor, skolor, vård- och omsorgslokaler (SKR)
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Digitala seminarier, kurser och konferenser
 
 
Nya krav på energieffektivisering i kommuner och regioner
EU:s direktiv om energieffektivitet och byggnaders energiprestanda ska omsättas i svensk lag under en tvåårsperiod. Basår är energianvändningen 2020 och 2021. Ett av de tuffaste kraven är att offentlig verksamhet, utom allmännyttan och annan kommersiell verksamhet, ska energieffektivisera 1,9% per år.
Den 13 mars genomför SKR ett digitalt seminarium tillsammans med Energimyndigheten för att reda ut frågor kopplat till detta.
Målgruppen är tjänstepersoner och förtroendevalda inom offentlig fastighetsverksamhet, såsom chefer, strateger, processledare samt energiansvariga.

Datum: 13 mars 2024
Tid: 13.00 – 15.00
Plats: Digitalt
Sista anmälningsdag: 12 mars 2024
Mer information och anmälan
 
Seminarieserie kring drönare under 2024
Under 2024 kommer SKR tillsammans med berörda myndigheter som Luftfartsverket, Transportstyrelsen, Trafikverket och Boverket att genomföra en seminarieserie kring drönare/eVTOL. Vid dessa tillfällen kommer vi lyfta olika typer av frågor kring drönare, allt från vad en drönare är till vilka områden de kan vara användbara och vilka utmaningar som kommuner och regioner kan ställas inför i den fysiska planering och infrastrukturplanering.
Seminarieserien är helt digital.
 
Seminarie 1Drönare ger nya möjligheter och utmaningar för kommuner och regioner - Grunden till att förstå vad drönare är och vad framtiden kommer innebära.
Datum: 12 april 2024, klockan 09:00 – 12:00
 
Seminarie 2Luftrummets planering för drönare och vilken påverkan det kan ha på markens planering.
Datum: 14 maj 2024, klockan 09:00 – 12:00
 
Seminarie 3Start och landningsplatser för drönare/eVTOL – Var ska Vertiports finnas och hur ser kopplingen till annan infrastruktur på marken ut?
Datum: 11 juni 2024, klockan 09:00 – 12:00
 
Information och anmälan: Mer information samt anmälningslänk publiceras inom kort på SKR:s kalendarium.
Kontakt: Ulrika Nordenfjäll, ulrika.nordenfjall@skr.se
 
Fastighetsföretagande i offentlig sektor – anmälan öppnar 12 mars
SKR:s och KTH:s populära Högskolekurs (7,5 högskolepoäng) för dig som är yrkesverksam inom en offentlig fastighetsorganisation. Kursen vänder sig i första hand till kvalificerade befattningshavare i offentliga fastighets- och lokalförsörjningsorganisationer. Syftet med kursen är att du ska få grundläggande kunskap om centrala frågor som berör offentliga fastighetsorganisationers styrning på kort och lång sikt.   
 
Kursen omfattar 6 heldagar i Stockholm, uppdelat på två kurstillfällen i september och november.
Kursen har varit fulltecknad de senaste åren, så anmäl dig direkt när anmälan öppnar 12 mars om du vill vara säker på en plats! Länk för att anmäla sig kommer att publiceras på SKR:s kalendarium.
Evenemang (SKR)
 
Grundkurs i arrenderätt
Du som handlägger ärenden rörande kommunens fastighetsinnehav kommer ofta i kontakt med upplåtelseavtal av mark i olika former. Då är det viktigt att känna till reglerna kring arrenderätt.
För att öka kunskaperna på detta område inbjuder avdelningen för juridik till en endags grundkurs i arrenderätt. Kursen kommer i huvudsak att omfatta en allmän genomgång om de olika arrendetyperna, varvid gränsdragningsproblem mellan de olika upplåtelseformerna kommer att belysas.

Datum: 9 april 2024
Tid: 9.30 – 16.30
Plats: Klara Konferens & Happynings, Stockholm
Mer information och anmälan
 
SKR:s lokalstrateg-nätverk
SKR driver ett nätverk för lokalstrateger i kommuner och regioner. Syftet är att ge en arena för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Nätverket är till för lokalstrateger och andra som har lokalförsörjning som huvuddelen av sitt arbete. Mer information om nätverket hittar du på SKR:s hemsida.
Nätverk för lokalstrateger (SKR)
 
Nytt från SKR
 
 
Förslag till nya Energipolitiska mål – SKR yttrande
SKR tillstyrkte i sitt yttrande de föreslagna energipolitiska målen för planering och leveranssäkerhet och att Svenska Kraftnät får ett tydligare ansvar för planering och leveranssäkerhet. SKR framhöll behovet av planeringsmål även på kortare sikt och att målet för energieffektivitet behöver ses över mot bakgrund av nya EU-direktiv med detaljstyrande mål för energieffektivisering. I satsningen på energiplanering behöver både regioner och kommuner inkluderas i de uppdrag och den ersättning som länsstyrelserna och Energimyndigheten fått i regleringsbrev för 2024. Statliga myndigheter behöver också samverka direkt med berörda kommuner. Den energipolitiska inriktningspropositionen väntas den 12 mars.
Remiss och alla remissvar (Regeringskansliet)
 
Konjunkturen vänder upp nästa år
Arbetsmarknaden fortsätter att försvagas, med en ökad arbetslöshet som följd. Det ger en mycket svag ökning av skatteunderlaget under 2024. Köpkraften för kommuner och regioner urholkas kraftigt för andra året i rad. I fjol minskade skatteunderlaget i reala termer med 1,5 procent och det beräknas minska lika mycket i år. En markant återhämtning beräknas dock ske 2025 då skatteunderlaget ser ut att stärkas rejält i reala termer.
Inspelning från webbsändning om ekonomiska läget och kommunala skatteunderlaget (SKR)
Information från Adda
 
Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2023 är nu klart för avrop
Från och med den 15 februari 2023 är ramavtalet Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2023 klart för avrop. Avtalet består av två avtalsområden, ett för vanligt förekommande järnhandelsvaror och skyddsutrustning och ett för kemikalier för drift och underhåll. Avtalet kommer att ersätta det tidigare avtalet Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018 som löper ut 12 mars i år
Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2023 (Adda)
 
Lansering Säker digital kommunikation
Addas nya dynamiska inköpssystem (DIS) för Säker digital kommunikation (SDK) har lanserats. Vid lanseringen berättade Sollentuna kommun om sin resa från inriktningsbeslut till planerat införande.
SDK-lansering och alla hjärtans dag hos Sollentuna kommun (Adda)
 
Överprövning av anbudsområde inom Bevaknings- och larmcentraltjänster 2023
Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade den 9 februari 2024 att det inkommit en ansökan om överprövning av upphandlingen Bevaknings- och larmcentraltjänster 2023 för anbudsområde 1 Larmcentraltjänster. Adda inköpscentral är därför tills vidare förhindrad att ingå avtal. Förhoppningen är att planerad avtalsstart blir i augusti 2024.
Beräknad avtalsstart för anbudsområde 2 Bevakningstjänster är fortsatt augusti 2024.
Hela upphandlingen Bevaknings- och larmcentraltjänster 2023 (Adda)
 
Avslutad DIS inom kategori Energi
Adda Inköpscentral har beslutat att avsluta två dynamiska inköpssystem (DIS); ”Solcellslösningar 2019 – Varukorg” och ”Solcellslösningar 2019 – Konsult”. Detta på grund av att det har varit en låg efterfrågan.
DIS:et ”Solcellslösningar 2019 – solcellsanläggning”, kommer att vara kvar då det är en fortsatt stor efterfrågan inom detta.
Solcellslösningar 2019 – Solcellsanläggning (Adda)
 
Lekplatsbesiktning
Lekplatsbesiktningar är viktiga för att säkerställa att lekplatser och dess utrustning är säkra för barn att använda. Genom att genomföra regelbundna besiktningar kan potentiella faror eller brister identifieras och åtgärdas i tid, vilket minskar risken för olyckor och skador. Dessutom hjälper besiktningar till att följa lagkrav och säkerhetsstandarder för lekplatser.
I Addas ramavtal Park- och lekplatsutrustning 2021 finns lekplatsbesiktning som en del av ett produktområde för dig att avropa från.
Park- och lekplatsutrustning 2021 (Adda)
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Översyn av styrelseprocessen
Energimyndigheten har tillsammans med MSB påbörjat ett arbete med att se över nuvarande styrelseprocess. SKR ingår i referensgruppen (liksom medlemsrepresentation) och deltar således i arbetet med översynen. Arbetet kommer initialt att fokusera på delar som berör informationssäkerhet, säkerhetsskyddsavtal och granskande roller. Då förordningar kommer att beröras så är detta ett långsiktigt arbete och utifrån tidiga prognoser så kan en ny process finnas på plats till 2027. Mer information kommer att länkas till så snart det finns framme.

Vid eventuella frågor kontakta Helena Kylin helena.kylin@skr.se
 
Friskfaktorer – Tillsammans för friska arbetsplatser
Suntarbetsliv har tagit fram verktyg för att arbeta med friskfaktorer. Friskfaktorer är tillstånd som gör att vi mår bra, och presterar på arbetet. Arbetsplatser som använder friskfaktorer aktivt, systematiskt och långsiktigt har stor chans att uppnå en bra arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro.
Kom igång med friskfaktorer (Suntarbetsliv)
Information från Boverket
 
Regeringsuppdraget BIM -Stöd för offentliga aktörer  
Boverket har i dagarna redovisat det uppdrag man fick att verka för digitalisering av byggprocesser genom att ta fram ett stöd för offentliga aktörer avseende byggnadsinformationsmodellering, BIM, för byggnader. I slutrapporten Byggnadsinformationsmodellering, BIM - stöd för offentliga aktörer lyfter Boverket fram behovet av en tydlig strategi för ett gemensamt språk, samt en kravställning på informationsinnehåll i BIM-leveranser för offentliga aktörer. 
Byggnadsinformationsmodellering, BIM - stöd för offentliga aktörer (Boverket)
 
Har du frågor eller vill förmedla synpunkter på innehållet i slutrapporten, kontakta gärna Bo Baudin bo.baudin@skr.se.    
 
Klimatanpassning och stadens gestaltning
Boverket har tagit fram inspirerande exempel på hur gestaltning av klimatanpassningsåtgärder kan öka kvaliteter och upplevelsevärden i den byggda miljön.
Klimatanpassning och stadens gestaltning (Boverket)

Ta även del av det material om klimatanpassning som tagits fram inom samarbetet Offentliga fastigheter.
Stöd i arbetet med klimatanpassning (Offentliga fastigheter)
Robusthetshöjande åtgärder i ett förändrat klimat – inspirerande exempel från befintlig miljö (Offentliga fastigheter)
 
Extra remisser på nya byggregler
Boverket har i arbetet med att ta fram nya byggregler skickat ut en extra remiss. Ändringarna i förslaget har gjorts utifrån tidigare remissvar. Sista dag för att svara på den nya remissen är den 5 april.
Extra remiss nya byggregler (Boverket)
 
Översyn av regler rörande skyddsåtgärder vid bygg-, rivnings- och markarbeten
Boverkets förslag till föreskrifter om aktsamhet vid planering och utförande av bygg-, rivnings- och markarbeten är ute på remiss.
Boverkets förslag till föreskrifter om aktsamhet vid planering och utförande av bygg-, rivnings- och markarbeten (Boverket)
 
Lästips 2: Krönika i Inköpsrådet
Krönika i Inköpsrådet om hyresundantaget och rättsläget.
Hyresundantag - en följetong (Inköpsrådet)
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se