Internationella sektionen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bildkälla :EC - Audiovisual Service
Nyhetsbrev februari 2024 
 
 
Kära läsare, varmt välkomna till det andra nyhetsbrevet för 2024!

I detta brev kommer ni bland annat kunna ta del av följande:
 
  • Uppdatering kring hur det går med AI- och Data-akterna
  • Summering av Val Duchesse Social Partners summit
  • Diskussioner om framtidens sammanhållningspolitik

Trevlig läsning önskar EU- och internationella sektionen på SKR!
 
Bildkälla: SKR
EU måste säkra patienternas behov i den nya läkemedelslagstiftningen
De nya EU-reglerna för läkemedel som just nu förhandlas kan bli bra för många patienter och för den svenska hälso- och sjukvården, men många förslag behöver vässas för att patienter i EU ska få bättre tillgång till läkemedel. Detta skriver Rachel de Basso, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation, i en nyligen publicerad gästkrönika på Europaportalen.

De Basso och SKR menar vidare att många av EU-kommissionens förslag riskerar att driva kostnader för läkemedel på ett ohållbart sätt. Förslaget tar i nuläget alltför stor hänsyn till industrin, menar de Basso och SKR.

Läs krönikan i sin helhet här.
 
Bildkälla: EC Audiovisial service Mauro Bottaro
Påminnelse: Anmäl dig till SKR:s internationella dag 2024!

Onsdagen den 13 mars 2024 anordnar SKR en heldag för dig som är förtroendevald eller tjänsteperson i kommun eller region och intresserad av EU- och internationella frågor. Missa inte att anmäla dig här senast den 5 mars. Evenemanget äger rum på SKR i Stockholm. 

Med ett stundande Europaparlamentsval behöver vi alla bli trygga i att prata om EU som en naturlig del av lokalpolitiken, inte minst när det gäller EU:s framtid och frågor som sammanhållningspolitiken och solidariteten med länder som Ukraina. Det övergripande temat för den Internationella dagen 2024 kommer därför att vara Varför är det svårt att prata om EU? 

EU-minister Jessika Roswall och Göran von Sydow, direktör på SIEPS, kommer att vara på plats tillsammans med flera representanter från organisationer som Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) och Europeiska regionkommittén. På dagordningen står bland annat diskussioner om varför vi behöver prata mer om EU på hemmaplan, hur regioner och kommuner kan påverka EU och möjligheter till partnerskap mellan ukrainska och svenska kommuner. 

Här finns programmet att ta del av i sin helhet.
 
Bildkälla: European union 2024. Philippe Buissin. 
Ny överenskommelse för att bekämpa våld mot kvinnor
Den 6 februari nådde Europaparlamentet och rådet en informell överenskommelse om nya regler som ska bekämpa könsbaserat våld och skydda dess offer. Om förslaget formellt godkänns innebär det nya EU-minimiregler mot bland annat könsstympning, tvångsäktenskap, spridning av intima bilder utan samtycke och olika former av trakasserier på nätet. Det nya direktivet har haft svenska europaparlamentarikern Evin Incir (S) som en av två huvudförhandlare.

SKR driver sedan länge ett brett arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. SKR anser att kvinnofridsarbetet behöver fortsätta att prioriteras och få ökade resurser.

Sverige har som land förbundit sig att bekämpa mäns våld mot kvinnor genom olika internationella konventioner och deklarationer. Även SKR ställer sig bakom dessa och förbundet arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor inom vår europeiska paraplyorganisation Council of European Municipalities and Regions (CEMR). CEMR och dess medlemmar har tagit fram en deklaration som ska fungera som ett verktyg för kommuner och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i verksamheten. 

Läs mer om SKR:s arbete på området här.
 
Bildkälla: European union 2024, Christophe Licoppe
Social dialog med arbetsmarknadens parter
Den 31 januari ägde Val Duchesse Social Partners summit rum. Konferensen anordnades av EU-kommissionen tillsammans med det belgiska ordförandeskapet. Deltog gjorde representanter från de europeiska arbetsmarknadsparterna, inklusive den europeiska arbetsgivarorganisationen SGI Europe som samlar arbetsgivare inom offentlig verksamhet, och där SKR är aktiv medlem. Syftet med dagen var att fortsatt uppmärksamma vikten av och engagemanget för social dialog för att möta utmaningarna på arbetsmarknaden. Under mötet skrev aktörerna under en deklaration med olika aktiviteter och åtgärder för att fördjupa och förbättra samarbetet med sociala dialoger. Det kommer bland annat att inrättas ett sändebud för social dialog inom kommissionen och en pakt för social dialog ska utarbetas mellan de europeiska arbetsmarknadsparterna och EU-kommissionen under 2024. Kommissionen kommer även att samråda med parterna om den handlingsplan för arbetskrafts- och kompetensbrist som kommissionen avser att publicera under våren. SKR fortsätter att bevaka dessa frågor nära och delta i arbetet framöver genom SGI Europe på europeisk nivå samt på svensk nivå.

Enligt EU:s lagstiftning behöver EU-kommissionen samråda med arbetsmarknadens parter innan den lägger fram ett förslag inom arbetsmarknadsområdet. Dessutom har fack och arbetsgivare möjlighet att bestämma sig för att inleda förhandlingar och försöka sluta avtal själva på detta område. Det kan genomföras antingen genom ett EU-direktiv eller genom parterna och deras medlemmar själva i enlighet med den praxis som råder inom respektive medlemsstat.

På konferensen betonade SGI Europe vikten av att det behövs mer social dialog och fler överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter, för att kunna hantera frågor som exempelvis psykiskt välbefinnande på arbetsplatsen och implementeringen av EU:s gröna giv. Det är också något som SKR ställer sig bakom.
 
Bildkälla: European commission
Diskussionerna om framtidens sammanhållningspolitik är i full gång
Den 20 februari presenterade EU-kommissionens expertgrupp för sammanhållningspolitik sin rapport om sammanhållningspolitikens framtid efter 2027. Rapporten fokuserar på tre frågor:
 
  1. Varför är sammanhållningspolitiken avgörande för Europas framtid?
  2. Vad gör sammanhållningspolitiken, och vad bör den göra?
  3.  Hur kan sammanhållningspolitiken bättre uppfylla sitt uppdrag om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i samband med den gröna och den digitala omställningen och de demografiska förändringarna?
Gruppen lämnar ett antal rekommendationer, exempelvis tycker de att framtidens sammanhållningspolitik bör investera mer i utveckling av humankapital, bygga upp bättre nationella och regionala institutioner samt minska administrationen. Läs mer om samtliga rekommendationer i kommissionens pressmeddelande.  

Sammanhållningspolitiken och dess framtid kommer också att diskuteras vid den nionde upplagan av Sammanhållningspolitiskt forum (’Cohesion Forum’), som anordnas av EU-kommissionen den 11-12 april i Bryssel. Då träffas representanter från EU:s institutioner, medlemsländer, akademin m.fl. för att diskutera vilken roll sammanhållningspolitiken spelar och kan spela för att göra Europas regioner mer motståndskraftiga, hållbara, inkluderande samt för att minska skillnaderna mellan dem.

För att delta på plats krävs inbjudan, men evenemanget kommer också att livesändas och inspelningarna ska även gå att se i efterhand. Läs mer om programmet här.
 
Bildkälla: Wikimedia commons
Delta i internationellt jämställdhetsnätverk tillsammans med kommuner från Guatemala och Colombia

Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD) är en ideell förening med SKR som huvudman. Föreningen administrerar de Kommunala Partnerskapsprogrammen på uppdrag av Sida.

ICLD utvecklar just nu ett nätverk för kommuner och regioner från Sverige, Guatemala och Colombia som kommer att ta sig an utmaningar kring jämställdhet i respektive kommun. Nätverket erbjuder en internationell plattform för lokala myndigheter som vill skapa förändring och kämpa för jämställdhet. Just nu söker ICLD tjänstepersoner/politiker från svenska kommuner/regioner som vill ingå i nätverket och kan delta på minst en workshop i Latinamerika och en i Sverige under 2024. ICLD står för kostnaderna. Möjligheten till att i senare skede ingå i ett kommunalt partnerskap med en kommun i Guatemala eller Colombia för att fortsätta jämställdhetsarbetet kommer att ges under 2025-2026.

Läs mer här

För mer information, kontakta: partnership@icld.se
 
Bildkälla:Pixabay
Enkät om kommunalt klimatarbete

Hur kan ett utbildningsprogram hjälpa dig och din kommun att uppnå klimatresiliens och klimatneutralitet?

Det vill AT LAST ha svar på!

Det är ett EU-finansierat pilotprojekt som stödjer europeiska städer i att förverkliga sina klimatambitioner. Projektet syftar till att hjälpa mindre städer i Europa att genomföra Sustainable Energy and Climate Action Plans (SECAP). Fokus ligger vid att sammanföra olika sektorer och hjälpa lokala myndigheter att planera, finansiera och genomföra strategier för att etablera klimatneutrala och motståndskraftiga städer.

Genom att svara på deras enkät ger du riktning åt innehållet och strukturen för projektets utbildningskurser, så att de passar för de specifika behov och preferenser som svenska kommuner har. Enkäten tar cirka 7 minuter att besvara, och som tack kommer du att hållas informerad om gratis AT LAST-utbildningar.

Länk till enkäten.
 
Mer information om projektet hittar du här.
 
Sista dagen att besvara enkäten är 19 mars.
 
Bildkälla: European union, Fred Guerdin
Miljö och transporter i fokus vid Regionkommitténs 159:e plenar
Den 31 januari – 1 februari var det dags för den 159:e omgången av Europeiska Regionkommitténs plenarsession. Under plenarsessionen röstade ledamöterna igenom flera yttranden, bland annat ett yttrande om Den europeiska gröna given och kopplingen till människors hälsa och ett yttrande om Grönare godstransporter.

Yttrandet om den Europeiska gröna given och människors hälsa var ett yttrande på eget initiativ från Regionkommittén i syfte att betona kopplingen mellan hälsa- och miljöfrågor.  Yttrandet antogs med majoritet, och flera ändringsförslag som den svenska delegationens skickade in gick igenom, som bland annat syftade till att förtydliga yttrandets syfte. 

Paketet för grönare godstransporter lanserades den 11 juli 2023 av EU-kommissionen, och under plenarsessionen röstade Regionkommittén igenom ett yttrande där det framförs vilken inställning de har till förslagen. Åtgärderna som kommissionen föreslår handlar bl.a. om att förbättra förvaltningen av järnvägsinfrastrukturen och skapa starkare incitament för miljövänliga lastbilar, i syfte att öka sektorns effektivitet och samtidigt bidra till att uppnå målet om en 90 % minskning av transportrelaterade utsläpp fram till 2050, i linje med den europeiska gröna given.  SKR anser att lagförslagen inom ramen för paketet spänner över ett brett område, och att det återstår ett fortsatt analysarbete för att kunna avgöra vilka konsekvenserna blir för kommuner och regioner i delar av det som föreslås. De fyra lagförslag som totalt ingår i paketet är nu under behandling i EU-parlamentet respektive ministerrådet och kommer sannolikt inte kunna bli slutligt antagna under 2024.

Här kan du läsa mer om plenarsessionen. 
 
Wikimedia commons
Bildkälla: Pixabay
Datalagen har trätt i kraft och AI-akten förväntas snart vara klar 
Under 2023 har en av SKR:s 8 prioriterade EU-frågor varit Digitalisering, data och AI. Två centrala lagförslag som SKR bevakar inom ramen för fokusområdet, AI-förordningen (AI Act) och datalagen (Data Act), är aktuella just nu. Datalagen, som är en förordning, trädde i kraft 11 januari 2024, och blir tillämplig från och med 12 september 2025. Samtidigt är förhandlingarna om AI-akten, vilket också är en förordning, just nu inne i ett slutskede. Förslaget har godkänts av Rådet och Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO). Nästa steg är att hela parlamentet förväntas rösta om förslaget i mitten av april.

Datalagen är innehåller principer och riktlinjer som gäller för samtliga sektorer i syfte att harmonisera reglerna inom EU och förtydliga vem som får skapa värde från datat och under vilka premisser. Lagen inkluderar nya krav på molntjänstleverantörer för ökad kundflexibilitet vilket förhindrar låsning till en enda leverantör. Lagstiftningen kräver även att privat sektor delar data med offentlig sektor vid kriser eller för specifika ändamål som officiell statistik eller forskning. SKR stödde i grunden förslaget, och har arbetat med påverkansarbete inför beslutet via Regionkommittén och genom att svara på en remiss från regeringen, men betonade behovet av undantag särskilt inom hälsodataområdet. Framöver kommer SKR fortsätta att bevaka lagens påverkan på den kommunala och regionala nivån.

AI-akten syftar bland annat till att tydliggöra vilka AI-applikationer som ska vara tillåtna, harmonisera reglerna inom EU samt stärka integriteten och säkerheten. AI-akten inkluderar bland annat förslag om att  leverantörer och offentliga organ som nyttjar högrisk AI-lösningar ska rapportera detta i en EU-databas och offentliga organ som erbjuder viktiga publika tjänster baserat på högrisk AI-lösningar ska genomföra en konsekvensbedömning avseende grundläggande rättigheter. Dessutom ska högrisk AI-lösningar CE-märkas, rapporteras till en AI-styrelse samt dokumenteras.

För kommuner och regioner kan lagstiftningen medföra ökade administrativa krav. SKR kommer att fortsätta arbetet med att analysera förordningens påverkan framöver.

Här kan du läsa mer om datalagen.
Här kan du läsa mer om AI-akten. 
Här kan du läsa mer om vad SKR skrivit om dessa, och andra, aktuella digitaliseringsförslag.
 
Bildkälla:SKR
Påminnelse: Anmäl er skola till EU-skolvalet


Som vi tidigare berättat så har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) inför Europaparlamentsvalet den 9 juni fått ett skolvalsuppdrag från regeringen. Skolvalet är öppet för alla högstadie- och gymnasieskolor i Sverige och syftar till att lära ungdomar och förstagångsväljare hur viktigt det är att rösta.

Anmälan till EU-skolvalet är öppen fram till den 21 mars 2024.

Mer information om det kommande EU-skolvalet finns här.

Om du vill anmäla er skola till EU-skolvalet klickar du här.
MUCF anordnar två digitala evenemang med anledning av EU-skolvalet

Med anledning av EU-valet och EU-skolvalet anordnar MUCF två digitala evenemang.
  • 15 mars anordnar MUCF tillsammans med Europaparlamentet och YBC Gymnasieskola Nacka ett livesänt panelsamtal mellan politiker och unga om EU. Syftet med samtalet är att underlätta för skolor som vill erbjuda sina elever att ta del av politikersamtal inför EU-valet och EU-skolvalet. Läs mer och anmäl er här.
     
  • 21 mars bjuder MUCF tillsammans med Youth 2030 Movement, vilket är en grupp som arbetar för att öka ungas makt i samhället, in till seminariet Dags för EU-skolval och EU-val: unga som politiska aktörer och skolans demokratiuppdrag! Under seminariet får du höra mer om MUCF skolvalsuppdrag i samband med EU-valet, och om Youth 2030 Movements arbete. Läs mer och anmäl er här.
 
Bildkälla: SKR. Helena Lindesjö. 
Redaktör
Gustaf Lundgren
gustaf.lundgren@skr.se
+46 73 862 38 05
Redaktör
Vera Kjessler
vera.kjessler@skr.se 
+46 72 998 11 74