Aktuell information inom plan- och byggfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nyheter i korthet
 
 
Dags för nya Jämförelser inom detaljplaneområdet
Nu är det dags att följa upp tidigare omgångar av de jämförelser inom detaljplanområdet (Planläggning och tidsåtgång | SKR ) som SKR publicerar vartannat år. Studien visar fakta om kommunernas planläggningsaktivitet och tiden det tar att planlägga, och ger värdefulla inspel i debatten om bostadsbyggandet. Alla kommuner har nyligen via mail till planchef eller motsvarande fått en förfrågan om att lämna uppgifter till undersökningen. Uppgifterna publiceras under våren som nyckeltal i databasen Kolada och presenteras som en studie på www.skr.se. Det finns ett stort fortsatt behov av att visa en samlad bild av detta och eftersom studien bygger på kommunernas svar hoppas vi att så många som möjligt vill medverka. Svaren lämnas senast den 22 mars 2024.

Har du frågor om undersökningen, kontakta Kristina Isacsson eller Love Edenborg.
 
Aktuella remisser
Just nu pågår många ändringsarbeten i plan- och byggregelverket och det kommunala perspektivet är alltid viktigt i dessa sammanhang. Flera av de förslag som nu remitteras tar sikte på kontrollprocessen i byggandet och kan få stora konsekvenser för det kommunala handläggningsförloppet. Det är därför värdefullt att de som har möjlighet att prioritera detta bevakningsområde tar chansen och yttrar sig. Om du som arbetar i bygglovsprocessen har några tankar eller synpunkter på dessa förslag får du gärna kontakta Johan Sjöstrand
 
 
Kommande konferenser och seminarier
 
 
Samtalet om arkitekturen – att föra dialog om gestaltning i kommunens vardag, 12 mars
Arkitektur engagerar. Många vill och ska tycka när kommunen arbetar med arkitektur och gestaltning av vårt gemensamma rum – både förtroendevalda, förvaltning och den som bor och verkar i kommunen. Men hur gör man för att hitta de där riktigt bra metoderna för att skapa en konstruktiv diskussion om utformningen av det offentliga rummet, och om gestaltningen av den enskilda byggnaden? Under detta seminarium får vi ta del av exempel från flera kommuner om hur de på olika sätt och i olika sammanhang driver samtalet om gestaltningsfrågor.
Läs hela programmet och anmäl dig här
 
Smartare samhällsbyggnad, 13 mars
Digitaliseringen påverkar omställningen av alla olika verksamheter, och så också samhällsbyggnadssektorn. Tillgången till data och ny teknik gör det möjligt för oss att arbeta mer effektivt med digitala underlag och nya verktyg och processer. IoT- och realtidsdata öppnar också upp för proaktiv förvaltning av våra byggnader, infrastrukturer – av våra städer och samhällen.

Med avstamp i rapporten ”smartare samhällsbyggnad” får du under detta seminarium en kort genomlysning av vad smartare samhällsbyggnad kan innebära med fokus på kommunal verksamhet. Vi lyfter framgångsfaktorer, fokusområden och arbetssätt som bidrar till kommuners förmåga att använda digital information i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen.
Anmäl dig här
 
Grundkurs i arrenderätt, 9 april 2024
Du som handlägger ärenden rörande kommunens fastighetsinnehav kommer ofta i kontakt med upplåtelseavtal av mark i olika former. Då är det viktigt att känna till reglerna kring arrenderätt.
För att öka kunskaperna på detta område håller avdelningen för juridik en endags-grundkurs i arrenderätt. Kursen kommer i huvudsak att omfatta en allmän genomgång om de olika arrendetyperna där gränsdragningsproblem mellan de olika upplåtelseformerna kommer att belysas.
Anmäl dig här Grundkurs i arrenderätt | SKR
 
Vägar mot det robusta samhället - Presidiedagar inom plan-, bygg- och miljö, 22–23 april
Välkommen till SKR:s årliga konferens för presidierna i kommunernas plan-, bygg- och miljönämnder på temat ”Vägar mot det robusta samhället”. Dagarna innehåller ett flertal kunskapspass med utgångspunkt i kommunens uppdrag. Möjlighet ges att samtala med varandra och med medarbetare på SKR. Även studiebesök arrangeras.

Ett axplock ur programmet:
 • Hur kan kommuner möta ökade krav inom planering och byggande?
 • Hur kan kommuner arbeta för att bygga tillit och social sammanhållning?
 • Hur ser regeringens aktuella politik och inriktning ut ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv?
Ett urval av de medverkande:
 • Statssekreterare Johan Davidson och Daniel Westlén
 • Anders Ekman, ordf. samhällsbyggnadsnämnden, Gävle kommun.
 • Ida Bylund, hållbarhetschef, Uppsala kommun.
 • Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare, Göteborgs universitet.
Studiebesök:
 • Fokus Järva - med mål om minskade skillnader mellan invånares verklighet.
 • Norra Djurgårdsstaden – profilområde inom klimatpåverkan och klimatanpassning.
 • Samverkan Stockholmsregionen (SSR) - center för att motverka våldsutvecklingen.
 • Stadsutveckling i Nacka kommun när tunnelbanan byggs ut.
 
Bygglovchefskonferens, 31 maj
Sveriges kommuner och regioner (SKR) bjuder in dig som arbetar som bygglovschef, eller som har motsvarande roll med ansvar för bygglovsfrågor, till årets bygglovchefskonferens som denna gång hålls i slutet av våren. Konferensen webbsänds från SKR-huset i Stockholm. Under dagen kommer vi att få ta del av en mängd olika aktuella och intressanta ämnen och goda exempel, med ett extra fokus på kvalitet och hållbarhet i bygglovsprövningen där vi gör djupdykningar i olika delar. Som vanligt bjuds det också på aktuella rättsfall och lagändringar, liksom det senaste från oss på SKR. Konferensdeltagarna har möjlighet att ställa frågor via chattfunktion och att delta via Mentimeter.
Anmäl dig här
 
Digitala klimatseminarier, våren 2024
 
På SKR:s webbsida Hitta evenemang kan du söka efter fler kommande konferenser och seminarier.
 
 
Tips från SKR
 
 
Simrishamn kommuns arkitekturdag 2024 – Arkitektur i dialog med sin omgivning
Markera den 24 april i din kalender! Simrishamns kommun välkomnar dig till den tredje upplagan av vår hyllade Arkitekturdag.

Dagen bjuder på en rad inspirerande föreläsningar under temat ”Arkitektur i dialog med sin omgivning”, där framstående talare som Bengt Wahlgren, Christer Larsson, Emma Hansson, och Rickard Mattson delar med sig av sina insikter. Dessutom ser vi fram emot spännande panelsamtal, och inte minst, prisutdelningarna av Simrishamns kommuns prestigefyllda arkitektur-, byggnadsvårds-, och hållbarhetspriser.

Välkommen att bli en del av denna särskilda dag, där lunch och fika erbjuds som perfekta tillfällen för mingel och kunskapsutbyte med likasinnade.
Läs mer och anmäl dig här
 
Ansvarig utgivare 
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se 
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se