Information om aktuella miljöfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Konferenser och seminarier
 
Naturens läkande kraft, 5 mars
Seminariet sätter fokus på naturens läkande kraft och vår relation till allt annat levande, med tanke på hälsa i ett brett perspektiv. Under seminariet delas aktuell forskning, insikter och metoder.
Mer information och anmälan - SKR
 
Nya krav på energieffektivisering i kommuner och regioner, 13 mars
EU:s direktiv om energieffektivitet och byggnaders energiprestanda ska omsättas i svensk lag under en tvåårsperioid. Basår är energianvändningen 2020 och 2021. Ett av de tuffaste kraven är att offentlig verksamhet, utom allmännyttan och annan kommersiell verksamhet, ska energieffektivisera 1,9% per år. Hur klarar vi det? Energimyndigheten berättar om direktiv, uppdrag och knäckfrågor. Men även om erfarenhet, verktyg och stöd för lönsam energieffektivisering. -Vilka behov och önskemål har vi från kommuner och regioner på genomförandet och det nationella regelverket?
 
Klimatsmart konsumtion och medborgardeltagande, 22 mars
Välkomna till ett digitalt seminarium om kommuners insatser för hållbar konsumtion i omställningen till ett klimatneutralt samhälle. Ta del av pågående arbete och erfarenheter från Avesta kommun, Karlstad kommun och Göteborgs stad som alla arbetar aktivt för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen tillsammans med medborgarna. Vi får höra om SEI:s verktyg Konsumtionskompassen, ett verktyg för att förstå klimatpåverkan från konsumtion på lokal nivå, och om hur det kan användas som stöd för medborgardialog och för att ta fram åtgärder. Viable Cities berättar om Digidemlabs demokrativerkstad och Klimatkommunerna om The European Climate Pact, en EU-finansierad plattform för medborgarengagemang.
Mer information och anmälan - SKR
 
Naturbaserade och mångfunktionella lösningar – kommunens roller och verktyg,12 april
SKR bjuder in till ett seminarium om kommunens roller och verktyg i arbetet med naturbaserade lösningar med utgångspunkt i ekosystemens egen förmåga att skapa flera nyttor samtidigt – miljömässiga, sociala och ekonomiska. Ett antal kommuner delar med sig av sina erfarenheter. Ta del av Naturvårdsverkets vägledningar för kommuner och information om myndighetens våtmarkssatsning. Länsstyrelserna i Stockholms och Västmanlands län berättar om resultaten från en helt färsk rapport om flödesdämpning med naturbaserade lösningar som tagits fram inom LIFE IP-projektet Rich Waters. SKR belyser EU:s nya naturrestaureringsförordning, vad den innebär och processen som lett fram till lagstiftningen.
Mer information och anmälan - SKR
 
Vägar mot det robusta samhället - Presidiedagar inom plan, bygg och miljö, 22–23 april
Välkommen till SKR:s årliga konferens för presidierna i kommunernas plan-, bygg- och miljönämnder på temat ”Vägar mot det robusta samhället”. Dagarna innehåller flera kunskapspass med utgångspunkt i kommunens uppdrag, däribland om ökade krav i planering och byggande, den gröna omställningen och om regeringens aktuella politik inom robusthetsområdet.

Möjlighet ges att samtala med varandra och med medarbetare på SKR. Studiebesök arrangeras kring Fokus Järva, Norra Djurgårdsstaden, Samverkan Stockholmsregionen samt stadsutveckling i Nacka där tunnelbanan byggs ut.
 
Save the date - SKR:s Tillsynsdagar
Tillsynsdagarnas seminarier är i år utspridda på olika tillfällen, enligt önskemål från många tidigare deltagare. Alla seminarier är digitala. Länk till anmälan kommer på vår hemsida.
  • Otillåten påverkan i myndighetsnämnder, 3 maj
  • Förebyggande hälsoskyddstillsyn skola förskola – hygien och smitta. Med Folkhälsomyndigheten 14 maj kl. 13.00-16.00
  • Receptfria läkemedel med Läkemedelsverket, 26 september kl. 09.00-11.00 (ändrat datum)
 
Cirkulärt byggande – kommunens roller, verktyg och förutsättningar, 30 maj (preliminärt)
SKR bjuder in till ett seminarium om cirkulärt byggande med fokus på kommunens roller, verktyg och förutsättningar. Vi får bland annat ta del av kommunens roll som facilitator tillsammans med näringsliv, region och akademi och får höra mer om möjligheter och hinder i det cirkulära byggandet. Mer information kommer.
 
Save the date – Taxedagen 30 maj
Vi har nytt koncept för taxe- och planeringsarbetet i år. Vi kör webbmöten med frågestund för vissa fokusfrågor och minskar taxedagarna till en lite längre dag.

Årets digitala taxedag är 30 maj kl 9-14 med fokus på hjälp till självhjälp. Vi kommer inom kort gå ut med kalenderbokning men redan nu söker vi kommuner som vill bidra med goda exempel på hur man arbetar med efterhandsdebitering, uppföljning (nyckeltal mm) och framtagande av timtaxa. Har ni exempel på mallar, rutiner och processer för att dela med andra kommuner. Vi ni bidraga och ännu hellre berätta om ert arbete kontakta Michael Öhlund.
 
Nätverkskonferens för strateger inom miljö, klimat och hållbarhet, 9-10 september (OBS! nytt datum)
Årets nätverkskonferens har temat ”Styrning och ledning för klimat och hållbar omställning”. Syftet är att mötas kring möjligheter och utmaningar med utgångspunkt i din roll som strateg för utbyte av erfarenheter och samverkan. Konferensen innehåller kunskapspass om styrning och ledning samt omvärlds- och trendspaningar med avstamp i det kommunala miljö- och klimatarbetet. Tid ges för interaktiva övningar, samtal och dialog. Ni får även del av aktuell information från SKR. Konferensen hålls fysiskt, lunch till lunch, i SKR:s lokaler på Hornsgatan 20 i Stockholm.
Mer information och anmälan - SKR
 
Energi och klimat
 
 
Projektförslag och satsning på energiplanering via Energimyndigheten och länsstyrelser
Länsstyrelserna får 60 mnkr för regional energiplanering 2024. De ska även revidera de regionala energi- & klimatstrategierna och utveckla handlingsplaner för elektrifiering. Energimyndigheten ska innan sommaren ta fram vägledning för lokal energiplanering. De har 80 mnkr per år under tre års tid för myndigheters, länsstyrelsers, regioners och kommuners arbete med energiplanering, grön omställning och ökad försörjningstrygghet.

Energimyndigheten efterfrågar nu förslag på projekt inom energiplanering och underlättande för utbyggnad av elproduktion. Prioriterad inriktning är projekt som bidrar till att utveckla underlag och ge bättre förutsättningar för utveckling av elsystemet, samt som underlättar investeringar i fossilfri elproduktion och annan infrastruktur som är nödvändig för elektrifieringen av Sverige. En första omgång projektförslag önskas senast 27 mars!
 
Förslag till nya Energipolitiska mål – SKR yttrande
SKR tillstyrkte i sitt yttrande de föreslagna energipolitiska målen för planering och leveranssäkerhet och att Svenska Kraftnät får ett tydligare ansvar för planering och leveranssäkerhet. SKR framhöll behovet av planeringsmål även på kortare sikt och att målet för energieffektivitet behöver ses över mot bakgrund av nya EU-direktiv med detaljstyrande mål för energieffektivisering. I satsningen på energiplanering behöver både regioner och kommuner inkluderas i de uppdrag och den ersättning som länsstyrelserna och Energimyndigheten fått i regleringsbrev för 2024. Statliga myndigheter behöver också samverka direkt med berörda kommuner. Den energipolitiska inriktningspropositionen väntas den 12 mars.
Remiss och alla yttranden - Regeringskansliet
 
Statligt stöd till Bio-CCS remitterat – SKR yttrande
SKR framhåller i sitt yttrande att utkasten till förordning och föreskrifter måste justeras för att möjliggöra delfinansiering från den privata marknaden. Medel från frivilligmarknaden och andra offentliga intäkter bör inte räknas av vid budgivningen.
Remiss och remissvar Stöd för bio-CCS – Energimyndigheten
 
Lagrådsremiss om tydligare tillståndsprocesser för elnät
Proposition om nätkoncession för starkström väntas 19 mars. Lagrådsremissen omfattar en utvidgning av allmän lämplighet, rätten till föreskrifter om valet av teknik luftledning/kabel samt undantag från miljöbalkens biotop- och strandskydd. Det väntas minska kommunernas resursbehov att handlägga dispensärenden från strandskyddet.
Lagrådsremiss tillståndsprocess elnät - Regeringen
 
Utlysning - Konsumtion i linje med klimatmålen
Formas har en utlysning för forskningsprojekt om konsumtionsbaserade utsläpp utifrån ett systemperspektiv, som bidrar till en hållbar konsumtion i linje med klimatmålen. Huvudsökande och medsökande ska vara disputerade men projekt välkomnas i samverkan med samhällsaktörer för praktisk tillämpning.
Konsumtion i linje med klimatmålen - Formas
 
Lagrådsremiss - Nya regler om hållbarhetsrapportering
Regeringen föreslår regler som krävs för att genomföra två nya EU-direktiv som rör företagens redovisning. Det första direktivet handlar om företagens hållbarhetsrapportering. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.
Nya regler om hållbarhetsrapportering - Regeringen
 
Vatten
 
 
Ny lagstiftning om dricksvatten från och med 1 mars 2024
Den 31 januari antog riksdagen regeringens förslag om ändringar i miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen i syfte att genomföra EU:s nya dricksvattendirektiv. Lagändringarna innebär att kommuner ska lämna de uppgifter som behövs för att bedöma risker i tillrinningsområden för dricksvatten och att kommuner, fastighetsägare och nyttjanderättshavare ska lämna de uppgifter som behövs för att bedöma risker som uppkommer i ledningar, installationer och anordningar på fastigheter eller i byggnader som används för att distribuera dricksvatten. De som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska lämna uppgifter om dricksvattenkvaliteten. Bestämmelser införs om marknadskontroll och om villkor för att släppa ut och tillhandahålla byggprodukter avsedda att komma i kontakt med dricksvatten på marknaden. Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2024.
Läs mer om beslutet - Riksdagen
 
Tillsyn och kontroll
 
 
Anmälningsplikt för att uppföra och använda kyltorn
Anmälningsplikt att uppföra eller använda kyltorn har förts in som en ny bestämmelse i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). Bestämmelserna träder i kraft den 1 februari 2024, med övergångsbestämmelser. Om verksamhetsutövaren påbörjat uppförande eller användning av kyltorn efter den 1 februari 2024 gäller anmälningsplikten från och med den 1 augusti 2024. I annat fall gäller senast den 31 december 2024. Bestämmelserna gäller inte kyltorn som ingår i en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

Folkhälsomyndigheten ska under 2024 och 2025 ta fram tillsynsvägledning om kyltorn som främst riktar sig till de kommunala tillsynsmyndigheterna. Samverkan ska ske med bland annat Naturvårdsverket. Informationsmaterial ska tas fram som tillsynsmyndigheterna kan anpassa och sprida till olika målgrupper för att uppmärksamma anmälningsplikten och vad den innebär.
Förordning om miljöfarlig verksamhet -Riksdagen
Mer information - Folkhälsomyndigheten
 
Evenemang hos andra aktörer
 
Evenemang hos Energikontoren
 
 
Forum för klimat och kulturarv 2024, 28-29 februari
Konferensen Forum för klimat och kulturarv 2024 arrangeras av Riksantikvarieämbetet. Konferensen syftar till att stärka klimatperspektivet i kulturmiljöarbetet och höja beredskapen för klimatpåverkan på kulturmiljön.
Mer information och anmälan - Riksantikvarieämbetet
 
Utbildning - Hållbarhetsverktyget, 14 mars
Göteborgsregionen har en kostnadsfri utbildning i att använda Hållbarhetsverktyget som är ett GIS-baserat verktyg som bland annat kan användas vid planering av nya bostäder och verksamheter. Verktyget räknar ut mängden persontransporter till och från ett område samt det koldioxidutsläpp och energianvändning som resorna ger upphov till.
Mer information och anmälan - Göteborgsregionen
 
CO2-budget 2024, 21 mars
Det Vinnovafinansierade innovationsprojektet Koldioxidbudgetar som ram för en koordinerad klimatomställning bjuder in till en slutkonferens för att diskutera projektresultaten. Konferensen äger rum på KTH, Stockholm
Mer information och intresseanmälan – CO2-budget
 
Aktuellt inom kemikalielagstiftningen, 18 april
Kemikalieinspektionen anordnar ett kostnadsfritt digitalt seminarium om aktuellt i kemikalielagstiftningen. Det riktar sig främst till dig som redan har förkunskaper om kemikalielagstiftningen och vill hålla dig uppdaterad om förändringar. Program publiceras i början av april.
Aktuellt inom kemikalielagstiftningen - Kemikalieinspektionen
 
SKR Miljönytt
Ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) några gånger per år för att sprida information om aktuella miljöfrågor.

Information finns även på www.skr.se/miljo.
Hör gärna av er med tips om miljöfrågor som SKR bör bevaka och driva.
Ansvarig utgivare
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se