Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Tips om skrifter inom informationssäkerhet
Vi vill tipsa om två skrifter inom det högaktuella området informationssäkerhet som tidigare tagits fram inom samarbetet Offentliga fastigheter:
Informationssäkerhet i fastighetsorganisationen (Offentliga fastigheter)
Trygg och säker informationshantering (Offentliga fastigheter)
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
Säkerhet i skolor
Inom FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, även kallad Kommunfonden, planeras ett digitalt seminarium om säkerhet i skolor. Vid seminariet kommer deltagarna bland annat få höra om erfarenheter och det arbete inom området som gjorts i Finland.

Efterlysning: Vi söker nu en eller två kommuner som kan medverka och berätta om hur de arbetar och/eller planerar arbete med säkerhet i skolor.

Kontakta gärna Saija Thacker, saija.thacker@skr.se, för mer information och/eller för att anmäla intresse av att medverka.
 
Digitala seminarier, kurser och konferenser
 
 
Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler – lanseringsseminarium
På seminariet presenteras forskningsstudien Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler, FRAFFÖR. Studien har genomförts under 2020-2023 och undersökt vilka framgångsfaktorer i förskolans lokaler som stödjer förskolornas uppdrag och dagliga arbete.

Datum: 29 februari 2024
Tid: 9.00 – 10.30
Plats: Webbsändning
Kostnad: Kostnadsfritt, seminariet är endast för Kommunfondens medlemmar.
Sista anmälningsdag: 28 februari 2024
Mer information och anmälan
 
Fastighetsföretagande i offentlig sektor – anmälan öppnar v 11!
SKR:s och KTH:s populära Högskolekurs (7,5 högskolepoäng) för dig som är yrkesverksam inom en offentlig fastighetsorganisation. Kursen vänder sig i första hand till kvalificerade befattningshavare i offentliga fastighets- och lokalförsörjningsorganisationer. Syftet med kursen är att du ska få grundläggande kunskap om centrala frågor som berör offentliga fastighetsorganisationers styrning på kort och lång sikt.

Kursen omfattar 6 heldagar uppdelat på två kurstillfällen i september och november. Den har varit fulltecknad de senaste åren, så vill du vara säker på en plats noterar du att anmälan öppnar v11.
Mer information kommer i nästa nummer av nyhetsbrevet.
 
SKR håller kurs i lokalhyra 10-11 april 2024
När det gäller lokaler uppträder kommuner och regioner liksom deras bolag både som hyresvärdar och hyresgäster. Både i strategiska frågor och i den dagliga förvaltningen är det viktigt att kommunerna, regionerna och bolagen är väl insatta i de regler som gäller för lokalhyra.

Datum: 10 – 11 april 2024
Tid: 10.00 – 16.00
Plats: Högberga Gård, Lidingö
Sista anmälningsdag: 8 mars 2024
Mer information och anmälan
 
Nytt från SKR
 
 
Tips för att förebygga och hantera cyberattacker
Risken att utsättas för ett cyberangrepp är stor, men de flesta angrepp kan stoppas. SKR:s cybersäkerhetsexpert Johan Thulin ger tips om hur kommuner och regioner kan förebygga och hantera en attack.

– Det finns mycket som kan förhindra angripare från att lyckas. Det viktigaste är att ha tänkt igenom scenarion för hur man säkerställer sin verksamhet när ett eller flera system faller bort, identifierar kritiska beroenden och upprättar reservplaner.
Hur kommuner och regioner kan förebygga och hantera en attack (SKR)
 
Nya överenskommelser om krisberedskap och civilt försvar
SKR och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tecknat överenskommelser om statliga medel för krisberedskap och civilt försvar i kommuner respektive regioner för 2024-2026. I år omfattar överenskommelserna 754 miljoner kronor.

– Överenskommelserna med MSB är en viktig pusselbit även om de långt ifrån täcker hela det stora behov som finns, säger Eva-Lena Öman, ordförande för SKR:s samhällsbyggnadsberedning
Överenskommelser med MSB om krisberedskap och civilt försvar (SKR)
 
SKR ställer sig bakom nya europeiska jämställdhetslöften
Sedan 2006 står SKR bakom det europeiska kommun- och regionförbundet CEMR:s jämställdhetsdeklaration. Nu ansluter sig SKR till deklarationens nio nya artiklar, vilket innebär att man förbinder sig till nya jämställdhetsåtaganden såsom arbete mot cybervåld och hot och våld mot förtroendevalda, främjande av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och ett ökat fokus på jämställdhetsarbete inom allt från digitalisering till hållbarhet och klimat, krisberedskap och civilt försvar.

– Med de nya artiklarna speglar CEMR-deklarationen bättre de utmaningar som samhället står inför, där jämställdhet är avgörande, säger SKR:s ordförande Anders Henriksson.

SKR rekommenderar också sina medlemmar, kommuner och regioner, att underteckna CEMR-deklarationen, och att de som tidigare ställt sig bakom deklarationen även ansluter sig till de nya artiklarna.
Om CEMR-deklarationen (SKR)
Information från Adda
 
Referensgrupp sökes för Rekryteringstjänster 2024
Adda påbörjar nu arbetet med ny upphandling av rekryteringstjänster som ska ersätta befintligt ramavtal Rekryteringstjänster 2019. Det kommande ramavtalet kommer att innehålla samtliga delar för att stödja i hela eller delar av rekryteringsprocessen, bland annat searchtjänster, annonsering av rekryteringsannonser, arbetspsykologiska testverktyg.
Rekryteringstjänster 2024 (Adda)
 
Informationstillfällen för digitala möbelkatalogen
I höstas uppdaterade Adda den digitala möbelkatalogen med en ny funktion som förenklar export av den information användaren behöver. Under våren kommer Adda berätta om den digitala möbelkatalogen vid två tillfällen.
Informationstillfälle Digitala möbelkatalogen (Adda)
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Bli bättre på att mäta och utvärdera fysiska kvalitéer i regional och kommunal vårdmiljö
Den 28 februari genomför Chalmers ett digitalt seminarium med programpunkterna; Kvalitetssäkra dina projekt och leverera hållbara vårdmiljöer och En nationell standard för hälso-och sjukvårdens yttre miljöer - PTS Riktlinje Utemiljö.
Bli bättre på att mäta och utvärdera fysiska kvalitéer i regional och kommunal vårdmiljö (Chalmers)
Information från Boverket
 
Byggsektorns utsläpp av växthusgaser ökar
Boverkets senaste miljöindikatorer visar att bygg- och fastighetssektorn fortsätter stå för en stor del av landets miljöpåverkan. Åren 2020-2021 ökade dessutom både utsläppen av växthusgaser och energianvändningen.
Byggsektorns utsläpp av växthusgaser ökar (Boverket)
 
Hämta klimatdeklaration i ny e-tjänst
Nu går det att hämta klimatdeklarationer i Boverkets nya e-tjänst genom att fylla i e-post och fastighetsbeteckning. Om det finns en klimatdeklaration för byggnaden skickas en PDF-fil direkt till e-postadressen som uppgetts.
Hämta klimatdeklaration i ny e-tjänst (Boverket)
 
Certifiering av byggprojekterings-företag på gång
Den 1 mars träder en ny föreskrift i kraft i lov- och byggprocessen som introducerar en ny typ av aktör, certifierat byggprojekteringsföretag. Certifierade byggprojekteringsföretag kan hjälpa byggherren i en del fall och ska kunna ta över delar av byggnadsnämndens bedömning av lov och tekniskt samråd.
Föreskrift för certifiering av byggprojekteringsföretag (Boverket)
Information från Upphandlingsmyndigheten
 
Nya upphandlingsregler från årsskiftet
Från 1 januari 2024 är fler uppgifter än tidigare obligatoriska att uppge i annonser om upphandling. Tröskelvärdena har höjts medan direktupphandlingsgränsen är oförändrad. Det har införts en tidsgräns på 30 dagar för dokumentation av direktupphandlingar som överstiger 100 000 kronor.
Fler uppgifter i annonser och högre tröskelvärden från årsskiftet (Upphandlingsmyndigheten) 
 
Dialog är nyckeln till bra upphandlingar
Upphandlingsmyndigheten konstaterar i en aktuell rapport att dialogen mellan företag och upphandlande organisationer behöver stärkas för att bättre ta tillvara den offentliga köpkraften, som uppgår till närmare 900 miljarder kronor årligen.
Dialog är nyckeln till bra upphandlingar (Upphandlingsmyndigheten)
 
Nya arbetsrättsliga kontraktsvillkor
Upphandlingsmyndigheten har reviderat och publicerat arbetsrättsliga villkor som baseras på kollektivavtalen från 2023. Genom att ställa krav på arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling minskar risken för att skattemedel går till oseriösa aktörer och att människor utnyttjas. Upphandlande organisationer är i vissa fall dessutom skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor.
Nya arbetsrättsliga kontraktsvillkor (Upphandlingsmyndigheten)
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se