Februari 2024
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
Ny överenskommelse om psykisk hälsa och suicidprevention
 
SKR och staten har för 2024 tecknat en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Överenskommelsen ska möjliggöra fortsatt hållbart utvecklingsarbete inom området som bidrar till förbättringar på nationell, regional och lokal nivå.

Överenskommelsen omfattar totalt 1 560 000 000 kronor, varav 1 527 000 000 kronor fördelas till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt eller i samverkan, fortsatt långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området. Resterande 33 000 000 kronor fördelas till SKR för samordning av regioner och kommuner samt för stöd till lokalt och regionalt förbättringsarbete.

Överenskommelsen Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2024
 
Aktuellt från SKR
 
 
Kommunalt nätverk för suicidprevention
SKR har ett nätverk för arbetet med suicidprevention i kommuner, i vilket alla kommuner är välkomna att delta. Två gånger per termin sammankallar SKR till ett gemensamt digitalt möte för de kommuner som deltar i nätverket. Varje möte har ett specifikt tema och olika föreläsare bjuds in för att presentera relevant kunskap inom området. Nätverket har även en gemensam digital mötesplats i Teams.

Under våren anordnas två träffar med nätverket Suicidprevention i kommuner. Den 8 mars är temat samverkan mellan kommun och region kring suicidprevention och den 31 maj är temat riskgrupper. Kontakta maria.svernehem@skr.se om du vill ha en inbjudan till nätverket
.
 
Öka träffsäkerheten i folkhälsoarbetet två kurser
Vill du utveckla din förmåga att använda folkhälsostatistik, analysera och tolka den så att den blir användbar i förbättringsarbeten? SKR erbjuder tillsammans med RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) praktiska verktyg för att analysera och agera utifrån din kommuns/regions data. 
Dra nytta av statistik inom folkhälsa: 11 och 16 april (digitalt)

Vill du förbättra din förmåga att engagera olika aktörer i arbete för jämlik hälsa och social hållbarhet? Kursen erbjuder erfarenhetsutbyte, pedagogiska metoder och verktyg för att tillämpa den ofta tysta kunskapen i komplexa förändringsprocesser i samverkan.
Strategiska samverkanskompetenser för tvärsektoriellt arbete: 29-30 maj (fysiskt) och 11 juni (digitalt)
 
Ny unik data om socialtjänstens stöd till våldsutsatta
En av fem våldsutsatta som kommer i kontakt med kommunernas socialtjänst har blivit utsatta för mycket grovt våld och socialtjänstens insatser har stor betydelse. Det visar ny unik data från SKR:s projekt SU-kvinnofrid, där kommuner följt upp över 3 000 ärenden i socialtjänsten. Sex av tio tycker att stödet har stor eller helt avgörande betydelse.

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta vuxna
 
Markörbaserad journalgranskning 2022: Minskade skador inom psykiatrisk vård
Antalet skador och vårdskador inom psykiatrisk vård minskade under 2022. Ökad kunskap om vårdskador och förbättrat kvalitetsarbete inom psykiatrisk vård bidrar till denna positiva trend. Resultaten understryker vikten av att följa standardiserade riktlinjer för högre patientsäkerhet. 
Markörbaserad journalgranskning 2022 - Skador inom psykiatrisk vård 
 
Så kan kommuner och regioner förebygga och minska sjukskrivningar
Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress. Psykisk ohälsa står idag för över hälften av alla längre sjukfall och det är stress­relaterade sjukfall som är vanligast. SKR ger stöd till kommuner och regioner som vill arbeta med ett riskorienterat arbetssätt som bidrar till friskare arbetsplatser och förebygger sjukfrånvaro. Välkommen att delta i någon av våra informationsträffar för att få veta mer!
Riskorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro
 
Webbinarier och konferenser
 
 
5 mars resp. 21 mars, kl. 9-12
Introduktionsutbildning Riskorienterat arbetssätt
SKR har utifrån forskning på sjukfrånvaro och analysarbeten i åtta kommuner och fem regioner genomfört ett utvecklingsarbete som fått positiva effekter på sjukfrånvaron. Denna utbildning ger en förståelse för vad ett riskorienterat arbetssätt innebär, och hur kommuner eller regioner kan stärka kompetensförsörjningen genom ett riskorienterat arbetssätt som bidrar till friskare arbetsplatser och förebygger sjukfrånvaro.
 
5 mars, kl. 13-15.45
Naturens läkande kraft
Seminariet sätter fokus på naturens läkande kraft och vår relation till allt annat levande, med tanke på hälsa i ett brett perspektiv. Under seminariet delas aktuell forskning, insikter och metoder. Seminaret är fullbokat, men det går bra att anmäla sig till att ta del av inspelningen i efterhand.
Läs mer och anmäl dig (SKR)
 
5 mars, kl. 12-12.30
Öppet forum för psykisk hälsa
barn och unga
SKR bjuder in till regelbundna digitala mötesserier med olika tema för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontaktytor mellan mötesdeltagare. Temat vid det här tillfället är ungdomar och suicid.
Läs mer (Uppdrag Psykisk Hälsa)
 
7 mars, kl. 13-15.30
En personcentrerad tvångsvård
är det möjligt?
Socialstyrelsen och SKR bjuder in till ett webbinarium där fokus är på hur hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan förebygga behov av tvångsvård, men också hur tvångsvården kan bli mer personcentrerad. Målet med webbinariet är att du som arbetar med personer med svåra psykiatriska tillstånd ska få kunskap, insikter och inspiration att fortsätta utveckla en mer personcentrerad vård och omsorg.
Läs mer och anmäl dig (Socialstyrelsen)
 
14 mars, kl. 11.45-12.30
Öppet forum för psykisk hälsa
 meningsfull heldygnsvård
SKR bjuder in till regelbundna digitala mötesserier med olika tema för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontaktytor mellan mötesdeltagare. Temat vid det här tillfället är stöd vid svåra känslor och situationer.

Läs mer (Uppdrag Psykisk Hälsa)
 
14 mars, kl. 10-11
Effektiva insatser mot gängkriminalitet bland barn och unga
De ökande skjutningarna och sprängningarna i Sverige har satt ljus på organiserad brottslighet som ett av samhällets mest angelägna problem. Men det finns insatser som kan minska skjutvapenvåld, medlemskap i gäng och fortsatt kriminalitet bland yngre personer. Forte bjuder in till ett webbinarium som fokuserar på effektiva åtgärder mot gängrelaterad kriminalitet bland barn och unga.
Läs mer och anmäl dig (Forte)
 
19 mars, kl. 13-16.30
Hälsa i fokus för flyktingar
erfarenheter från primärvård, psykiatri och socialtjänst
Transkulturellt Centrum bjuder i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms Stad och Koordination Norrort in till en utbildningseftermiddag där det ges möjlighet att få ta del av kunskap och erfarenheter från första linjen i primärvård och psykiatri samt från flyktingmottagande i kommunal socialtjänst, av möten med migranter i behov av stöd och vård.

Läs mer (Transkulturellt Centrum)
 
11 samt 24 april, kl. 9-12
Kollegial handledning
SKR arrangerar en digital utbildning under två halvdagar där deltagarna får lära sig en metod för kollegial handledning. Syftet är att utveckla ett främjande och hållbart arbetssätt för medarbetare.
Läs mer och anmäl dig (SKR)
 
17 april, kl. 14-14.30
Informationsträff om Traumastödet
SKR har tagit fram den digitala utbildningen Traumastödet riktad till personal som träffar personer i behov av traumastöd. Vid det här tillfället får du veta mer om utbildningen.
Läs mer (Uppdrag Psykisk Hälsa)
 
 
Övriga nyheter
 
 
Kartläggning av livsvillkor för personer med psykisk ohälsa
I oktober 2024 släpper NSPH för första gången en årligen återkommande rapport om livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa. Genom att besvara en enkät kan du hjälpa NSPH att kartlägga hur livsvillkoren ser ut för dessa personer och för deras anhöriga. Enkäterna, en för dig med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och en för dig som anhörig till någon med psykisk ohälsa, går att besvara till och med sista februari 2024.
Läs mer (NSPH)
 
Unga med hög självmordsrisk använder nätet målinriktat
Unga mellan 15 och 25 år använder internet i självdestruktivt syfte mer än befolkningen som helhet. I Mediemyndighetens nya informationsfolder Ungdomar och suicidkommunikation: Vad pågår på de digitala plattformarna? ges en aktuell översikt i ämnet samt råd om vad vi bör tänka på kring digital suicidkommunikation bland ungdomar och unga vuxna. 
Läs mer (Mediemyndigheten)
 
Material gällande psykisk hälsa och suicidprevention
Sedan 2021 arbetar Folkhälsomyndigheten med att förmedla kunskap till allmänheten om psykisk hälsa och suicidprevention. Kunskapen finns samlad på webbplatsen dinpsykiskahälsa.se i form av artiklar, filmer och illustrationer. 
Exempel på material som går att ladda ner eller beställa:
  • Filmer för visning i exempelvis klassrum eller väntrum, eller som en del av en utbildning.
  • Bokmärken som syftar till att skapa kännedom om dinpsykiskahälsa.se och dinpsykiskahälsa.se/ungvuxen.
  • Planschen ”Det är tur att du finns” som kan användas för att skapa medvetenhet om suicidprevention.
  • Illustrationer.
Olika delar av materialet kan förslagsvis också användas som diskussionsunderlag på arbetsplatser och i skolor. Du hittar mer information om på vilket sätt du får använda materialet och hur du laddar ner det på Folkhälsomyndighetens hemsida. Har du frågor om materialet, kontakta dinpsykiskahalsa@folkhalsomyndigheten.se.
Läs mer (Folkhälsomyndigheten)
 
Suicide Zeros kommunbarometer 2024 - En undersökning om kommunernas arbete med att förebygga självmord
För tredje året i rad har Suicide Zero undersökt kommunernas suicidpreventiva arbete genom en enkät som skickats till landets samtliga kommuner. Undersökningen visar sammanfattningsvis att fler kommuner satsar på främjande och förebyggande insatser i sina olika verksamheter inom skola, socialtjänst, äldreomsorg och samhällsplanering med målet att minska antalet självmord. Till exempel så har andelen kommuner som bedöms ha goda förebyggande insatser ökat från 6 procent 2022 till 32 procent 2024. Som en konsekvens av den positiva utvecklingen har andelen kommuner som bedöms ha ett otillfredsställande arbete att förebygga självmord minskat från 45 procent till 18 procent under samma period. 
Läs rapporten (Suicide Zero)
 
Ta stöd av Socialstyrelsen i arbetet med suicidprevention
Suicid är en sällanhändelse, som kräver kontinuerligt preventionsarbete. Det kan vara en kompetenssatsning i att ta de svåra samtalen med personer, som kan vara suicidala. Socialstyrelsen deltar gärna, digitalt eller fysiskt, vid utvecklingsdag, nätverksträff eller liknande för verksamhetsutvecklare/chefer och presenterar sina utbildningar i bemötande i socialtjänst respektive hälso- och sjukvård.
Kontakta Peter Lindqvist, peter.lindqvist@socialstyrelsen.se
 
Hur kan alla barn och unga få en meningsfull fritid?
En trygg och meningsfull fritid är viktig för barns och ungas välmående. Men vilka möjligheter och hinder finns för olika grupper att uppnå detta? Vilka åtgärder krävs för att ge alla barn samma chanser? I januari bjöd Forte och Folkets Husby in till ett seminarium om barns och ungas fritid. Under seminariet berättade forskare bland annat om den senaste forskningen inom området.
Se en inspelning av seminariet i efterhand (Forte)
 
Skolans arbete med att motverka rekrytering till kriminella nätverk
Allt fler barn och unga dras in i kriminella nätverk. Detta innebär en utmaning, inte bara för samhället i stort utan även för skolan. Skolverket har därför tagit fram ett material för att ge stöd i skolans arbete med att motverka rekrytering av barn och unga till kriminella nätverk.
Läs mer (Skolverket)
 
Grönskans kvaliteter och barns hälsa
Hälsovinsterna för barn av att vistas i gröna miljöer är välbelagda inom en rad områden som påverkar deras fysiska och psykiska hälsa och utveckling. Rapporten Grönskans kvaliteter och barns hälsa från Folkhälsomyndigheten sammanfattar befintlig vetenskaplig kunskap om grönskans kvaliteter och barns hälsa och välbefinnande vid vistelse i gröna miljöer, med fokus på ekosystemtjänster. Den bekräftar grönskans hälsofrämjande effekter för barns hälsa och sammanställer därutöver hälsoeffekter utifrån grönskans olika egenskaper, exempelvis grönskans storlek och omfattning, träds olika egenskaper och grönskans variation.
 
Digital guide för anhöriga
Under hösten 2023 lanserades en digital anhörigguide som riktar sig till personer som står nära någon med psykisk ohälsa. Denna digitala resurs har tagits fram med stöd från Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län. Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) i samarbete med SKR och anhörigkonsulenter över hela landet har med hjälp av forskare, yrkesverksamma, anhöriga med fler tagit fram korta filmer. Den digitala kunskapsguiden är uppdelad i fyra moduler och innehåller inspelade föreläsningar som fokuserar på viktiga teman för anhöriga.
Läs mer (Nka)
 
Utvärdering av hur statliga stimulansmedel påverkat det suicidförebyggande arbetet
Folkhälsomyndigheten har publicerat två filmade intervjuer med forskare från Högskolan Dalarna och Karlstads universitet som har utvärderat hur statliga stimulansmedel har påverkat det suicidförebyggande arbetet i län, regioner och kommuner. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns även information om respektive utvärdering och tidigare skriftliga intervjuer med forskarna.
Se filmerna (Folkhälsomyndigheten)
Läs mer om regeringsuppdraget Följa, utvärdera och stödja insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention (Folkhälsomyndigheten)
 
Ny hemsida för ungdomar och unga vuxna med inriktning NPF
Riksförbundet Attention lanserar hemsidan Attention Ung som vänder sig till ungdomar och unga vuxna som vill lära sig mer om NPF-diagnoser, hitta strategier och få bättre koll på samhällets stöd och vilka rättigheter de har. Hemsidan bygger på fyra olika teman: Fatta diagnoserna adhd, autism, Tourettes syndrom och Språkstörning, Få livet att funka med hjälp av strategier, Stöd och rättigheter i samhället och en självstärkande del om att få Vara den man är. Den har ett varierat innehåll av texter, filmer, tips och olika test.
Besök sidan (Attention Ung)
 
Redaktör
Sofie Johansson
sofie.johansson@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
Uppdrag Psykisk Hälsa
www.uppdragpsykiskhalsa.se