Aktuell information inom plan- och byggfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Kommande konferenser och seminarier
 
 
Missa inte översiktsplanetåget – viktiga datum för dig som fattar beslut om översiktsplanen, 31 januari
Senast den 11 september 2024 ska kommunen ha antagit sin första planeringsstrategi. Efter detta datum börjar även andra förändringar gälla avseende översiktsplanen. Under detta seminarium den 31 januari beskriver vi kort översiktsplanens syfte och roll som strategiskt politiskt instrument och gör en genomgång av de tider och verktyg som kommunen behöver förhålla sig till.
Läs mer om seminariet och anmäl dig här
 
Jordbruksmark i planeringen – hur ska bedömningarna göras, 6 februari
Jordbruksmarkens roll för samhällets beredskap har aktualiserats på senare tid och utmanar vår förmåga att avväga olika intressen i den fysiska planeringen.
I detta seminarium diskuterar vi bedömningar av jordbruksmark, var stöd för ställningstaganden kan finnas, och nedslag i den rättsliga utvecklingen.
Seminariet är digitalt och riktar sig till personer inom kommuner som arbetar med översiktlig planering men även andra frågor inom PBL-området.
Anmäl dig här
 
Ny lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket, 14 februari
Välkommen till ett digitalt seminarium om den nya lag som syftar till att främja det samiska folkets inflytande i ärenden som har särskild betydelse för samerna. Konsultationsskyldigheten berör många verksamhetsområden i kommuner och regioner och kan bland annat handla om markanvändning och därmed detalj- och översiktsplanering.
Under seminariet får du en genomgång av lagstiftningen tillsammans med reflektioner kring process och intresseavvägningar.
Anmäl dig här
 
Vägar mot det robusta samhället - Presidiedagar inom plan, bygg och miljö, 22–23 april 2024
Välkommen till SKR:s årliga konferens för presidierna i kommunernas plan-, bygg- och miljönämnder på temat ”Vägar mot det robusta samhället”. Dagarna innehåller flera kunskapspass med utgångspunkt i era uppdrag. Möjlighet ges att samtala med varandra och med medarbetare på SKR. Även studiebesök arrangeras.

Ett axplock ur programmet:
  • Vilka roller och vilket ansvar har olika aktörer för den gröna omställningen?
  • Hur skapar vi effektiva processer för att möta klimatförändringarna?
  • Hur kan vi arbeta med civil beredskap och krisarbete inom VA-sektorn?
  • Hur ser regeringens aktuella politik och inriktning ut ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv?
Ett urval av de medverkande:
  • Michael Malm, chef för totalförsvars- och samhällsplaneringssektionen vid Försvarsmakten
  • Klas Ericson, Regeringens samordnare för den gröna omställningen i fordonsindustrin
  • Sara Keisu, Ordf. i samhällsbyggnadsnämnden, Skellefteå kommun
  • Statssekreterare Johan Davidson och Daniel Westlén
Mer information och anmälan - SKR
 
Digitala klimatseminarier vår 2024
 
Nationella Cykelkonferensen 11-12 september - denna gång ses vi i Örebro!
SKR och Trafikverket arrangerar denna konferens tillsammans med årets värdkommun Örebro. Konferensen vänder sig främst till dig som jobbar med cykelfrågor på kommunal, regional eller nationell nivå. Cykelkonferensen 2024 pågår i två dagar, med både information och inspiration kring hur vi kan utveckla cykelns roll i våra samhällen men också med en fysisk cykelutflykt.

Boka in i kalendern redan nu! Anmälan till konferensen öppnar i slutet av april.

Frågor om programmet - fråga Ida Nelson
Frågor om praktiska detaljer
 
På SKR:s webbsida Hitta evenemang kan du söka efter fler kommande konferenser och seminarier.
 
 
Fler nyheter i korthet
 
 
Nya byggregler kan gynna organiserad brottslighet
För att vi ska ha en chans att motverka den organiserade brottsligheten inom byggsektorn, behöver Boverket dra tillbaka sitt förslag till nytt byggregelverk och tänka om.

-Utan tydliga regler att luta sig mot finns en överhängande risk att den kommunala handläggaren blir mycket utsatt i sin yrkesroll, säger Ann-Sofie Eriksson, tillförordnad avdelningschef på SKR.
Läs hela artikeln här
 
Minskad klimatpåverkan och klimatanpassning i nya stadsdelar
SKR har tagit fram en rapport om minskad klimatpåverkan och klimatanpassning i nya stadsdelar baserad på erfarenheter från ett antal kommuner som alla tagit sig an stora samhällsbyggnadsprojekt. Rapporten är tänkt som ett tillskott till den diskussion och planeringsaktivitet som sker lokalt kring hur klimatfrågan praktiskt kan hanteras i stadsbyggnadssammanhang.
Läs rapporten här
 
Tips från SKR
 
 
Ny vägledning om elnät i planering
Boverket har tagit fram ny vägledning om elnät i planering. Vägledningen ger bland annat information om elnätsanläggningarnas omgivningspåverkan och hur elsäkerhet och hälsorisker behöver beaktas. Den ger också stöd för formulering av tydliga ställningstaganden i översiktsplanering och om lämplig reglering i detaljplanering. Vägledningen belyser också hur gestaltning av elnätsanläggningar kan beaktas i planering och lovprövning.
Ta del av vägledningen
 
Metod för skyfallskartering av tätorter
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har tagit fram en ny vägledning som redovisar en nationell metod för skyfallskartering av tätorter.

Vägledningen, som MSB fått i uppdrag av regeringen att ta fram, innehåller rekommendationer om val av metod med hänsyn till syftet med skyfallskarteringen, vilka underlag som behövs, hur skyfallskarteringar utförs kopplat till val av metod och kvalitetsgranskning av resultaten.
Ta del av vägledningen
 
Nu kan du ansöka till utlysningen för Innovation Transfer Networks
Vill du ta del av andra städers erfarenheter av till exempel naturbaserade lösningar, digital omställning eller hantering av demografiska förändringar? Nu har du chansen genom URBACT:s nätverksprojekt.

Projektet erbjuder europeiska städer en möjlighet att lära av varandras projekt för att förbättra och utveckla arbetet med hållbar stadsutveckling. URBACT-nätverken skapar erfarenhetsutbyte mellan städer och stärker urbana aktörers kapacitet att utveckla effektiva lösningar.

Ansökan är öppen 10 januari till 20 Mars 2024.
Här kan du läsa mer om utlysningen
 
Ansvarig utgivare 
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se 
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se