Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Flexibla grundskolor – Utformning av kommunala grundskolor för föränderliga behov
Intresset för flexibla grundskolor har länge varit på framväxt. Från att identifiera det växande behovet av flexibilitet i skollokaler, till att undersöka samnyttjandet av utrymmen för skol- och fritidsaktiviteter, täcker denna rapport aspekter som är nödvändiga för att förstå och framgångsrikt hantera de komplexa faktorer som påverkar skolans fysiska miljö.
 
I denna skrift presenteras exempel från ett antal kommuner som aktivt
Arbetar med flexibilitet i skollokaler. I exemplen beskrivs bland annat hur
planeringsprocesserna ser ut och vilka flexibilitetsfaktorer som har beaktas.
Ta del av rapporten Flexibla grundskolor (SKR)
 
Robusta förskolor, skolor, vård- och omsorgslokaler
Ny vägledning för att öka robustheten inom kommunal fastighetsverksamhet kopplat till skolor, förskolor, vård- och omsorgslokaler.
 
Denna vägledning är resultatet från ett projekt vars syfte varit att skapa en handgriplig vägledning för att öka robustheten inom kommunal fastighetsverksamhet kopplat till skolor, förskolor, vård- och omsorgslokaler.
Vägledningen har fokus på frågor som rör el och reservkraft, vatten och nödvattenförsörjning, försörjning av varor och material samt öka kunskapen om begreppet krigsorganisation.
Målgrupper är förtroendevalda inom kommunala nämnder som berörs av kommunal lokalförsörjning samt tjänstepersoner inom kommunala fastighetsorganisationer och lokalförsörjningsfunktioner. Målgrupper är också arkitekter, konsulter och externa fastighetsägare som projekterar eller förvaltar kommunala förskolor, skolor, vård- och omsorgslokaler.
Ta del av rapporten Robusta förskolor, skolor, vård- och omsorgslokaler (SKR)
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Digitala seminarier, kurser och konferenser
 
 
Fastighetsföretagande i offentlig sektor – anmälan öppnar v 11!
SKR:s och KTH:s populära Högskolekurs (7,5 högskolepoäng) för dig som är yrkesverksam inom en offentlig fastighetsorganisation. Kursen vänder sig i första hand till kvalificerade befattningshavare i offentliga fastighets- och lokalförsörjningsorganisationer. Syftet med kursen är att du ska få grundläggande kunskap om centrala frågor som berör offentliga fastighetsorganisationers styrning på kort och lång sikt.
Kursen omfattar 6 heldagar uppdelat på två kurstillfällen i september och november. Den har varit fulltecknad de senaste åren, så vill du vara säker på en plats noterar du att anmälan öppnar v11.

Mer information kommer i nästa nummer av nyhetsbrevet.
 
Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler – lanseringsseminarium
På seminariet presenteras forskningsstudien Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler, FRAFFÖR. Studien har genomförts under 2020-2023 och undersökt vilka framgångsfaktorer i förskolans lokaler som stödjer förskolornas uppdrag och dagliga arbete.

Datum: 29 februari 2024
Tid: 9.00 – 10.30
Plats: Webbsändning
Kostnad: Kostnadsfritt, seminariet är endast för Kommunfondens medlemmar.
Sista anmälningsdag: 28 februari 2024
Mer information och anmälan
 
Hyressättning i särskilda boenden - teori och praktik
Utbildning om hyressättning i särskilda boenden som vård- och omsorgsboenden, servicelägenheter, LSS-boenden och gruppbostäder.

Datum: 19 mars 2024
Tid: 09.30 – 11.30
Plats: Webbsändning
 
Lokalhyresavtal för kommuner och regioner
När det gäller lokaler uppträder kommuner och regioner liksom deras bolag både som hyresvärdar och hyresgäster. Både i strategiska frågor och i den dagliga förvaltningen är det viktigt att kommunerna, regionerna och bolagen är väl insatta i de regler som gäller för lokalhyra.

Datum: 10 – 11 april 2024
Tid: 10.00 – 16.00
Plats: Högberga Gård, Lidingö
Sista anmälningsdag: 8 mars 2024
Mer information och anmälan
 
Nytt från SKR
 
 
Direktivet om byggnaders energiprestanda förhandlat
Rådet och EU-parlamentet nådde den 7 december en provisorisk överens­kommelse om direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD), med tuffa krav på förbättrad prestanda och på solenergi.

Alla lokalbyggnader ska år 2030 ha bättre prestanda än de 16% sämsta år 2020, och 2033 bättre än de 26% sämsta. För bostäder ska den genomsnittliga energianvändningen minska med 16% till 2030 och med mellan 20-22% till 2035. 55% av minskningen måste uppnås genom renovering av byggnaderna med sämst prestanda. Vissa undantag får göras. Lämpliga solenergiinstallationer ska göras om det är tekniskt-ekonomiskt och funktionellt görligt i nya byggnader, offentliga byggnader och existerande lokalbyggnader som renoveras. Direktivet innehåller även definitioner för energiprestanda och energiklassning, krav på laddplatser etc. EPBD väntas antas våren 2024.

Boverket har med anledning av EPBD remitterat förslag till ändrad energiklassningsskala. SKR har tillstyrkt ändringen men anser att den bör avvakta övriga förändringar till följd av EPBD.
EPBD agreement (EU-kommissionen)
 
Regionernas klimatarbete – lärande exempel
SKR har publicerat ett antal lärande exempel om regionernas arbete med att minska klimatpåverkan och resursförbrukning från engångsmaterial, möbler, anestesigaser och sjukvårdstransporter. Exemplen är en fördjupning till den Öppna jämförelse om miljöarbetet i regionerna som publicerades i somras.
Ta del av rapporten och de lärande exemplen (SKR)
Information från Adda
 
Klottersanering 2024
Adda planerar genomföra ramavtalsupphandling avseende klottersanering under 2024 och söker nu intresserade att ingå i referensgrupp. De söker främst dig som är verksam inom norra Sverige.
Läs mer och anmäl intresse (Adda)
 
DIS för Säker digital kommunikation
Den 14 februari lanserar Adda Dynamiska inköpssystem (DIS) för Säker digital kommunikation (SDK) och i samband med lanseringen genomförs ett digitalt seminarium.
Lanseringstillfälle för Säker digital kommunikation DIS (Adda)
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Filmer om kontinuitetshantering
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har samlat filmer om kontinuitetshantering vilkas syfte är att inspirera till att sätta igång ett arbete med att ta fram en plan B på din arbetsplats.
Filmer om kontinuitetshantering (MSB)
Informationssäkerhet i fokus
MSB har samlat höstens webbinarieserie ”Informationssäkerhet i fokus” så att den som inte haft möjlighet att delta kan ta del av dessa i efterhand. Sju olika teman har behandlats. MSB har även en kostnadsfri rådgivningstjänst för systematiskt informationssäkerhetsarbete.
Webbinarieserien ”Informationssäkerhet i fokus” (MSB)
Kostnadsfri rådgivning för systematiskt informationssäkerhetsarbete (MSB)
 
Lärande exempel om återanvändning och cirkulära metoder
Boverket har tagit fram exempel för att inspirera och ge vägledning till de som planerar, beställer, gestaltar, beslutar, bygger eller förvaltar byggnader och miljöer där cirkularitet kan vara aktuellt.
Lärande exempel om återanvändning och cirkulära metoder (Boverket)
 
Sveriges Allmännytta: Parterna eniga om omstridd indexklausul för lokaler
Efter ett års diskussioner har nu lokalhyresmarknadens parter kommit överens om hur indexklausulen som styr lokalhyrorna ska tillämpas.
Parterna eniga om omstridd indexklausul för lokaler (Sveriges Allmännnytta)
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se