SKR:s nyhetsbrev om Regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Nyheter i korthet
 
 
Utredning av den regionala utvecklingspolitiken
Regeringen ser för närvarande över den nationella landsbygdspolitiken. Målsättningen är en ny proposition 2026. Parallellt med detta förbereder regeringskansliet direktiv till en utredning om den regionala utvecklingspolitiken, som också ska innefatta landsbygdspolitiken. Den regionala utvecklingspolitiken har inte utretts samlat sedan 1999 och den senaste propositionen om regional utvecklingspolitik är från år 2000. Mycket har hänt sedan dess, såväl vad gäller vår omvärld som politikens inriktning och ansvarsförhållandena på regional nivå. Regionernas kapacitet att driva, leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet i vid mening har också utvecklats över tid.
 
Metodstöd för landsbygdsutveckling
Tillväxtverket har utformat ett metodstöd för dem som arbetar med att stärka landsbygdsperspektiven i kommuner, regioner eller myndigheter. Här har de samlat verktyg, vägledning och lärande exempel;
 
Ny strategi för svensk utrikeshandel
I slutet av förra året beslutade regeringen om en ny strategi för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft. Strategins mål är att stärka förutsättningarna för handel, investeringar och innovation, ökad export och närvaro på internationella marknader samt stärka grön och digital omställning. Detta ska leda till att stärka Sveriges konkurrenskraft. För att lyckas är en viktig del en fungerande samverkan med kommuner och regioner och deras arbete med etableringar, investeringar, grön omställning, innovation och främjande av export.
Strategi för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft (Regeringskansliet)
 
Regional energiplanering
Länsstyrelserna fick i regleringsbrevet i december i uppdrag att leda och samordna det regionala genomförandet av energi- och klimatpolitiken bl.a. genom att utveckla den regionala energiplaneringen och främja klimatåtgärder. Utifrån de nya energipolitiska målen ska de revidera de regionala energi- och klimatstrategierna. De ska också bl.a. påbörja arbetet med framtagande av regionala handlingsplaner för elektrifiering som ska vara klara senast den 31 mars 2026. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska samordna uppdraget och uppdraget ska redovisas i feb 2025.
Regleringsbrev länsstyrelserna (ESV)
 
Remiss av Boverkets förslag till föreskrifter om regionplan
Boverket har tagit fram ett förslag på föreskrifter om regionplaner som är på remiss fram till den 12 april 2024. Bakgrunden är att regeringen har beslutat om en ny bestämmelse i plan- och byggförordningen som innebär att regioner på sikt ska utforma sina regionplaner så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Den 7 och 9 februari arrangerar Boverket digitalt informationstillfällen med anledning av remissen.
Boverkets förslag till föreskrifter om regionplan (Boverket)
 
Riksrevisionen granskar avhopp från högskolan
En stor andel av studenter på utbildningarna till bristyrken som grundskolelärare, sjuksköterskor och ingenjörer avslutar sina studier i förtid utan att ta examen. Riksrevisionen inleder nu en granskning av om lärosätena, Universitetskanslersämbetet och regeringen arbetar effektivt för att minska avhoppen. En slutrapport planerar att publiceras i oktober 2024.
 
Inriktningsunderlag för transportinfrastruktur
Trafikverket har redovisat inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2026–2037. Det är ett underlag inför en kommande infrastrukturproposition och omfattar en bedömning av ekonomiska ramar samt ger vägledning för prioritering av åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen. Underlaget är på remiss fram till den 15 april.
Nyhet - Trafikverket redovisar inriktningsunderlag för transportsystemet (Trafikverket)
 
Länsstyrelsernas folkhälsouppdrag avslutas i mars 2024
I mars 2022 gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att stödja den regionala implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken. Regeringsuppdraget ska slutredovisas den 15 mars 2024. Socialdepartementet har meddelat att folkhälsouppdraget inte kommer att förlängas efter mars 2024. Även Folkhälsomyndighetens uppdrag att stödja länsstyrelsernas uppdrag upphör.
Uppdrag att stödja den regionala implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken (Regeringskansliet)
 
Ny chef för tillväxt- och samhällsbyggnadsfrågor SKR
Den 19 februari tillträder Patrik Jakobsson som ny direktör på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKR. Patrik kommer närmast från en tjänst som kommundirektör i Söderhamns kommun.
Nyhet - Patrik Jakobsson ny chef för tillväxt och samhällsbyggnadsfrågor (SKR)
 
Fördjupning 
 
 
Innovation i offentlig sektor
I slutet av november publicerade SCB för första gången undersökningen Innovation i offentlig sektor. Statistiken visar att 48 procent av arbetsplatser i offentlig sektor var innovativa under perioden 2021–2022. Regionernas arbetsställen var innovativa i störst utsträckning, 67 procent, och processinnovation var vanligare än produktinnovation, 43 respektive 37 procent, i samtliga delsektorer.
Innovation i offentlig sektor 2021–2022 (SCB)
 
Mötesplatser
 
 
Remisskonferens om kultursamverkansutredningen
Förslagen i Kultursamverkansutredningens betänkande Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58) berör regional kultur i hög grad. Remissen ska vara besvarad senast den 27 mars 2023. SKR bjuder in till information och samtal om förslagen och deras tänkbara konsekvenser och effekter.
Datum: 5 februari 2024
Tid: Klockan 14.00 – 16.00
Plats: Digitalt
Mer information och anmälan: Remisskonferens för regioner – Kultursamverkansutredningen (SKR)
 
Reglabs årskonferens 2024 - Vad betyder platsen?

Reglabs årskonferens 2024 handlar om platsens betydelse: Hur utvecklar vi våra platser och hur utvecklar de oss? Platser formar oss, förändrar oss, ger oss trygghet och nya upplevelser.
Som regionala utvecklare måste vi ständigt fundera över: Hur kan vi förvalta platsen, samtidigt som vi förnyar den?

I det nybyggda Science park towers i Jönköping fördjupar vi samtalet om platsens betydelse. Det handlar om regionen som växtplats, som mötesplats, som historia och identitetsskapare.
Årskonferensen 2024 tar dig till platser vi minns – och platser som inte finns. Du träffar forskare, konstnärer, locals och glocals. Som vanligt blir det lärpass, regionala överraskningar och middag med festligheter! Värd är Region Jönköping.

Datum: 7 – 8 februari 2024
Plats: Jönköping
Mer information och anmälan: Reglabs årskonferens 2024 (Reglab)
 
Seminarium om ny lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket
SKR arrangerar den 14 februari ett seminarium om en ny lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket. Lagen syftar till att främja det samiska folkets inflytande i ärenden som har särskild betydelse för samer. Den del av lagen som gäller för kommuner och regioner träder i kraft den 1 mars 2024.
 
Datum: 14 februari 2024
Tid: Klockan 13.00 – 16.00
Plats: Digitalt
Mer information och anmälanNy lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket (SKR)
 
Leda och organisera för förnyelse och transformation
Att leda utveckling av välfärden är ett viktigt uppdrag för alla chefer och medarbetare i kommuner och regioner. Förmågan att förstå och agera på förändrade förhållanden i omvärlden behöver ständigt utvecklas liksom kompetens att utveckla, testa och implementera nya hållbara lösningar.
För att stödja kommuner och regioner att utveckla välfärden erbjuder SKR i samarbete med Partnerskapet LOFT en specialutformad kurs för dig som arbetar med förnyelse och innovation inom offentlig verksamhet och vill fördjupa dina kunskaper. Efter kursen ska du kunna bidra i arbetet med att identifiera, utveckla och genomföra nya idéer och lösningar för att förbättra offentliga tjänster och nå bättre resultat.

Kursen pågår under våren 2024 och riktar sig till dig som arbetar som chef, beslutsfattare samt handläggare inom offentlig verksamhet.

Datum: Start 8 mars 2024
Plats: Digitalt
Mer information och anmälanLeda och organisera för förnyelse och transformation (SKR)
Partnerskapet LOFT (RISE)
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se