Aktuell information inom plan- och byggfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ännu ett år går mot sitt slut och vi kan konstatera att 2023 bjudit på stora utmaningar inom allt från ekonomi och kompetensförsörjning till klimatanpassning och bostadsbyggande. Under året har många statliga utredningar inletts och vi har fått se ett antal nya lag- och regelförslag, inte minst Boverkets förslag på nytt byggregelverk. På SKR har vi tagit fram flera nya skrifter med syfte att öka kunskapen och stödet till alla som arbetar med dagens stora samhällsutmaningar och synliggöra kommunernas utmaningar och behov.

I en helt färsk rapport om gruset i planeringsmaskineriet lyfter SKR bland annat statens otydlighet som planeringsaktör, det haltande riksintressesystemet, bristande samspel mellan plan- och bygglagstiftning och miljölagstiftning och glidande förflyttningar i synen på ansvarsförhållanden och detaljeringsnivå som hinder för smidiga planeringsprocesser och lämnar samtidigt förslag på hur planeringsprocesserna kan bli mer effektiva och samspelet mellan stat och kommun fungera bättre. Här finns mycket att önska inför nästa år.Något som däremot gett mycket energi under året är de många möten jag haft med representanter för kommuner och regioner och att få ta del av all den handlingskraft, innovationsförmåga och framåtdrift som finns inom samhällsbyggnadsområdet. Vi ser fram emot att träffa er under nästa år på några av de många möten, seminarier och konferenser vi kommer att anordna.

Med önskan om en god jul och ett gott nytt 2024, då vi tillsammans fortsätter att verka för en hållbar samhällsutveckling!

Ann-Sofie Eriksson
Sektionschef
 
 
 
Kommande konferenser och seminarier
 
 
Missa inte översiktsplanetåget – viktiga datum för dig som fattar beslut om översiktsplanen
Senast den 11 september 2024 ska kommunen ha antagit sin första planeringsstrategi. Efter detta datum börjar även andra förändringar gälla avseende översiktsplanen. Under detta seminarium den 31 januari beskriver vi kort översiktsplanens syfte och roll som strategiskt politiskt instrument och gör en genomgång av de tider och verktyg som kommunen behöver förhålla sig till.
Läs mer om seminariet och anmäl dig här
 
Jordbruksmark i planeringen – hur ska bedömningarna göras
Jordbruksmarkens roll för samhällets beredskap har aktualiserats på senare tid och utmanar vår förmåga att avväga olika intressen i den fysiska planeringen.
I detta seminarium diskuterar vi bedömningar av jordbruksmark, var stöd för ställningstaganden kan finnas, och nedslag i den rättsliga utvecklingen.
Seminariet är digitalt och riktar sig till personer inom kommuner som arbetar med översiktlig planering men även andra frågor inom PBL-området.
Anmäl dig här
 
Ny lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket
Välkommen till ett digitalt seminarium om den nya lag som syftar till att främja det samiska folkets inflytande i ärenden som har särskild betydelse för samerna. Konsultationsskyldigheten berör många verksamhetsområden i kommuner och regioner och kan bland annat handla om markanvändning och därmed detalj- och översiktsplanering. Under seminariet får du en genomgång av lagstiftningen tillsammans med reflektioner kring process och intresseavvägningar.
Anmäl dig här
 
Nytt datum: Vägar mot det robusta samhället - Presidiedagar inom plan, bygg och miljö, 22–23 april 2024
Välkommen till SKR:s årliga konferens för presidierna i kommunala plan-, bygg- och miljönämnder som detta år är på temat ”Vägar mot det robusta samhället”. Dagarna kommer innehålla kunskapspass utifrån era uppdrag, möjlighet till samtal med varandra och medarbetare på SKR samt studiebesök.

Ett axplock ur programmet:
 • Regeringens aktuella politik och inriktning ut ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv
 • Roller och ansvar för den gröna omställningen
 • Effektiva processer för minskad risk och sårbarhet
 • Kommuners arbete för att bygga tillit och social sammanhållning
Ett urval av medverkande:
 • Peter Larsson, Regeringens samordnare för samhällsomvandlingen i norr
 • Annika Wallenskog, chefsekonom SKR
 • Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs universitet
 • Statssekreterare Johan Davidson och Daniel Westlén (tillfrågade)
Mer information och anmälan
 
Save the date, digitala klimatseminarier vår 2024
Vi har nu satt preliminära teman och datum för vårens digitala klimatseminarier!
 • Konsumtion, sociala hänsyn och medborgarengagemang i klimatarbetet, 15 mars
 • Naturbaserade och mångfunktionella lösningar i den strategiska planeringen, 12 april
 • Möjligheter och utmaningar i det cirkulära byggandet, 31 maj
Mer information kommer
 
På SKR:s webbsida Hitta evenemang kan du söka efter fler kommande konferenser och seminarier.
 
 
Fler nyheter i korthet
 
 
Nytt förslag om att ta bort krav på anmälan för komplementbostadshus
I en ny promemoria från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet som just nu är ute på remiss föreslås att anmälningsplikten tas bort för uppförande av ett komplementbostadshus, ändring av en komplementbyggnad till ett komplementbostadshus och inredande av ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Sista svarsdag är den 11 mars 2024.

Promemorian hänger ihop med den sedan tidigare remitterade Bygglovsutredningen från 2021 som för närvarande bereds inom Regeringskansliet. I Bygglovsutredningens betänkande föreslogs istället att komplementbostadshus skulle göras lovpliktiga och anmälningsplikten slopas för vissa åtgärder såsom komplementbyggnader som inte innehåller bostäder. Förslagen i promemorian är tänkta att genomföras samtidigt som Bygglovsutredningens förslag.

SKR har tidigare kritiserat delar av Bygglovsutredningens förslag eftersom det skulle innebära att fler åtgärder hanteras genom tillsyn i efterhand eller genom rådgivning istället för att lovprövas vilket innebär ett krångligare regelverk, större risker för byggherre och grannar och en förflyttning av kostnader från den som bygger till skattekollektivet.
Förslag om att ta bort krav på anmälan för komplementbostadshus – Regeringen.se
Ett nytt regelverk för bygglov (SOU 2021:47) | SKR
 
Bra att staten tar itu med strandskyddet
Det är bra att regeringen och Sverigedemokraterna vill reformera reglerna om strandskydd med en ny utredning, anser SKR.
– Lokala förhållanden och behov behöver kunna få ett större genomslag för möjligheten till ett ökat byggande på rätt platser, säger Ann-Sofie Eriksson, tillförordnad avdelningschef på SKR.
”Strandskyddsregler behöver anpassas till lokala förhållanden”
 
SKR:s inriktning för mandatperioden
SKR:s kongress beslutade i november om inriktningen 2024-2027. Att säkra kompetensförsörjningen, dra större nytta av digitalisering och ny teknik samt att verka för att kommuner och regioner har förutsägbara och långsiktiga planeringsförutsättningar är prioriterade fokusfrågor. Inriktningen lyfter också att tempot i det samlade arbetet för klimat och biologisk mångfald måste öka, och att en grön omställning också ger nya möjligheter. SKR behöver säkerställa bästa möjliga förutsättningar för trygga och hållbara städer och samhällen med låg klimatpåverkan där effektiv kollektivtrafik och välutvecklad infrastruktur spelar en central roll.
Starkare välfärd i SKR:s inriktning - SKR
 
Tips från SKR
 
 
Grus i planeringsmaskineriet – ny rapport från SKR
Planeringen av mark och vatten bygger på ett samspel mellan olika aktörer med olika roller och uppdrag. Inte minst behövs ett samspel mellan stat och kommun. När det samspelet kärvar, kärvar hela processen. SKR ser att det idag finns sådant grus i maskineriet. Vi lyfter därför sex förslag för effektivare planeringsprocesser. Dessutom föreslår vi tre teman för dialog med länsstyrelsen. Syftet är att bidra till den dialog om vägval och åtgärder som vi ser krävs för att skapa förutsättningar för effektiva och rättssäkra planeringsprocesser.
Läs rapporten här
 
Ta del av vår nya skrift om smartare samhällsbyggnad
Under vintern 2022–2023 bjöd SKR tillsammans med Linköpings kommun, Lantmäteriet och Boverket in till en workshopserie i syfte att stärka kompetensen och det gemensamma lärandet kring utmaningar och möjligheter i arbetet med en digitalt obruten samhällsbyggnadsprocess. Det finns stora möjligheter till utvecklade arbetssätt genom lärande och kunskapsdelning mellan kommuner. I den här rapporten sammanfattas de kommunala erfarenheter som lyftes under de tre träffar som hölls.
 
Rapporten riktar sig till alla med ansvar eller intresse för datadriven utveckling och digital samhällbyggnadsprocess i kommunerna.
Läs rapporten här
 
Planeringsstimulanser för ökat småhusbyggande och omvandlingsåtgärder
Kommuner som antar detaljplaner innehållande bestämmelser om småhusbebyggelse efter den 31 december 2023 kan ansöka om stöd hos Boverket. Stödet innehåller sammanlagt 60 miljoner kronor under 2024 och planeras att utökas till 75 miljoner kronor under 2025.
Här kan du läsa mer om den kommande planeringsstimulansen
 
Nu har ansökningsperioden för att söka statsbidrag till förebyggande åtgärder mot olyckor öppnat
Har din kommun bebyggelse som hotas av ras, skred, översvämning eller erosion? Då har kommunen möjlighet att genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder. De naturolyckor som omfattas är ras, skred, översvämning och erosion. Exempel på åtgärder kan vara tryckbankar, spontning, avschaktning av slänter, byggande av vallar, pumpar, fördröjningsmagasin och skyfallsleder. Val av åtgärd varierar från plats till plats.
Läs mer och ansök här
 
Sök stöd genom European Urban Initiative
European Urban Initiative (EUI) är en del av den urbana agendan för EU, som är ett nytt sätt att arbeta med stadsfrågor på flera nivåer, med samarbete mellan medlemsstater, städer, Europeiska kommissionen och andra intressenter.

EUI är ett initiativ från Europeiska unionen (EU) som stödjer urbana områden i alla storlekar med innovativa åtgärder, kapacitets- och kunskapsbyggande, policyutveckling och kommunikation om hållbar stadsutveckling. Genom stöd och finansiering erbjuder EUI lokala aktörer möjligheten att ta en risk och experimentera med nya och oprövade lösningar för att möta stadsutmaningar.
Här kan du läsa mer om projektet
 
Ansvarig utgivare 
Ann-Sofie Eriksson
ann-sofie.eriksson@skr.se 
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se