Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Året som gick
År 2023 börjar lida mot sitt slut och under året har nedanstående projektresultat lanserats:
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Digitala seminarier, kurser och konferenser
 
 
Digitalt seminarium Robusta förskolor, skolor, vård- och omsorgslokaler
På seminariet presenterar vi projektet Robusta förskolor, skolor och vård- och omsorgslokaler. Vi fokuserar på robusthetshöjande åtgärder inom fastighetsverksamheterna och ansvarsfrågan vid höjd beredskap.

Ta chansen att lyssna på utredarna i projektet som är experter inom robusthetsområden reservkraft, nödvatten, försörjningsberedskap (varor och material) och krigsorganisation. Seminariet avslutas med ett panelsamtal med inbjudna gäster från kommunala verksamheter.

Datum: 18 januari 2024
Tid: 09.00 – 10.30
Plats: Digitalt
Sista anmälningsdag: 17 januari 2024
Mer information och anmälan
 
Inspiration från medlem
 
 
Inspelning från webbinarium om enpatientsrum
Den 6 december 2023 genomförde Chalmers Centrum för vårdens arkitektur seminariet Enpatientrummet – en bra idé eller en dyr ide? Bland annat deltog representant från Region Örebro län i samtalet. Seminariet spelades in och kan ses i efterhand:
En-patientrummet – en bra idé eller en dyr idé? (Youtube)  
 
Nytt från SKR
 
 
Trappan – att planera och genomföra kommunens civila försvar
På uppdrag av kommundirektörsnätverket har SKR sammanställt ett antal exempel från kommuner som kommit en bit på vägen inom civilt försvar. Syftet är att underlätta för de som ännu inte kommit lika långt.
Trappan – att planera och genomföra kommunens civila försvar
Information från Adda
 
Addas rättsfallsseminarier
Adda har under hösten genomfört digitala rättsfallsseminarier för att på det viset sprida information om praxis inom offentlig upphandling. Den som inte haft möjlighet att delta kan ta del av inspelningar på Addas webbplats.
Adda AffärsConcepts Rättsfallswebbinarier (Adda)
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
 
Möjlighet att söka statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor
MSB har öppnat ansökningsperiod för att söka statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Bidrag kan lämnas till fysiska, varaktiga åtgärder som skyddar människors liv och hälsa, miljö och samhällsviktig verksamhet.
Statsbidrag för naturolyckor (MSB)
 
Informationssäkerhet i fokus
MSB har samlat höstens webbinarieserie ”Informationssäkerhet i fokus” så att den som inte haft möjlighet att delta kan ta del av dessa i efterhand. Sju olika teman har behandlats. MSB har även en kostnadsfri rådgivningstjänst för systematiskt informationssäkerhetsarbete.
Webbinarieserien ”Informationssäkerhet i fokus” (MSB)
Kostnadsfri rådgivning för systematiskt informationssäkerhetsarbete (MSB)
Boverkets digitala handbok för Klimatdeklarationer
Boverket har frågat två kommuner om hur arbetet med klimatdeklarationerna går. Ta del av kommunernas svar och annat stöd för arbetet med klimatdeklarationer på Boverkets webbplats
Klimatdeklaration – en digital handbok från Boverket (Boverket)
 
Dokumentation från BeBo och Belok Resultatkonferens
BeBo och Belok genomförde en resultatkonferens den 29 november. Den som inte hade möjlighet att delta kan ta nu del av det som sades.
2023-11-29 BeBo & Belok Resultatkonferens (Belok)
 
Konkurrensverkets rapport Upphandling och styrning av byggprojekt – en jämförelse mellan offentliga och privata byggherrar inom bostadssektorn
Professor Per Erik Eriksson vid Luleå tekniska universitet har undersökt skillnader mellan offentliga och privata byggherrar inom bostadssektorn utifrån ett upphandlings- och styrningsperspektiv, samt hur eventuella skillnader påverkar genomförande och utfall av byggprojekt.
Upphandling och styrning av byggprojekt – en jämförelse mellan offentliga och privata byggherrar inom bostadssektorn (Komkurrensverket)
 
Sveriges allmännytta: Så träffas offentliga organ av de nya energikraven
Förhandlingar kring byggnaders energiprestanda (EPBD) pågår fortfarande. Men energieffektiviseringsdirektivet (EED) är klart och nyligen rapporterade Energimyndigheten sitt första uppdrag som lägger grunden för vilka aktörer som skall anses vara offentliga aktörer och därmed vara föregångare inom energieffektivisering.
Så träffas offentliga organ av de nya energikraven (Sveriges allmännytta)
 
Upphandlingsmyndigheten: Ny vägledning om kommunal markförsäljning och markupplåtelse
Avtal mellan kommuner och byggherrar får inte bryta mot statsstödsreglerna. Därför är det viktigt att enskilda företag inte gynnas när kommuner säljer eller upplåter mark i exploateringssyfte. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en vägledning för att underlätta kommuners arbete med statsstödsfrågor vid försäljning och upplåtelse av mark.
Ny vägledning om kommunal markförsäljning och markupplåtelse (Upphandlingsmyndigheten)
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se