God Jul önskar SKR
 
Ännu ett händelserikt år närmar sig sitt slut. SKR har välkomnat många nya förtroendevalda, både runt om i riket och i vår egen organisation.  I november beslutade SKR:s kongress om inriktningen för de kommande fyra åren.  Visionen är att bedriva världens mest innovativa och omtänksamma välfärd.

Inom revisionsområdet har vi träffat och utbildat över 700 revisorer i hela landet och vi ser fram emot att träffa er nästa år igen i nya spännande möten!

Läs mer om SKR:s inriktning
 
Nytt regelverk rörande revisionberättelsers publicering träder i kraft 1 januari 2024
 
I maj 2023 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen utifrån förslagen i betänkandet En god kommunal hushållning (SOU 2021:75).
Regeringen bedömde i propositionen att det inte bör införas något särskilt krav på att de kommunala revisorerna alltid ska granska den ekonomiska förvaltningen, vilket utredningen hade föreslagit. Riksdagen beslutade dock i enlighet med propositionen:
  • Att revisionsberättelserna ska hållas tillgängliga för allmänheten på kommunens eller regionens webbplats från och med tillkännagivandet av det sammanträde med fullmäktige då revisionsberättelserna ska behandlas.
Publiceringen av revisionsberättelsen omfattar även de sakkunniga biträdenas rapporter.

På SKR:s webbsida finns en sammanfattning av propositionens innehåll, och hur utredningens övriga förslag tagits i beaktande.
 
Frågor om upphandling av sakkunniga
 
Revisorerna i kommuner, regioner och kommunalförbund samt lekmannarevisorer i kommunala aktiebolag ska anlita sakkunniga som utför granskning på deras uppdrag.

Just nu får många som vill upphandla sakkunniga frågor från revisionsföretag som hänvisar till Revisorsinspektionens ställningstagande att revisorslagens krav ska gälla för tjänsten som sakkunnigt biträde, när det gäller räkenskapsrevision. Kontakta gärna SKR om ni får frågor och vill ha råd eller stöd. Maila anna.eklof@skr.se
 
Konferenser under 2024
 
 
Demokratidagen 9 april, Stockholm
SKR:s årliga konferens för förtroendevalda om breda demokratifrågor. Vi kommer bland annat genomföra att seminarium om förtroendet för den kommunala revisionen. 

Revisionsdialoger, SKR 23 april och 7 maj, digitalt
SKR genomför digitala revisionsdialoger under våren. Teman kommer att vara revisionens arbete mot välfärdsbrott, förtroendet för revisionen, upphandling av sakkunniga samt dialogen med nämnder och styrelser. 

KPMG bjuder in till Revisionsforum för kommuner och regioner 23 maj, Stockholm

Kommek 14-15 augusti, Malmö
En av Sveriges största konferenser om kommunal styrning, ledning och ekonomi. SKR kommer att genomföra seminarier med revisionstema och mer information kommer framåt våren. 

Primärkommunala Revisionskonferensen, nr 73, 9-10 oktober, Eskilstuna
Eskilstuna står värdar för den årliga revisionskonferensen för revisorer i kommuner. 
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till revisorer i kommuner och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.
 
Redaktör
Anna Eklöf
anna.eklof@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se