December 2023
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
Att se framåt och blicka bakåt
I slutet på året infinner sig, när man stressat igenom de sista förberedelserna inför julen hemma och våren på jobbet, en lucka för reflektion. Personligen ser jag tillbaka på ett halvår på nya jobbet och en evighet av erfarenheter med Ing-Maries fantastiska jobb tillsammans med Uppdrag Psykisk Hälsa-gänget. Så mycket som gjorts, så mycket som förändrats och utvecklats sedan staten och SKR träffade en ordentlig överenskommelse 2012 som sedan följts av elva till. Totalt har staten fördelat över 14 miljarder kronor till kommuner och regioner för att stödja utveckling och innovation.

På den skattkistan av erfarenheter är det bra att stå när vi blickar framåt. Vi är inne i tuffa tider nu. SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog konstaterar att kommuner och regioner är inne i en fas där beslut måste fattas om hur de ska hantera en ansträngd ekonomi på kort och på lång sikt. Redan i år är bedömningen att i stort sett alla regioner och en tredjedel av kommunerna går med underskott vid årets slut. 2024 förvärras situationen ytterligare.

Hur kommer vi vidare med den vetskapen? Att väga av hur mycket verksamhet och kostnader det finns utrymme för på längre sikt är mycket svårt, men nödvändigt. Men jag tror att det går, och jag tror att det är tid att skörda det vi själva och andra sått. Min bild, härifrån lilla Uppdrag Psykisk Hälsa till den stora verksamheten i både kommuner och regioner, är att vi haft mycket innovation och utveckling: Vi har testat nytt och med hjälp av patienter, brukare och anhöriga har vi vitaliserat tänkandet runt vad vi ska göra, och vad vi kanske inte ska göra. Nu är det dags att dra nytta av de erfarenheter vi har gjort, både när det gäller att välja och välja bort och på bästa sätt möta behoven.

Nu är det som mörkast men redan om ett par veckor är det faktiskt vårtermin! Vi ser fram emot ännu en överenskommelse mellan staten och SKR för 2024 och det visar att det vi gör är viktigt och de vi jobbar för är viktiga. Var gärna med på vårt informationsmöte om detta den 12 januari. Jag vill också ta tillfället i akt att citera Ing-Marie Wieselgren, det hon sade en gång när vi ondgjorde oss över alla motgångar – det är inte svårt, det är bara jobbigt! Men det är mindre jobbigt när alla åkrar är plöjda och det finns så mycket att hämta där.

Jag önskar alla som kan få lite ledighet en lugn och mysig sådan, och en särskild hälsning till alla er som tar julpassen och ser till att vi fortfarande finns där för de som behöver oss!


Kerstin Evelius
Sektionschef Folkhälsa och psykiatri
 
Aktuellt från SKR
 
 
Webbutbildningar om samordnad individuell plan
Uppdrag Psykisk Hälsas webbutbildningar kring samordnad individuell plan, SIP, är nu uppdaterade.

I utbildningarna får du exempelvis lära dig om hur ett SIP-möte kan gå till och om vilka möjligheter en SIP kan ge. Webbutbildningarna vänder sig till dig som använder SIP i ditt arbete, men grundutbildningen om SIP för barn kan även användas för att beskriva SIP för politiker eller en förälder, ungdom eller personal som ska medverka när en SIP upprättas.


Webbutbildningar om SIP för barn (introduktions- samt fördjupningsutbildning)
Webbutbildning om SIP för vuxna
 
Så kan kommuner och regioner förebygga och minska sjukskrivningar
Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress. Psykisk ohälsa står idag för över hälften av alla längre sjukfall och det är stress­relaterade sjukfall som är vanligast. SKR ger stöd till kommuner och regioner som vill arbeta med ett riskorienterat arbetssätt som bidrar till friskare arbetsplatser och förebygger sjukfrånvaro. Välkommen att delta i någon av våra informationsträffar för att få veta mer!

Riskorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro
 
Webbinarier och konferenser
 
 
11 januari 2024, kl. 9-16
Integrerad vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa
Samsjuklighetsutredningen föreslår att socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska ha samordnade verksamheter för dem med störst behov. SKR bjuder in till en heldag om personcentrerad integrerad vård och omsorg med målgruppen chefer och ledare i kommun och region samt yrkesverksamma som arbetar med verksamhetsutveckling inom området psykisk ohälsa. Fokus är bland annat på hur man kan implementera metoder, arbetssätt eller starta upp integrerade verksamheter med personal från både socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Läs mer och anmäl dig (SKR)
 
12 januari 2024, kl. 10-11
Information om överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention 2024
SKR bjuder in till ett möte med mer information kring överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention 2024. Du som deltar har möjlighet att ställa frågor via en chatt.
Läs mer och delta (Uppdrag Psykisk Hälsa)
 
17 januari 2024, kl. 12-12.45
Lansering av det nya bipolär- och psykosregistret
Registercentrum Västra Götaland arrangerar ett seminarium i samband med lanseringen av det nya kvalitetsregistret för bipolära och psykotiska syndrom.
Läs mer (Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård)
 
18 januari 2024, kl. 11.45-12.30
Öppen samordning 
för psykisk hälsa - meningsfull heldygnsvård
På mötet lyfts exempel på hur tvångsåtgärder kan förebyggas på en psykiatrisk intensivvårdsavdelning. Medarbetare från PIVA Halmstad beskriver sitt arbetssätt där nu även Safewards införs.
Läs mer och delta (Uppdrag Psykisk Hälsa)
 
23 januari 2024, kl. 12-12.30
Öppen samordning
för psykisk hälsa - barn och unga
SKR bjuder in till regelbundna digitala mötesserier med olika tema för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontaktytor mellan mötesdeltagare. Temat för mötet den 23 januari är Stärka kunskaper om psykisk hälsa hos unga.
Läs mer och delta (Uppdrag Psykisk Hälsa)
 
25 januari 2024, kl. 13-15
Workshop – kopplingen mellan metoder och arbetssätt för att uppnå en Meningsfull heldygnsvård
I workshopform bjuds du in till att vidareutveckla arbetet med Meningsfull heldygnsvård och grotta ned i arbetssätt och metoder som är kopplade till de 13 grundkomponenterna. Psykiatrisjuksköterska Terese Wahlroos Region Norrbotten har påbörjat arbetet och det bygger vi vidare på i workshopen. Välkommen!
Läs mer och anmäl dig (Uppdrag Psykisk Hälsa)
 
26 januari 2024, kl. 10-12
Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen – från vad till hur
Mötesplats social hållbarhet och Healthy Cities Sverige bjuder in till ett dialogseminarium, där nationella och lokala inspel varvas med dialog i mindre grupper där du får möjlighet att lyfta behov, utmaningar och lösningar. Vid seminariet diskuteras bland annat frågeställningarna 
Hur kan vi mer konkret skapa synergier mellan hälsofrämjande, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete?, Kan kunskap om skydds- och riskfaktorer vara en resurs? och Hur kan samarbetet organiseras inom kommunen och med andra samhällsaktörer?.
Läs mer och anmäl dig (Folkhälsomyndigheten)
 
1 februari 2024, kl. 14-15
Regionala vårdinsatser för tortyrskadade
Personer som överlevt tortyr är vanligt förekommande i Sverige och svensk sjukvård, men ofta förblir orsaken till att de söker vård oupptäckt. Det trots att upptäckt är avgörande för behandling och bemötande. För att öka kompetensen hos vårdpersonal och underlätta upptäckt har åtta svenska regioner, SKR och Svenska Röda Korset samarbetat kring en vägledning som presenteras vid detta seminarium. 
Läs mer och anmäl dig (SKR)
 
7 samt 8 februari 2024, kl. 14-16
Strategi och verkstad för hälsa – från pilot till införande
Hälsofrämjande och förebyggande arbete är alltmer nödvändigt, men utmanas samtidigt i tuffa ekonomiska tider. Under två digitala seminarier lyfter SKR framgångsrika arbetssätt som har gått från lokala piloter till breddinförande i ett län. Vilka komponenter har gjort det möjligt? Det första seminariet, den 7 februari kl. 14-16, fokuserar på livet som barn och ungdom. Dagen därpå, den 8 februari kl. 14-16 är vuxenlivet i fokus. Fyra län per seminarium berättar om bärande ledningsstrategier för samverkan, följt av en fördjupning i ett konkret arbetssätt eller koncept.
Läs mer och anmäl dig (SKR)
 
5 mars 2024, kl. 9-12
Introduktionsutbildning Riskorienterat arbetssätt
SKR har utifrån forskning på sjukfrånvaro och analysarbeten i åtta kommuner och fem regioner genomfört ett utvecklingsarbete som fått positiva effekter på sjukfrånvaron. Denna utbildning ger dig en förståelse för vad ett riskorienterat arbetssätt innebär, och hur ni som kommun eller region kan stärka er kompetensförsörjning genom ett riskorienterat arbetssätt som bidrar till friskare arbetsplatser och förebygger sjukfrånvaro.
 
Övriga nyheter
 
 
Rapport om unga mäns psykiska ohälsa i Norden
Den psykiska ohälsan utgör ett betydande samhälls- och folkhälsoproblem i de nordiska länderna, och flera studier visar dessutom att den har ökat i Norden under de senaste åren. Studier visar att det även finns könsskillnader i psykisk ohälsa och normer om kön, sexualitet och maskulinitet spelar en viktig roll i hur unga män hanterar och upplever sin psykiska hälsa.
En ny forskningsöversikt från Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) fokuserar särskilt på kunskap om unga mäns psykiska hälsa i relation till dagens villkor och utmaningar inom utbildning och arbetsliv i Norden. 
Läs rapporten (Nordisk information för kunskap om kön)
 
Ungdomars egna berättelser om problematisk skolfrånvaro
När det pratas om problematisk skolfrånvaro i samhällsdebatten är det ofta vuxnas röster vi får höra. Föräldrar, skolpersonal, och skolmyndigheter för ungdomarnas talan och berättar hur de mår och vad de behöver. Nu vill Attention via sin nya filmserie Dom kallar oss hemmasittare tillföra ungdomarnas egna röster i debatten.
Se filmerna (Attention)
 
Brister i psykiatrisk tvångsvård av barn
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, presenterade i början av december en tillsyn av psykiatrisk tvångsvård för barn och unga. IVO har bland annat sett att man genomför tvångsåtgärder mot barn och unga utan att lagen medger det. Av 26 granskade verksamheter fann man brister i 21.

Läs mer (IVO)
 
CAN:s nationella skolundersökning 2023
Användandet av vitt snus ökar bland unga i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Även spel om pengar fortsätter att öka. Detta visar årets nationella skolundersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) som handlar om ungas erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.
Läs rapporten (CAN)
 
Fler äldre får antidepressiva läkemedel
Allt fler äldre personer använder antidepressiva läkemedel. Under perioden 2006–2022 var ökningen 23 procent för personer i åldern från 65 år och uppåt. Det är framför allt äldre kvinnor som använder antidepressiva läkemedel. I åldern 65+ är användningen nära 70 procent högre hos kvinnor jämfört med män. Det är några av resultaten i en ny kartläggning och analys som Socialstyrelsen gjort.
Läs mer (Socialstyrelsen)
 
Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet – utlysning av nytt FoU-program
Afa För­säkring och Alecta utlyser det gemensamma treåriga FoU-programmet Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet, med fokus på förebyggande, rehabiliterande och stärkande insatser. Forskningen ska bidra till att öka hälsan och minska lång sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa i det privata näringslivet. 

Läs mer (Afa Försäkring)
 
Psykosociala insatser för att förebygga och minska gängkriminalitet bland barn och unga vuxna
De senaste åren har skjutningar och sprängningar blivit alltmer uppmärksammade i Sverige. Organiserad brottslighet beskrivs för andra året i rad som ett av de viktigaste samhällsproblemen. Men det finns insatser som kan minska skjutvapenvåld, medlemskap i gäng och fortsatt kriminalitet bland yngre personer. Det visar en utvärdering från SBU.
Läs mer (SBU)
 
Fortsatt kraftig ökning av adhd-diagnoser
Under de tre senaste åren har andelen barn och unga som fått en adhd-diagnos ökat med uppemot 50 procent. Bland de allra yngsta barnen, 5-9 år, ökade andelen som fått diagnosen adhd med närmare 45 procent under motsvarande period. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny kartläggning.
Läs mer (Socialstyrelsen)
 
Nytt projekt ska rusta patienter för livet efter rättspsykiatrisk vård
Arvsfonden beviljar medel till NSPH:s kommande projekt Inflytande efter rättspsykiatrin. Syftet med projektet är att stötta patienter som skrivs ut från rättspsykiatrisk slutenvård genom att tidigare patienter och anhöriga ska kunna fungera som mentorer under utslussningsfasen. 
I projektet ska NSPH tillsammans med några rättspsykiatriska kliniker utveckla mentorsstödet och utforska hur det kan vara ett komplement till befintliga insatser som målgruppen har möjlighet att få, som stöd- och kontaktpersoner från region respektive kommun.
Läs mer (NSPH)
 
Positiva medieberättelser kan minska suicidtankar
Kunskapshöjande information och positiva berättelser i media om personer som har sökt hjälp kan ha en skyddande effekt på suicidtankar för personer med ökad risk för suicid. Det visar ett nytt faktablad från Folkhälsomyndigheten.
Lär mer (Folkhälsomyndigheten)
 
Att lyckas med implementering inom folkhälsoområdet
Folkhälsomyndigheten har samlat information och material för dig som arbetar med att implementera insatser inom folkhälsoområdet, bland annat en rapport, checklista och en e-guide tillsammans med fem filmer där olika aktörer ger sitt perspektiv på implementering, från forskning och utbildning till projektledning, planering och praktiskt genomförande. Sidan vänder sig till beslutsfattare med ansvar för folkhälsofrågor, utvecklingsledare, strateg eller praktiker med samordnande uppgifter inom olika områden.
Läs mer (Folkhälsomyndigheten)
 
Uppdrag inom området psykisk hälsa och suicidprevention med fokus på en säkrare och effektivare läkemedelsanvändning
Sedan 2022 har Läkemedelsverket ett regeringsuppdrag att stärka och utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention med fokus på en säkrare och effektivare läkemedelsanvändning. I den senaste delrapporten publicerad i december redogör myndigheten för det arbete som har skett i sex olika projekt som har initierats under året samt för planeringen av fortsatta aktiviteter under de kommande åren. Uppdraget slutredovisas i december 2025.
Läs mer (Läkemedelsverket)
 
Idébaren - Vem ska låsas in?
Samhället låser i allt högre grad in unga personer som omhändertas av kriminalvård eller socialtjänst. Politiker och välfärdssektorn tampas med de sociala problemen till följd av missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet. Isoleringen i sig och dess konsekvenser hamnar däremot sällan på agendan. Den 15 november hade Kulturhuset Stadsteaterns debattformat Idébaren temat Vem ska låsas in?.  Samtalet finns att se i efterhand via Idébarens Youtube-kanal.
Se samtalet (Youtube)
 
Ökning av läkemedels- och narkotikarelaterade dödsfall förra året
Under 2022 dog 860 personer av läkemedels- och narkotikaförgiftningar – elva procent fler jämfört med året innan och en uppgång efter några års nedgång. Främst var det suicid bland män som ökade. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. 
 
Prioritering av forskningsfrågor inom vård och stöd vid allvarliga psykiska sjukdomar och tillstånd
Vilka är de mest angelägna övergripande forskningsfrågorna inom allvarliga psykiska sjukdomar och tillstånd? Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har tagit fram en prioritering utförd av patienter, närstående, profession samt representanter för patient- och professionsorganisationer baserad på identifierade kunskapsluckor.
Läs mer (SBU)
 
 
Redaktör
Sofie Johansson
sofie.johansson@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
Uppdrag Psykisk Hälsa
www.uppdragpsykiskhalsa.se