EU- och internationella sektionen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bildkälla: EC - Audiovisual Service
Nyhetsbrev december 2023
 
 
Kära läsare, varmt välkomna till det åttonde och sista nyhetsbrevet för 2023!

I detta brev kommer ni bland annat kunna ta del av följande:
 
  • Aktuellt kring EU-förordningen om det europeiska hälsodataområdet (European Health Data Space; EHDS)
  • Information om EU:s nya direktivförslag kring inrättandet av EU-intyg om funktionsnedsättning och EU-parkeringstillstånd
  • Linköpings utmärkelse som Europas mest innovativa stad

Trevlig läsning, god jul och gott nytt år önskar EU- och internationella sektionen på SKR!
 
Bildkälla: EU/EP,  Fred Marvaux
Europaparlamentet antar sin position om ett europeiskt hälsodataområde (EHDS)
Onsdagen den 13 december röstade Europaparlamentet om sin position gällande förslaget om förordning kring ett europeiskt hälsodataområde (European Health Data Space; EHDS). EU-kommissionens förslag till förordning har som mål att underlätta den elektroniska åtkomsten till hälsodata inom och mellan EU:s medlemsstater. Förordningsförslaget ämnar också att ge EU-medborgare förutsättningar att kontrollera sin personliga hälsodata samt underlätta säker delning i forsknings-, hälso- och sjukvårdssyften. Parallellt har Europeiska unionens råd även antagit sin position och trilogförhandlingar har därmed kunnat inledas.

För att ge en bättre inblick i hur SKR arbetar med EHDS-förordningen har vi ställt några frågor till Petra Hasselqvist, strateg på SKR:s avdelning för vård och omsorg.

Vad har SKR drivit för ståndpunkter i sitt påverkansarbete?
- Överlag tycker SKR att förordningsförslaget visar på en god ambition. SKR  anser dock att ursprungsförslaget är väl långtgående och i flera delar kan komma att överskrida EU:s befogenheter. Framför allt vad gäller förslagen kopplade till primäranvändningen av hälsodata. Vi anser att icke gränsöverskridande hälso- och sjukvård är och bör förbli en nationell angelägenhet. Samtidigt är förslaget en tydlig signal på att det behövs en översyn av befintlig lagstiftning för att möjliggöra en mer ändamålsenlig hantering av hälsodata. Detta arbete är påbörjat i Sverige och undersöks bland annat genom ett antal statliga utredningar. 

- SKR har också lyft kravet på säkerhet och dataskydd. Vi har även poängterat att patienternas integritet är oerhört viktig att ta i beaktning. Om man är med i ett register i Sverige känner man sig trygg i att ens data bara används till det man har sagt ja till. Samma princip måste gälla för EHDS. Förtroende är A och O för att patienter ska tillåta att deras data registreras och sedan används för, till exempel, vårdutveckling och forskning.

Hur kan förordningen komma att påverka SKR:s medlemmar?
- EHDS är en av SKR:s prioriterade EU-frågor, bland annat eftersom att den med största sannolikhet kommer att ha en stor påverkan på och få ekonomiska konsekvenser för svenska kommuner och regioner. Vi kan redan idag se att Sverige tar krafttag inom hälsodataområdet för att kunna leva upp till de krav som kommer komma från EU (i och med EHDS) framöver. Ett stort antal statliga- och myndighetsutredningar ser över allt från lagstiftning till infrastrukturen i våra hälsodatasystem. Utifrån det vi vet i nuläget kan vi dra slutsatsen att ett genomförande skulle ha långtgående konsekvenser för svensk häslo- och sjukvård och huvudmännens (dvs. kommunernas och regionernas) möjligheter till prioriteringar och investeringar. 

Om du vill veta mer om vad EHDS är och hur SKR arbetar med frågan, rekommenderar vi följande läsning:
 
Bildkälla: SKR, Ulf Börjesson
EU-kommissionen föreslår EU-intyg om funktionsnedsättning och EU-parkeringstillstånd
Den fria rörligheten för personer är en av de fyra friheter som började gälla i och med antagandet av Maastrichtfördraget 1993. Fastän det har gått 30 år sedan detta fördrag trädde i kraft, kvarstår fortfarande hinder för att vissa personer ska kunna röra sig fritt inom och mellan EU:s medlemsstater. En grupp människor som upplever sådana här slags hinder, är personer med funktionsnedsättning vilka många gånger erfar (än mer) begränsad rörelsefrihet när de reser utomlands.

För att komma bort från detta, har EU-kommissionen lagt fram ett förslag till direktiv kring inrättande av EU-intyg om funktionsnedsättning och EU-parkeringstillstånd. Syftet med direktivförslaget är att göra det enklare för personer med funktionsnedsättning att resa till och runt inom andra EU-medlemsstater.

Förslaget till direktiv har även behandlats i form av ett yttrandeförslag i Europeiska regionkommitténs SEDEC-utskott. I diskussionerna kring yttrandeförslaget deltog, utöver regionkommittéledamötena, representanter från EU-kommissionen vilka berättade att ambitionen är att inleda trilogförhandlingar kring direktivet under det belgiska ordförandeskapet nästa år. Yttrandeförslaget antogs enhälligt av SEDEC-utskottet och kommer i ett nästa steg att antas under regionkommitténs kommande plenarsession den 31 januari – 1 februari 2024.

SKR ställer sig positiv till direktivförslagets ambitioner om att göra EU mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning och att få bukt med förfalskningen av parkeringstillstånd. Däremot ser förbundet att förslaget kan komma att innebära en ökad administrativ börda för kommunerna.

Om du vill veta mer om EU-kommissionens direktivförslag, klicka här.
 
Bildkälla: European Innovative Council
Linköping utsedd till Europas mest innovativa stad
I slutet av november mottog Linköping, som första svenska stad, EU-kommissionens pris iCapital Awards, i kategorin ”European Rising Innovative City”. Priset delas ut årligen till städer som är associerade till Horisont Europa (EU:s ramprogram för forskning och innovation) och aktivt arbetar för att koppla samman sina invånare med den akademiska världen, näringslivet och den offentliga sektorn.

Priset delades ut av Iliana Ivanova – EU-kommissionär med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor – under en ceremoni i Marseille. Under prisutdelningen hyllade Ivanova Linköping och Lissabon (som vann pris i kategorin ”European Capital of Innovation”) för deras förmåga att ”använda innovation för stadsutveckling, tackla demografiska och ekonomiska utmaningar och arbeta för invånarnas bästa”.

På plats för att mottaga Linköpings pris och prissumman på 500 000 euro fanns bland andra kommunens borgmästare, Mikael Sanfridson (S). I samband med prisceremonin uttryckte han sin stolthet och glädje över att Linköping lyfts fram som ett föredöme i Europa. Vidare menar Sanfridson att vinsten också kan ses som ett tecken på att Linköping är ”på rätt väg” och ”skapar ett momentum som vi ska ta tillvara på, både internt och externt, i arbetet att möta nutidens och framtidens utmaningar”.

Om du vill läsa mer om iCapital Awards, klicka här. Om du vill läsa mer om Linköpings kommuns prisbelönta innovationsarbete, klicka här.
 
Bildkälla: SKR, Maskot
Anmäl dig till 2024 års Connecting Europe Days!
Varje år anordnar EU-kommissionen transport-konferensen Connecting Europe Days. Vid konferensen samlas politiker, näringslivsaktörer och representanter från EU:s institutioner för att gemensamt diskutera vilka möjligheter och utmaningar den europeiska transportsektorn står inför.

Konferensen arrangeras alltid i samverkan mellan EU-kommissionen och den medlemsstat som vid tidpunkten agerar ordförandeland i den Europeiska unionens råd. Alltså är det Belgien (som tar vid efter Spanien), tillsammans med EU-kommissionen, som kommer stå värdar för 2024 års Connecting Europe, vilken kommer äga rum i Bryssel den 2-5 april

Klicka här för att ta del av nästa års program och här för att komma till anmälan. 
 
Bildkälla: SKR
"Tillsammans i Europa" – nätverk för att stärka demokratin
Vill du att demokratin ska stärkas i nästa val till Europaparlamentet den 9 juni? Tycker du det är viktigt att rösta? I så fall kan du gå med i nätverket Tillsammansieuropa.eu. Nätverket drivs av Europa-parlamentet med målet att få så många människor som möjligt att delta i Europas demokratiska liv och få valdeltagandet i valet till Europaparlamentet att öka.

Tillsammansieuropa.eu samlar människor från hela Europa så att de kan träffas (både lokalt och runt om i Europa), dela kunskap och lära sig nya färdigheter, samtidigt som de uppmuntrar andra att rösta i Europaparlamentsvalet 2024.

Anmäl dig här om du vill engagera dig. Det går bra att anmäla sig både som privatperson och som organisation.
 
Bildkälla: Svenska institutet (SI)
Nytt program för bilateralt samarbete mellan Sverige och Ukraina
Under 2024 kommer Svenska Institutet (SI) att lansera ett nytt program för bilateralt samarbete mellan Sverige och Ukraina. Programmet svarar mot SI:s uppgifter inom strategin för Sveriges uppbyggnads- och reformsamarbete med Ukraina 2023-2027 som antogs sommaren 2023. En första utlysning planeras våren 2024.

Mer information om programmet kommer att finnas på SI:s hemsida om bidrag och finansiering inom kort. 

SI har även pågående utlysningar inom två andra program för projektstöd. Inom programmet ”SI Baltic Sea Neighbourhood Programme” finns en utlysning som stänger den 15 februari 2024. Klicka här för att läsa mer om den. Den andra utlysningen gäller ”SI Creative Partnerships Programme” och stänger den 8 februari 2024. Om du vill läsa mer om den, klicka här.
 
Bildkälla: SKR, Laurent Renault
Redaktör
Gustaf Lundgren
gustaf.lundgren@skr.se
+46 73 862 38 05
Redaktör
Ellen Broqvist
ellen.broqvist@skr.se 
+46 72 998 11 74